Staalwiter slotemaees 0°. w. II. GROPP, MmilMUMHM binn: DE EED Ï1 J. F. CUIJPERS, 1. w os, M3DCCXM 1 6000 Stuks uit de falliete massa eener der eerste buitenlandxohe fabrieken over genomene zoogenaamde IA NOS Haarlemmer No. «h; W e d s t r ij d IN HET VOORDRAGEN. Openbaar Onderwijs. Éi 500,000 Mark NED. BOND VAN OUD-ONDEROFF. PARIJS tEll I De üïtgav met uit» De prijs pi post 1 Afzonderlij nightca p Westeinde 37, Den Haag. Agent voor Gouda en Omstreken Toelating van Leerlingen op de Tiisschenschool. Inschrijving van Leerlingen, wier plaatsing men met den laten FEBRUARI 1896 op bovengenoemde school verlangt, ge schieden zal in het schoollokaal op VRIJDAG 27 DECEMBER 1895, des namiddags ten vyf uur. J. H. VAN DER VOORT. Oproeping van Belanghebbenden. WL PEETERS Jz. De Prijs van 300.000 Mark viel voor twee trekkingen der Hsrtogelijk Brunswijksche Staats-Loterij in myne Collectieby de laatste trekking kon ik weder talrijke prijzen aan myne spelers uitbetalen. Bij deze aanhoudende pryswinningen noodig ik uit tot deelneu^fig Braunschweig, Duitschland Leger-Paarden-Dekeus moeten tegen den spotprijs van fl. 2.75 per stuk worden uitverkocht. Deze dikke, onslijtbare dekens zijn zoo warm als een pels, ca. 140X190 cm groot (dus het geheele paard bedekkend) met wol opge naaid en 3 breede streepen. IJ. Hurwitz KAUFMANN SIMON, Bankiers en Geldwisselaars in HAMBURG. P.S. Hiermede danken wy voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken, en daar wy bij het begin dor nieuwe verloting ter deelne ming inviteeren, tullen wij ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reëele bediening de tevredenheid van onze guërde Begunstigers te verwerven. II. N. van Schaik Co. te zamen 10 Millioen 545.000 Mark in Goud. FEANSCHE STOOMVERVERIJ Chemische Wasscherij VAN H. OPPENHEIMER, A. van OS, Az. ■I. JULES JiLUZOT*C-,rn«. Terstond AGENTEN gevraagd in iedere Plaats. Vast Salaris en hooge com missie, zonder opoffering van momenteele be zigheid of verlating woonplaats. Speciale kennis niet vereischt. ARN. MAN. Co.f 179 Strand, Londen. Prijstrekking 12 December. 10,981,720 Mark Stemmen. Verhuren, Repareeren OKGKEZuS. M G I1U spec. unbtswege vastgesteld. xoo J de gezondheid Brinkman k Zoon it n 11 Prijzen n 2 22 2 3 65 2 100 211 623 1048 n n Nog eenige Introducties zijn ver krijgbaar tot DONDERDAG 2e Kerstdag. Des avonds aan het Bureau worden geen Introducties afgegeven. DE COMMISSIE PUIKE OUDE SCHIEDAMMER geneveb Merk! p KLEIWEG. Donderdagavond knecht ruzie. D beiden handgemeei boord in het wate de schipper gered. Niettegenstaande de knecht met tw noodig was om de inzending vai ACHT/ Fl/165 \Officieel plan en a M. 800,000 aM. 200,000 »M. 100,000 aM. 75,000 aM. 70,000 »M. 65,000 iiM. 60,000 aM. 55,000 aM. 50,000 aM. 40,000 GOÜDA, 2 De Commissarii Amstel verzoekt o Carl Sigman n, 35 boofd laag, o ogen knevel bruin, vai verdacht van verdi De COMMISSIE van TOEZICHT op het LAGER ONDERWIJS alhier maakt bekend, dat de Voor verdere bijzonderheden wordt verwe zen naar de aanplakbiljetten. Namens de Commissie, De Secretaris, Gouda, 19 December 1895. «MXXX»— De GEDEPUTEERDE STATEN der pro vincie Zuid-Holland roepen by deze op de onbekende belanghebbenden in zake het adres van A. WITTEMAN te Waddinxveen, houdende klacht over de aanschrijving van het bestuur van den Oostpolder in Schle- land om by te dragen in de buitengewone herstelling der Gouwekade om, zoo zij dit noodig achten, hunne memoriën en bewijs stukken aan genoemd College in te zenden vóór den 20 Januari aanstaande. Tot dien dag liggen de stukken iederen werkdag van des voormiddags 10 tot des na middags 4 uur ter inzage aan het gebouw van het Provinciaal Bestuur Korte Voorhout alhier. ’a-Gravenhage, den 17/23 December 1895. De Gedeputeerde Staten voornoemd, FOCK, Voorzitter. F. TAVENRAAT, Griffier. i Verkrijgbaar bij van echtheid ia cachet en kurk steeds voor zien van den naam der Firma P. HOPPE- Souda - Snelpersdruk van het bedrag in geld of poswissel slechts origineele loten TE KWART HALVE HEELE f 3 25 f 6.50 f 13.—. Trekkingslysten gratis. Prompte uitbetaling. De op 2e Kei in de groote kerk eeniging >Cresem Het begin en het van Ds. Dekking kerk was eivol, ot opgekomen. De en weusch, ook enki Tegen circa 10 ui voering, waarbjj i aeben uitsprak vo< en haren directem Het bericht bet ving van een b IJsel was onjuii onvoldragen kind den geneesheer t wien het overdre liet zich door werkelijkheid. Woensdagavond Gouda een mensi richten, hen scl jarig kind trachtu het leven te b verlaten en dien 1 Toen de heeren hadden afgebracht gement brengen, politie is zij tot h kindje by haar i heel wat te doe doch deze is gelui voor tn een kleine parti) witte wollens Slaap-Dekens groot 140X190 om wegens zeer kleine (slechts door vaklui bemerkbare) fouten in het weefsel, aangeboden ad fl. 3.50 per stuk Kosten anders het dubbele. IW Duidelijk geschreven bestellingen worden, lang de voorraad strek», tegen toezending het bedrag of onder rembours prompt uit gevoerd. Maastricht, Groote Staat 31 "jnwmr --vw gers onnangevraagd cieelo lijsten. De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook nnar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden. Ons debiet is steeds door het geluk begun stigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgens officieele bewij zen de eerste Hoofdprijzen verkregen en on o Begunstigers zelf uitbetaald o.a. Mark 250,000 100,000, 80,000, 60,000, 40,000 enz. Het is te voorzien dat bij deze op den hechwten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deel neming bepaald kan worden gerekend en ver zoeken derhalve, om alle commissies te kunnen uitvoeren, de bestellingen zoo spoedig mogelijk, in elk geval voor den 10 JANUARI e. k, te doen toekomen. Allerwege bekroond Eere-Diploma’s, Gouden en Zilveren Medailles, benevens Eere-Diploma Gouden Medaille en Cer tificate of Award of the World’s Hygienic Exposition, Chicago 1893, is het Wereldberoemd Druiven-Borst-Honig Extract MELIANTHE UIT DE Machinale Fabriek >DE HONIGBLOEM* VAN gevestigd te fs Grcivenhage, Gaan middel is oi kan worden uitgevon den welke de Melianthe overtreft, het is ONHERROEPELIJK het beste middel ter wereld, hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt. Het venacht en geneest ONMIDDELIJK de strengste hoest en verouderde borst kwalen. Dadelijk na het gebruik der MELIANTHE doet lieh de weldadige invloed gelden. Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE be wezen, zjjn de overtuiging dat hare uit nemende en genezende eigenschappen op prijs worden gesteld. De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets., 70 ets. en 1.—, met ge bruiksaanwijzing voorzien van ons Han delsmerk, gedeponeerd a/d Rechtbank te 'a Gravenhage. Verkrijgbaar bjj F. H.A.WOLFF, Drogist, Markt, Gouda. E. H. van MILD, Veers tal, B. 126, te Gouda. A. BOUMAN, Moordrecht. J. C. RATELAND, Boskoop. B. v. WIJK, Oudewatrr h M. 15.000 12.000 10.000 8.000 6.000 5.000 4.060 3.000 2.000 1.000 500 etc. aan de nn beginnende 120* LOTERIJ. 100.000 LOTEN verdeeld In 6 trekkingen AO.OOO PRIJZEN. 1 Prijs van eventueel M. 500.000 1 - 1 1 1 2 1 2 3 1 5 I» Voor alle trekkingen kost een Kwart-Lot Mark 33, half en heel naar evenredigheid Voor de Eerste Trekking op 9 en 1O Jl'U'lHI 1896 verkoop ik tegen KN 19 Kruiskade Rotterdam. Gebreveteerd door Z. M. den Koning der Belgen. Hoofddepót voor GOUDA de Heer Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heeren- en Damesgarderoben, alsook alle Kindergoederen. Speciale inrichting voor het stoomon van pluche-mantels, veeren, bont enz. Gordynen, tafelkleeden enz. worden naar de nieuwste en laatste méthode geverfd. Alle goederen, hetzy gestoomd of geverfd worden onschadelyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt. Wegens uitbreiding der fabrieken zyn de pryzen 25°/0 gedaald. Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen; te verven goederen in eene week. 8) Ik dacht dat i te komen bezoeken, Hij wil dat Ik beweert dat hy niet len; en zoodoende bl dan eerst zijn plan i De «chipper weder eene van uw< Harry. Neen, waarlijk nic verklaar u dat ik zu avond Adelaide. Ik wensch u i on terwijl zij dit zeii blik in de zijne rusl Nu kwam Bruff a was. Kapitein Dan Ik zal mij niei laat heb nu ik de i tafel mag geleiden, j Eene mooie ve boofd lachend in de> Ja, eene heerl Gelooft gy wel Adel ken toon voort, dat B 300.000 n 200.000 100 000 70.000 60.000 Ö0.000 40.000 30.000 24.000 20.000 GRANDS MAGASÏNS DU Printemps NOUVEAUTÉS Wij verzoeken de Dames die ons geïllus treerd mode-album voor het Wintersei zoen noch niet ontvangen hebben, dit te willen aanvragen aan Hetzelve wordt dan omgaand gratie en franco toegezonden. Bestellingen van af 25 francs vrij van alle kosten aan huis met 5 verhooging. Riixpidltli-kutwr tl linri»»! 1.1. als hoofdprijs in het gelukkigst geval biedt de nieuwste groote Geldverloting, die door de Hooge Regeering van Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd is. De voordeelige inrichting van het nieuwe plan bestaat daarin, dat in den loop van slechts weinige maanden in 7 verlotingen van 112,000 loten 56,200 prijzen, bedragende ter volledige beslissing zullen komen daaron der zijn kapitale prijzen van eventueel 500,000 Mark, bij uitnemendheid echter 3 prijzen a M. 20,000 21 prijzen i M. 10,000 46 pryzen a M. 5,000 106 pryzen a M. 8,000 226 pryzen a M. 2,000 822 pryzen a M. 1,000 1325 prijzen b M. 400 88050 prijz. aM. 155 15590 pr. aM. 300,200, 150,1-4,100,98,69,42,20 van van bespeelde MIBKT IM. F—Dames Mode-Artikelen jflBk en Garneeringen. /ÉBk tJVAAINTERS- en KJ BA kLEERMAItERNKHRMIIHEX 14 I jl j Ruime Keuze in PELTERIJEN, ■■W Kousen, Handschoenen, Foulards. «MD Corsets, AA Blousen, Tricots, Onderlyfjes, A A Boezelaars, Doekeu, Barets, enz. AA PARAPLUIES, AA bekend lage prijzen, soliede kwaliteiten. iprij. 1 prii. 1 prjj. 2 pryzen 1 prijs 1 prijs 1 prijs 1 prys 2 prijzen ipnj» De prijstrekkingen zyn volgens plan ambtswege vastgesteld. Voor de aanstaande eerste prijstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Geldver- loting kost 1 geheel orig. lot slJpts Mark 6 of 3.60 1 half n u u «3 u 1.75 l kwart a h h n D/a a n .90 tegen inzending van het bedrag in bankpapier of per postwissel. Alle commissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd, en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Origineele Loten zelf in handen. Bij iedere bestelling wordt het vereischt# officieele plan, waaruit de verdeeling der pry zen op de verschillende klassen, als ook de betreffende inleggelden te vernemen is, gratis bijgevoegd en zenden wij aan onze Begunsti gers onnangevraagd na elke trekking de offi- Buitenlandsche P IA N O’s uit de eerste fabrieken, in ruime keuze. Amerikaansche HARMO NIUMS door directe importa- tie tegen ZEER IjACIG pryzen. I n r uji 1 e n Piano’s. N.B. Als bewijs ,CHIEDAM.[

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 3