ips 3 DE EED VAN IADÏ JDELilDE. IBS ‘ERS, m Haag. :ao BINNENLAND. idrukte V*ei»ws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. O’S No. «846. Zaterdag 21 December 1895. 34ste Jaargang. LI FEUILLETON. Omstreken 08, KLEIWEG. N en Zn. ELS. -I- van RUS Inzending- van Advertentiën tot 1 uur des midd. S DU Mej. M. door sterfgeval daardoor verhinderd spoedig Voor reeds paar dagen hier 1 103. bet geheel niet moer naar Wordt rrrvolpd'). UB De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Markt A 144b SON, apotheker die haar wel >id. Blijkbaar bas haar bege- merilg doel/' deling ie Echte tesamen- ,’en in den naam des ervaar digd wereldbe- •r* Stoll- H A R M 0- lirecte importa- R LA&E f C*", Paria, ad gratis en Mil INIIi: COURANT D door i vrij van alls ooging. ndixl I. I. iroefbusjea c. 0.35 w Neder- irdsche reis gemaakt, on foren gekomen Ik heb mij laten over- te koopen, en toen ging een nienw «tuk speelgoed e ons geïilus- Winterssk. ebben, dit ts Ik gekookt k voor da- depels van late) Als eval van gebruiken. Jto EL JL ing tegen Jicht, ipyaen, kortom n-Expeller, te wenden tegen nExpeller. ieder huisgezin n-Expelter. '1.25 de flesoh. Mitheken en bij rdam. een» met mij op te wandelen eu het jacht van nabij te bezien? Gaarne kasteel en laat Dat wil ik liever en wanneer «al uw huwelijk »Nu, meer senaar zieke duinen als van persoon gemaakt woordig met den bestempelt. Volgens bericht meester reu, Repareeren PIANO', uit een, in ruime a arme vrouw Hy vernam toen, terwijl hij haar huis geleidde, bet volgende was omstreeks één uur uit haar werk- eenige kleine zittende bezig- iea,| “J J:‘ L vergezelt, naar huis, ze erg omgeloopen/* daarenboven bescltin on twintigste jaar zijn regiment naar Ca- eenigo jaren in Amerika nam daarop zijn ontslag Den laatstee tijd xyn in Padang, Bedagei en Serdang verscheidene Atjehers opgepakt, die -*et verschillende gelegenheden als visschers uit Edi waren komen afzakken, maar niet voorzien waren van passen, afgegeven door den Controleur. Die luidjes zyu bijeenverzameld en ten getale van 28 den 13en per a. s. »Siak< naar bun «Heimath* teruggebracht, met beleefd doch zeer dringend verzoek voortaan dergelyke snoepreisjes achterwege te laten, op poene van enz. enz. ADVERTENTIES worden geplaatst 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte. De heer A. de Goederen is geslaagd voor het examen Boekhouden Middelbaar Onderwys. ':l I I u wan- Wij worden verzocht mede te deelen, dat de opvoering vau de Hól). Opera <Ilca» op Dinsdagavond niet kan doorgaan, daar de eerste zangeres, die de hoofdrol zou vervullen, van diens ouden heer, is op te treden. nadering begon de vrouw eensklaps en dus dacht de voorbijganger dat 1 was. ivpou. i bo8clÉii/.>i<'fi geweest, zóó aan haaL lot overliet. De vrouw wist niet eens waar zy was, maar toen ze een boom woelde, maar blijven voor haar opdaagde. Ge- dien arbeid bezig en zij schrapen tevens uit zee de kleinste schelpjes weg. Een man kon op een gunstigen dag 16 karren of 8 kub. meter schelpen weghalen, Wanneer dus alle 49 visschen, verdwijnen 392 kub. meter golf breker. Is die redeneering inderdaad juist, dan zou er reden kunnen bestaan de schelpenviisehery te verbieden. Maar is de redeneering wel joist? Een ander strandbewoner, de heer Jacob Varkevisser van Katwijk aan Zee, ontkent bet. In »De Hollander antwoordde hij onlangs op de bewering, dat het duin ook ten gevolge der schel pen visscherij ziek is, o. a. het volgende: >Een ziek duin en die ziekte middnllyk veroorzaakt door sehelpenvisschers 1 Bljjkbaar is die wetenschap ondekt achter de schryftafel van een geleerde in een onzer steden, want voor hen, die dagelyks met die dingen in aanraking komen en ze met een opmerkzaam oog beschouwen, zyn zulke onderstellingen louter fantasie-droomen. De visscherszelven ze zullen het u zeggen dat bet baggeren van schelpen geen kwaad is, dat voor de duinen kraakte aanbrengt toegegeven dat het kalkgehalte, voor vorming en weerstand biedend vermogen der duinen, onmisbaar is. Wat gebaggerd wordt, is het grove het gruis gaat voor ’t grootste gedeelte door de mazen van 't net, zoodat dit, als het door den vloed höoger wordt opgeworpen (wat niet altyd gebaart) met tamelyk krachligea wind kan worden meegevoerd, om zich te ver mengen met het stuifzand aan de duinen. „Het verweeren der schelpen tot poeder is pure onzin, om de eenvoudige reden, dat het weerstandsvermogen der schelpen tegeu den invloed der temperatuur een al te langen tijd voor dit proces vordert, en wy kustbewoners weten wel, dat zy, indien ze al omhoog op bet strand worden geworpen, al zeer spoedig onder het zand gestoven liggen. Doch dit gebeurt zelden, allerminst by hooge zee en vraag het schelpenvissohers, zij zullen u zeg gen, dat ze meestal aan de zoezyde der bank, die met laag water droog valt, bljjven hangen en door dikwyls voorkomende verschuiving der bank (plaat) nu eens onder, dan weer bloot gewerkt worden door het geklots der golven. zou er wel een kuststreek zyn, waar gebaggerde wordt dan tusschen Wal en Noordwjjk, en waar toch ook die een stevig bolwerk het ge weld van den Oceaan bedwingen wat voor namelijk toegeschreven moet worden aan de goede zorgen vnn bet Hoogheemraadschap Rjjnland, dat met onberispelijke nauwkeurigheid toeziet of de wind geen bni maakt op de Aan de agent van politie H. Wortman die wegens lichaamsgebreken ontslag had verkregen werd een gratificatie verleend van f 250. In ons volgend nummer zullen wij een nit- gebreider verslag opnemen. Voor een jongen uit Boskoop, die een gebruikten postzegel van 5 cent van bet stem- pelmerk ontdeed en als ongestempeld weder gebruikte, vorderde het openbaar ministerie by de rechtbank in Den Haag gisteren f 10 boete of 10 dagen hechtenis, eene lichte straf met het oog op de jeugd van bekl. De heer J. W. Ratte, die als «preker Zondag 22 Dec. voor de Nederl. Roomsch Kath. Volksbond zou optreden is door ziekte verhin derd. De heer Jac. P. van Term, lid van het Ceni.-Bestuur ie Amsterdam zal zyn spreekbeurt a.s. Zondag vervullen. De >Tyd< meldt: Een onzer stadgenooten keerde in den nacht van Maandag op Dinsdag te ongeveer half drie langs de Keizersgracht naar zyn woning. Op de hoogte van de Leidschestraat zag bij een vrouw staan, met de hand tegeneen boom geleund. By zyn te roepen, e zij ongesteld Wat ontdekte hy echter Dat de blind was. r’~ -1 naar Zö huis, waar ze nog heden verricht, door meer waren leider zelfs, dat hij haar arme was, staan totdat redding lukkig was r.e toen spoedig in veiligheid. De burgemeester der gemeente Krabbendyke verzoekt de »G. Crt.,< namens hem te waar schuwen tegen zekeren Henri Walraven, zich noemende koopman in groenten on aardappels, wonende te Woensel, in Noord-Brabant. Deze heeft zich te Krabbendyke schuldig aan praktijken, welke men tegen- naam van flesschentrekkerij van dec burge- van Woenvel aan zijn ambtgenoot te In een stuk land aan bet Winschoterdiep is duor een jongen een oad versleten gold' beursje gevonden, 't welk naar a'le waarschijn lijkheid heeft toebehoord aan den vermisten agent van politie Van Vliet. Dientengevolge is gisteren door de politie wederom oen zoo nauwkeurig mogelyk onderzoek ter plaat e en in de aangrenzende elöëftÓn ingesteld, 't geen echter tot geen gunstig resultaat beeft mogen leiden. De commissaris van politie verzoektdringend te worden bekend gemaakt met dan naam van den persoon, die in den nacht van Zaterdag op Zondag 7 op 8 December jl., buiten het v.m. Klein Poortje te Groningen, in aanraking zou zyn geweest met eeoige personen, die hem geld voor een borrel hebben gevraagd en daarna óf geld hebben afgenomen óf gedwongen heb ben geld af te geven. De stormen van de laat’te weken hebben wederom de aandacht gevestigd op den toe stand der natuurlijke borstwering van ons land tegen de zee: de gesteldheid der duinen. Wordt niet de kracht dier borstwering ook door menschenhanden ondermijnd? Die vraag wordt van verschillende zijden bevestigend beantwoord, en wel met de bewe ring dat de toegenomen «schelpenvisscherij* aan de knst een belangryk deel van haar weerbaarheid ontneemt. Zoo wordt aan Het Vad.,< op grond van de mededeelingen van een >oud ontwikkeld Scheveninger* geschreven, dat te Scheveningen een halve eeuw geleden slechts 3 schelpen visschers •varen, die zich er toe bepaalden de op het strand aangespoelde schelpen weg te halen. Thans houden zich 49 personen met heeft, de lust bekroop mij om er een proef toertje mede te doen. Do wind was gunstig en dreef ons naar Engeland. Wij zijn te Plymouth aangeland, en van daar. En van daar kwaamt gij naar Danesheld, beste vriend, viel Kapitein Dane hem dankbaar in de rede. Een uur geleden hoorde ik dat er een mooi groot jacht in de baren lag, maar het is niet bij my op gekomen dat het uw eigendom was, en dat gij er mede hier waart gekomen. Ik was juist van plaa om het aanstonds eens op te gaan nemen, want gij moet weten dat ik indertijd ook oen liefhebber was. Ik wilde verder zeggen, vervolgde de Ameri kaan, dat ik bij mijne aankomst te Plymouth ver nomen heb dat er met de mail brieven voor mij zijn gekomen. Zij bevatten sleohte tijding Dane mijne vrouw is kort na mijn vertrek zwaar ziek geworden, en gij kunt denken hoezeer ik nu naar huis verlang. Wij zullen zoo spoedig mogelijk de terugreis aanvaarden. Maar gij blyft toch zeker een bij mij? Het spijt mij dat ik uw verzoek moet afslaan, maar ik kan er ónmogelijk gebruik v*n maken. Toen wij bier op de kust waren kon ik mijn lust niet bedwingen om u even op te zoeken, maar Zoodat ik uw bezoek alleen Man een toeval te danken heb, riep kapitein Dane op verwjjtonden toon uit? Ja, eigenlijk wel. Wij moesten hier wel aan leggen, want verbeeld u dat wij gisterenavond tegen oen transportschip aanzeilden; er is gelukkig niet veel beschadigd, zoodat alles binnen een paar uur weder gekalefaterd zal zyn. Hebt gij geen lust om Op het Ooatvestplein te Rotterdam is gister middag door eene tilbury, aan een landbouwer te Kapelle a/d. IJsel toebehoorende, overreden een 54jarige doove vrouw. Een der wielen ging haar over beide bcenen, waardoor zy vrij ernstig letsel bekwam. GOÜDA, 20 December 1895. Ia de zitting van den Gemeenteraad van heden, waarin aanwezig waren 16 leden (af wezig was de heer Hoogenboom) kwam o. m. een voorstel van B. en W. tot opheffing der Burgeravondschool en in de plaats daarvan op te richten een avondschool voor ambachts-/ lieden en een rapport van B. en W. ontraden de de exploitatie eener telefoon-geleiding. Tot onderwyzeres aan de Tusschenschool werd benoemd mej. M. B. Burgersdijk met 15 stemmen. Aan de agent De twee personen uit Woubrugge die ver leden week voor de Haagscbe rechtbank terecht stonden wegens bemoeilijking van een wielrij der op den Lagen Rjjndyk, nabij Leiden, werden giste^n van de hun ten laste gelegde belem- g van den openbaren weg vrijgesproken, een hunner kreeg ter zake van mishan- van den wielrijder f 25 boete of 25 dagen hechtenis. De vroaw uit Loosduineo, die eene83jarige buurvrouw mishandelde, werd veroordeeld tot f 10 boete of 10 dagen hechtenis. 3 en vrijpostig. Maar ik voor mij houd cn ik ga met hem om als met een verspillen; zij meende het zoo kwaad niet, maar niettemin was «ij een meisje zonder hart. Hare liefkoozende aanhalondc manieren zouden iemand hebben doen denken dat zij een teêrgevoelig, lief hebbend hart bezat. Doch dit was geenszins hel gevalal was zij er zelve onbewust van, toch waron weinig meisjes zoo door en door zelfzuchtig als Ade laide. Zy woonde sedert twee jaar op bet kasteel Dane. Adelaide Errol was de dochter van den over leden Graaf vaa Irkdale, «on zesr arm Schotsch pair, toen hare moeder, de zuster van Lady Dane stierf; had zy geen te huis meer; want zij kon niet met haar broeder blijven wonen, omdat de jonge Graaf een woest en losbandig leven leidde. Lady Dane bood haar aan om op het kasteel te Danesheld haar intrek te nemen, en zij nam dit aanbod gretig aan, zoodat zij spoedig daarop met hare Fransche kame nier Sophie, overkwamsedert zij te Danesheld was bracht zij daar alle hoofden op hol. Kapitein Dane naderde den vreemdeling mot haas tigen tred on beide mannen drukten elkaar hartelyk de hand. Kolonel Moncton was een Amerikaan en byzonder met den kapitein bevriend. Zij hielden nog steeds eene geregelde briefwisseling en kapitein Dane had in zyn laatsten brief over Adelaide Errol geschreven. Kapitein Dane was niet weinig verwon derd toen hij zijn vriend, dien hij goed en wel te New-York waande, zoo eensklaps voor zich zag. Waar komt gij Van daan was de verraste uit roep. Hebt gij eene /omteraar zijl gij hier op eens wédfcrjjbc Kolonel Monctou lactoti/j— halen om een nieuw jagV ie het my als een kind dat Woensdag is te 's Hertogenboach aan de Vischmarkt het lijk vau de sedert 12 Dee. vermiste 20-jarige dochter van den heer Arons opgehaald. Krabbendijke staat genoemde Walraven iuzyne woonplaats als flesschentrekker bekend. maar vergezel mij dan eerst naar het mij u aan mijne familie voorstellen Üsvsr van avond doen, antwoordde de Amerikaan, terwijl hij den arm van zijn vriend nam en den weg naar het dorp met hom insloeg. De kleine haven lag dicht bij het dorp. Ik zie dat gij Ravensbird uog altijd in uw dienst hebt? O zeker, hij is zeer aan mij gehecht. Zij zyn op het kasteel niet bijzonder met hem ingenomen vinden hem al te f-55—**--- -»« k- veel van hem vriend. Wie was dat blonde meisje dat naast dolde Dat was tein, terwijl hij bloosde als By kon. besluit is met ingang vau 1 Ja nuari 1896, ter vervanging van de aftredende •n niet herbenoembare leden van de genees kundige raden, tot lid dier raden benoemd voor Zuid-Holland: dr. F. H. G. van Itereon, alhier. vau bespeelde Toen kapitein Dane zijn drie had bereikt, vertrok bij met nada na een verblijf van kwam hij ziek te huis en uit den dienst. Na weder eenige jaren te huis door gedacht te hebben, keerde hij opnieuw naar Amerika terug, en sedert bleef hij in de nieuwe weield; hij reisde daar veel en bezocht verschillende gedeelten van Amerika, terwijl hij van tijd tot tijd, doch hoogst zeldzaam, Engeland bezocht. Nu zou zijn verblijf in de ouderlijke woning van langoren duur zijn, want hij wae verliefd geworden op Adelaide Errol. Hij had haar reeds zijne liefde geopenbaard, or was zelfs al sprake van oen huwelijk geweest, en vol teederheid deelde hij haar zijn wensch mede om later met haar naar Amerika te gaan, om haar daar aan zijne vrienden voor te stellen, terwyl hij daarna naar Engeland, terug wilde keeren om zich voor goed inö zijn moederland te vestigen. Herbert Dane overdreef niet toen hij zeide dat de kapitein haar aanbad. Zyn liefste wensch was om voor altyd met baar ver- eenigd te worden; en hij deelde haar ongetwijfeld veel van zijne vroegere wederwaardigheden mede. En Lady Adelaide? Zij was eene echte coquette. Geen man kon zyn* liefde aan een ijdeler wezen Adelaide Errol, antwoordde de kapi- ui-i- -i3 een 8Choolmeisje. Zyne liefde was diep en innig. Dat dacht ik wel met haar doorgaan Dat kan ik helaas met geene zekerheid zeggen, hernam de kapitein, glimlachend. Die kleine schoon heid is even grillig als uw jagt, Moncton, en spoelt met mij als de kat mot de muis. Ik hoop toch dat ons huwelijk nog dit jaar zal doorgaan. En komt gij in bet geheel niet moer naar Amerika over? Nog eenmaal, en dan hoop ik haar mede te brengtn. Gij begrijpt dat ik schikkingen moet maA ken om

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1