ips DE EED VAN LADY ADELAIDE •ERS ÏVER BINNENLAND. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. No. 0844. 34ste Jaargang. FEUILLETON te Gouda NOBGEN”. itelliar. chat TC A P nber 1895. fooneelisleo, Haspels. n •meer!!! Donderdag 19 December 1895. HING. 4 EIJTB «s .lies wm (Bbl.) jxxaK :nim*n k Zoon 4 DU De gemeenteraad van Groningen heeft voor het vindon van den vermisten agent f 100 en l>kl.IJRl. I-.RM en kSSl IH RIJ ma Tors der Zelf- eime uitepat- OÜDE JAMMER irlct baar bij IERS Jz. js van echtheid it kurk sleedt voor* on naam der Firma »PE. De rechtbank te Arnhem veroordeelde gis* tareii A. van Emmenen, redacteur vun »de Voorwaartss, tot 6 maanden gevangenisstraf. ons falllue- MntefaU aben, dit te Iryven. half 8 uur, i en pryzen. .ON DON doet en vei^lwgnen, tobt, belet het ran het hoofd I London son I 1 Dirosi. ,50 Af O,85 den te Gouda De Uitgave dezer Courant geschiedt dadelijk met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs' per drie maanden is f 1.25, franco per post L.70. Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN. GOIIMIIE LOIIIIM u’s 27 «fb. Prjj« de verschrik- ndeugd lydt leenng, die ;end van een i by het Ver* leumarkt 34, l het bedrag, eiken boek* a C*, Puts. 1 gratis sa vrij van allo Jging. lui I. 1 Voor de vaceerende betrekking van gemeente* ontvanger te Apeldoorn hebben zich onder meer andere sollicitanten 12 geinornte-ontvaugerr in functie aan gemeld. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Inzending van Advertehtiën tot 1 uur des midd. Tegen een1 persoon te Zutfeo, dia in eene openbare school kwam en daar den onderwyzor met woorden beledigde omdat deze syu soon had schoolgehouden voor het afmaken van strafwerk, is eene vervolging ingesteld. --- In een winkel van uurwerken enz., in de Van Speykitraat te ’a-Gravenhage, is in den afgeloopen nacht voor f 2 of f 300 aan uur werken, dasspelden en andere klrinondifin ge Naar wy vernemen zal de Moordrechtsche Zangvereniging 26 December a. s. in een der ochoollokaien hare tweede uitvoering geven. - Geldzaken hebben aanleiding tot den twist gegeven niet waar? Er heeft geen twist plaats gehader bestaat eene vele tuuchen die broeders. Het ware te wep- schen dat er twist ontbond, als dat eenige verande ring in den staat vau zaken te weeg kon brengen maar daar het niet toe komen. Ter eere va» den kapitein moet ik zeggen dat bet zijne schuld niet ishet ongelijk is geheel aan de zijde van den erfgenaam. Logeert er op het oogenblik niet een jopg meisje op het kasteel? hernam de vreemdeling, na een kort stilswygen. Ik herinner mij haar naam niet. Adelaide Errol, was het antwoord dat op den zelfden onverschilligen toon gogeven werdmaar nu zag de jongman op, en sloeg een doordringenden bli^ op (den matroos. Zij is van Schotsche afkomst, en woest van aard. In dier voege hebt gij waar schijnlijk ook over haar hooren spreken. Ik heb niet meer of minder gehoord dan dat zy een engel is, antwoordde de matroos. Dan wil ik wedden dat gy het van Harry Dane gehoord heb, hernam de jongman die den vreemdeling met zijne donkere oogen soheen te willen doorboren. zyno liefde, misschien ook niet. Mylsdv Dane zoekt haar aan het verstand te brengen, dat. hoewel haar zoon reeds óp middelbaren leeftijd is, hij toch geene kwade party voor een meisje zonder fortuin zou ziju. Is William Dane rijk? vroeg de vreemdeling verder. Ik wensebte dat ik een tiende van zijn ver mogen bezat. By de fainilie Dane krijgen de jongere kinderen bij hunne meerderjarigheid hun fortuin in handen, en daar Harry alleen al de andere takken vertegen* woordigt, kwam hij vooreerst in het bezit van vyftig duizen l pond. Bovendien had zijn oom, William Henry Verver, hem vyftig duizend pond nagelaten, en som was nog aanmerkelijk losgenomen, omdat men gedurende verscheidene jarea kapitaal en internet bad laten oploopen. De kapitein kan de helft van zijn inkomen niet verteren. Nu op dit oogenblik dat ifij te huis is verteert hij niets. Hoe lanp denkt bijtte huis te blyven? Daar, zou Adelaide Errol u beter op kunnen antwoorden dan, ik. Toen hy hier kwam was zijn plan em een paar weken te huis te blijven. Gij meent toAi hij uil Amerika kwam? Ja, dat bedoel ik. Ik heb nooit begrepen wat hem bewoog om zoo lang in Amerika to blyven. Hij moet nu wel van top tot teen Amerikaan zyn I Toen hij zes maanden geleden te huis kwam zeide hij dat hij een paar weken zou blyven, en nu hy dien dwazen har is tos hl heeft opgevat denkt hij aan geen1 heengaan meer. Hij heeft ook al «■•na plan gehad om weder ih dienst t? gaan; ilfbegryp eigen lijk niet waarom hij zyn ontslag nam. Waarom noemt gij zijne liefde een dwazen Zondag 22 December zal in de zaal Kunst min der Sociëteit Ons Genoegen als spreker optreden voor de afd. Gouda van de ft. K. Volksbond da heer J. W. Ratte, le Voorzitter van de aid. Rotterdam. I Hedenmorgen ten ongeveer kwart over 5 uur brak brand uit In een pakhuis in bet Klooster in de St. Antbonieatraat, toebehoo- rende aan deu heer J. van Ofte en gevuld met vuurmakers, biervaten, spiritualiën enz. Het geheele pand Is afgebrand. De militaire spuit gaf bet eerst water,! daarna de ge* ineente-spoit No. 2. De burgemeester, enkele raadsleden en verdere autoriteiten waren op bet terrein aanwezig. De schutterü had de verschillende toegangen afgezet. Al geassureerd. De Tooneelvereeniging Nut en Genoegens alhier zal op Zondag 19 Januari a. in de zaal Kunstmin der Sociëteit *Ons Genoegens eene uitvoering geven. Opgevoerd wordt Si mon Turcbi of de Italianen te Antwerpen, treorapel in 6 bedryven, en Eene Gezellige Kamer, kluchtspel in een bedryf. Volgens achterstaande advertentie zal de dilettanten-verteniging >0. G. A.s te Amers foort Dinsdag 24 Dec. in de Zaal «Kunst min» der Sociëteit «Ons Genoegens eene uit voering geven, die zal .'trekken ten voordeele van liefdadige doeleinden, en wtl de eene helft voor de werkverschaffing en de andere helft voor enkele huiszittende armen. Opgevoerd wordt sllcas, Hol!.‘ opera in 3 bedrijven. Daar een der rollen door sterfgeval niet kan vervuld worden, beeft een onzer stadgenooteu welwillend die partij op zjch genomen. Wy geloven dat velen zich genoopt zullen gevoelen, de lijst te teekenen, die zal circulee- rer., hen wacht een geuofc«olien avond en zy benogen tevens een goed doel. De passage over de Gouwebrug te Wad- dingsveen is tot nader orde gestremd. Maandagmorgen werd door de vrachtboot De Prinses Marie s de brug in het ongereede gebracht. De overtocht geschiedt thans met een pont. stolen. De dmvon badder bet slim overlegd, want toen de winkelier op het hooren van verdacht geritsel was opgestaan en door den winkel op straat wilde gaan, kon ny do deur niet open krygen. Do dkveo bedien van buiten den deurknop met een touw vaetgoboodon aan da huisbel. Intiisoahen waren sy nog bozig do spiege'r»itan in te drukken en uil te snijden, en terwyl de bewoner to vergeefs trachtte de deur te openen, haalde zy allee weg wal van de wie. kei uit» tal ling ouder hun bore k lag. Toen da winkelier eindrlyk do d-or had kunnen openen, waren de roovers verdwenen, en toen hy met oen agent, dien hy oen paar straten vorder aantrof, ging toeken was er van hen geen spoor moer te vindon. GOD DA, 18 December 1895. VERGADERING van den GEMEENTERAAD op Vrydag 20 December 1895, des namid dags ten Ij ure. Aan de orde Benoeming onderwijzeres Tusschenscbool. Verzoek van het Gemeentebestuur van Leiden om adbaesie te betuigen aan zyn adres in zake de zoogenaamde pandjeshuizen. Voorstel tot bet instellen van een voorjaar»- paardenmarkt er, een najaars-veemarkt. Voorstel tot uitgifte in erfpacht van een stuk grond aan de Vest aan den heer C. IJsselstyn. Voorstel tot verhuur van een stuk weiland aan den Goejanvorwellendyk aan de wed. C. Lafeber. Voorstel tot het doen van af- en overschrij vingen op dn begrooting voor 1895. Voorstel tot het verleenen eener gratificatie aan den eervol ontslageu agent van politie H. Wortman. Reglement van orde voor de vergaderingen van d^n Raad. Voostel to* het instellen van Raadscom- missien van fabricage en van financiën. Suppletoir kuhier van de plaatse'ijks directe belasting naar het inkomen voor 1895. hartstocht F De jongman nam zyn pennvmsa en sehaapts op zijn gemak eene spat van de hengelroede. Er ontvalt ons wei een» by toéval eene of andere uitdrukking, zonder dat dia daarom altijd aene bepaalde beteeksaie heeft. Met uw verlof, komt daar niet de familie Dana aaa De jongman zag om Op het grasperk by de kapel vertoonden zich inderdaad verscheidene man* achen. Een bediende in de llverei van de Danes vest en broek vaa rood fluweel en witten jas met silver geborduurd duwde een ziekeaetoel voort waarin een ^izaard lag met een schoon edel gelaat. Naast den stofil ging eene lange, statige, 09de dame die men ook nog schoon kon noemen. Achter dose groep wandelde een man van ongeveer v^rtig jaar, wiens rijzige gettaite nog. zoo rank wal^Müe eens jongeling!, en wiens welgevormde crekkeiM^ bu|Z tengewoon edele uitdrukking hadden. Ken tfceid- mooi meisje van, negentien jaar giag,' of liever hup pelde naast hem -, onder een onopboudrlyk g-snap was zy ^ny eens voor dan weder achter hem bet scheen haar aangeboren te zyn om al hare tbekoor lijk heden ten toon te spreiden on zjj verzuimde ook nu niet dit voor hem te doen. Hare gelaatstint was schitterend blank,' zij bad blauwe uogea en oen over vloed van goad blonde lokken. Zij was inderdaad eene libfelyko verschijningmaar als men haar nauw keuriger gade sloeg, octdekte men dat bare trekken niet geregeld waren, en dat zy te veel mdt hare oogen draaide om ze opieoht te kannen noemen Een ttveede bediende in dezelfde livorei «loot den treis. (ForJf rorve^tf). Morgenavond zal in de Zaal «Kunstmin» der Sociëteit «Ons Genoegen» de derde too- neelvoorstelling plaats hebben van bet abonne ment. Opgevoerd wordt «De Moedeis», Too- neelspel in 4 bedryven. Deze maal treden op de Vereenigde Rotterdamsche Tuoneelisten, onder directie der hh. Le Gras en Haspels. In dit stuk treden op de dames Beersmaus, Alida Klein, Coelingh-Vorderman, Rika Has pels, v. Kerckhoven-Jonkers, Burlage-Verwoert en Marie Haspels, benevens de bh. Brond- geest, A. Faassen, Jan C. de Vos, V. Faassen en Newcome. William Dane beeft het mij gozegd. William Henrydal isl dezelfde persoonwij noemen hem hier Harry, omdat dit een lievelings naam van deu ouden l.ori? oa de oude Lady is. En, als ik mij niet bedrieg dan beet de oudste zoon Geoffry. Hü Bij de familie Dane heet de erfgenaam altijd Geoffry. Zij hechten daar ^eer aan, alweder eene van hunne bijgeloovigheden. Ei, waarlijk! Denkt ^nen dat Wifiiam Dane met Adelaida Errol zal trouwen? De jongman trok zyne wenkbrauwen opp Men zegt het. Hoe dapper de kapitein ook zij of geweest zy, hij schijnt zijne vleugels in den glans harer be koorlijkheden verzangd te hebbert. Hij -. Ik verzoek u om duidelijk Engelsch te spre ken, hernam de vreemdeling,pp eenigzins wreveligen toon: waarop de ander hem verbaasd aanstaarde Spreek ik dan geen Engelsch? Spreek ik mis schien Hollandsch Gij spreekt wartaal; en ik heb nooit wartaal kunnen verstaan. Zal kapiteip Dane l^jong» meisje trouwen, of nipt? Mij dunkt dat gij een lastig heer zyt, hernam de jongman lachend. Vertel ik u daar niet juist dat men zegt dat zij trouwou zullen Kapitein Harry aanbidt haar tot vergoding toe. Gij zult dat misschien weder wartaal noemen, nur het is daarom niet min der Waar. En z|j? De jongmpn trok znpe lippen neder met een ge baar als wilde hij zeggen dat hem dat niet aanging. Hóe weet ik dat, wie zal zeggen wat er in een vrouwenhart omgaat Zy beantwoordt misschien Door de werklieden, die hy de verplaatsing der rykainriehliogen van Delft naar de Hem- brug zulleu verneiMQ, is sene coöperatieve bouwvereeoiging opgeriebt, welke op het vol gende stelsel berust Het geld, dat uit de buizen gewonnen wordt boven onderhoud, assurantie etta., wordt be steed voor afloesiag van het oorspronkelijk geleende geld; bet wordt voor ieder lid af« zonderlek te goed geschreven, en wanneer by een sekere «om beeft bereikt, f 60 of t 100, wordt den rechthebbende een obligatie der vereeoiging ter hand gesteld, die natuurlek rente geeft. Zoo wordt de huurder op den duur eigenaar van bet geld, dat >(jo woning gekost beeftby spaart doe voor het wonen, doch bot geld is niet belegd in steenen. tnear in obligation der eigen vereoniging, die öf by de vereeniging óf by andere verban* ei baar r.yn, soo de werkman Zaandam wil verlaten, too hy sterft ent. Te gelyk wordt echter gezorgd, dat de be woner steeds verzekerd ie, te zullen blyven wuoen in zjjn eenmaal betrokken buit, toolang by dit verkiest. Het lidmaat-ebap der ver eeniging verlist' hy niet dan wegena teer dringende redenen ook kan niemand bent uit zyn woning letten. Het recht ven buren gaat ovor op de weduwe De ^obligation, waarvtn zullen in do toekomst, na schold a#n de oorspronkelijke geldschieters, De rechtbank te Rotterdam veroordeelde gisteren A. H., werkmau te Lel^kerkerk, wegens we- derspanoigheid tot teven duigen gevangenisstraf H. v. d. S., zonder beroep alhier, wegens be delarij, tot 12 dagen hechtenis; C. v. W., zaakwaarnemer en vissebetr alhier, wegens op lichting, tot een jaar gevangenisstrafJ. A. D., zonder heroep, wonende tie Schoonhoven, we gens bedelary, tot 12 dagbn hechtenis. Vervolgens werd behapdeld de zaak tegen 8. O., 21 jaar, wynkoopjersknechtJ. de J., 27 jaar, visscher en C. V., 59 jaar, houthan delaar, allen wonende te Schoonhoven. Zy zonden den le en 2« omstreeks het mid den der maauó M-i 1895, te Schoonhoven, te temen en in vereeoiging in den Grooteu Singel uaby do Scheelebrug, tynde deze Singel een werk, dienende tot waterkeering, ten algemee- uen nutte gebezigd wordende, immers ^scher mende den achteriiggeuden polder, opsettelyk en wederrechtelijk een gat gegraven, daarin een koker of duiker gelegd en vervolgens bet gat weder aangevuld hebben, zoodat bet siogel- water in deu polder werd geleid, altoo hel waterkeerende werk beschadigd hebben, den 3e omstreeks gezegden tyd, mede aldaar, opzeita* lyk middelen Verschaft hebben tot bet plegen van voren omschreven misdryf, door gezegden koker of duiker die in zyn bezit was, wetende dat dare op gemelde wyze in den Singeldyk zou gelegd worden, in de nabyheid van de Schoelebrug te brengen en daar ter beschik king van degenen die bet werk zouden uit voeren neer te leggen. Uit de behandeling dezer zaak bleek dat een paar jaar geleden door B. en W. te Schoon boven aan den 3en bek), op diens verzoek wan geweigerd een koker te leggen door den Sin geldyk. Daar uu de beide oerote beklaagden, wi r woningen, die zy van den derden bekl. in bunr hadden, liggen aan den binnenkant van den dyk, veel last hadden van het water, hadden zy door dien dyk een koker of duiker gelegd, ouder den waterspiegel, waardoor het water kon beenloopen, evenwel op last van hun mtdehekl. die den koker daartoe had vnrnehaft. Na bet verboor der drie getuigen achtte bel O. M. bewezen het ten laste gelegde en vor derde veroordeeling van de beide eerste beklaag den ieder tot vjjf dagen, van den derde tot acht dagen gevangenisstraf. Uitspraak Zaterdag 28 December. on op de kinderen, boven sprake ia, aflossing van de ook weder worden afgelost in obligation twee de reeks en zoo voort on in de verste toe komst. Op deze wyze zjjn de leden der ver- emiging zelf eigenaars dar woning, maar iu gemeenscbappelyk eigendom.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1