(l théo mrt, 1 (4 Gebr. KAMPHUIZEN Étalage voor ’tSlJicolaasfeest in gereedheid is, en bevelen zich beleefdelijk aan, tot het leveren van goed gevulde BGTO&ETTO& St. J.F. CUUPERS, Westeinde 37, Den Haag. KEMMAN’s GASGLOEILICHT f <2 a óöl VANBERKEL .8.1 BIN? WIJNHANDEL VAX 1LPHEN 4 LEÜEBOEK TE BOTTERDAM. - UNO’S ^2 B |RDB|ES, NAAM. THEO' IWNHÈL, 1 J. J. TO ADVERTENTIÊN. 'No. Het A i 4* De PUNCH BOERENJd ta AD een DAGMEISJE Vruchten op Brandewijn Depót Mg o M M# i 'GEUS ezx V 'OCAAT VAN'jJ,liEKM4 Z\ TIENDBW. beveelt zich zei ven aan etalage te kombui bezichtigen,dij ruim voordien is yftn Suiker- en Chocjila^dwèlieii, J._._ -1..L «XUA8i nixKf.n. goed gevulde BOTERLETTERS. llllesoor- ij <^>«3 S f FEU. v 4 4 o FIRMA C. L0UBEÜS, A. NORTIER Gouwe C 34-35. Stemmes, Verhuren, Repareeren O^G-EIuS. Agent voor Gouda en Omstreken A. YM OS, j. GOUWE C. 249 GOUWE C. 3. HOFLEVER A NCIERS, Prijs per apparaat d-w.z.'Baüon, Brander, Glas en Kousje f 5>- jii bin II. N. van Schaik Co. a (=l£l 1 1-4 A. van HELLËMONDT. Eau de Cologne Jachtwater het eenigate middel is om het hoofd van alle onrein te zuiveren. Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelf bevlekking (Onanie) en geheime uitspat tingen is het beroemde werk TJ Dr. Retau’s AeLFBE VV A K1 AG. te GÓI1DA verkrijgbaar bij Ivirectetir (ler Keminan s Gasgloeillrlit Waatschiippij Gouwe 31 mjst^ekking 12 ÈecemlbBr. ^00.000 Mark FEANSCHE ST OOM VER VELD II. OPPENHEIMER, A. van OS, Az. Openbare Vrijwillige Verkooping. z S A 4 r~-^-n a M. 300,000 LANGE TIENDEWEG. 2 prijzen iiM. 50,000 i a aaa 1 van Gouda Snelperadruk van A Brinkman Zoon Inboezem. kt open- 400 165 De Uitga met uil De prys post Afzonder! Alre dagen verseb SPI Uen MAR8EPAIN GOUDA Beroepen by 'Bergen op-Zoom Haastrecht Voor dadelijk GUrBAiGD niet beneden de 14 jaar. AdresTurfmarkt H 69. taar bjj F. H. A. WOLFF, Drogist, Markt, Gouda. E. H. van MILD, Veerstal, B. 126, te Gouda. K. BOUMAN, Moordrecht. J. C. RATELAND, Bos'cop B.'v. WIJK, Oudewalcr Hjyhet nieuwe >o van slechts van 112,000 Jl. Zaterdag Bergambacht h wetering te rail rige broeder in midden in de w< het leven redde. Door wylen H«ge overlede Waddingsveen, f 1000. Aanbevelend, AUS Kersen, Abrikozen, Pruimen, Perziken, Aardbeien, Morellen, enz., enz. 8) «Maar zij wilde handen op de boi bevende, keek xij onder hare borstel «Mynheerl ik geslacht der de l’ gij denkt daarom, kan aandoen. Hc eeue vrouw en uu< toen bij jarea gele God en de Heiligt hetwelk hij aan i trouw zou dienen oorloge* en vredesi en dat ik het u echermen, zoo goei voorkomen, dat gi. oor fluistert, dat u der aanraken, en teloos is, datgene machtige de l’Hér ik haar verdedigen laarsnest hare jong lyk zult gy weder «Zy sprak in 1 1 prijs 1 prijs 1 prijs 1 prys 2 -::-' 1 prijs De minister verslag der Tv tings onderzoek van zyn standpi van een kapitein Hij tracht aar van wetsverkra geen sprake kon hy mede dat de zoek van een k gaan; dat een betrekking tot rang niet meer dat hij by een a deringswet bed 1 prijs 1 prijs I prijs Buitenlandsche P IA N O’s trit de eerste fabrieken, in ruime keuze. Amerfkaansche HARMO NIUMS door directe importa- tie tegen ZEER LAGE pryzen. Inruilen Piano's. KLEIWEG hebben de eer te berichten, dat hunne j. het beste van alle systemen, is vervaardigd doorïonxe eerste ingenieurs lèp chemisten. l’l 4 1 Allerwege bekroond met Eere-Diploma’s, Gouden en Zilveren Medailles, benevens Eere-Diploma Gouden Medaille en Cer tificate of Award of the World’s Hygienic Exposition, Chicago 1893, is het Wereldberoemd Druiven-Borsl-Honig Extract MELIANTHE UIT DE Machinale Fabriek »DE HONIGBLOEM* VAN gevestigd te ’s Gravenhage. Gean middel is ot kan worden uitgevon den welke de Melianthe overtreft, het is ONHERROEPELIJK het beste middel ter wereld, hetgeen de vele en verschillendo bekroningen getuigt. Het verzacht en geneestONMID DELIJK de strengste hoest en verouderde borst kwalen. Dadelyk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden. Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE be wezen, zyn de overtuiging dat hare uit nemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld. De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets-, 70 ets. en J.—met ge bruiksaanwijzing voorzien van ons Han delsmerk, gedeponeerd a/d Rechtbank te Gravenhage. Verkrjjgbi <D d Ondergeteékende noodigt beleefd zijne'geachte Stadgenooten uit zy'ne i V 1 I en COllFlTU'BREMLRTEk.^ Zie de ETALAGE, spéciaal op |het FEEST betrekking hebbende. J Minzaam aanbevelende. I voorheen L. van WANKÜM. ti m. ovu,yuu a M. 200,000 1 prijs a M. 100,000 2 pryzön iiM. 75,000 1 aM. 70,000 aM. 65,000 aM. 60,000 ter volledige beslissing zullen komêndaaron der zijn kapitale prijzen van eventueel 500,000 Mark, bij uitnemendheid echter 3 prijzen it M. 20,000 21 prijzen a M. 10,000 46 prijzen aM. 5,000 106 prijzen a M. 8,000 226 prijzen a M. 2,000 822 prijzen a M. 1,000 1325 prijzen a M. -*An aM. 55,000 88050 prijz. aM. ""3 15590 pr. a M. 300,200, aM. 40,000 150,L'4,100,98,69,42,20 De prijstrekkingen zyn volgens plan ambtswege vastgesteld. Voor de aanstaande eer«te prystrekking dezer groote door deu Staat gewaarborgde Geldver- loting kost 1 geheel orig. lot slechts Mark 6 of 3.50 1 half a a H 3 1.75 1 kwart t, ll/g —.90 tegen inzending van het bedrag in bankpapier of per postwissel. Alle commissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd, en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Origineeie Loten zelf in handen. Bij ied< re bestelling wordt het vereischte ofiicieele plan, waaruit de verdeeling der pry zen op de verschillende klassen, als ook de betreffende inleggelden te vernemen ia, gratis bijgevoegd en zenden wy aan onze Begunsti gers onaangevraagd na elke trekking de offi- cieele lijsten. De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden. Ons debiet is steeds door het geluk begun stigd en onder vele andere aanzienlijke pryzen hebben wij meermalen volgens officieele bewij zen de eerste Hoofdprijzen verkregen en on o Begunstigers zelf uitbetaald o.a. Mark 250,000 100,000, 8",000, 60,000, 40,000 enz. Het is te voorzien dat bij deze op den heohuten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eeae zeer werkzame deel neming bepaald kan worden gerekend en ver zoeken derhalve, om alle commissies te kunnen uitvoeron, de bestellingen zoo spoedig mogelyk, in elk geval voor den 12 DECEMBER e. k, te doen toekomen. KAUFMANN SIMON, Bankiers en Geldwisselaars in HAMBURG. P.S. Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken, en daar wij bij het begin dor nieuwe verloting ter deelne ming inviteeren, zullen wij ook voor bet vervolg bemoeid zijn door een stipte en reëele bediening de tevredenheid van onze geërde Begunstigers te verwerven. HKEFT BEKESU »AT HET Prijs per Flacon 40 cent bij .L van OIJE, Kleiweg h. 2, (Ma. Hollandsche uitgave, met 27 afb. Prys 2 gulden. Ieder, die aan de verschrik- kelyke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering, die het geeft, redt jaarlyks duizend van een zekeren dood. Te verkrygen by hetVer- lags-Magazin te Leipzig, Neumarkt 34, franco tegen inzending van het bedrag, (ook in postzegels), en in eiken boek handel in Holland van bespeelde 1 jen'bij tltUfirma t al^hoofdprijs in het gelukkigst geval biedt de nieuwste groote Geldverloting, ^die door de Hooge Regoering van Hamburg/goedgekeurd en gewaarborgd is. De voordeelige inrichting vahW plan bestaat daarin, dat in den loc - weinige maaittien in 7 verlotinge^ loten 56,200 prijzen, bedragende 10,981,720 Ma$c '.uilen komendaaron- van eventheel 500,000 Tot bestuursl Harmonie* te heeren K. Preujj respectievelijk s ningmeester en In de dezer d heer W. J. v. den besiuursvei Ijsclub zyn iogi voor de pacht J. v. d. Meer i f 50.55 en de h som van f 41.<’ voor 5 jaar hoogste inacbryv Verden werd noemd als penn Idanburg en als Vriesman. en WA- J. Boer, helend t^ f P. KerJ- lentiarpn. I m YJBjiüN- 'iuwe Veen- en Droogmakerij, tusschen den Heer J. Plak, helend len westen den HeérUtt. 34 Aren 35 O&ntïlle No. 3. Eenige percelen VEENLANlj) en WATER, gelegen^ op Vryboef, strekkende van de Reewal tot den heer P, Kbbsbrrgen Lzn., helend ten* westen denzelfde en ten oosten den Beert' R. Vis, gro^t 1 Hectare 36 Aren 10 Centiaren. De Kooper van dit perceel is verplicht de daaropstaande .Boomen en Turfschuur over te nemen voor \f $50.—-. No. 4. Een perceel RIETLAND en VEEN- PLA8, gelegen op Elfhoven, strekkende van de Groote Reede tot den Heer J. Vis, c. s. Samen groot 5 Hectaren 10 Aren 60 Centi aren. Aanvaarding van het Land na de betaling der Kooppenningen op 21 Januari 1896, en van de Turfschuur op 1 Mei 1896. Alles breeder bjj biljetten te bekomen ten Kantore van den Notaris GROENENDAAL, te Gouda. KN Chemische Wasscherij VAN 19 Kruiskade Rotterdam Gebreveteerd door Z. M. den Koning der Belgen. Hoofd depót voor GOUDA de Heer Specialiteit voor het stoomen en verven van allo Heeren- en Damesgarderoben, alsook alle Kindergoederen. Speciale inrichting voor bet stoom an van pluche-mantels, veeren, bont enz. Gordynen, tafelkleeden enz. worden naar de nieuwste en laatste méthode geverfd. Alle goederen, hetzy gestoomd of geverfd worden onschadelyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt. Wegens uitbreiding der fabrieken zyn de pryzen 25% gedaald. Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen; te verven goederen in eene week De Notaris H. GKOENBNDAAL, te Gouda, is voornemens op’wVOENS- DAG den 18 DECEMBER 1895, de| morgens 11 uur in het Koffiehuis van Hooo te Sluipwijk, onder Reeuwijk, in Ij baar te verkoopen, de navolgenj OmU GOEDfcBBN gelegen onder Él gemeente ReeutciJK No. 1. Een perceel, VEENLANf TER, strekkende van den Hee tot den Heer J. |an DuUbnJ oosten en ten westen denj Hej bkboen Lzn., groot 96 Aren 20 1 No. 2. Twee percee^n WATER LAND, gelegen op Vryboef in' de p|ei l oosten denzelfde én ten Vis, groot 1 Hectare mwaren. I percelen VEENLAND

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 3