DE ffl VANLADÏ MM SRS, ren. 13 BINNENLAND. irukte Nieuws* en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, Woensdag 18 December 1895. No. 6843. 34ste Jaargang. ?r. 310 FEUILLETON. I IEGEN”. 1 H»r E, lat en Zn. ING. sr 1895. leelisteo. Haspels. vau Inzending van Advertentiën tot 1 uur de» midd. 103. rei van groene heuvelen ten UBEAL arde. Men. ■ux k Zoox ahtwater i> in .11. onraia ifj«. eoi. ■w De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.26, franco per post 1.70. Afzonderlijke Hommers VIJF CENTEN. I Echte esa men- in den am des raardigd ereldbe- St011- 40 Cent by 3 O U 1> A. MH INIIE COURANT der Zelf, ie uitap.t- Bfbüaje. 0.36 Neder- door gekookt 'Oer <h- peli tu e) Als aj tui bruiken. azi oib. Prga verschrik- eugd lydt ienng, die J van een jj het Ver markt 34, 0t bedrag, :en boek- Vnor dta Hoogen Raad diende gisteren de *»ak van eert TmwUrda'mschoh schutter, die zich verzette tegen don liode van den schut tersraad toen deze hem ter uitvoering van ren vonnis van dien Raad eene provooetstraf wilde doen ondergHan. De rechtbank te Amsterdam, die den bode onbevoegd achtte om den «ebut tor te nrreatoeren, ontsloeg daten wegens het bem ten laste gelegde venei van alle rechtsvervol- ging, doch het hof oordeelde d»-n bode wêl bevoegd en legde den schotter 3 weken go van gen i*at af on. Hiertegen nn ontwikkelde rur. J. Limburg, te *s Gravenhage, om tweetal cas* «atiemiddden, van meaning, dat den me»rbo- doelden bode nergens in de wet de bevoegdheid is gegeven, welke het hol ham toekent, en dal de bevoegdheid zelfs aan niemand ie gegeven, zoodat beëindiging van deun toestand en dno eene beslissing van den tl oogen Raad go- wensrht ia. Het Opoob. Min. tal 30 deter conclusie nomen In hot koffiehuis Harmonie werden gis teren de plannen beeproken tot het oprichten van oen poetdniven-vereeniging hier ter stede. Benige boeren zullen een reglement samen stellen on de eerate werkzaamheden verrichten, waarna tot de verkiezing van een bestuur en vaetotelling van het reglement zal worden overgegaan in de volgende vergadering. ADVERTENTIEN worden geplaatst 15 regels ik 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte. alf 8 uur, a pry zen. Zondagavond omstreeks half acht word do persoon Van O. S. te Bleiswyk op dou open haren weg onverhoeds aangeval Ion door J. do Br. en met een mee in do borst verwond, terwgl hem ook verscheiden lichtere verwon dingen aan hoofd en banden werden toege bracht. Minnenijd och gut do oorzaak to ago. Hem die tegenwoordig oen vraag te doen heeft, wordt hol nogal gemakkeljjk gemaakt, daar veel vakbladen en andere couranten er een Vragen bas of Vraagbaak op nahouden, waarin de respectieve vragen gesteld on be antwoord worden. met bruin fluweelen strook, zwarte wollen kousen, blauw en wit geruit katoenen schort en molières hot wit katoenen onderhemd gemerkt 3. A. Zg draagt om den hals een bloedkoralen collier met gouden slotje. In den witten vrouwenzak, die zy onder bet schort draagt, is vermoedelyk een zwart lederen por- tejnonnaie, waarin een brief, afkomstig van de Anders van baar aanstaande. Men vermoedt dat haar een ongeluk ie overkomen. Namens do ouders verzoekt de Commissaris van Politie te ’s Hertogenboseb opsporing van genoemde minderjarige en ook by ontdekking van het lyk, bericht per telegram, waarvan de kosten vergoed zullen worden. Met verwyzing naar de bekendmaking voor komende in het Algemeen Politieblad* van dit jaar op bladz. 1829, betreffende den ver misten politie dienaar Van Vliet (waarschijn lijk verdronken) verzoekt de Commissaris van Politie te Groningen den Burgemeesters der omliggende gemeenten het lyk by vinding in tact te laten en hem, zoo spoedig mogeIgk, liefst per telegram, met de vinding in kennis te stellen. De onlangs ait Bleiewgk vermiste K. dan 0. is weer in de ouderlgke woning terugge keerd. Naar wij vernemen zal de. 'P. N. Kruyswyk mot Januari a.s. ophouden als redacteur van hot weekblad «de Getuige* werkzaam te zyn en zijne zoozeer gewaardeerde pennevruebten in denzelfdeo geest voortzetten in het blad De Gezant, cbr. weekblad voor het maat schappelijk leven uitgever T. Stagier te Kollum. Den 12 dezer heeft de ouderlijke woning te ’s He/togenboech verlaten Schoontje Arons, 18 jaren, forscb, donkerblond haar, blauwe oogen, een iitteeken aan don rechterpols, gekleed met rose jacquet mot witte strepen, bruinen rok By de Tweede Kamer is ingekomen een ontwerp tot wijziging der wet tot regeling der militaire pensioene^, by de zeemacht. Zondag 8 December ia van Oudewater ver trokken en sedert spoorloos verdwenen een zigarenmsker, tevens winkelier in sigaren, A. I. F. Zyne zaken in de beste orde achter latende, berichtte hg zyne familie in een vooraf klaargemaakt schryven, dat hy by ontvangst daarvan niet meor in ’t land der levenden zou zyn. Men vermoedt dat by wegens zwaarmoedig heid zich werkelijk van het leven beeft be roofd. Geen spoor echter is nog van hem gevonden. God. Staten van Zuid-Holland hebben be veiligd hot besluit van Dijkgraaf en Hoog heemraden van Rynland, dd. 23 Maart jl., voor zooverre daarby aan M. Jonkman te Waddiogsveen do verplichting is opgelegd om ten behoeve van zyn aanlegplaats een onder- loopochen steiger in de Gouwe vooruit te brengen tot op 3 meter uit den oever, met verlenging overigens van don termyn binnen welken dat werk zal moeten zyn voltooid, tot 1 Maart 1896. M»*n schryfl uit 8che»euingen Wanneer de bestekken van den munr en den zee boulevard woad*n uitgevoerd, zoo 4» zg thans zyu ontworpen, zal het strand voor bet Kur- haus een geheel ander aanzien krjjgen dan voorheen. Daar de muur in byna geljjke rooting zal gebouwd worden met den boeteenden muur vóór bet dorp, zal er gewoonIgk in bet bad seizoen slechts een teer klein strand ovorbly- von, waar de honderden badstoelen eene plaats kunnen vinden. i Daarentegen zal op de pior, di men voor nemens is loodrecht aan te leggen op hot Kar baas, gelegenheid zyn om des zomers daar oen rustig zitje* te hebben. By Kon. Besl. is benoemd tot notaris binnen het arrondissement Zutfen, ter standplaats de gemeente Zutfen, P. J. van Vollenhoven, can- didaat-notaris te Moordrecht. Een poedel-organist was jaarlgks do grootste aantrekkelijkheid van de kermis te Bazel. Zyn specialiteit was kerkmuziek en zyn instrument een klein orgel. Verleden week was hy juist weer bezig om een heel lastig stuk met een onbeschrgfeljjke uitdrukking van dweepend gevoel uit te voeren, toen twee dronken boe- De wedstrjjd in hst voordragsn, oitgeschroven door den Ned. Bond van Oud?Onderofficieren, belooft een zeer genoegelyken avond aan ge- introdueserden en leden. Niet minder dan 26 voordrachten zullen worden gehouden. Als deelnemers hebben zich aangemeld heeren uit Groningen, Schoonhoven, Haarlem, Utrecht, Delft, Stolwyk, Krimpen a/d. IJsel en uit Gouda. Da pauze wordt aangevuld doo r een ige zangnummers, waarvoor zich eenjge dames en heeren welwillend hebben aangeboden. Naar wy vernemen zgn nog een klein aantal kaarten voor geintroduceerden verkrygbaar. 1) Het kleine stadje of dorpje Danesheld ligt in eene woeste streek op de kust van Engeland, op ongeveer honderd mylen afstand* van de hoofdsud. Hoewel niet overal in gelijke mate, zoo ia toch de grond in den omtrek van bet pluisje over het algemeen berg achtig, en unmerkalijk boven de oppervlakte der zee verhevende meeste rotsen zijn er steil, maar som mige hebben zulk eene glooiende helling dat men ze geoykkeljjk te voot sou kunnen afdelen deze laatste schijnen langzamerhand hun steenachtigen aard verloren te hebben, de grond ie daar weaker geworden en die roUïijden zyn met gras en zelfs met wilds bloemen begroeid. Er had zich hier oudtijds eene Deensche kolonie gevestigden Danesheld is ongetwijfeld eene verbastering van Daneshold. Rechts van het dorp, «aar men het geaioht op de zee heeft, ia de grond woest, onbebouwd en onbewoondlinks, meor oostelyk ziet men eenige kuisen, waaronder twee of drie mooie buitenplaatsendaar achter liggen eene menigte armoedige hutjes en kleine visvehers- woningen, die allen vau ouderen datum zijn dan de buitenplaatsen en het dorp. De huizon hebben allen het uitzicht op de zee, sommigen liggen onmiddolyk aan dan grooton weg, anderen op oen kleinen af- Zondagavond is te Amsterdam een brutale inbraak gepleegd in een sigarenwinkel aan do Tichelstraat. Drie opgeschoten jongens hebben de buitendeur opengebroken, terwyl de bewoners r -. afwezig waren, en door binneobraak zich toe- helmina Reuvers, ond 16 jaar, en baar 9-jarig WBg verschaft tut de kasten in de achterka- i .«ia a. waaruit zjj twee gouden liórfogee h ot kettingen en een nikkelen horloge ontvreemdden. Zij werden in hun werk gestoord door de zoon des huizes, die licht zng branden en de dieven verraste. Hy wist een van hen te grijpen en met behulp van de buren aan de politie over te leveren. De gearresteerde werd >n hel bez t gevonden van een dolk on een beitel, doch had geen der gestolen voorwerpen bij zich. (Hbl.) Door storm en vloed van Zaterdag is het veerhoofd van de reedery Maas IJsel te IJsel- monde weer erg beschadigd. De lepnratiën, welke deze week aan de brug werden verricht scbyoen tevergeefs te zyn geweest. Hetstoud weer geheel onder water en de passagiers vau de stoomboot moesten per roeiboot worden aan- en afgevoerd. Dat dacht ik wel, merkte de vreemdeling bin nensmonds aan. Is do familie op bot oogenblik op hot kasteel? De beor mot de bongelroede woes naar do vlag en zeido Dat is het toeken. Ala Lord Dsns to hui» is waait de vtag van don toren; ah hy afwezig is, wordt zy ingohaald. En waarom dat De jongman baalde de schouders op; hij sprak langzaam op zulk een alependen onversehilligen toon dat bet er voel van bad -alsof hij spotte, niet met den vreemdeling, maar met do familie Dane waar over bij sprak - Ómdat het eene oude gewoonte van do Danes is Zy bebbon zoo buono eigouaardigheden. De krullen en kruisen die gij op de vlag ziet zijn bot wapen van de Danes. Zijn de beide zoons te hui* Neem mij 'niet kwalijk dat ik zoo vrij bon u met eenige vragen las tig te vallen, voer de vreemdeling voortik heb eenige jsr^n geleden met een van hsu buiten 's landt konni» gemaakt. De jongste zoon, de gewezen kapitein, i* te huis, antwoordde do jongman *|oeds op zulk een onver schilligen toon sis stelde bij in het beantwoorden van al die vragen betreffende de familie Dane nirt moer belang (lan in bet splitsen van de hengelroede, De erfgenaam is te Parjjt. Hij is een levenslustig mensch en houdt zich bjj verkiezing meestal op het vaste land op. Zijn de broeder* nog altijd in onmin? Js, en dat zal wel-altijd zoo big van. stnnd van denzelven, eene rei van groene heuvelen strekt zich tusschen den weg en de rotsen uit. De hooge torens van het kasteel Dane steken oost waarts boven alles uithet kasteel ligt ongeveer eene mijl van het dorp verwijderdhet is een lang doch niet jeer hoog gebouw welks roode steonen zwart van duderdom zijn geworden. Aab weerszijden van bet kasteel bevindt zich een toren, en boven de groot* poort in het midden vau het gebonw verheft zich een klein vierkant torentje waaruit altijd eeoe vlag wappert als Lord Dane op het kasteel is. De voorgevel van het kaateel is even als die der andere huizen naar de zee gericht; vóór hetzelve is een ruim grasperk dat op den grooten weg uitloopt. Aan den overkant van den weg, waarlangs zich heg noch muur bevindt, ziet men heerlijke weilanden die zich tot aan den voet der heuvelenret uitstrekken. Vlak tegenover het kasteel, dicht bij den heuveltop liggen de ruïnen van de voormalige kapel waarin oudtyds dienst werd gehouden; de muren zijn nog aanwezig, en de venster* waaruit de glasruiten sedert lang ge broken zyn, zyn welig met klimop begroeid. Men vindt in de kapel nog enkele sporen vau het altaar en eenige grafateeuen; het dak is sedert lang ingevallen zoodat alles zoowel by schoon al* bij stoomachtig weder onder den blooten hemel ligt. Diè oude ruïnen bieden eeu schilderachtig schouw spel aan al* de sehninsche stralen van de op- of ondergaande zon er pp vallen, maar meer nog als ze beschenen worden door de zachte stralen van bet bloeke, geheimzinnig maanlicht. De rotten zijn hier loodrecht en niet zeer hoog, iets verder op zijn zij veel minder steil; eommige zyn tot aan den oever jor zee uitgehouwon, zoodat ze een* soort vu trap GOUDA, 17 December 1895. In de gisterenavond gehouden algemeene vergadering van de Ambachtatand-Vereeniging werd door bet bestuur medegedeeld, dat dit jaar met Kerstmis veder aan de leden 50 pCt. in geld en 25 pCt. in bons zal worden uitgereikt. Tot bestuursleden werden herkozen de bh. A. G. van Schalen en A. Dam. Naar men verneemt, zye, ter verzekering der geheimhouding by de vermogensbelasting, door den minister van financiën opnieuw voorschrif ten gegeven, om W voorkomen dat de belasting schuldigen door de inspecteurs der 'registratie worddb gehoord in tegenwoordigheid der klerken. vormen; toen dc jonge Danes, de twee zoon* van dep tegen woordigen Lord, nog kinderen waren, liepen zy die roletrappen dikwijls op en af; want zij waren gewoon om aan den voet derzelvo bun boot vast te leggen. Achter het kasteel is eeno soort van tuin die weinig ophreugt; de grond sehynt daar niet vruchtbaar te zijntusschen het kasteel en het dorp ziet men eenig bouwland, enkele bebouwde velden, weilanden, en hier en daar eene pachthoeve met zijn toebehooren van hooibergen en schuren bijna alles behoort aan Lord Dane, zoowel het dorp, als de buizen en de landeryen, welke beide laatste de ver schillende bewoner* van bem pachten. Hel was een zonnige voorjaarsdag. Op een hek voor een klaverveld zat een heer die bezig was om iet* aan eene hengelroede te maken. Hij had het gezicht op de vensters van het kasteel, en verder op Danesheld, de groene weilanden op den grooten weg. Hij scheen omstreek* acht en twintig jaar oud te zynhij was lang en schraal van gestalte, zijne trek ken waren welgevr rmd maar eenigzins scherp gelee- kend en hij had donkere oogen. Het was eeu warme dag en hij bad zijn fluweelen jachtbui* uitgetrokken en zat onder zijn werk zachtjes te fluiten. Op bet hooreu van naderende voetstappen keek hy op, en zag een heer van middelbaren leeftijd van den kant fan het dorp aankomen. Deze scheen wel etui vreem deling en. was als een toatreo* gekleed. Toen de vre mdeling vlak bij het hek waa, nam hjj, hetzij uit beleefdheid, of wel om zich het voorhooft! met zijne zakdoek af te vegen «yn glanzigen hoef af. Is dót het kasteel Dana? vroeg de vreemde ling. Ja, wm het antwoord, In het laatet nitgekomen Algemeen Politie blad verzocht de commissaris van politie te Tiel de opsporing der verblijfplaats van Wil broertje Francis en werd daarby vermeld, dat, volgens oen schryven ran den vader, de moge lykheid niet wad uitgesloten, dat de oudste den ander om het leven had gebracht. De kinderen zyn evenwel te Delft aangehou den en Zondag onder politiegeleide naar Dordrecht overgebracht om verder naar Tiel te worden getransporteerd. ren het vlak in de buurt te- kwaad kregen met elkaar, en handgemeen werden. Virtaosen zgu van senuwachtigen aardde organist sprong van r.jjn boogen stoel *u verdween, doch tot de hoogste verbazing van de menigte, ging bet stak ongestoord verder, totdat de vertooner, wien de haren te bergen rezen, het mechanisme liet stihtaan. Bot instrument werd door stoom gedreven en de Bazeloch* poodel-muzikant was eigenlyk maar eeu figurant. (Ned. 8p.)

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1