\°4 Posterijen en Telegraphic - Wlnterdlenst 1895— -1896. Aangevangen 1 October. TUd Bultenlandsch Overzicht. KEXMSG EllXU 3503te S taats-loterij HEERENDASSEN L van OS, Az., Beurs van Amsterdam. ADVBRTENTIBN. ioX jongelui hebben op tekeren leeftjjd iets ven Joliën Sorel gehad. Hoe zou het boek anders ook bjj twee ge- neratiën achtereen zoo'n hartstochtelijke bewon dering hebben gevonden Ik, antwoordde Hngo, kau onmogeljjk bewondering of hartstocht voelen voor fouten in de taal. Eiken keer, dat ik een zin uit het boek tracht te ontcgferen, krijg ik een gevoel, als werd ine een kies getrokken. Beusch, de eenige werken die zullen bljjven bestaan, zjjn die, welke «geschreven* zgn. Stendhal heeft nooit ook maar vermoed, wat «schrijven* is. Ik heb de meest mogelijke bewondering voor het genie Balzac. Het is een brein *an eersten rang. Maar het is slechts een brein, het is geen pen. Stjjl is de kunst om met woorden alle sensaties uit te drukken. Balzac nu, wel men bemerkt het terstond, kenda de taal niet en zei bgna nooit de voortreffelijke dingen die hg wou zeggen.* StaUn-Qenoraal. 2e. Kamkk. Zitting van Maandag 23 December 1895. Aan de orde is hoofdstuk X der begrooting (Koloniën). De heer Van Gennep houdt een pleidooi voor decentralisatie en ziet de toekomst in dat opzicht met vertrouwen te gemoet. De heqr Pgnacker Hordgk geeft zgn instem ming daarmede te kennen en vraagt overleg ging van sommige adviezen van deu Eaad van Indië. De min. van Koloniën (de heer Bergsma) geeft nadere opheldering omtrent de meening van den tegenwoordigen gouverneur-generaal. Bjj de tweede afdeeling komt de begrooting voor Suriname aan de orde. De heer Pyttersen wenscht bevordering der immigratie in deze kolonie. Op art. 48 licht de heer Bool een amende ment toe van de Commissie van Rapp. om f 4000 minder uit te trekken, ten einde een sub-agent voor immigratie te laten vervallen. De min. bestrgdt ten sterkste dit voorstel omdat de immigratie een levensquaestie is voor Suriname. Na discussie, waaraan de heeren Van Karne- 'oeek, Cremeren Pyttersen deelnamen, wordt het amendement verworpen met 43 tegen 22 stemmen. De begrooting voor Suriname en daarna de verdere artikelen der begrooting van Koloniën wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Hoofdstuk XI (onvoorziene uitgaven) goed gekeurd. Bjj de Wet op de Middelen dringt de heer Zjjp aau op afschaffing van den accgns op het geslacht. De min. zegt overweging toe, waarna ook dit ontwerp wordt aangenomen. Het laatste gerecht was de Conversiewot. De beer Van Kerkwgk verlangde naar buis en stelde voor de behandeling uit te stellen. De minister vau Financiën verklaart zich daar ten Btelligste tegec. Het voorstel wordt met 52 tegen 12 stemmen verworpen. De heer Goeman Borgesius houdt een lange rede tegen de Conversie, waarin de bekende bezwaren tamelgk overdreven worden voorge steld. In de avondvergadering set de heer Borgesius zjjne rede voort. De keeren De Lange, Beaufort, Van Dedem en Plate verdedigen het ontwerp, de heer Van der Kan bestrgdt het. Na uitvoerige verdediging door den Minister wordt het amendement van de Commissie met 41 tegen 23 stemmen verworpen en het ge- heele ontwerp goedgekeurd met 52 tegen 12 stemmen. De Kamer is tot nader bjjeenroeping uit eengegaan. Door den heer M. L. Quack te Eist is ge dicht de volgende Bede van de Betuwsche ooijevaren, aan den Troon van H. M. onze Koningin-Regentes Verschoon het ons, gevierde Vrouw Dat wjj, met een' borst vol rouw, Aan Uwen troon ons wagen Om, neergebogen voor dien troon, Ootmoedig, op b scheiden toon. U, onze smart te klagen 1 Och Schoon wa« eens ons Nederland Wij vouden er een vsilig strand, En, oojjen (1) rgk aan zegen Op schuur en kerk, een wasrdig nest Met zorg gebouwd, en voor de rest Steeds kikkers allerwegen. De boer, eenvoudig, nedrig, goed, Had steeds voor on* een vroomen groet (2), Terwjjl het jong geslachte, Door de ouden in den waan gebracht, Dat de oogevaar de broertjes bracht, Almede om 't zeerst ons achtte.— Helaashoe vloog die tyd voorbij Beschavings-geest, of wat het zjj, Kwam ons geluk beperken. De boer, thans van een kouder leer, Verdraagt ons op zgn dak niet meer, Nog minder op zgn kerken. De jeogd, langs andre baan geleid, Heeft ook haar zoete onnoozelbeid Tot ons, geheel verloren Eo wil schoon nauwlgks zeven jaar, Niet langer van den oogevaar, Als «broertjes-brenger* hooren. Wg derven das ook haar respekt, Maar, wat banger leed ots strekt, Eu 't bitterst lot doet deeleu, Is, dat men tbans ons lief gebroed, Het kroost, met ?orgen opgevoed, Ons van het nest komt stelen. Men steelt dit om een handvol geld. Tot «modewaar*; Daar 't volk vertelt, Voor vreemde verre streken O Vrouwe, Moeder sta ons bg Betoone nw hart ons medeljj! Hooren verhoor ons smeekeu Nietwaar, het Staatsbestuur alhier, Beschermt bg wet zoo menig dier, Voor wreed en boos vermeten, Wg echter, boe van ouds geëerd, Geacht, near menig feit zulks leert (3) Zgn bg die wet vergeten. Ocb, dat alsnog nw booge macht, Ons tot den ry der dieren bracht, Die niemand aan mag randen Bescherm vooral, o Vrouw! den troost Van 't ouderhart, ons dierbaar kroost, Voor 't werk van bsulen-handen Aldus behoed, voor angst en nood, Blyft, wat er dan van 't oude ook vlood, Toch Holland voor ons leven. En, keeren wg, bg ieder jaar. Met bigde harten, paar aan paar, Er weder tot zgn dreven Wg komen dan al» Lente-boo', Ook tot Uw lnst8lot, 't vriend'lgk »Loo,« Wel drukker dan te voreu (4) Oin bg betgeen Gjj voor ons waart, Luid klepprend over bosch en gaard, Ons danklied te doen hooren. (1) Oogen, vroeger vooral natte landstreken, bg voorkenr door oogevaren bezocht. De naam ooijevaar (vaarders of trekkers naar Oogen) ontleent aan deze bijzonderheid baar oorsprong. (2) In vroeger tgd werd bet nederzetten van den oogevaar op iemands dak een profeetsie van zegen gehouden. (3) Men stelde o.a. in het Haagsche Ge meente-wapen den oogevaar. (4) Gedurende de laatste jaren was de komst der oogevaren naar Nederland minder veeltailig. Men schrijft dit toe aan het voortdorend wegstelen der jongen van de nesten. De «Standaard* wees dezer dagen op het feit, dat inen bg de jongste debatten over Hoofdstuk V der Staatsbegrootiog het weder aantreden iu één gelid kon waarnemen van de onderscheidene groepen, die tot de quaestie der leger-organisstie op politiek terrein ver- eenigd stonden. Dit verschijnsel voegde de «Stand.* hieraan toe heeft bg meer dan één den wensch naar samenwerking op den ouden voet wakker geroepen. Evenals de «Stand.* verwacht de »Tjjd,« dat, zoodra de principieele tegenstelling tnsschen «hst gezag der geopenbaarde waarheid en de verduisterde menscheljjke rede* in bet geding komt, met de Katholieken bg voorkenr de anti-revolutionnairea zullen samengaan. «Zon dit reeds te allen tjjde het geval zijn, merkt de »Tjjd« op, «inzonderheid zal zich bet door ons bedoeld verschgnsel voordoen in deu strjjd onzer dagen, die-vooral een strjjd is tnsschen geloof en ongeloof, een strjjd tas- schen goddelijk recht en menschelijke willekeur. 'Schier alom ter wereld, en ook tot zekere hoogte in ons vaderland, is bjj het streven der politieke partgen bewnst of onbewust veelal geen ander vraagstuk aan de orde dan dat 't welk gesteld wordt door de erkenning of de ontkenning van de door een onfeilbaren en almachtigen God aan Zgn schepselen voor geschreven levenswet. «Weinig beteekent het echter, of wg al zeggen «de anti-revolutionnairen zgn geloovige Christenen, dus: wjj kannen ons veilig op politiek gebied hg hen aansluiten.* Dergeljjk dus vraagt van ons een conclusie, die voor ons nog niet dnidelijk in de praemissen gelegen is, en waartoe derhalve een gezonde logica ons geen vrgbeid laat. De ervaring immers wis bier voor ons een leermeesteres. De geschiedenis van de legerwet en de gevolgen, die zich onder meer dan één opzicht daarvan voordeden, zou dunkt ons moeten waarschuwen tegen oVerjjling.c Hoewel de heilrijke gevolgen van bedoeld samengaan op schoolgebied zeer boog stellende, wenscht «De Tgd* toch niet de oogen gesloten te houden voor de scbaduwzjjden, welke die samenwerking te aanschouwen gaf. Zonder te gewagen van teleurstelling van de Katholieken bij de stembnB, wil «De Tgd* alleen gevraagd hebben in hoever men moet aannemen, dat esn belangrijk cijfer van bet Roomscbe kiezers corps juist door dat samengaan verder naar links is gedrongen dan anders wel het geval zou zgn geweest. En daarnaast steltDe Tjjd* deze andere in hoever hebben bet gehalte en de betrouwbaarheid der anti-liberale party in waarde gewonnen, waar, inzonderheid door den steon der Katholieken, baar vertegenwoordigers in de Kamer en daarbuiten een invloed wonnen, bQiten verhouding tot bet cijfer van baar aan hangers in den lande? Dat de Schoolwet gebiedend eiscbte, derge lijke scheduwzjjden voorbij te zien, wil «De Tyd* gaarne toegeven mits men ook nu wederom de vraag stelleof de thaos voor de Katholieken destijds geldende redenen nóg gelden, en of zg daardoor tot een geljjk be sluit moeten worden gebracht als toen door ben werd genomen. Verleden Vrjjdag bracht de commissaris der koningin in Noord-Brabant een bezoek aau Helmond. Op hel stadhuis werd hg ontvan gen door deu Raad. In den namiddag be zocht bjj de katoendrukkerij van de firma P. F. van Vlissingen Co., de Koninkljjke Nederlandsche machinefabriek voorheen E. H. Begemann, en de roodverwerij en bontweverij van de firma J. A. Ray makers Co. In de machinefabriek bezichtigde de Com missaris de machine-werkplaats, de ketelmakerij en de gieterij, en liet zich geheel op de hoogte stellen van de vorderingen aan de groote per- ronoverknpping voor bet nieuwe stationsge bouw te 's-Hertogenboseh, waarvan reeds een groot gedeelte op het nieowe perron gesteld is, maar waarvan de laatste groove spanten nog in bewerking zgn. Hg betuigde zgn hooge ingenomenheid met het feit dat een zoo be langrijk en omvangrjjk werk voor de hoofd stad van de provincie bestemd, in de provin cie zelve kan worden vervaardigd. Hg Bprak bg zgn vertrek den wensch uit dat belangrijke volgende orders de fabriek in staat zouden «tellen de nu in dienst zynde250 werklieden md het werk te honden. Het is aangenaam, dat we das melding kunnen maken van feiten, die bewgaen hoe krachtig en volhardend de pjjverheid van Helmond zich blijft ontwikkelen. Een herleving van de packmode, indertijd door Oaida in 't leven geroepen, is aanstaande. Te New-York zgn heel kleine hondjes in de mode gekomen uit Japan. Het prachtexemplaar van dat ras, »Sakoski«, heeft er op een ten toonstelling den eereprjjs behaald. Het beestje stanst nit de hondenhokken van den mikado; het is een »inn«, Sukoski is maar 10 daim lang, en weegt maar 3 pond. Zijn haar is zacht en glanzig als zjjde, en omgeeft sierlijk krollend zgn aristocratisch persoontje. Hjj is het eigendom van eene dame in Minnesota, die f 4000 voor bem be taald heeft en weldra naar Enropa komt om het beestje op tentoonstellingen te laten mee- diugen. Twee jongelieden, die in de speelzaal te Monté-Carlo de bank lieten springen, hebben ter eere van hnnne overwinning een party ge geven in het Savoy-Hótel te Londen. Zg hadden op roud gewonnen, en daarom was in de feestzaal alles rood. Rood behang sel, roode gordgnen, roode kappen voor de lichten, roode geraninm's op tafel. De menu's versierd met een ronlette en het winc fer 9, waren in rood gedrukt. De bedienden droe gen rokken met roode knoopen, roode dassen en roode bloemen in het knoopsgat. De stoelen der beide gastheeren waren met rood overtrokken. Op den eenen stond een groote 9; op den anderen een aas in dia manten. By net openen van bet «onderlinge feest hield een der «men who broke the bank at Monte-Carlo* een redevoering, waarin hg de aanwezigen vermaande, toch vooral niet roe keloos hnn geld in de speelzalen te wagen Da Sahara wordt met de beschaafde wereld in verbinding gebracht door een telephoon. Een Fransch ingenieur, de heer Bayolle is met een expeditie van 100 man eeqigen tgd gele den nit BLbra vertrokken om de geleiding aan te leggen. Den 18n November beeft hg nit zgn kamp op 18 K.M. vau Biskra naar deze stad getelephooeerd. Hjj meldde, dat bij ver wachtte iedereu dag vyf tot tieo kilometer ver der te zullen komen eu tegen het midden ran December Tnggnrth te znllen bereiken. Hg beeft echter met een eigenaardige moeilijkheid te kampen. De kameeleu, niet gewend tele phoon palen 'te dragen, weigeren berhaaldelgk met hun last voort te gaan. De gezamenljjke bakkers te Njjmegen hebben besloten, op den 2den Kerstdag geen versch brood te leveren. Het in Nederland ta heffen port wegens pak ketten, bestemd om langs den weg vau Duitscb- land naar Liberia te worden verzonden, ia na der vastgesteld op f 1.37 Met ingang van 5 Januari a. s. zullen de Franscbe paketbooteu naar Australië en Nieuw- Caledonië des Zondags om de 4 weken, in plaats van den 3den van elke maand, van Marseille vertrekken, en de haven van Colombo in plaats van die van Mahé aandoen. Te rekenen van 1 Januari a. s. kannen door tasschenkorast van de Italiaansche postadmi nistratie, met de paketbooten, welke den lsten van elke maand van Genua vertrekken, ge wone pakketten, het gewieht van 5 kilogram men niet te boven gaande, worden verzonden naar Columbia (Republiek). Heb ia Nederland te heffen port bedraagt voor elk pakket f 2.371/,» Elk pakket behoort van twee douaneverkla- ringen vergezeld te zijn. GOUDA- -ROTTERDAM. 10.64 12.0» 12.95 1.24 3.32 8.44 4.50 5.24 7.11 7.52 8.32 8.43 11.01 0 12.82 0 0 0 4.57 0 0 7.69 0 0 11.08 0 12.89 h 0 0 6.04 0 0 8.06 0 0 11.15 12.46 0 0 0 5.11 0 0 8.13 0 0 11.24 12.28 12.55 R O T T I 1.44 RDAH- 3.50 GOUDA. 4.02 6.20 5.42 T.30 8.22 8.52 9.03 8.36 9.40 9.51 10.19 11.50 12.90 1.42 1.50 8.10 3.48 4.10 6.81 0 0 10.29 0 0 1.52 0 0 0 0 0 0 0 «r 10.36 0 0 1.59 0 0 0 0 0 0 0 10.48 0 0 2.06 0 0 0 0 0 8.55 9.59 10.11 10 49 12.08 12.40 2.11 3.09 3.19 4.08 4.40 5.51 DEN HAAG— GOUDA. 6.30 7.25 8.40 9.06 9.40 10.17 li 7.32 8.47 0 u 0 0 7.89 8.54 0 0 0 7.46 9.01 0 0 0 7.- 7.55 9.10 9.95 10.— 10.35 6.— 5.67 7.25 7.47 8.— 5.10 6.08 0 0 0 5.19 6.16 0 0 0 6.26 6.94 0 0 0 6.82 6.80 7.46 8.07 8.18 Gouda Moordrecht. Nieuwerkerk Oapelle Rotterdam Rotterdam Oapelle Nieuwerkerk Moordrecht Gouda Goud. 7.»» 8.86 9.0# 9.87 10.90 10.80 19.19 18.88 1.87 8.86 8.87 4.86 6.97 7.18 7.89 f.89 8.68 9.68 11. Zot.-M. 7.88 8.87 11.08 18.80 8.57 8.01 10.08 Z.-2eg—-7.63 8.56 11.1» 18.89 6.08 8.1» 10.16 X 1.18 9.18 9.87 10.0, 10.88 11.8» 18.88 {SLi, 8.5» 8.1, VS 6.6*7 7.4*4 M» 10.8,'l,.48 8.51 t.10 8.17 «.27 8.84 6.41 6.47 8.57 10.04 10.11 10.18 10.27 8.05 11.18 11.80 9.48 9.52 9.58 8.25 10.08 Gouda. 5.85 6.87 7.55 8.09 8.21 Üudew. 6.60 6.54 y Woerden 5.59 7.08 8.12 Utrecht 6.18 f 8.28 8.41 f f Naar Amsterdam. Gouda *6.87 Amsterdam C. St. 8.14 8.21 9.25 SOU DA-U T RICHT. 9.05 10.19 10.57 12.48 2.20 11.14 2.87 11.22 2.45 9.87 10.61 11.45 1.20 8.08 GOUD A—A MSTIRDAM. 10.01 *10.67 12.10 11.05 1.— 1.18 8.17 4.16 4.47 5.57 6.58 8.81 10.16 7.10 10.29 8.84 6.05 6.17 7.18 8.48 10.87 3.50 4.48 5.29 6.85 f t 8.81 4.8» imaumiam u.oi. o.a* Stopt te NootdorpLeidschendam en Bleiswjjk—Kruuweg ea Hekondorp. 4.47 •6.51 8.48 10.18 11.80 'sHage 5.51 7.20 7.48 8.80 9.28 9.4610.1111.8518.151.86 2.44 2.58 3.48 4.15 5.17 6.08 7.58 9.S8[j| Voorb. 5.57 0 0 10.17 «r l»4l i i 6.14 V 1«11 - 10 88 IKK - 0.28 9.58 Z.-Zegw6.il Zev.-M.6.S2 000 10.43 8.08 Gouda 6.38 7.60 8.13 9.— 9.56 10.1610.6412.0618.4*2.17 3.14 8.28 4.18 4.48 5.47 6.60 8.28 10.18 Stopt te BleUwijk-Kruisweg en Nootdorp-Leidschendam en Hekendorp n r a o w t_g o n n a. 7.60 10.82 0 0 1.65 10.48 2.06 6.28 6.39 9.58 0.02 UTEBCH T-G O D A. Utrecht 7.60 9.— 10.— 11.84 12.50 8.10 3.52 4.48 6.86 Woerden 8.11 0 10.28 11.51 0 0 4.16 6.68 Ondewater 8.12 10.81 000 «.84 0 Gouda 8.82 9.84 10.44 12.07 1.22 8.42 4.87 5.20 7.09 8.26 t.09 9.07 10.34 0 9.28 10.64 0 9.86 8.419.49 11.10 AM8TEKDA M G O U D A. Amsterdam C. St. 8.— 0.10 **!0.4» 2.21 4.10 «*«.18 Goada 7.92 9.04 10,14 12.28 8 80 5.20 7.46 Stoppen te Bleiewjjk— Kruisweg ca Nootdorp—Leideehcndam ea HekenAerp. 7.45 8.49 9.46 11.10 Het hnlppostkantoor der poetergen te Zetten zal, te rekeoen van 1 Febrnari 1896, opge heven en vervangen worden door een postkan toor. Vacante directie. Postkantoor Zetten. Opening 1 Februari 1896. Jaarwedde f 1300 en vrjje woning. Sollicitatiën in te zenden vóór 2 Januari e.k. Benoemd Tot adsisteut de geagreëerde klerken 1 Jan. 1896. Mej. J. C. C. Pril Ievitz te Drie bergen, mej. W. Mons te Edam, J. Avis te Heemstede, M. Offerhaus te Venendaal; mej. C. J. Scholtens te Eist, mej. J. R. van der Ploeg te Grouw, mej. E. M. Bloerosma te Maarssen, mej. C. J. M. van Batenburg te Haarlemmermeer tot brievengaarder te Sauwert T. Dykster- bnis. Verplaatst 16 Dec. De surnumerair A. H. Soutendjjk vau Enschede naar bet spoorwegpostkantoor no. 4 (standplaats Arnhem) de klerk der postergen en telegraphie 2de klasse H. van Nieowenhujjze van IJselstein naar Rotterdam (telegraafkantoor) de klerk der telegraphie 2de klasse S. M. Hogerzeil van Rotterdam naar Terneazen. 16 Jan. 1896. De surnumerairs J. K. Smit vau Doorn naar het spoorwegpostkantoor no. 1 (standplaats Amsterdam), J C. C. D. Pronk van Maassluis naar heb spoorweg postkantoor no. 2 (standplaats Rotterdam), G. J. D. Degenaar van Schoonhoven naar het spoorwegpostkantoor uo. 2 (standplaats Rotterdam), J. Soholten van Boksmeer naar het spoorwegpostkantoor no. 2 (standplaats Rotterdam), A. Teriet van Bolsward naar het spoorwegpostkantoor uo. 3 (standplaats Zwolle). Bevorderd 16 Dec. tot commies der postergen 2de klasse, de commies 3de klasse W. C. Callenfels, tijdelgk te Harlingen. Overleden 30 Nov. De brievengaarder J. S. Bglsma te Appelscha. 4 Dec. De klerk der postergen en telegraphie 2de klasse J. Heetjans. Eervol ontslagen -. 10 Dec. de klerk der postergen 2de klasse H. T. Verkerk. De «Times* zegt in zgn financieel artikel dat de «rees dat het optreden van Cleveland oorlog zon veroorzaken, ia de City merkbaar verminderd is ten gevolge der berichten van de voornaamste Amerikaansche huizen, dat vele invloedrijke mannen in de Vereenigde Staten thans de staatkunde van Cleveland, welke de Boodschap over de Veneznelaanscbe qnae9tie voorafging, afkeuren. De Ameriktnnsche regeering zou gemakke lijk iu staat zgn geweest in Europa eeu deel van bet geld te vinden, dat noodig is om de schatkist weder te vallen. Berljjn zou vjjftig millioen dollars en Parijs vijf-en-twintig rail- lioen dollars hebben kunnen geven, doch zg znllen dat nu niet doen, zoodat Amerika in Enropa Blecbts een leening zon kannen sluiten tegen hoogen koers. Een telegram aan de «Times* uit New-York verklaart dat de bevolking der Vereenigde Staten minstens een milliard dollars armer is geworden sinds Dinsdag en dat de bevolking begint te vragen wat zjj daarvoor in ruil heeft gekregen. Aan de «Daily News* wordt nit New-York geseind, dat niemand langer aan oorlog denkt, daar de financieele toestand, die door Cleve land» Boodschap veroorzaakt werd, de quaestie van Venezuela geheel op den achtergrond heeft geschoven. De telegrammen te New-York uit Caracas ontvangen, melden, dat de verbittering tegen Engeland sterker wordt. Algemeen wordt de mobilisatie van de nationale garde voorgesteld. De kooplieden willen een bandelsoorlog met Engeland beginnen, en eiacben dat alle onder daken van Venezuela, die als consols van Engeland dienstdoen, hnn ontslag zallen nemen. Het Kabinet heeft openlijk aangekondigd dat Veneznela zich zal laten vertegenwoordigen in elk land. >Tbe Ecomist* ziet ook den financieelen toestand ernstiger is dan den politieken Ter wjjl de Amerikaansche commissie voor de grens regeling baar onderzoek instelt en de resul taten daarvan byeenvoegt waarvoor veel tgd zal noodig zjjn zallen in beide landen de gemoederen tot bedaren komen eu zal wel dra alles in het werk worden gesteld om een oorlog te voorkomen. Gelukkig heeft de consti tutie der Vereenigde Staten den president niet de macht gegeven oorlog te verklaren en vrede te sluitenen het is dnideljjk dat de bevol king der Vereenigde Staten, nu zg den ernst van den toestand heeft leeren inzien, zal be- grjjpen dat de oplossing dezer qnaestie niet ligt bniten de sfeer der vredelievende diplomatie. De «Economist* ziet er geen nut in, over die Boodschap van Cleveland lange vertoogen te leveren en den invloed na te gaan dien zg hebben kan op de partg-politiek in de Ver eenigde Staten. Het blad wil alleen aanne men dat de regeering der Vereenigde Staten meer heeft gezegd dau zg bedoelde. Zg deed dat op een toon en op een wjjze die ala een oorlogskreet klonk, doch dat was in een staatsstuk, niet gericht tot de wereld of tot bet Eugelscbe volk, doch tot de bevolking der Vereenigde Staten. Daarom acht de «Economist*de waarschgn- Ijjkheid groot, dat de verhouding binuen korten tgd weer geheel normaal zal zjjn, en dat aan de diplomatie de gelegenheid zal worden ge laten een geschil nit den weg te ruimen, dat nu al tot zulke onaangenaamheden aanleiding heeft gegeveu. Deze meeuing vai^ «the Economist* vindt weerklank bjj de pers in de voornaamste lau den en bg de bekende politici, die door de redacties der groote bladeu over den toestaod zjjn ondervraagd. Sir Charles Dilke noemt den toestand ernstig doch acht bet gevaar voor oorlog niet groot. De Vereenigde Staten knnnen slechts één oorlogshandeling verrich ten: de verovering van Canada. Die is moge- lijk, maar zou de aanleiding worden tot groote opofferingen. De Engelscbe vloot daaren tegen zou spoedig deu Amerikaanscben handel kunnen vernietigen en elke verbinding tu.«scben Noord- en Zuid-Amerika kunnen afbreken. Venezuela, bet laud waarvoor deze gebeele beweging wordt op touw gezet, zou de eerste zijn om daaronder te Ijjden de steden zouden er door do Engelache vloot verwoest zgn voordat de Vereenigde Staten hulp zouden kannen zenden. Sir Charles Dilke wil geen oordeel vellen over de stnatkunde van lord Salisbury of van president Cleveland. Maar hjj wil alleen zeggen dat de arbitrage voor Engeland onaanneme- ljjk was. Sir Charles acht niet alle quaestie* geschikt om aau een scheidsrechterlijke uitspraak on derworpen te worden. En daarom acht hij de houding, door Engeland aangenomen, de eeoig juiste. Maar dat het tot een oorlog zal komen, ge looft ook sir Charles Dilke niet. De Italiaansche Senaat heeft het krediet voor Afrika even bereidwillig toegestaan als da Kamer. Uit Rome wordt geteeld, dat majoor Gallieri, kommandant van Makalle, een aantal huizen van bet plaatsje heeft doen verwoesten omdat er mondvoorraad en krijgsbehoeften verborgen waren voor de Ahessiniërs. De kom mandant meende een afschrikwekkend voor beeld te moeten stellen. Het feit bewjjst in- tusRchen, dat de bevolking van Tigris niet zoo heel vriendschappelijk ten opzichte van Italië gestemd is. De «Frankf Zeil.,* in Italiaansche zaken meestal parijjdig, verneemt, dat generaal Baratieri wordt teruggeroepen en vervangen door generaal Baldissera. Toch ver zekeren de Italiaansche militaire bladen, dat Baratieri het gevaar tjjdig heeft ingezien eu de Regeering gewaarschuwd had. In de Turksche zaken is ook nog weinig verandering te bespeuren. Even onzeker als in Armenië blijft ook de toestand op bet eiland Cuba. Yolgeus de laatste berichten, ts Madrid uit Havana ontvangen, scbgnt het nu zeker te zjjn, dat het don Cabaanscheu aanvoerder Maximo Gomez inderdaad is gelukt met eene talrijke strjjdmacht door te dringen in de provincie Matanzas, welke aau de provincie Havana grenst. Naar men weet, zijn de Spanjaarden zeer ontevreden over den steun, dien de Cobanen uit de Vereenigde Staten hebben ontvangen- Van daar dat eenige bladen te Madrid bet denkbeeld opperen, dat Spanje een verbond zal slniten met Engeland, voor het geval het tot een oorlog tusschen de Engelscben en de Ame rikanen mocht komen. Dit aanbod, hoe goed ook bedoeld, zal den Engelschen zeker niet veel baten, want Spanje heeft zooveel te stellen met de oproerige Co banen, dat bet noch g- ld noch strjjd krach ten over heeft voor andere doeleinden. Wat den toestand in Oost-Azië betreft, weet de Novaje Vremja eenige bijzonderheden te vertellen, al weer op gezag van haar corres pondent te Vladivos'ock. Deze correspondent beweert te weten, dat de Japanners zich bereid hebben verklaard tot bet ontruimen van het schiereiland Liao-Tung op deze voorwaarden: «China betaalt daarvoor 30.000.000 taels, Rusland, Duitschland en Frankrjjk verbinden zich het schiereiland niet te bezetten, indien de Japanners het hebben verlaten en de Chineesche regeering doet af stand van haar recht om Liao-Tung aan een andere mogendheid af te staan. Taliewan wordt een vrjjbaven en verder worden de havens Fatung en Takushan opengesteld voor het internationale handelsverkeer.* Verder wordt er bjjgevoegd, dat deze voor waarden van welke de tweede de belangrijkste is, door de Russische, Franscbe eu Duitsche regeeringen zjjn goedgekeurd. Burgerleken Stand. GEBOREN: 21 Dec. Adriauus Nicoloas, ouders C. W. vau Reenen eu N. Tuinenburg. OVERLEDEN: 20 Dpc. J. T. Sanduiann, 59 j. 21. P. Teerling, 62 j. 4 m. Het Bureau vau den Burgerljjken Stand zal a.s. Donderdag (2e Ker»t- dag)i vt*n des vooipiiddags 11 tot des namid dags 1 uur geopend zijn tot bet doen van aangiften van geboorte eu overlijden. Inrichtinqin WBLKB GEVAAR, SCHADE ov hinder ZONNEN VBROOBZAKEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gezien art. 8 der Wet van den 2n Juni 1875, (Staatsblad No. 95); Doen te weten Dat zjj vergunning hebben verleend aan W. Erberveld en zijne rechtverkrijgenden, tot het oprichteu eener slachterij in het perceel aan de Geuzenstraat wijk D No. 52, kadastraal 1 ekend sectie C. No. 2398. GOUDA, den 24 December 18y5. Burgemeester en Wethouders voornoemd, R. L. MARTENS. De Secretaris, BBOUWER. 4e Klasse. Trekking van Dinsdag 24 December 1895 No. 19693 25000. No. 7237 5000. No. 15970 en 20259 ieder f 1000. No. 11540 400. No. 2179 200 No, 6, 1675, 6573, 9654 en 19338 ieder 100. Prijzen van 65. 19 2150 4705 7499 10244 13304 16732 18206 96 2166 4715 7514 10316 13346 15747 18270 115 2222 4757 7524 10S55 13361 15758 18*75 141 2232 4783 7526 10357 13892 15760 18298 147 2250 4849 7615 10434 13400 15784 18801 170 2408 4852 7679 10476 13457 16791 18331 185 2449 4870 7704 10593 13490 15806 18869 218 2470 4904 7708 10627 1SP25 15822 18459 221 2494 4914 7740 10638 16526 15834 18485 289 2510 4926 7750 10710 13577 15842 18544 318 2"27 4954 7764 10725 13583 16860 18666 319 2661 4979 7798 10827 13618 16868 18579 358 2563 4994 7818 10866 18620 15872 18597 898 2588 6000 7874 10866 18685 16917 18603 399 2601 6006 7878 10875 13637 169*2 18607 404 3607 5038 7917 10926 13663 15954 18616 424 2668 6048 7939 10928 13677 16016 18668 472 2672 5053 7957 10931 13681 16024 18884 526 2762 5062 8049 10975 13718 16114 18686 648 2811 6075 8090 10976 13773 16115 18691 '656 2838 5085 81«H 10983 13780 16124 18695 644 2856 5095 8115 11008 13916 16144 18762 656 2884 5123 8118 11033 14050 16172 18889 675 2898 5133 8152 11074 14051 16196 18918 706 2923 5135 8181 1110» 1405 1620M 18957 717 2950 5247 8206 11120 14082 16212 189*7 749 2967 5261 8234 11126 14166 16808 19023 776 2979 5279 8284 '1128 14179 16807 19092 777 3042 6295 8341 11186 14202 16861 19152 791 3114 5802 8348 11215 14239 16864 19213 823 8128 5328 8352 11264 142"6 16398 19221 864 8155 5333 8392 11294 14313 16407 19234 868 3165 5313 8480 11299 14336 16483 19255 878 3219 6398 8488 11827 14348 16485 19286 880 3221 5471 8486 11348 14885 16486 19297 896 3226 5480 8499 11364 14410 16518 19811 898 3253 5489 8543 11887 14427 16581 19314 915 3259 6615 8574 11436 14444 16554 19327 919 8260 5516 8697 11495 14624 16668 19360 996 8264 5623 8649 11499 14531 16587 19414 998 3282 5559 8722 11517 14561 16*09 19464 1013 3292 5613 8772 11519 14611 16632 19468 1045 8298 5640 8847 11631 14644 16656 19471 1060 8836 5674 8864 11550 14674 16701 19493 1069 3382 5766 8891 11621 14709 16H5 19573 1111 8420 5776 8944 11631 14770 16720 19626 1120 3426 6809 8«60 11662 14802 16760 19627 1130 3456 6842 8961 11666 14885 16772 19675 1149 8461 5877 8984 11899 14894 16773 19683 1200 3495 5881 9055 11704 14911 16821 19685 1203 8519 5883 9104 11744 14937 16823 19725 1210 3524 5890 9147 11800 14941 16858 19820 1245 8584 6909 9152 11814 14977 16868 19830 1257 3694 6949 9160 11835 16007 16960 19841 1258 3596 5971 9193 11864 15008 17029 19868 1298 3629 6163 9212 11917 1*097 17069 19882 1326 3649 6170 9263 11937 15115 17077 19936 1328 8723 6172 9320 11999 15176 17096 19961 1880 3806 6L7S 9339 12047 16176 17114 19984 1396 3808 8387 9369 12120 15178 17120 19996 1409 3818 6403 9370 12128 16186 17143 20017 1420 3818 6425 9412 12130 15217 17170 20029 1462 8855 6453 9458 12245 15219 17177 20030 1468 3871 6524 9459 12260 15247 17264 200H6 1509 8890 6561 9460 12265 15261 173 6 20' 50 1529 3944 6569 9495 12297 15282 17346 20061 1542 3958 6590 9532 12803 16284 17421 20083 1599 3969 6629 9620 12317 15316 17472 20131 1606 3988 6636 9«27 12353 15884 17474 20168 1642 4089 6644 9662 12870 15348 f7496 20181 1660 4053 6r63 9672 12408 15389 17504 20191 1671 4077 6723 9679 12667 15873 17517 20231 1694 4184 6728 9701 12676 15385 17*47 20232 1720 4153 6730 9714 12729 16391 17588 20253 1740 4166 6732 9793 12765 15408 17590 20282 1766 4170 6802 9812 12775 15419 17623 20284 I 1796 4172 6846 9816 127«9 lo425 17660 20299 1801 4285 6864 9857 12822 1542» 17672 20323 1835 4237 6876 9879 12832 16461 17712 20325 1901 4243 6987 9895 12851 15460 17766 20329 1921 4274 7061 9904 12869 15469 17793 20878 i960 4310 7070 9939 12871 15480 18013 2"468 1975 4334 7125 9969 12880 15502 18028 20475 1978 4838 7180 9979 12935 15663 18083 20688 1997 4386 7162 10007 12985 1656? 18088 10600 2014 4410 7188 10050 18027 1567# 18111 21741 2016 4412 7151 10071 18053 15586 18127 2C780 2032 4451 7258 10108 13139 15591 18141 20836 2035 4547 7308 10116 18 41 1*632 19153 20843 2064 4556 7377 10199 13221 15666 18159 20903 2077 4560 7428 1 210 13981 15706 18174 20916 3119 4663 743110224 13300 16710 18202 20925 2124 4700 7496 SMmM£CMAÊjMTEMV in March. Taillleur. Kleiweg E 73, GOUDA. 23 DECEMBER Vorkrs. Nederland. Cert Ned- W. S. dito dito dito 3 dito dito dito 3 Hongar. Obl. Goudl. 1881-88 4 Italië. Insohrijving 1862-81 5 Oostenr. Obl. in papier 1868 6 dito in zilver 1868 5 Portugal. Oblig. met coupon 3 dito ticket 3 Rusland. Obl. Binneul. 1894 4 dito Gecona. 1880 4 dito bij Roths.1889 4 dito bij Hope 1889-90 4 dito in goud. leen. 1883 6 dito dito dito 1884 5 Spanje. Perpet. schuld 1881 4 Turkzij. Gepr.Conv. leen. 1890 4 Gec. leeuing serie D. Geo. leeuing serie C. Zuid-Apr. Rzp. v. obl. 1892 5 Mexico. Obl. Buit. Sch. 1890 6 Venezuela. Obl. 4 onbep. 1881 Amsterdam. Obligation 1895 3 Rotterdam. Sted. leon. 1894 8 Ned. N. Afr. Hacdelsr. aaud. Arendsb. Tab.-Mij, Certifioaten Dtni-Maatschappjj dito Arnh. Hypotheekb. pandbr. 4 Cult.-Mij. der Vorstenl. aand. 's Gr. Hypotheekb. pandbr. 31/» Nederlandeche bank aand. Ned. Handelmaa' h. dito N.-W. Pao. Hyp. b. pandbr. 6 Rott. Hypotheekb. pandbr. S'/t Utr. Hypotheekb. dito S*/# Oostenr. Oost-Hong. bank aand. Rusl. Hypotheekbank pandb. 4'/» Amerika. Equit. hypoth. pandb. 6 Max*. L. G. Pr. Lien cert. 6 Ned. Holl.IJ.-8poorw.-Mij, aand. Mij. tot Expl. v. 8t. 8pw. aand. Ned. Ind. Bpoorwogin. nand. Ned. Zuid Arrik. 8pm. aand. 6 dito dito dito 1891 dito 5 iTALiE.Spoorwl. 1887/89 A Eobl.8 Zuid-ltal. Spwmij. A-H. obl. 8 Polen. Warschau Weenen aand.4 Rusl. Gr.Ruas. Spw-Mij. obl. 4'/t Bahisehe dito aand. Fastowa dito aand. 5 [wang. Dombr. dito aand. 6 Kursk Ch.Azow-Sp. kap. obl. 4 dito dito oblig. 4 Amerika.Cent. Pao. 8p. Mij obl. 6 Chic. fc North. W.pr. C. v. aand. dito dito Win. 8t. Peter. obl. 7 Denver Rio Gr. Spm. eert. v.a, Illinois Central obl. in goud 4 Miss. Kansas v. 4 pet. pref. aand. N.-York Ontario West. aand. dito Penna. Ohio oblig. 6 Oregon. Calif. Ie hyp. in goud i St. Paul. Minn. Manit. obl. 7 Un. Pac. Hoofdlijn oblig. 6 dito dito Lino. Col. le hyp. O Canada. Can. 8outh.Cert.v. aand. Ven. C. Rallw. Nav. lo h. d. c. Amsterd. Omnibus Mjj. aand. Rotterd. Tramweg-Maats. aand. Ned. Stad Amsterdam aand. 3 Stad Rottordam aand. 8 Beloie. Stad Antwerponl887 2'/i Stad Brussel 1886 2»/, Hong. Theiss Regullr Gesellsch. Oostenr. Staatsleening 1860 5 K. K. Oost. S. Or. 1880 3 Spanje. Stad Madrid 3 1868 Ned. Ver. Bftz. Hyp. 8pobl cert. 927/,, M'/u 10u«/8 ïoo'V,, 100»/l. 77»/» 8HV1, 81»/, 817/Ifl 81"/.. 24 621/, 96 «8»/.. 96 96V. 108»/, iosVm 66 68 78 18'/, 19 11 91'/, 87'/, 87*/, 99'/, 97'/, 68 780 67#'/, 101'/, 61 100 202»/, 140 76 li' V. 100 140 97»/, 80»/, 109'/, 98 192 162' 'O#'/, 48 48'/, «l'/w 160 98'/, «0'/s 00'/, 76 V, 102 100'/, 99 18 6»/, 1»'/, 10/»/, 44 H'/u 41'/, 18»/. 108'/, 76'/, 106 102»/, 101V* 30 80 62 50 222 1 184 107'/, i 108»/, 102'/, 102»/, 117 128 1 168 34'/» 1 I'S'/. V Heden overleed na een langdurig Ijjden, onze innig geliefde Echtgenoote en Moeder MAGDALENA CATHARINA HARREBOMÉE, in den ouderdom van 54 jaar. Uit aller naam, J. C. MULLER. Haastrecht24 Deo. 1895. V Voor de vele bewjjzen van deelneming, ontvangen bjj het overigden mgner geliefde Moeder, betuig ik mijnen harteljjken dank. A. NORTIER Gouda24 December 1895.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 2