AG DL 1 VAN LADY «ML 600DA. r Zn. BINNENLAND. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Maandag 23 December 1S95. EEVILLE1 O X iken. 34ste Jaargang. De geen spier toeschietelijker dan in van eeu verplichting van den S'-“hts in byzon- heeft de Staat ts zorgen voor en in andere gevallen knnnon zyn om anderen, die daartoe En als niets doen Ja, dan «cbynt de verplicht iets te doen. Dat niet blijven. Maar thans ging de niet nader op in, golyk zij No. 6S47. van per Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN. brengt rysbeslag uit Nederland het Groene van iet bijna 100 N te Nijmegen aatfttonds wijzen io. 1 bevat rloon voor De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e I ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco post 1.70. De Strijkster, deel, of in 24 Vrijdagavond jl. ontstond van NTEEKE- iwen Jaar- Hoofdsteeg 1. lardbrug F 22 et in 24 afle kken pracht- GOÜDA, 21 December 1895. Tot iydelyk deurwaarder der directe be lastingen in het vacante district Schoonhoven, is door ZE. den Heer Minister »an Financiën benoemd de heer A. Dekker, Rijksdeurwaarder te Gouda. op er hare eerste winter. «k „De Ze- jr voorko- *kje is, kennis hare oorzaken inden. Physiologische jze op ons ze- icces, dat zoo- goneeskundige niodeni'‘uwtjes ftOUDSf HE I III KI \T Keizerstraat in aansluiting land over verdedigingswerk gelegd. Hij werd uog liever door haar eon ander geprezen. Juffrouw cd en zij durfde heel •est gedaan, Sophie inden voldeed a verkrygbaar Naar is j bij dr. Knijper ontvangen, onbekend weovcht te blijven, van u zie I Gij buitenlandshe zaken l belanghebbenden, gezant te i en hier goedaardig in den waan vir- i persoon is. Zij van drie Herbert bezit honderd pond en breed is van i strik om By beschikking Van den ?dinister van Oorlog is met ingang van 1 Januari 1896 benoemd tot administrateur van de Militaire verplegings- inrichtingen alhier, de beer C. C. van den Bergh. verhaal dezer met VICTO- byval geoogst. rRE, Hertogin 3ANS-GÊNE, er de personen over het ka- het mooiste, et meest pak- A D V E R TENTIEN worden geplaatst 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte. Aan bet strand te Scbeveniugea tusschen de en de gedenknaald wordt thans, aan den bazaltmuur, door Delf- eene lengte vj*n 40 meter een van rysbeslag en keien aan- „a ie kei ij ken aohtigheid dpijn, mi- opgewon- shamelüke aar. zieken. de gevolgen a Spraak- in de ge sel ve, par- geheugen, eskundige liddelen, als Tij vingen, nodder-of rerkregen; >r beroerte abben, wegens leveldheid ran duize- i voor de f* troor hoofd, h an handen h ovengenoemde e aan bleek- jonge meisjes, sonen, die i die de reactie nd aangeraden i stellen, dat lijke familie -, hij kin geestelijke of advokaat worden, of de eene of andere burgerlijke betrekking kiezen in dienet gaan is minder verkieslyk, men moet daartoe eenig fortuin hebben, dus dat had hij bezwaarlijk kunnen doen. Het spijt mij voor Herbert dat men hem zoo verwaarloosd heeft, maar overigens moet ik u ronduit bekennen dat ik niet van hem hond. Zoo sprekende sloegen zij rechtsaf eene groene laan in die naar drie of vier huizen leidde. Kapitein Dane hield voor een van dezelve stilhet was eau klein huis, eigenlijk een optrekje, laag van verdieping en geheel met klimop begroeid. Het zag er aller liefst uitvoor het huisje was een grasperk waarop eenige bloembedden waren aangelegd. Dat is zijn huis, en hier leidt Herbert om zoo te neggen een plantenleven; hij doet niets dan vis- schen eu jagen. Het huisje is zijn eigendom woont hij met zijne zusier; zij is een g~ meisje maar zij heeft weinig verslanden is zoo in genomen met haar broeder dat zij i keert dat hij de volmaaktheid in heeft van haar zelve jaarlijks eeu inkomen honderd pond, eu daar leven zij van. Hier werd kapitein Dane in de rede gevallen, als hij plan had om mg meer te zeggen, door eene jonge dame met lange krullen en eene hoogo rootle kleur, die haastig uit het huisje kwam aanloopen, den tuin doorsoelde, het kleine ijzeren hek open stiet en zijn arm vatte met den uitroep: O Harry, wal ben ik blijde dat ik «De Standaard* van .gisteren meldt, i, van iemand die de kapitale som ruim f 23,000 voor do «Vrije Universi- teit« en van ruim 1 13,000 voor het Studie fonds dier Hoogeschool. 4jDoor laatste stormen is aan de zeeweringen iu^het kanton Oostburg eene schade toegebracht VtyB f 5000. Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. en Meelfabriek te je en Borneostraat) met 1 Januari aau de van de depothouders of m, een belangryk voor- Zij had een dun luchtig kleedje aan en iels zeer kinderachtigs over zich. Het is mij niet mogelijk geweest om bij u te komen, Cecilia kolonel Moncton, freule Dane. Freule Dane scheen verlegen to zyn voor den vreemdeling: zij boogen bloosde met een gemaakt lachje, terwijl zij hare kiullen om hare vingers wond. Maar kapitein Dane bad dieu morgen geen tijd voor haar over. Hij wenschte haar veel genoegen op haar uitstapje en wandelde verder. Die arme Cecilia, zeide hij tot zijn vriend, toen hij lachend weder diens arm nam. Zij is een goed hartig, maar een zeer beperkt zieltje. Zij gingen door het stadje naar du haven waar het jagt lag. De haven was zoo klein dat er geen groot vaartuig kou liggen. Kolonel Moncton was niet weinig ingenomen met zjjn mooi Amerikaanseh jagt. do Paarl. Hij schafte zich tot tijdverdrijf gaarne iets nieuws aan, en daar hij ryk was kon hij al zijne grillet) voldoen. Middelerwijl was Ravensbird naar het kasteel te ruggekeerd om daar het aangenaam gezelschap te genieten van de fransche kamenier van Lady Ade laide, Sophie Dellloe. Hij had een donker, barsch maar toch open gelaat, en zijne doordringende zwarte odgen hadden eene vriendelijke uitdrukking. Op het kasteel was men verwonderd dat Ravensbird in den smaak viel van de mooie Sophie; maar men ziet dikwijls dat de leelijkste mannen genade bij de vrouwen vinden. Hij was nu juist naar do stad ge weest om eene boodschap voor haar te doen, en in (Stct By kou. besluit is aan mr. VV. H. s’Jacob, op zyn daartoe gedaan verzoek, eervol ontslag verleend als rechter-plaats vervanger in de ar- rondissements-rechtbank te Rotterdam. (Stct.)« Uit de «Wkbl.c De moffen zul en weer boe langer hoe grooter worden. Toen de grootvorstin Wladimir te te Parijs was, heeft zij er een gekocht van sabelbont, met hermelyn gevoerd, zestig centi- 1 en breed io evenredigheid. Aan ouderen een sabelstaart, van zwart faille lint, links een tonffe versche rozen Grootvorstin Alexis koos van hermelyn met stippeu paus heeft de heeren Ant. Roozen en Zoon, bloem kweekers te Overveen, benoemd tot leveranciers der Vaticaansche tuinen. hij en hij gaf haar een pakje over dat in oen papier gerold was. Ik hoop dat het naar uw zin is. Sophie maakte het pakje los en nam er eene el of vier lint van een vinguroreed uit. Zij was een keurig net karneuiertje. altijd eenvoudig maar smaak vol gekleed; hare trekken wureu wel wat grof eu de uitdrukking van haar gelaat "as eunigzins vrijpostig maar zij had mooie donker grijze ongeil en zulk een overvloed van haar dat menig kapper er winkelraam fortuin mede zou hebben gei... Heb ik toch in mijn leven zoo'n lomperd zien was d» uitroep. Zij sprak vlot maar met een vreemd accent. bewaren, Thans echter hec-ft zich vooral in Duitschland van groote menschel) hut verlangen meester gemaakt daarvan een ver zuil eling aau te leggen. Deze Lefhebber ij heeft reeds zulk een grooten om vang aange nomen, dat zich te München een «internati onale vereeniging voor het verzamelen van tramkaartjesheeft gevormd, die zich ten doel stelt deze nieuwe mode te verbreiden door middel van een catalogus in drie talen en een blaadje. Er is zelfs sprake van in de Beier- sche hoofdstad een tramkuartjesbeurs* te houden. Schevoningen c of het geheim van een Haag- schen Apotheker, blijspel in één bedryf«Eene gezellige kamerkluchtspel in één bedryf eu «De nieuwe predikant* of «Wie zal mevrouw wordenblijspel in één bedrijf. Al de drie stukken werden flink en ferm afgespeeld, zoo wel de heeren als de dames hadden zich goed in hunne rol ingewerkt. Een welverdiend applaus viel hun dan ook ten deel, terwijl, als naar gewoonte, een geanimeerd bal volgde. Vrydag-avoud bad in 't Lokaal «Rhebo- both* te Oude water door de Meisjesvereeni- ging de uitdeeliog plaats van de door de leden dier vereeniging op haar vergadeiavonden gemaakte kledingstukken ten behoeve der arme kinderen van de Zondagsschool. Den kleinen was tevens eeu prettig avondje bereid, daar zij ruimschoots op chocolade met wat er by behoort onthaald werden Eere aan de jongedames leden voo? het vervaardigen dier kledingstukken en eere aan diegenen, die haar in staat stelden zich urnrvoor bet noo- dige aan te schaffen. Men meldt uit Berg-Ambacht dd. 19 Dec. Heden gaf de rederijkerskamer Hildebrand ,„t3 openbare uitvoering voor dezen Opgevoerd werden >Zyn hart zit in Staten-Generaal. 2e. Kamer. Zitting van Vrydag 20 December. Gisteren was aan do orde de Begroeting van Waterstaat. Een algemx*en debat werd niet ge houden De heeren De Kantcr en Zijlaia vroegen bevordering van den snelleren afvoer der Boezemwateren in Friesland en Groningen. De bekende havens, van ten, gaten, rivieren en locale belangen passeerden de revue en vonden deskundige pleitbezorgers. Dia heer Zylma ontfermde zich over de kleine rivieren in ’t algemeen, klagende ovor le karige belang stelling en te kleine voortvarendheid. De minLter meende echror to doen wat hy kon. De heer Conrad, «prekende over de zeewering te Cal- lautsoog, Stelde zich ook in zooverre op alge- meen-r standpunt, dat hij in denzelfden trant als de heer Van Tien boven in de andere Ka mer naar den plicht van den Staat vroeg tegenover d'’ zeeweringen in 't algemeen. De minister was de Eerste Kamer: Slaat wilde hy niets, weten. Slechts dere gevallen de zeewering alleen termen het eerst verplicht zyn, te steunen, die anderen Staat ook niet kon zoo Kamer er niet nader op in, golyk zij over 't geheel alle discussieles liet afloopeu, zoodra de Min. de belangstellende leden beantwoord had met opm« rkingen, die niet altijd even verstaan aar waren- Do liohtopstand op het Noorderhoofd am ikn Hoek lan Holland zal in den vroegeren voor zijn 'ütnaakt. lomperd gu- de uitroep. Zij sprak vlot Engelsch een vreemd accent. Ik h« b u verzocht om vier *1 blauw lint voor mij te halen, en in plaats daarvan brengt gij mij vuurrood. Ik heb u al wel vijftig maal gezegd dat gij geen kleuren kunt onder scheiden. Ravensbird lachte. beknord dan dopr eon ander Sophie wist dat maar ai te goei wat zeggen. Ik hel» mijn be kunt gij het niet gebruiken 0 Of ik het niet gebruiken kan! $9at wordt mij zoo waar niet gevraagd. Als ik u lerugzond, zoudt gij waarschijnlijk met grijs aankomen, maar gij be hooft u niet te verbeelden dat ik u ooit weder lint zal laten halen. Gij i bt mij er toch op afgestuurd. Nu daar woF-l ik mij. Kon ik denken dat gij nog dommer zijt eeu Ir - - f --- Gisterenavond had een byeenkoinst plaats een der bovet-zalen van het Café «Vrede- Best«, ten doel bobbende het eventueel oprieb- ten eener wielervereeniging te Gouda. Twaalf personeu waren aanwezig, die zich ook allen als werkend lid opgaven. Besloten werd de vereeniging te noemen «Wielerclub Gouda. Na verschillende punteu behandeld te heb ben, sloot <le voorzitter, de heer D. IJsselstyn Gzn., circa 10 uur de vergadering, den wenscb aitsprekende, dat ’t in later tijd moge blijken, alle hier aanwezige heeren, niet alleen in 't balang gehandeld hebben van de wielersport in ’t algemeen, doch in 't bjjzonder in het belang der Goudsche wielersport. Men meldt uit Oudewater dd. 19 Dec. Op den laten Januari a. s. zal het 40 jaar geleden- zijn dat de beer R. W. Haentjes Dekker benoemd werd tot burgemeester dezer gemetute. Op den 1 Iden daaraanvolgende aan vaardde ZEAchtb. deze betrekking. genoeg voor gestraft, duukt kameel? Geef mij mijn werkdoosje aaa mijnheer. jle minister van vQprloopig ter kennis vau dat bljjkens bericht van Hr. Mn. Brussel, de Belgische grens vóór den 26sten deier zal worden opengeste.'d voer den invoer nils Nederland ven mager vee, en den 10den Januari daaraanvolgende voor den invoer van Nederlandsch fok vee. meters lang beide zijden van boven een met gelegen Leid vast te steken, ook zoo een, gevoerd met wit hermelyu, by deze behoort, van den eenen naar den anderen kant, eeu rand van vsrscbe viooltjes. 1 er in de woning J. V., woonachtig in den Plattenweg te Reeuwyk, een begin van brand, die met den sterken wind, welke steeds iu hevigheid toe nam, het ergste deed vreezen. Van uit den schoorstee», waar de brand ontstond, deelden de vlammen zich mede aan eenige kleding stukken, welke in de nabijheid van den schoor steen waren eu aan eenige meubelen, welke voorwerpen alle verbrandden. Bijtijds werd men echter, met behulp van toegeschoten bu ren, den brand nog meester. De inboedel was geassureerd. Vrijdag-avond ontstond er byG. De J dicht bij het Roosje te Haastrecht aan deu IJseldyk een binnenbrand daar er vonken uit de kachel pijp gekomen waren, die juist op het bed kwamen, waarop één der kinderen lag te slapen. Het dochtertje werd wakker en vloog naar beneden om hare oudeis te waarschuwen. Dadelyk werd nu de brand door de bewoners gebluschtbet bed evenwel is zeer beschadigd. Men meldt uit Reeuwyk dd. 19 Dec,: Heden-avond had alhier eene bijeenkomst plaats in het lokaal van K. Rademaker van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, afd. Reeuwijk. Aan de vergadeiing werd mede- deeling gedaan, dat in het laatst vau Januari de heer Bos, uit ’s Gravenbage, voor de leden eene voordracht hoopt te houden. Na afdoe ning van nog eenige zaken van huishoudelijke» aard, werd de vergadering besloten met eene verloting van^n tweeMl voorwerpen. Hier werd het onderhoud door Herbert Dane af gebroken. Hij was uog altijd met de hengelroede gewapend en sprak hen aan, maar kapitein Dsno stelde hem niet aan den kolonel voor en verzocht hem evenmin om hen te vergezellen; zoodat Herbert na eenige onbeduidende gezegden afdroop. Die heer is geloof ik aan u verwant, merkte kolonel Moncton aan. Ja, hij is een neef van mij Zijn vader, Her bert Dane, was een eigen broeder van Lord Dane; de oude Herbert was ongelukkigerwijze een door brenger an hij liet zijn zoon eu zijne dochter bijna niets na. Als freule Dane niet eenig inkomen van haar zelve had. zouden zij niet genoeg bezitten o® van te leven. Voor Herbert is het eigenlijk gelukkig dat hij arm is, want hij heeft hetzelfde zwak als zijn vader, zoodat ik vrees dat hij in korten tijd een groot fortuin zou doorbrengen, als hij er alleen over te beschikken had. Woont hij op het kasteel? Wel neen. Ik zal u zoo aaifttonds wijzen waar hij woont. Het is onverantwoordelijk van zyn Het is nog ni**t genoeg, dat het verzamelen van postzegels is geworden tot een manie, die zieb bij enkelen in dwaasheden uit, het ver zamelen vau tramkaartjes volgtfrdenzelf len weg. Eertijils was bet een aardigheid van kin deren de kaartjesdie de conducteur uitgaf tegen betaling van den prjjs van den rit, te jlu overleg met de depothouders is door de dftectie van de Brood- ’s-Gravenhage (Groenowegji besloten, te beginnen 1 vaste verbruikers, die de fabriek brood nemen, een belangryk d4i te verzekeren. Zij zullen aan het einde dek jaars 10 pCt. van hun verbruik in rou- tahteu terugontvangen. By kon. besluit is aan A. J. Tor ley Duwel, op zyn verzoek, met ingang van 1 Januari a. s. eervol ontslag verleend als commissaris van politie te Rotterdam. F At huis ga, en gij hadt mij beloofd dat gij gisteren avond afscheid van mij zoudt komeu nemen. vader dat hy hem geeue opieiuiug vuvi nw u» »«- dere betrekking liet geven. Een man zonder fortuin heeft nog alyd zooveel keus, al is bij van aanzieu* plaats van bedankt le worden, zou nij wener eene zeo vau aanmerkingen moeten hooren. Daar is het gevraagde juffrouw Sophie, zeide

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1