No. 6841. Maandag 16 December 1895. BINNENLAND. DE WEDUWE. 7Vteuw«- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. terij an mijl elneming ien. FEUILLETON. ischweig, itschland. i 1 'S Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. 1LE zal vinden. van ver- byna 100 te Nijmegen De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. eu roldeed, erkrijglmar j Strijkster >1, of in 24 edigheid. ik tegen De boer J. A. Schreuder, ran Reeuwjjk, is te Utrecht bevorderd tot aemi-arts. Soa bracht loopen. :bn. .000 .000 .000 000 000 000 .000 000 000 000 500 etc. GUI INIIL UOUBANT in 24 afle ten pracht en zyn bord werden naar binnen.ge en de menschen aangemaand tol door- fdsteeg 1. rhaal dezer et VICTO- val geoogst. E, Hertogin NS-GÊNE, de personen er het ka- et mooiste, meest pak- gehouden opgeroepen J. van der Spek, nit Waddingsveen. ADVERTENTIES worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Verdacht worden een drietal persunen die reeds in don loop van den avond de aandacht hebben getrokken van eenige voorby^ angers. De Ze- zoorko- is, kennis 9 oorzaken n. liologische •p ons «e- i, datxoo- oskundige :elijken itigheid jn, mi gewon melijke zieken, gevolgen Ipraak- de ge- re, par- leugen, undige len, als ringen, lder-of cregen; sroerte i, wegens ddheid duhe- x>r de r rhoofd, h tanden genoemde i bleek meisjes, en, die de reactie ngeradon Hen, dat GOÜDA, 14 December 1895. Het bon ven van een heerenhuis voor reke ning van Dr. J. C. Idenburg te Haastrecht is bij onderbandsche aanbesteding door den ar chitect H. J. Nederhorst Jr. opgedragen aan Th. Hooft te Haastrecht voor f 8758. on nun het rood», vleezige aangezicht *an baar aan staande dacht, kwamen er eenige verraderlijke tranen voor den dag, die zij echter haastig afdroogde, ter wijl zij angstig naar hare moeder keek. Maar toen deze kort daarna hH veld inging, kon Sophie niet nalaten in de kneohtskamer te gaan en aan Niels haar droevig lol uuede te deelen met zooveel tranen, dat ook hij byna bo/on te schreien. Zij had geen ander vertrouwde dan dezen Niels. Het was haar minnaar niet o neen, maar bij was allyd zoo goed en zoo plaizierig. Maar nu was het vooreerst ge daan met het pleiri.-r. De bruiloft zou natuurlijk bij de weduwe gehou den worden, wanneer de geboden geiraan waren maar reeds den eersten Zondag na de verloving moest Soph’e, vergezeld van baar moeder en haar gebeelen uitzet, naar haar bruidegom vertrekken. Daarvoor was ook niet het minste bezwaar, want da uitzat van Sophie, tot haar doodskleed toe, was al lang iu orde. Intusschen had de moeder hare dochter nog meni- gon goeden raad te geven, die vooral ten doel had haar op de boerderij het «heft in banden" te doen krygen. «Wanneer gij getrouwd zijt," zei de zy, «moet gij hom maar niet dadelijk in alles zijn zin gavenwant krijgt gij de macht niet bij lijdt, dan krijgt gij dia nooit, hm. Gij moet hem gewennen, dat hij u het geld geeft, wanneer hjfiets verkocht heeft, en gij moet hem ook geen vee laten verkoopen, zonder dat hy met u raadpleegt. En dan moet gy de bran.le- wijnflevch wegstoppen, zoodat hij niets kan krygen; zonder bet van u te vragen, want hm, ik geloof niet, dat hij er vies van is." (Slot volgt.) Als historisch wordt aan de >Arnh. Ct< het volgende medegedeeld In zekere gemeente was een nieuw gemeen teraadslid gekozen en ontving aanschrijving om zyne geloofsbrieven in te «enden. Radeloos wendde hy «ich tol zyne vrouw met de klacht, det bjj roede zoolang met den predikant overhoop lag, dat hy er beusch tegen op zag hem er naar te vragen. winter geven. Zij hoopt op 19 Dec. haren leden en gelutroduceerden weêr een genotvollen avond to verschaffen. Met de meeste zorg, zooals men dit van de werkende leden gewoon is, zijn de beide stukken, werken van uitne mende looneelschryvers, ingestudeerd. We hopen van harte, dat het streven van Excelsiorom bet beste te leveren, dat op dit gebied te vinden is, de noodige waardeering Donderdagavond is voor de afdeeling van den Protestantenbond te Lekkerkerk opgetreden Ds. A. E. van Deinse te Ammerstol. Het onderwerp: «Natuurwetten en Godsdienst», werd door het talryk opgekomen publiek mei de grootste belangstelling aangehoord. Toen de voorzitter, Dr. van Langeraad, den spreker aan het einde dank bracht voor bet gesprokene en hem een tot weerziens* toeriep, werd dit door de geheele vergadering met in stemming begroet. komen was. Eindelijk, poen hij gedaan bad met eten eu zyne pijp had aangestoken, deed hij de eerste gewichtige schrede met de verklaring, dat bij eigen lijk gekomen was, cm <i|e stroo-snijmachine van de weduwe te zien, dewijl hij van plan was, er ook zoo eene te koopen. «Hm, dan moet gij maar eens méégaan I” antwoordde de weduwe. Zij gingen nu naar de dorschschuur, maar van de machine werd niet gerept; de vrijer begon al dat^elyk met de vraag, hoeveel de weduwe hare dochter zou meégeven, wan neer hij met deze wilde trouwen. De onderbande* lingen kwamen hier niet tot een einde; er bleef eeu verschil van honderd rijksdaalders tusschen de beide partijen. De weduwe wilde op zijn hoogst 1500 geven en Sóren verlangde 1600. Na het heels erf te zijn rond geweest en eeu gedeelte der akkers ge zien te hebben, kwamen zy overeen, het verschil te deelen. Toen zij weêr in het woonvertrek kwamen, kon de weduwe nauwelijks hare vreugde bedwingen en Sophie was uiterst verbaasd, toen zij hare moeder zoo vriéndelijk zag. «Hm, hoor eens, mijn dochter,” begon de weduwe, «nu heb ik u voor goed aan dezen man afgestaan. Hij heeft eene goede boerenplaats, zooals gij wel denken kont, wanneer gij naar zyne paarden en zijn wagen ziet. Hy heeft geen kleine kinderen, zoodat gij het zoo gemakkelijk krygt, als gij wenschen kunt hm, vooreerst ten minste. Bovendien is bij oen stil, knap man, zoodat gij blij moogt zijn, zep weg te komen. Ik heb wel moeite gehad, om den uit zet met hem te regelen, hm, maar wat doet men niet voor zyne kinderen I” «Moeder, gij meent het toch niet? Ik bon immers veel te jong voor De ten vorigen jare te Berg-Ambacht opge- richtq/Zangvereenigiug «Crescendo*, zal aldaar op Donderdag 26 December, 2en Kerstdag, hare eerste openbare uitvoering geven in de - Groots Kerk aldaar. Donderdagavond trad de heer P. M. Keiler van Hoorn, van Dordrecht, als spreker op in bet Nut te Haastrecht. Vóór de pauze ver telde ZEd. eene ontmoeting met een vriend op den Wageningschen berg en na de pauze hield hy eene beschouwing over de oogen. Beide voordrachten waren zeer leerzaam en werden door bet publiek met aandacht aange hoord. Uit den Haag wordt gemald Naar men verneemt, heeft de gerechtelijk.’ schouwing van het lijk van den dezer dagen alhier plotseling overl den handelaar in achuur- inaleriaal in de 8t. Jacobstraat aan ’t licht gebracht, dat de dood het gevolg ia geweest toegebracht liebamelyk letsel. De r ebt- hank alhier heeft gisteren reclitsioaang niet bevel tot gevangenhouding en instructie ver leend tegen jden persoon K., die zich in baud met deze zaak in hechtenis bevond. Te Londen is de vronw van een inbreker, die gevangen zit, door hpt Leger des Heils bekeerd. Het eerste gevolg daarvan was, dat zy bij de politie aangaf Waar bet zilver, bij twee inbraken door haar man buit gemaakt, verborgeu was. Men vond het ter aangewezen plaatse. Voor het te ’s Gravenhage op 13 December j examen L. O. Wiskunde art. 65, is en geslaagd 1 cand., nl. de heer Men meldt nit Harlingen Blijkens een schryven uit Engeland heeft de Swan land,die eene week op de Noordzee rondzwierf, het zwaar te verdure gehad en hadden de opvarenden da hoop op behoud reeds opgegeven. De ketels, die reeds oud waren, werden lek; de kolen geraakten op eu toen werd alle hout, los of vast, dat te missen was, opgestookt. Daaraan kwam ook een einde, zoodat de vuren uitdoofden eu men op Gods genade voor weer en wind dreef, ten prooi van geweldig» stortzeeën. Een stoomvisscher van Grimsby kwam tot hulp opdagen, doch de tros van dezen bodem brakeen andere hulp van de- zelf de soort ging bet evenzoo, doch deze her vatte de poging tot redden, en bet mocht dit vaartuig gelukken de Swanland* binnen Lowestoft te'loodsen. Dat was verleden Zondag. -77-1 Luitenant Holland die in Artis te Amster dam het Rykspostdniveostation beheert, heeft postduiven, wier leven dikwerf door sperwers wordt bedreigd, voorzien van bamboesfluitjes zooals ze in China gebruikt worden om de sperwers te verschrikken. Zelfs by matig vliegen van de duif ontlokt de lucbtverp’aatsnig een vrjj schellen toon aan het instrumentje. Luit. Holland heeft een vijftigtal van die fluitjes in zyn bezit weten te krijgen. Bos, de bekende colporteur «au socialistische geschriften stond, naar de Echo meedeelt, eer - gisterenochtend op den Dam te Amsterdam met een groot bord, dat hij in de hoogte hield op de wijze zooals een vaandeldrager het sie raad van zyn regiment draagt. Op dat bord stond te lezen, dat bij den drager te koop waren afdrukken van de redevoering die Her mans in de rechtzaal beeft gevoerd, toen hij wegens majesteitsschennis terecht stond. Twee agenten van politie, blykbaar hande lende op last van booger band, kwamen Bo’ het verzoek doen ben naar het bureau te vol gen, aan welk verzoek door Bos gereedelyk werd voldaan. Alvorens zich echter voor den tocht naar de St. Pietershal marschvaardig tc maken, reikte Bo^i zyn brochures aan een hem blykbaar bekenden jongen over, die hierop door de agenten werd aangezocht hen eveneens te volgen. De stoet zette zich na in beweging. Voorop Bos met bet bord in de hoogte en aan eiken kant een agent. Daarachter de jongen, die luid de »majesteits8chennis-redevoering« ventte en bijna uitverkocht aan ket bureau kwam, en achter hem een mepschenmassa, die op den Vygendam groot werq* in de Nes nog grooier en eindelijk de heele Sint Pieters teeg vulde. Donderdagnacht hebben te Beverwjjk brutale inbraken met gepaard gaande diefstallen plaats gehad. In het «tation«gehouw vond men zoo wel het goederen bureau, als het phiatskaart»n- bureau opengebroken en de afsluitingen der verschillende laden en kasten vernield. Ijzeren geldtrommels, welke in die laden en kasten waren geborgen heeft men mede mei gewelddadige hand verwoestzy werden gister morgen in de urinoirs buiten het gebouw teruggevonden. Een som van ongeveer f 50 wordt vermist. Een tweede inbraak bad plaats ten huiz van den haar flooyer. Door eon poort naast het postkantoor schijnt men zich tot diens woning toegang te hebben verschaft. Hier werd in de woonkamer en de keuken door de di'veu alles onderzocht en zjjn zelfs nog ongeopende brieven, die in den zak van een overjas gestoken waren geopend terugge vonden. Een bedrag van ongeveer f 15 werd hi»r gMtnlen. Hy steeg van den wagen, want er kwam niemand naar buiten, om hem te ontvangen. Eindelijk kwam Niels, die hem hielp uitspannen. Daarop ging Sóren Jensea naar binnen. Hy was natuurlijk in zyn staat siekleed hij had styve laarzen, die tot aan de knieën reikten en een splinternieuw wadmarpak aan. Het weinige grijze haar, dat hij in den nek had, was zorgvuldig opgestreken, om de kale plekken te be dekken. Hy rookte uit eene groote pyp, die hem altyd als een trouw vriend vergezelde. De weeuw zat te breien, Sophie aan een kleedje te naaien. «Goeden dag, Karen!” begon de vryer, «goeden dag, jonge dochter! Is dat uw dochter?" vroeg hij aan de weduwe. «Ja. En «yt gy zoo van daag eens uitgereden, Sóren? Hm.” «Ja, het was zoo’n heerlyk wéér.” «Dal is het ook. Ga zitten en neem een stukje brood. Gy hebt een langen weg gehad, tea minste ais gij van huis komt.” «Ja, het is niet te buurshuis, maar het ging er vlug over, de bruintjes schenen haast te hebben. Sóren nuttigde een «stylye brood” en sprak onder het eten op zyne langzame manier over alle moge- lijke dingen, behalve over hetgeen, waarom hy ge- «Te jong? Hm, gij zijt zeventien jaar; zoo oud w«s ik ook, toen ik hier kwam. Maar gij zult zeker nooit ondervindeu, wat ik heb moeten doorstaan, hm I Geef haar nu de hand, Sóren, dan kan zij zien, dat het ernst is en dan is de zaak geklonken.” Sóren Jensen legde nu voorzichtig zijne pijp op de tafel en naderde langzaam Sophie. Zij stond als een standbeeld en liet hem hare hand namen. maar toen hij zich (len mond spitste, om haar te kussen, gaf zij, zulk eeu wanhoponden kreet en keerde zoo plotseling het hoofd af, dat hare muts de kus ont ving, die haar mond was toegedaoht. «Wij zullen wel beter keunis maken, ha ha, ha I” zeide de boer, terwijl hij langzaam naar zijne pijp terugkeerde. «Gy komt dau van daag 'over acht dagen, daar reken ik op. Vaarwel, Karen vaarwel mijn liefste I Het is laug geleden, dat ik een liefste had, hé, hé, hé!” Met deze woorden ging Sóren naar buiten, waar Niel^ hem trouw de paarden hielp inspannen en hem de deken om de beenen sloeg. Hij kon niet droomen, wien hij daar hielp. En de wagen van Sóren Jensen rolde huiswaarts. De weeuw was rroht in haar nopjes. Zij was zoo heimelijk te werk gega«n, om zoowel de dochters van Ole 01 als vail Jens Pedersen de loef af te ste ken. Zij wilde geen verlovingsfeest; hbt nieuws moest allen als een donderslag overvallen. Nu kon den zij jachten, tot or weêr zoo’n weduwnaar kwam! Sophie was alles behalve in haar schik, Zy had er in de verste verte niet aan gedacht, dat zij ooit1 zelve een man zou mogen kiezenmaar zij had toch gehoopt, dat zij nog eenige jaren haar jeugdige levsn zou genieten; want hare zusters waren allen ouder geweest, toen rij trouwden. Terwyl zij daar zoo zat November 1895 heeft, op 11000 na even veel in de schatkist gebracht ale zyn naam genoot van 1894. In de onderdeden is echter nog al eenig verschil geweest. De acegnzen gaven byna 4 ton minder, vooral wat de nmker betreft, eu de domeinen bleven f 123,000 achter. Dit werd echter opgewogen door hoogere opbreng- stén nit de directe belastingen ad 90.000, invoerrechten 180,000. indirecte belastingen 165,000 posterijen 33.000, loodsgelden 16,000, te'egraphie 5,000, ens. Over de ell maanden is si 2.6 me»r ont vangen dan in het vorig jaar »n 3.3 moer dan de raming. Alle middelen hebben daartoe by ge dragen, behalve da accjjnsen, die 3*/s achter zyn (gedistilleerd 317 000, g< slacht 141.000, soul 42.000; daarentegen wjjn 60 000, bier 53 000, suiker/d2 000 meer) de loodsgelden die nog 25.000 ten achter bleven, en de akten voor jacht en visachery die 3000 minder gaven. De overige middelen hehhen dus t vamen al ongeveer 3 millioen meer dan in 1894 opge leverd. Daarvan kwamen 1 millioen uit de directe belastingen, evenveel uit de indirecte belastingen, ruim 1/t millioen nit de invoer rechten (scherpere heffing), 8 ion uit de pos teryen, 1 uit de domeinen en 60.000 uit de rijkstelegrafen. Het milboen dat uit de directe belastingen boven 1824 ie ingekomen, sproot vooral voort uit de bedrijfsbelasting Daarop zyn by een raming van 45*/< ton reeds 421/» af betaald. In Nov. 1894 bedroeg het aangeauivord be drag slechts 19 ton, maar was uit het potent (m»t 1 Mei 1894 afgeechaft) nog 13’/4 ton ontvangen te zatuen dus 3z’/s. of 9*/| ton minder dan dit jaar tot 1 December. Daarentegen is op de vermogensbelasting tot dusver 2 ton minder afbetaald, op de grondbelasting echter f 123,000, Op het per- ■mneel 90,000 meer. De opbrengst der indirecte belastingen is tot dusv-r l»jj* nder voordelig tfeweest. H. t Door de zorgen van het bestuur der Ijsclub «Vooruit*, te Berg-Ambacht is een perceel lands «de Byt« nabij het dorp, omkaaid eu geheel onder water ge?et, om by^ventueele vorst tot ysbaan te dionen, tevens voor de wedstryden. Men schryft uit Stolwyk dd. 12 Dec. Nog eene week en onre rederijkerskamer «Excelsior* «al hare eerste uitvoering van dezen

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1