DE Effl TM liOÏ ADELAIDE. 1 1, mz.ënz. E. K. r 4 BINNENLAND. ZN. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, arij en, II No. 6849. Woensdag 25 December J895. 34ste Jaargang. r i FEUILLETON tiling. Iiweig, chland. [ING. scheidingsteekenen worden gedragen. ÜE my resp. itiona! n k Zoon i sis# De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. igheid. tegen Do heer J. C. Blonk, officier van gez. 2e kl. by het leger in Ned.-Indlë is overgeplaatst naar Magelang. Icatie ?r van I JN. 00 00 00 00 00 00 00 00 )0 30 30 etc. I.OIIMIIE NUT i mgne neming Wegens het Kerstfeest verschijnt de „Goadsche Courant" WOENSDAG en DONDERDAG niet. Op last der justitie ia te Ouderkerk a/d. IJsel het Ijjkje van een pasgeboren kind op gegraven, dat door den vader heimelijk onder wae-gestopt. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. myn kamer, en zei >U hebt mjjo vader Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. Aangenomen het beroep bij de Ned. Herv. 'Kerk te Bergen-op-Zoom door dr. H. A. van der Menlen te Haastrecht. Men meldt uit Groningen De sectie op bet Zaterdagmiddag gevonden lyk van den agent van politie Van Vliet, ver richt door de dokters Reyenga en Jonkers, heeft uitgewezen, dat de dood in het water is ingetredenbovendien heeft de sectie het ver moeden zeer versterkt, dat van Vliet, vóórdat hy te water geraakte, ernstig mishandeld is. In een te Rotterdam verschonend blad wordt het bericht aangetroffen, dat een man uit Schoonhoven voor een der snbstituut-officieren van justitie aldaar bekend heelt den moord op A. F. Hoogsteden te hebben gepleegd. De zaak is deze. Bedoelde persoon had in dronkenschap zich uitgelaten, dat bij den moord gepleegd had. Nadat zyn roes voorbjj was, heeft hij echter verklaard zieh niets van deze uitlating te herinneren en aan den moord geheel on schuldig te zyn. Geconfronteerd met school kinderen, die den jongen Hoogsteden kort vóór diens verdwynen met den persoon van den vermoedelyken moordenaar gezien hebben, ver klaarden dezen in hem dien persoon niet te herkennen. De behandpling van de zaak-Zwaan, betref fende den postzegeldicfslal by het departement van koloniën, aal 2 Januari door de recht^Tnk in Den Haag worden voortgezet. 7) Maar ziet gij dan niet in hoe valseh dit is I riep Ravensbird uit. Mijn meester ia ter goeder trouw, en hij vertrouwt haar ten volledit moest geen geheim voor hem zjjn. Ik zeg u dat het eene schandelijke val sch heid is Sophie, en als niemand hem de oogen opent zal ik het doen, dat zweer ik. Wilt gij een goeden raad van mij aannemen mijn vriend, viel Sophie hem onstuimig in de rede, bemoei u dan niet met deze zaak. Men is nooit welkom als men den mensohen eene onaangename waarheid mededeelt. Laat alles zijn gang gaan. Kapitein Dane zal wel haast beginnen aan te dringen om het huwelyk te bepalen, en dan zal zij zelve wel met de taak voor den dag moeten komen. Als het er op aankomt zal zij hem misschien toch nemen, ik zou het in hare plaats ten minste zeker doenzij «al dan toch in ieder geval tusschen hen beiden Maar, geloof mij, uwe tusschenkomst heid zyn. was ten einde raad; hij was en tevens geheel besluiteloos. Hij en hield sich alsof hij haar raad hy sprak dien tv In den laatstun tyd werd nogal eeus de l?rees uitgesproken, dat de oude stadsmuren en grachten van Neurenburg verdwijnen zouden door de eiachen van het moderne verkeer. Voorloopig is het gevaar, dat zulk een vanda lisme gepleegd zou worden, gelukkig afgewend, want de Raad van Neurenbnrg heeft pas een besluit genomen, wnardoor tenminste van het grootste gedeelte van de muren en grachten het bljjven gewaarborgd is. goede verlichting deed zich sedert lang reeds gevoelen, daaraan zal vermoedeljjk in 1896 worden voldaan en zal de acnool eene aan zienlijke uitbreiding ondergaan. De cursus zal 6 Jauuari weder beginnen. vereenigde. Er was slechts een klein gezelschap verzameld Lady Dane, Adelaide en een gast, de heer Lester. De heer Lester, dien men algemeen Squire Lester noemde, was een man vau ongeveer acht of negen en dertig jaar, iqaar hij zag er veel jonger uit. Hij was een zeer mooi mensch met een allerinnemends vrooljjk gelaat; hij had eene middel bare lengte, donker haar en donkerblauwe oogen. Er liep een praatje te Danesheld dat rijne trekpleis ter op het kasteel Lady Adelaide was, en dat hij zich vleide haar hart te zullen veroveren, en zijne tweede vrouw van haar te maken niettegenstaande het algemeen bekend was dat kapitein Dane haar teu huwelijk had gevraagd. Zij stond nu aan het venster mot hem te pra ten. Hij stond eenigzins voorover gebogen om baar beter te kunnen verstaan en hij hield zijne donker blauwe oogen vol bewondering op baar gevestigd. Het was maar al te duidelijk wat er in die oogen te lezen stond, en Adelaide was nooit afkeerig van zulk eene hulde; zij leefde om gevleid en bewonderd te worden. Zij had een eenvoudigon witten jspon aan mot een rose lint om de schouders geplooid, en een paarlen broche voor. Zij droeg een collier van paarlen en paarlen braceletten aan de armen boven de handschoenen. Harry Dane kwam binnen en de heer Lester maakte plaats voor hem. Ik dacht dat gij al uil waart, zeide Lady Ade laide. Ik heb mij verlaat, antwoordde hy ik moest eenige papieren bij elkaar zoeken die ik gaarne aan Moncton mee naar Amerika wilde geven. (Fordl varvolfd.) GOD DA, 24 December 1895. Gisterenmiddag en avond had in de Zaal Kunstminder Sociëteit «Ons Genoegen* het jaarlyksch examen plaats van leerlingen der Stads-Muziekschool. Tot ons leedwezen waren wij verhinderd van de tot ons geriebtte uitnoodiging gebruik te maken, zoodat wij met het bovenstaande moe ten volstaan. zou minder verwonderd zijn geweest ais men mij gezegd had dat zij mijn meester tor wille van Squire Lester verraden had dan ter wille van hem. Juffrouw Sophie Deffloe trok medelijdend hare wenkbrauwen op. Ik zie weder aan dit gezegde hoe weinig verstand gij van die soort van zaken hebt. Mijnheer Lester is tweemaal zoo oud als zij, en zij geeft niets om hem. Hij is de mooiste man van Danesheld en daarom laat zij zich het hof door hem maken, en voelt zij zich door zijne bewondering ge streeld. Als gij een heer waart zou zij niets van u willen weten omdat gij leelyk zyt. Ik zou het mij voorwaar niet aantrekken, ant woordde Richard Ravensbird. Hij was al te verontwaardigd over het bedrog dat men tegen zijn meester gepleegd had om kwalijk te nemeu dat Sophie hem persoonlijk eene steek gaf. Hij was innig aan kapitein Dane gehecht. Terwijl hij daar in gedachten verzonken stond, balde hij zijne vuisten en bij zou die gaarne aan Lady Ade laide hebben laten voelen. Ravensbird was anders een flegmatiek mensch; maar als zijne verontwaar diging eens opgewekt was kon hij woedend zyn in dat opzicht had hij veel van zijn meester kapi tein Dane. De ambtenaar bij het departement van ma rine, die in de vorige week voor de rechtbank te 'sGravenbage terecht stond ter zake van verduistering van gelden, is gisteren door die rechtbank wegens voortgezette verduistering veroordeeld tot 9 maanden gevangenisstraf. De tentoonstelling van decoratieve kunsten, van ontwerpen en teekeningen voor toegepaste kqnst die in Januari op het Mnseum van Kunstnijverheid te Haarlem zal worden ge bonden, is in volle voorbereiding, en daar reeds zeervele toezeggingen tot deelname werden ontvangen, beloofd deze tentoonstelling zeer belangrijk te worden. Artisten die hun werken wenschen in te zenden, kunnen zich alsnog tot 1 Januari bij den conservator van genoemd Museum aanmelden. Thans wordt op het Museum eene tentoon stelling gehouden van het werk der leerlingenm van de aan deze inrichting verbonden school voor kunstnijverheid. Het tentoonge-teldo werk werd sedert 1 September op genoemde school vervaardigd. Op het gebied der decoratieve knust vinden wy er stillevens, bloemen, natures mortes, ornamentale con position, composition voor tapyten, stoffen en ijzerwerk, ornamentale samenstellingen vervaardig'! door leerling litho grafen, verderteekeningen naar pleister, bloemen, dieren, enz. als ook enkele proeven van houtsnijwerk. De behoefte aan schilder- en teekenzalen met Ia de gedenkschriften van Henri Roche fort in het dagblad »le Jour< vertelt hy zyne herirneringen van Victor Hugo's gastvryen disch, ten jare 1869 in de rue des Barricades te Brussel. De groote dichter schryft Rochefort had «yu veorwerpen van literaireo wrok, die hem tot de poorten der onrechtvaardigheid voerden. Zyn afkeer was even vurig en even uitsluitend als de bewondering. Ouder de klas sieken bewaarde by al zyn bewondering voor la Fontaine, wiens stijl hem zoo onvergelyke- lijk goed leek, dat by er hyna jaloemch up was. Van de dichters vaa zyn en tijd was het Barbier, waren het diens Jambes «Daar zyn verzen in,< sei hy, «zooals Barbier ze zonder twyfel onmogelyk voor de tWt ede maal zou kunnen schryven, maar zooals ook nie mand anders ze ooit zal schryven. Er zyo<er die men zou denken dat op de barricade zelf geschreven zyn.c Keurde by af, het geschiedde met evenveel besliste unmeedoogendheid. Ik probeerde hem >Le Rouge et Ie Noir« (vau Stendhal) te la ten lezen, ’t Verwonderde me nog, dat hy zei, het niet te kennen, daar hy sich met zoo- zorg vau al wat de literatuur bracht, of •'-1 - -i- jjjgid. Het bestuur der vereeniging van Nederl. scherpschutters heeft besloten een weinig kost baar scherpschutters-kostuum in te voeren, bestaande in donkerblauw colbert kostuum met twee ryen afneembare vergalde knoopen, waarop het wapen der vereeniging, alsmede een slappen vilten tyroler hoed met vederbos volgens het model der scherpscbutterevereeniging Hel mond*. By dit kostuum zullen geen militaire onder- groote diners op het kast el werden gegeven, werd deze vestibule als receptiezaal gebruikt. Door eerte breeds porte brieée was de vestibule van de eetzaal gescheiden; dat was ook eene prachtige zaal, maar naar evenredigheid niet zoo groot ala de vestibule. De vestibule en de eetzaal kwamen in het voorste gedeelte van het kasteel uit, en men had van daar bet uitzicht op de zee; de vestibule was zoo breed als bet geheole kasteel op een ruimen sieenen gang na, die er achter om heen liep eu die ook met eeue deur in de vestibule uitkwamachter de eetzaal was een klein kamertje dat eveneens in den gang uit kwam. De salons en de beste slaapkamers waren op de eerste verdieping. Ter rechter zijde van de poort waren de kamers minder mooi; die in het voorste gedeelte van het kasteel uitkwamen werden byna niet gebruiktde keukens en zitkamers van de bedienden kwamen achter uit. De steenen gang nas donker en somber en liep langs de geheele lengte van het buis. Aan buide zijden was eene trap, de eene werd door de familie, de andere door de dienst boden gebruikt; twee of drie onbewoonde kamers kwamen in dien gang uit, eene van die kamers werd de lijkkamer genoemd. Er waren nog verscheidene andere gangen en allerlei zonderlinge hoeken en gaten in het kasteelhet was een doolhof van schuil hoeken waarvan sommige op eene deur uitliepen die achter in het kasteel uitkwam. Die deur was op uitdrukkelijken last van Lord Dane altijd gesloten en de huisbewaarder, mijnheer Bruff, bewaarde den sleutel, zoodat de eenige toegang tot het kasteel door de groote poort was. Het was op den avond van voormelden dag dat men zich tegen etenstijd in de zaal van het kasteel De krygsraad te 'e Gravenhage heeft uit spraak gedaan in de zaak van het verzet enz. ♦«gen de politie op 10 November jt De korporaal J. b., van bet 3de regiment huzaren, werd veroordeeld wegens opruiing tot 3 maanden gevangenisstraf cn degradatie. De huzaar P., wegens mishandeling van een Ambtenaar in functie, met gebruikmaking van een middel hem door zyn ambt geschonken (sabel) tot 4 maanden gevangenisstraf. De huzaar G., wegens opruiing tot 14 dagen gevangenisstraf, en de veld-artillerist H., wegens Wederspan ragheid bij zyne arrestatie, tot 7 dagen gevangenisstraf. De veroordeelden hebben in hun vonnis berust. Ook werd veroordeeld de stukryder T., wegens diefstal nit een onderofficierskamer en de chambree, tot 1 jaar militaire gevangenis straf, met ontzetting voor den tyd van 5 jaren. Ook deze berustte in zyn vonnis. veel s het goed was of slecht, op de hoogte hield. Op een morgen kwam Charles Hugo by my in myn kamer, en zei »U hebt myn vader gisteren heel veel verdriet gedaan. Hy hondt veel van o, en het spyt hem erg, dat a met zooveel geestdrift gesproken hebt van dat mis- selyke ding. Welk misselyk ding? Nu ja, dat boek «Rouge et noir.» Myn vader had een betere opinie over u, en hy schaamt er zich byna voor, dat hy zieh zoe in u vergist heeft. Ik wist nu wat me aan het déjeuner ie wachten stond. Ik begrjjp niet, zei Victor Hugo, toen we nauwelijks aan tafel asten, hoe ge daar meer dan vier paginas van hebt kunnen lezen. Kent ge patois? Ja, antwoordde ik, ik weet wel wat ge meent. Het boek is niet «geschreven*, maar zóó als hy daar praat en doet is en blyft Julien Soret toch maar bet type, in wieu men alle hartstochten vindt, alle eerzuchten, alle moedsbetoon en ook alle heftigheid en incohe rentie van menschen met temperament. Alle Ter linkerzijde van de poort van hot kasteel Dane was eene deur waarmede men in de vestibule kwam deze ruime prachtige vestibule was du roem van den ganschen omtrek. Er lag geen kleed op den vloer die met ruitjea van het ry'kste mozaïk was ingelegd de wanden waren met schilderijen behangen, en er stonden zware ouderwetsere meubelen in. Voorheen, loan Lord Dane nog jong en getond was, en er Zondagnamiddag was men op het stations plein SS. te Utrecht getuige van een aandoén lijk tooneel. De 76-jarige wed. van Dyk, van Vechten, haalde haren zoon af, die voor 26 jaren naar Indië ging en daar aan vele expe dities deelnam, getuige zyne geridderde borst. D> oede vrouw kende haren Dirk het eerst aan zijne stem en lag eenige oogenblikken aan de borst van den grooten, gebruinden onder officier. Met belangstelling zag menigeen dit aan en volgde met de oogen het wagentje, waarop moeder en zoon met zyne groote kisten en koffers naar het stille Vechten vertrokken. (U. D.) Het lyk zal waarschijnlijk heden begraven worden. Het verdere onderzoek in deze hoogst treu rige zaak heeft nog niets opgeleverd. Het spreekt vanzelf, dat er in de stad wel tal van geruchten loopen de volksphantasie is na het vinden van het lyk opnieuw heftig in actie gekomen. O. a. er worden zulke griezelige verbalen geborduurd en zooveel stoute veron derstellingen gemaakt, die het zoo nu en dan, als de omstandigheden gunstig zyn, brengen tot gerncht. Eu een brokje van zoo’n gerucht wordt dan soms weer by wijze van «aandui ding* op het politiebureau verteld, waar-, door het de politie, die bet in deze dagen toch al zeer zwaar heeft en dag en nacht yverig in de weer is, natuurlyk niet gemakkelyker wordt gemaakt. moeten kiezen. I" zou eene dwaasheid zij Richard Ravensbird verontwaardigd antwoordde niet wilde opvolgen. Herbert Dane! herhaalde hy, en hij sprak dien naam met de meest mogelyke verachting uit. Ik

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1