Montijn Co. HYPOTHEEKBANK, Directe Npoorwegverbindingen met GOUDA. Winterdlenst 18951800. - Aangevangen 1 October. TUd van Greenwich. f*,»» U*BleUwijk— Kruisweg n NooAdofp—Leidseheodam an Hekendorp. Bultenlandsch Overzicht. MPftCfjureir HEERENDASSEN A. van OS, At, Iteurs van Amsterdam. wy, KEVMSGEVIIVG. A.O VKRTKNTIf I*. FRANSCHE STOOMVERVERU II. OPPE.MIIEIMIüll, Dat deze maatregel in veel gevallen te luren is, en voiral vakgeuooteo, die minder ondervinding hebben opgedaau reel dienst kan iiewyzen, kan uien nagaan uit de rele en velerlei «ragen, die in sommige bladen gednan worden. Eet ligt in de rede, dat de redactie ran een dergelijk blad zekere grena moet stelleu roor de te ontvangen vragen, en alléén die mag plaats' n, welke bet vak óf bet algemeen belang direct aangaan. Naar het rcbjjnt, denkt de redactie van De Veldpost* hierover anders. Althans in haar nnmmer van 4 Dec. wordt de vraag be antwoord Wat te doen by dauwworm bij kinderen.* Het antwoord luidt liet kind moet bet volgende middel gebruiken R. Jodet. kalic 5 B. iu «q. destill. 100. addoTiuct Jadii gtt. D. 8. 4 maal daags een «ierlepel in suiker water. Bovendien 2 maul daags een paplepel levertraan geven en over 14 dagen berichten boe bet gaat. Mooier kan bet al niet. Niet alleen geelt men een recept, waarin van een niet onschul dig geueesoiiddel zelfs niet de hoeveelheid wordt opgegeven (Tinct. Jodii), maar men stelt tevens' belang in d3n patiënt, en men ver langt over 14 dagen nog bericht hoe het er mede gaat. Wahrlyk, de dokters zjju overbo dig. Men abonneere zich op De Veldpost* en mankeert men iuts, Welnu, spoedig de vraag gesteld, en het Veldpost-recept* volgt. Eu goedkoop ook Het kost niets. Bjj het nagaan 7an den inhoud van de verdere vragen en autwoordeu in de De Veldpost,* trof het ons, dat daar «aar sprake is van het geven van raad voor het vee, men veelal verwezen wordt naar een gediplomeerd veearts, «De Veldpost* schjjnt dus over het vee anders te denken dan over een menvch. Trouwens, De Veldpost* is dan ook eeu landbouw-conraot. (Weekbl. v. Drogisten.) Hoewel er omtrent de winterfeesten ten Hove nog niets is bepaald, heb ik toch ver nomen, zegt de scbrjjver der »Huugsche Krouiek* in de »N. Gr. Ct.,« dit er uitzicht bestaat op een dansparty voor jonge dames en jonge heereu, waarbjj dun wellicht eet; menuet in Louis XlV-kostumes zou worden uitgevoerd. Het zon de lnatsté zougantaaide kinderpartij* ten Hove zjjn. Dat Koningin Wilhelmina de kinder schoenen ontwassen is, bljjkt uit alles. Sedert lang heeft zy niet enkel haar eigen studeer- eu zitvertrek, maar ook haar slaapkamer, en 't wordt ook meer en meer gewoonte, dat de jonge Koniugiu naar eigen lust uitgaat waarheeu zjj wil en zonder ander gezelschap dan dat van freule Van de Poll. Zoo was zjj Maandag, by feilen wind, om niet te zeggen storm, die de kust bankte en de zee tot san den duiuraud opzweep», te Scheveningen, om 't woeste schouwspel gade te slaan en den in vloed van het gure weder op de werken aau bet strand waar te nemen. De jonge Koningin wandelde met baar hofdame langs de duinen van de Kerk werf tot aun het Ververschings- kanaa), waar haar een hofrytoig waehtte. Manige haagsche jonker zou zich aan zulk eeu promenade niet wagen. Gelukkig kan de Ko ningin ertegenzy is flink, gezond eu doet haar jaren ulle eer aan. By het examen in het Boekhouden vau de varoeniging van baudets- en kantoorbedienden Vooruit* te Amsterdam op 22 en 2d October 11. gehouden, waaraan 29 oaudidaleu hebben deelgenomen, zijn er 16 geslaagd u.l. Mej. W. Tasman te Haarlem eu de Heeren M. Agouia, to Amsterdam J. J. Beuier W. Lz te Am sterdam H. W. van den Broek, wm Amster dam J. J. W. Das, van UtrechtTb. K. F, van Djjk, van Utrecht C.v J. van Hernert tan Waldingsveen11. P. vau dor Hoorn, vau Uraveuhage; J. B. Huisdier, vau Zutfen P. Kastelein, gÉjup^n sterdam J. P. Kugger, van Rotterdam ,A. W. Pljjtmar, van Utrecht; 8. Prins Wz.. «an Alkmaar; 8. Sprits, van AmsterdamJ. E. Vincent van, 's Gravenbage en P. Wildeman, van 'a Gra ven hsge. Het praatje, dat ons koloniale leger grooten- deels uit Dnitacher* zou bestaan, zal bjj onze naburen een gevoeligen knak gekregen bobben nn het »Miiitar Wochenblatt* do volgende mededeel ing bevat Het enkel uit vrywilligers beslaande •kolo niale leger* van Nederland telt 1360officieren van welke slechts 31 buitenlanders zjjn van deze officieer» zyn 950 uit Nederland zelf, en 379 in de koloniën geboren als zoons van onderdanen van het moedsrland, en opgeleid in de militaire inrichtingen van onderwys van dit laat>te. «Onder de 16,023 soldaten, bevinden zich 10,997 Nederlunders, 1618 zjjn van Neder- laudsch-Indiscben oorsprong. 1300 zjjn Belgen 1500 zyn Duitschers van orginie, terwyl de overigen verschillende nationaliteiten be- hooren. jÜ» Sta ten-Generaal. 2e. Kaukil. Zitting van Maandag 16 December 1895. De beraadslaging over de begrooting vso Marine wordt voortgezet. De heer Guyot bespreekt de verlichting van den Uütterdamschen waterweg, waar hij in strjjd met het gevoelen van deu Minister een steviger» lichttoren wenschelyk acht. Hjj verzocht d*u Minister deze quaestie nogmaals grondig te overwegen. De heer Plate sluit zich daarby aan en dringt aan op overbrenging van bet Loodswezen bjj Waterstaat. Het is niet genoeg dat de Min. de verantwoording voor de verlichting op zich neemtals hy te rade gaat met ervaren ge zagvoerders zal.hjj hooren, dat er meer noodig is. De Min. van Marine behandelt uitvoerig deze zaak, waarvan hy verzekert speciale studie ge maakt to hebben en komt tot de conclusie dat verandering niet wenscheljjk en niet nood zakelijk is. Wel wil hy nog eens met gezag voerders to rade gaan, maar op dit oogenblik ziet hy hst nut er niet van in. Tegen over brenging van het Loodswezen bjj Waterstaat bljjft bjj bezwaar hebben. Nadat een enkel ameudement van de Comm. vau Rapporteurs was verworpen werd de be- grootiug van Marine zonder stemming aange nomen. Ook werd Hoofdstuk Vila (Nationale Schuld) aangenomen. De beruadslagiug over Hoofdstuk VHb (Fi nanciën) ving aau en werd in de avondzitUug voortgezet." Do heer Buhln ann bestreed als van Ouds ons stelsel van vrjjeu handel. De heeren Van Bjjlandt (Apeldoorn), Dob- belinann en Rink klaagden over de fiscaliteit der ambtenaren bjj de toepassing der nienwe heffing vau invoerrechten. De heer Plate daarentegen roemde zeer de ambtenaren en achtte de klachten der Duitsche importeurs ongegrond. De heereu Van Willige en Borgesius be spraken de Vermogensbelasting, terwyl de heer Drucker herziening van het kadaster vroeg. Heden voortzetting. Volgens de Deutsche Laudw. Pr. heeft dr. Wollny vau München eenige zeer belangwek kende proeven genomen, betreffende het nut vau de regenwormen. Hy plantte boonen, rogge, koolzaad eu aardapdeleu, van elk twee hakkeii. In de eene helft der bakken waren regenwormen, iu de andere helft daareutegen waren er geen, terwjjl overigens zaad en plan ten 'zich onder dezelfde voorwaarden moesten ontwikkelen. De uitkomst vuu deze proef was, dat de bakken met regenwormen de hoogste opbren- steu gaveu. De erwten leverden 25 pe. meer zaad 35 pc. meer stroode boonen 69 pc. rr.eer boonen eu 47 pc. meer atroo; da rogge* 91 pc. meer graan en 48 pc. meer stroo; het koolzaad 92 pc. meer zaad en 169 pc. meer stroo; da aardappels 136 pc. meer kaollen. Afgaande op het bovenstaande, nemen wjj dos aan, dat groote gewas-en veel not heb ben van regenwormen, daar bun gangen bet indring n van lucht eu water begunstigen. Daartegenover bljjft het waar, dat een groot aantal regenwormen in den mnestnin of bloe mentuin eer schadelijk dau nuttig znllen zyn, terwjjl de ondervinding nan ieder liefhebber geleerd, dat een enkele regenworm in den bloempot soms heel wst schade aan de plant kan veroorzaken. (Sempervirens). Men schryft nit Atjeh'aan de »Tel.« Mogen we de geruchten gelooven, dan zou den twee voorname vyandeiijke boeloebalangs vóór Senelop gesneoveld zjjn, namelyk: Pang lima Blek eo Panglima Biotaug. Ons over dat verlies te verheugen ware dwaasheid, want behalve dat die geruchten van Atjehache, dus zeer onbetrouwbare zijde komen, zoo beschik ken de Djahat» (kwaadgezioden), zoo worden de Oelama's tegenwoordig gdnoeuid, over een menigte energieke aanvoerders, die den stryd 'niet zullen opgeven, zoolang wy niet getoond hebben, Atjeh te kunnen onderwerpen. Een dezer dagen wederom op een tjjdelyken post gedetacheerd zjjude, hoorde ik in de richting van Montassiek een leveudig geweer vuur, dat eeuige uren aanhield; later «ernaui ik, dat onze hulptroepen onder den Panglima Prang Toekoe Djobau met de bende van Toe koe Hahib van Lokong waren slaags geweest. Toevallig ontmoette ik eenige dagen later een bevriend hoofd en informeerde nzar de verlie zen onzer hulptroepen en vernam tot mijn verbazing, dat Djobau zelfs geen enkelen ge wonde had bekomen. Is bet niet ergeljjk, zooals onze hulptroepen /ich aau muuitie-verspilling schuldig maken 'en hoe zjj steeds zonder aarzelen de verbraikte patronen aangevuld krjjgen, terwyl bjj ons de postkommandauten tenauwernood de verschoteu patronen dnrven melden, nik vrees op bet groot rapport zich te moeten verautwoorden. Alsof het bon schold ware, dat de vjjand hen tot schieten dwingt, en, 't is toch niet aan te nemen, dat officieren vau leeftjjd en onder vinding, zooals onze hulptroepen er maar op los vuren Op den 22n October kwamen de vorsten van Samalangan en Pasangan hunne opwarr- ting maken bjj den gouverneur van Atjeh eu Onderhoorighrdeu, tevens om geschq^wn^te ontvangen (eigenljjk motief.) Deze bezoeken zjjn een plaag voordenkroep eu meer speciaal voor de Europeanen, Armbo- neuzen en de cavalerie, dia bjj zulke gelegen heden de eerewaebt betrekken, dccb m^jt al dien geur weinig op hebbenvooreerst omdat zjj dan gedwongen zjjn, etteljjke nren in de zon te staan traden tweedeus omdat bet meer malen gebleken is, dat dergelijke hooge gasten èf valsche vrienden waren, óf weinig te betee ken hadden, zouals de beruchte Biotaru-Ke- bangang. Deze laatste werd in deu landauer* van den gouverneur afgehaald en had naast zich den residert; full dress achter de staatsiekoets volgde een indrukwekkende optocht. De eere waebt cavalerie nn infanterie brachten het saluut, de muziek speelde een triomfmarsch het geschut douderde, in één woord 't was een blijde inkomst. Doch wat hoorden wjj eenige weken later Da' diezelfde hoogheid door de bevolking was verjaagd Meu zegt, dat de legerccgnmandant, generaal Vetter, bier komt. Wjj willen hopen Jat de fakkeldragers hem voldoende zullen voorlichten, ook op ongure plekken, die men steeds zqo angstvallig ver borgen houdt. Wjj weten niet, of Z.Exc^ook de tjjdeljjks posten zal bezoeken en de postkommsndanten zal ondervragen. Maar zeker is bet, dat geen zoo vermetel zal zjjn om den oppersten chef zooveel waars te vertellen, als met> iu de soos onder kameraden, boort. Mnndus vult decipi.* Do wereld wil be drogen zyn. Ee toch, hoeveel verder kwam men niet met de waarheid. Nn onze «telling oitgebreid is, ware het wenschelyk, bet halve escadron cavalerie te versterken en aan dit wapen den patrooilte- dienst op te dragen. M. i. kan geen beswaar bestaan bet andere halve escadron, dat ta Soerabaja in garnizoen ligt, ook te Atjeh te plaatsen. Men heelt dan over een heel escadron te beschikken waarlyk niet te veel, als men nagaat, dat er een gedeelte afgaat voor ordon- uancedienst. De infanterie wordt hier gewoon afgebeuld door patrouiliedienst, transportloopen, wacht- doeoeu moet bovendien de baitenposten bezetten. Het ziektecjjfer bjj het hoofdwapen is dan ook schrikbarend hoog. Uit Kota-Radja scbrjjft men dd. 26 October aan het »Bat. Nbl Tongkoe Abdoel Madjid, wiens aspiraties om ter zee als roover uit te blinken, zoo spoedig door de granaten van de Madura* deu bodem zyn ingeslagen, geeft den moed nog lang niet op. Nu hy bet zoo geliefd be- drjjf van zeeschuimer heeft moeten laren varen, totdat hjj weder in het bezit «an een geschikt vaarlui zal zjjn geraakt, tracht bjj tusschen- tjjds nan den wal zjjne krjjgsmanstalenten te toonen. Met de bnlp van zekeren T. Brahim heeft hij gewapenderhand bezit genomen van het landschap Bakongan. Het wettig hoofd van dat rjjkje, Toekoe Semaoen, is gevlucht en roept thans de hulp van de Kompagnie in, om den rustverstoorder nit zijn landschap te *er- dryvi n. Zeer gemakkeljjk zal dit echter wel niet gaan, daar Abdoei Madjid zich iotusschen gedacht versterkt beeft. Naar alle waarscbynlykheid zal geen mili taire expeditie gezonden worden om hem te tuchtigen eerder zal bet bestaar er toe overgaan om op de Westkust hetzelfde toe te pa-sen, wat ten opzichte v«n de Noordka«t zoo uitstekend en proefhoudend is geble ken, namelyk om de naburige radja's en hoofden, die ons rnio of meer gunstig gezind zyn, langs politiekcn weg over te halen, den zeeroover en rustverstoorder te beoorlogen en nit het gebied van Bakongan te verdryven. Met een goede hoeveelheid blanke schijven cn wapens ondersteund, zullen onder meer de radja van Tampat Toean, zoomede de pas in hnn waardigheid bevestigde hoeloebalangs van Manging en van Poeioe Rajoe zeker genegen zijn, om de Kompanie in deze affaire een bandje te helpen. Van de Noordkust valt geen bjjzondor nieaws te vermelden. De verbonden radjas hebben hnnne operaties" tegen de Moslimpartjj moeten staken omdat de vjjand zich hoe langer hoe dieper in het gebergte van Boeloe heeft teruggetrok ken en ook omdat gebrek aan levensmiddelen bjj onze bondgenooten zich ujjpend doet ge voelen. Door ai het vechten zyn de sawabs natuurlijk verwaarloosd geworden. Ook het weder heeft bet zjjne er toe bjjgedrag«n om de vooruitzichten van den aanstaanden oogst ongunstig te maken. In,de gewoone behoefte aan voedingsmiddelen wordt thans reeds ge- deelleljjk door aanvoer van elders voorzien. Als men beweert, dat het hooden van een rijwiel aau den eigenaar, door elkaar, op een f400 *8 jaars komt te staan, zoodat er dus een paar guldon belasting bjj kan, wordt dit vaak betwist eu zeer overdreven genoemd. In eene beschouwing over de optworpeu rjjwielbeiasting leest men nu in de Groytérs' Maandblad* Den lëvensdunr van het rywiel in eerste band kan men niet booger stellen dan drie jaar. Al is bet nog^ zoo goed, bet is ver ouderd en de bezitter is gelukkig, als hy het met verlies van de hand kan doen om zich een nieuw wiel te schnffen*. Daar een nieuw rywiel allicht een 1200 kost, eiaebt dit dus aau vernieuwing ongeveer 170 |a jaars. Voeg daarby 110 renteverlies, en zonder buitengewone ongelnkken komt men das met het gewone onderhond aldra tot 100 's jaars. Gouds Moordrecht. NittuwcrVurk Cnpello RoMf.rdam Rotterdam Capolle t Hieuworkerk Moord recht Qoudi 7.26 8.40 9.06 9.40 10.17 10.54 7.82 8.47 n n n 11.01 7.89 8.64 n n 11.08 7.46 9.01 n 11.15 7.65 9.10 9.25 10.— 10.86 11.24 5.— 5.57 7.26 7.47 8.— 8.86 5.10 6.08 n n n 5.19 6.16 n n n n 6.26 6.24 M n n i' 5.82 6.80 7.45 8.07 8.14 3.5r» GOUDA— DEN HAAG.. GOUD A ROTTERDAM. 18.09 18.86 1.84 3.88 3.44 f 18.82 18.89 18.46 9 a a 18.88 18.65 1.44 3.50 4.08 4 UOTTïRDi M-G O D k. 9.40 9.51 10.19 a 10.89 v 10.86 v 10.43 9.59 10.11 10 49 11.50 13.90 18.08 18.40 4.60 5.84 7.11 7.52 8.83 M» 8.51 9.57 11.13 4.57 n n 7.59 n H 10.04 n 5.04 n n 8.08 n n n 10.11 5.11 n n 8.18 n n 10.18 n 6.80 5.48 7.80 8.98 8.58 9.08 8.10 10.87 1J .30 1.48 9.50 8.10 8.48 4.80 5.81 6.17 8.05 9.43 1.59 n n n n e 6.37 e 9.53 1.59 n e n n n 6.84 n 9.58 8.06 n n e n n 6.41 9 9 3.13 3.09 3.99 4.08 4.40 5.61 6.47 8.95 10.08 Üov.-M. 7.48 8.47 Z.-Zbgw.7.63 8.56 Bouds 7.40 8.35 9.09 9.87 10.*0 10.60 19.18 18.38 1.87 3.85 3.47 4.45 6*7 7.14 7.4 '.89 8.54 9.54 11 11.08 18.40 4.57 8.01 10.06 11.18 19.49 6.08 8.13 10.15 Voorh 8 07 9.08 a a e 11*17 1.01 aan 1-20 8.36 3 10.87 sHagu 8.18 9.18 9.87 10.07 10.48 11.83 18.48 1.06 1.57 4.05 4.17 5.85 6.57 7.44 8.81 9.- 9.33 10.38 11.46 OO I'D A-U TRENCH Bouds. 5.85 6.37 7.65 8.09 8.81 9.05 10, Üudew. 5.50 6.54 Woerüea 5.59 7.08 8.18 Utrecht 6.18 f 8.88 8.41 f Nasr Amsterdam. I' DA-UTI K.G H T. 0.19 10.57 19.48 9§0 8.17 4.16 4.47 *.67 8-68 8.31 10.16 11.14 07-K, 7.10 10.89 11.88 8.45^3.34 5.05 6.17 7.18 8.48 10.37 3.50 4.48 5.89 6^35 f »*04 f f 9.87 10.51 11.46 1.20 3.08 DEN HAAG GOUDA. 'a Hsge 5.5*1 7.80 7.48 8.30^.88 9.4610.11 11.3519.16 1.36 3.44 3.58 3.43 4.15 5.17 6.08 7.58 9.38^ Voorb. 5.57 t 10.17 1.41 v g 6.14 t 7 1 1 in «9. t rk sas <1 RH 6.88 6.39 9.63 10.02 Gouda A m«t»rdaa U. St. *4.37 8.14 8.91 9.95 GOUD A-A MSTERDAM. 10.01 *10.57 «18.10 11.05 1.— tH« 8.31 4.85 Stopt te Nootdorp—Leidaohendam en Bleuwjjk—|ruiawcg es Hekendorp. 4.47 6.— •8.68 8.43 10.-14 11.86 Voorb. 2.-Zeg w6.11 i t 10.88 1.55 Zov.-M.fi.88 10.48 3.0« 6.89 10.02 Gnuda 6.33 7.50 8.13 9.— 9.56 10.16 10.54 19.05 18.45 3.17 3.14 3.36 4.13 4.43 5.47 6.60 8.38 10.18 Stopt te BleUwiik-Kruitweg en NootTp-Leidschendam en Hekendorp. UTRECHT- UDA. Utrecht 7.50 9.- 10.— 11.84 18.50 3.. "8 4,43 6.86 7.60 8.09 9.07 10.84 Woerden 8.11 10.83 11.51., 6.58 9.88 10.54 Öudewater 8.19 i, 10.31 ann 4.34 na n n 9,86 Gouds 8.38 1.184 10.44 13.07 1.98 3.49 4.37 5.30 7.09 8.96 8.41 9.49 11.10 Amsterdam—«ocDA. Amsterdam C. St. 8.— 9.10 **10.49 2.86 4.10 **6.18 Gowds 7.98 9.04 10,14 18.88 3 30 5.80 0.7.46 :7.4i 8.49 9.45 11.10 De moord te Rotterdam. Omtrent de gearresteerde Catharine Wilhel- miua Hoogsteden kan de »N. R. Ck« het volgende mededeel en Na hare jeogd in bet onderlyk gezin te hebben doorgebracht, ging zjj, als aankomend meisje, in betrekking bjj een koffiebniahouder ia de lieerenstraat te Rotterdam en kwam later in eene soortgelyke betrekking bjj een koffiehuis- honder op de Geldervcbe kade. Toen ia bet begio van het jaar 1894 hare moeder ziek werd ten huize van Willem vae Berkei, des- tjjds een koffiehuis hebbeode op den hoek van de Blasius- en Miqu dstrateu te Amsterdam, bega! Catharina Wilhelmina Hoogateden zich daarheen, en toen de moeder enkele weken later overleed, keerde ztj met weder in hare betrekking op de Geldersche kade te Rotterdam terug, maar bleef by haren zwager Willem van Berkei, die op zich nam voor haar te zorgen. Het duurde echter niet lang, of onaan genaamheden die er ten hoize van haren swager voorvielen, deden baar zyn woning verlaten. Zjj trad daarop bjj den heer Mier, die in de Utrechtsche straat te Amsterdam een koffiehuis heeft, io dienst als buffetjuffrouw en bulp in de huishouding. Zonder opgaaf van redenen verliet zy in het begin van dit jaar ook deze betrekking, om by bare zuster, de wed. B. Vol, wonende Dwarsstraat No. 42 te Schiedam, harén intrek te nemen. Van daar kwam «jj, na inmiddels moeder geworden te zijn, in Augustus van dit jaar naar Rotterdam, om met haar kind te gaan wonen in de St. Muriastraat No. 73 aldaar bjj baren broeder, deu loodgieter Johan P. M. Hoogsteden. Daar werd zjj gearresteerd, juist toen zij bezig was zich te kleeden om naar Schiedam te vertrekken, naar bare genoemde zuster, de weduwe Vol. De vrovw is 21 jaar. Hsar kind, 8 maanden ond, is Zondag avond naar die wedaw« gebracht. De iuatructie tegen Catharina Wilhelmina Hoogsteden is geopend. Gisteren is*onder toezicht van den inspecteur van politie P. J. Boogaards, door een aantal rechercheurs de Boezem van den Ooetzeedjjk tot aan de brug tegenover den Goudse hen Ry- weg te Rotterdam voor het eerst atgedregd, in tegenwoordigheid van eene talryke menigte. Van de vermiste kleeding van den vermoorden knaap werd echter niets gevonden. Tegelyker- tyd bracht de justitie, van den inspecteur van politie M. B. van der Hoeven vergezeld, een bézoek aan Willem van Berkel's woning aan de Boezemkade, waar huiszoeking gedaan werd. Toen Catharina Wilhelmina Hoogsteden Zondag ochtend ten huize van haren broeder in de St. Mariastraat gearresteerd werd, was zy aanvankelijk zeer ontdaau.1 Vooral het af scheid nemen van haar kind was een pjjnljjk oogenblik. Later hernam zjj echter niterlyk hare kalmte, die haar ook bij het overbrengen naar de strafgevangenis niet verliet. De Italiaanstbe Kamer hervatte de beraad- slag'.ngeu over Afrika, en hoorde allereerst de interpellation aan van Luzzatti, San Juliano Geatani en Costa, Crispi, weer^aanwezig, ant woordde, dat het gevecht van Arnba Alarfzji een deel uitmaakte van de noodzakelijke ge volgen vau den kolonialen oorlog. Het doel was niet, zeide hjj, een zeker gebied te bezet ten, maar eokel eene strategische beweging nit te voeren. De regeering zal de voor het herstel van den vrede en voor het voorkomen eene herhaling van eens nederlaag genomen maat regelen aau de Kamer inededeelen op het daar- »oor wenscbelyke tjjdstip. De regeering bljjft vertrouwen stellen in generaal Baratieri. Door verscheiden afgevaardigdeu werden rootiën ingediend, waarover Crispi voorstelde te beraadslagen tegeljjk met de bebandeiiog vau het regeeringsvoorstel, dat haden bjj de Kamer zal inkomen. De Kamer kenrde dit goed, en daarna werd de vergadering gesloten. Hat radicale ministerie heelt in Frankrjjk iets weten tot stand te brengen, wst aan vele tjjner «oorgangen, gedurende een reeks van jaren niet is gelukt. De begrooting is dit jaar, zonder ongelukken, aangenomen en naar den Senaat verzonden, op den 13en December. Terwyl andere jaren tal van »douzièraes pro- viaoirea* noodig waren, en verleden jaar zelfs de begrooting eerst in April afgehandeld werd, is thani de letter en de geeit der eonstitntie gevolgd, die wil dat de begrooting vastgesteld zjj vóór het dienstjaar begint. De Senaat kan nn, met een beetje goeden wil, vóór het einde der maand of in de eerste dagen der volgende maand de begrooting aan-. genomen hebbenen dan zal men in Frankrjjk eens een jf.ar beginnen zonder voorloopige s kredieten noodig te hebben. Heeft het kabinet op administrate!-wet gevend gebied zulk een belangrjjke verbetering tot stand gebracht, op politiek gebied staat het voor een allertreurigst getal. De qnaestie met den bernehten Panamist Arton neemt steeds grooter afmetingen aan. Verleden week nog werd deze zaak in de Kamer ter sprake ge bracht. En naar aanleiding der onthallingen van den geheimen politieagent Dopas werd den ond-miuistera Ricard en Ribot gevraagd, of er waarheid waa in da bewering, dat de Franacbe regeer»og in 1893 had onderhardeld met Arton over de uitlevering van compromitteerende papieren. De cod-mioiaters ontkenden dit, en de Kamer verklaarde toen met byna algemene stemmen vertrouwen aan die verklaring te hechten. Thans komt Artou met de mededeelmg, dat de ministers onwaarheid hebben gesproken, en dat Dnpas in 1893 te Venetië en Lefèvre in 1895 te Londen op last der regeering met bein hebben onderhandeld. De heer Ribot heelt onmiddellijk in een brief aau den minister president Bourgeois aangedrongen op een eru- stig gerechteljjk onderzoek. Van de eerljjkbeid van «rauatére Bourgeois* is te verwachten, dat dit onderzoek met onpartijdigheid zal worden geleid en dan zjju er nog zonderlinge ont hullingen te wachten. De meening, dat wunaeer Arton eens is uitgeleverd, raeujhem iu Frankrijk kan dwingen tot elke gewenschte bekentenis, wordt in een brief uit Londen aan den «Figaro* beslist tegeuge proken. Volgens de Engelsche uit leveringswet kan een uitgeleverd alleen wor den ondervraagd en veroordeeld op de puuten waarvoor da^oitlevering is gevraagd, en op de bewyzen waarvoor de aitlevering is toegestaan. Wanneer Arton wordt veroordeeld of zelfs ondervraagd {op andere punten dan waarvan in de acte van aitlevering sprake is, komt de Fransche regeering in strijd met de interna tionale verdragen. De heer Bourgeois bad dus ougeljjk toen hy in de Kamerzitting inedede Ide, dat Artou als hjj eerst voor den Fransche rechter staat, wel zal moeten spreken. De Engelsche wet is op dit puut zeer duideljjk e vormt deu grondslag der uitlevering.. De correspondent van den «Figaro* vermoedt zelfs, dat de woor den van den heer Bourgeois voor het Epgelscbe Hof van Cassatie zullen worden aangehaald door de advocaten van Arton als argument om de uitlevering «au hun cliënt te bestrijden. Deze exceptie, gevoegd bjj het politiek karakter, dat laugzamerbaud aan de znak-Arton wordt gegeven, geeft eenige kan* dat de En gelsche rechter iu hooger beroep het verzoek tot uitleveriug* zal afwjjzen. Keizer Wilhelm heeft te Kiel den eed afge nomen van de recruten der zee militie, als ge- woonljjk bjj zulke gelegenheden, hield hjj een warme, militaire toespraak om bun goed op het gemoed te drukkeo, dat zjj dien eed heilig ruoeten houden eu van nu af verplicht zjjn, zich aan één wil te onderwerpen, tot in standhouding vau betgeen de vaderen gswrocht hebben, c Daartoe is vóór alles noodig. zei Wilhe'm, »dat gjj goede Christenen bljjft.* Voorts herinnerde hjj het kloek gedrag der Pruisische Marine in 1870 en kranige houding der Duitsche Marine bjj de opening van bet Kai8er-Wiihelin-Kanal te Kiel en sloot met den wensch dat de marine zóó voort zal gaan. De vice-adm. Thomsen commandeerde daarop een driewerf hoerah, dat door de recruten met geestdrift werd uitgevoerd. Op zyn terugreis heelt de keizer een bezoek gebracht aau prius von tBismark te Fiie- d richer ah. Evenals indertyd voor het Sedaufeest en d« ofteniug van bet nieuwe Rjjksduggebouw, heeft keizer Wilhelm ook voor bet feest «an 18 Jsu. e. k., het vjjf-en-twintig jarig bestaan van bet Duitsche Rjjk, weder prins Bismarck uitgenoodigd. Ditmaal heeft de Onde aange- geuomeu, onder voorbehoud natuurlyk, dat zjjn gezondheidstoestand het jjero veroorlooft. De Duitsche Ryksdag, die Vrjjdag begonnen was met de eerste lezing van het Ontwerp tot bestrjjdiug van het unlauterem Wettbewerbof oueerljjke concurrentie door buitensporige re clamemiddelen, heeft dat Ontwerp Zaterd'g verwezen uaar een commissie. Het,was vooril scherp bestreden door de socialisten bjj monde van Singer, die vreesde dat de zoogenaamde bescherming van het vakgeheim* zon lui*- bruikt worden om de organi»atie der werk lieden te belemmeren, doordien de patroons' hun loonen, arbeidsduur enz. onder de •vak geheimen* zullen9 rangschikken. De staats minister Von Böttiger kwam onmiddellyk tegen deze zonderlinge interpretatie op. Het Engelsche Parlement zal dit jaar giet meer tot een buitengewone najaarszitting wor den bijeengeroepen. In de London Gazette.* de Engelsche staatscourant, is het besluit afgekondigd, waar bjj de eerstvolgende zitting van het in ditjaRr gekozen Parlement wordt bepaald op 11 Fe bruari a.s., den gewonen datara waarop ander» altjjd de zitting wordt geopend. De Kabinetscrisis in Spanje is nog al ge- makkelyk tot een eind gébracht. Linarès Ritas, de nieowe minister vau openbare werken, die Boseh vervangt, is voorzitter van den Raad van State en is van lid der democratische linkerzjjde langzamerhand conservatief geworden. Graaf Tejada de Valdosera die Robledo aan jostitie vervangt, is algemeen secretaris van Cuba geweestlaaUteljjk gouverneur vao de Bank van 8panje. Het Kabinet zal, naar nit Madrid boriebt wordt, geen verandering brengen in de tot nn toe gevolgde oecomiscbe, fioancieele en koloniale politiek Het «al raaarechalk Camp"»» beslist de hand boven bet hoofd blijven houd«*n. H"l zal met de ontbinding der Cortes wachten, totdat het daartoe het geschikte tjjdat p gekomen aeht. Met de geraeenteraad«quae«t»e van Madrid zal het zich niet inlaten die zaak acht het uit- slaitend te bebooren tot de competentie van de betrokkeu rechtbanken. Wel zal bet zoo spoedig mogeljjk een herziening der gemeente wet aun de Cortes voorstellen ten einde ter* andering te brengen in de samenstelling eu bevoegdheid der gemeenteraden. De ond-rainister Bosch bljjlt weigeren een antwoord te geven op de aitdaging van deu murkies tan Cabrinaun, die belcedigd acht door termen, welke Bosch in deu brief waarin bjj zjju ontslag ueerat, heeft gebezig. De oud- minister wensebt den afloop dor processen weg-*ns knoeierjjen iu het beheer van Madrid gepleegd, wagens laster enz. af te wachten al vorens den markies een tweegevecht te weigeren of toe te staan. March. Tailllenr. KWweg E 73, GOUDA. 1» DECEMBER V«rkm. sa% I» 11)01/, 7»'/. i »v, as #6'/, 'Iu 1031/, <1 78 13'/, i ai i, 801/., 100'/, 37'/. 33 730 88 V, '01'/, 81 100'/, 801'/, HO'/, 77 1031/,, 100 H 3 77/, 30'/, '03'I. 33 133 158 10» 52"/,, 150 38'/, 102»/, 100',, 33'/, 108 f/, 14»'/, I'S'/. '8"/« 35'/. slotkoers 581/, M'Vü 967/. WI. Nkdirland. Cert Ned* W. S. '/g dito dito dito 3 dito dito dito 8 Honga*. Obl. Goudl. '881 88 4 Italië. luachrijving 1862-81 5 Oost enk. Obl. in papier 186» 5 dito in zilver lHÖH 6^ Portugal. Oblig. met coupon 'i- dito tickot 8 Rusland. Obl. Binnenl. 189* 4 dito Beoons. 1880 4 dito bjj Rot b» 1889 4 dito bij Hope 1889-90 4 dito in goud. loen. 1888 dito dito dito 1884 Svanjb. Perpet. schuld 1881 t Tuakbij. Gepr.Conv. loou. 1890 4 Boe. leening serie 1). Gee. leeniug serie O. Zuiu-Arit. RlP. v. obl. 1892 5 Mexico. Obl. Buit. 8oh. 1890 6 Venezuela. Obl. 4 oubep. 1881 Amstkedam. Obligatleu 18 V5 8 Rotterdam. 9ted. loon. 1894 8 Nan. N. Afr. HaudeUv. aaud. A'ondsn. Tab.-Mjj. Certificateu Don-Maatschappij dito Arnh. llypotheokb. pandbr. 4 Oult.-Mjj. der Vorstoul. aand. 'sör. llypotheokb. pandbr. 8'/» Nedorlandache bank aaud. Ned. Haudelmaa' h. dito N.-W. k Pac. Hyp. b. pandbr. 5 Rott. Hypotheekb. pandbr. 3'/g Utr. Hypotheekb. dito 871 Oostena. Oost-Hoog. bank aand. Rusl. Hypotheekbank pandb. 4'/i Amerika. Equit hypoth. pandb. 5 Maxw. L. G. Pr. Lion cert. 6 Ved. HoU.IJ.-8poorw.-Mij. aand. Mij. tot Bxpl. v. 8t.8pw.aand. Ned. Ind, 8poorwegm. aaud. Ned. Zuid Afrik. Bpm. aand. fl dito dito dito 1891 dito 5 iTALiE.Spoorwl. 1887/89 A Eobl.8 Zuid-ltal. Bpwmij. A-H. obl. 8 Polen. Warschau Weenen aaud.4 Rusl. Gr.Russ. 8pw-M»j. obl. 4 Baltischo dito aand. Kastowa dito aand. 6 [wang. Dorabr. dito aand. 5 K.ursk Ch.Azow'Sp. kap. obl. 4 dito dito oolig. 4 \MERiKA.Ceiit. Pac. 8p. Mij obl. 6 Chic. k North. W.pr. O. v. aand. dito dito Win.81. Peter. obl. 7 Denver k Rio Gr. Spra. eert. v.a. Illinois Central obl, in goud 4 Louisv. k Naahvill«Cert.v. aand. Mexico. N. 8pw. Mjj. lehvp. o. fi 101»/4 Miss. Kansas v. 4 pet. prof. aand. 18 N.-York Ontario k W(«t. aand. 5«/# dito Pcnns. Ohio (jblig. 6 1 105 Oregon. Calif. Ie hyp. in goud 5 81*/, St. Paul. Miriu. k Manit. obl. 7 10J Un. Pac. Hoofdlijn oblig. 6 l04*/# dito dito Lino, Col. Ie hyp. O 5 84 Cavaoa. Can. South.Cert.v. «and. 58'^ Ven. C. Rallw k Nav. leh. d. e. O 13» 16 Amstcrd. Omnibus Mjj. aand. 222 Rottard Tramweg-Maats. aand. 184 Ned. Stall Amsterdam aand. 8 H>7'/« Stad Rotterdam aand, 3 108*/s tiCLOiE. Stail Antwerpenl»87 2'/| 10S»/4 Stad Brussel 1886 2l«'9»/« Hono. Tlieiss Rcgullr Besellsch. 4 Ut'/g Oostknr. Staatsleeoing I860 5 1231/* K.K.Oost. B.Cr. 1880 3 lfl4»/« Spanje. Stad Madrid 8 1868 36 Ned. V«r. Bet. Hjrp, Spobl oert. 113 Inrichtingm» welke gbvaa*, kcjudeov iiindrb ZUNI»r,N VKUOOBZAKEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA|f Gelet op artt. 6 eö 7 der Wet van den Zn Juni 1875, (Staatablafl No. 95); 95 I6M/H 81'/* W/4 Brengen ter algemeene kennis, dat op de Secretarie ter visie ia gelegd een vertoek met bjjlagen van J. A. vau der Valk om *ergon- uiug tot het opricliten eener loodgietery en sinkwerkerjj in het perceel gelegen aan de Zak Wjjk L. No. 299, Kadaatraal bekend Sectie C. No. 128(1 Dr»t op Dinsdag den 31 December 1895, des namiddags ten 1 j ure, op h*t Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de geviaagde vergunning in te brengen, en dit geanreude drie dagen* vóór dien dag op de Srcretarie der Gemeente van dq ter sake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen. GOUDA, deu 17 December 18U5. Burgemeester en Wethouder* voornoemd, R. L. MARTENS. De Secretaris, BBOUWER. Burgerlijken Stand. GEBOREN13 Dec. Christina, ouders C. Broek huiseu en C. Boer. Jacob, o«»ders D. Frank en E. van Creveld. 14. Johannes, ouders E. Hejjrnenberg en D. van Oosterom. Henrietta, oudera A. Verblaanw en M. Verwejj. 16. Pieter, ouders C. Ca bout en G. M. Brinkman. Maria Johanna, ouders E. de Jong en M. A. Sluiter. Jeanue Am»li» Eliae. onder* 0. Steuabeek en S. Wi'iig. 16. Christina Maria, ouders P. J K. van Werkhooven en J. A. M. «an Schalen. Panlua Marinus, ouders P. M. Happri en M. van den Berg. El mi b«t h Maria en Hel- na Maria, ouders 8. van deu Eng en M. L. H. «au Klaveren. OVERLEDEN: 15 Dec. G. Verheul, 3 w.- C. E. Reuze. w*d. P. Nortier. 90 j. - 16. A Houdjik. 2 w J. Duits. 67 j. Heden overleed na eene kortston dige aiekte onze Zwager en Oom, de Heer CHRISTIAAN var dis SLUIJH, in den ouderdom van rnim 74 jaar. Uit aller naam, A. DORTLAND Sr., Executeur- Te.ntamentair. Gouda1G December 1895. Heden overleed tot diepe <l*oef heid van ons, onze kinderen en bebnwd- kiudereu, onze geliefde dochter JO HANNA ARNOLDA UARTHOLDA, in den ouderdom van 38 jaren. Uit aller naam Dr. D. TERPSTRA. A. E. TKttPSTRA— Ghuytek Boij, n-Gravtnhage15 December 189&. Eenige kenniegeoing. au Chcmlsck WasscberlJ VAR 19 Kruiëkads Rotterdam. Gebreveteerd door Z. M. den Koning der Belgen. (loofddepót voor GOUDA de Heer A. VAN <IS, A/„ Specialiteit voor het stoonieu en verven van a'l») Heeren- en Damesgarderoben, alsook alle Kindergoederen. Speciale inrichting voor bet «toom n van pluche*mantels, voeren, bont enz. Gordjjnen, tafel kleeden enz. worden naar de nieuwste en laatste méthode geverfd. Alle goederen, hetzjj gestoomd of geverfd worden onschadeljjk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt. Wegens uitbreiding der fabrieken zjjn de prjjzen 25% gedaald. Te stooraen go'deren als nieuw afleverbaar in 3 dagen; te verven goederen in eene week. WEbTLAMDHCHK gevestigd te 's Gravenhage verstrekt Gelden op f* Hypotheek en verkóópt Handbrlete* van 1000, 600, 100 en Inlichtingen ten kantore der Bank en by de Ueerbn 8» jj' Hooft graafland. IJ. A. HRPEK8 R01JAARD

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 2