1 ffl) ffl LADY ADELAIDE. ps SRS, H BINNENLAND. d Meuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. ’S Zaterdag 28 December 1895. No. 6850. DEROFF. n. EN. ua t EU1LLE1 O b I •ré ;hweig, chland nstreken n KLEIWEG. irij CV-fc. 34s.te Jaargang. Repareeren XaS. s r L LE I. I Hl. iu worden HISSIB VI. wag V. i; i bespeelde Gelooft gy wal Adaluda, Wordt otrvolfd.) De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. igheid. tegen I ver- DAG 2e 1AEM0- ;ie importa- LACK 'N. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 etc. GOUDSCHE COIRANT kl mjjne leming b u i en de knecht over De knecht Werd door s grillu»- ntaraab* >n, dit t« ter waarde elk en 2 bronzen |r**tl« M j van alle ng. J 1.1. andere leden daarvan op zjjo boekje te laten reizen kan het zijn nut hebben mede te dealen dat do bedoeling der betrokken spoorwegmaat schappijen is, dat eik lid van een huisgezin, eigenaar van een kilometerboekje, andere leden van het gezin, mits onder zyne begeleiding reizende, van zijn boekje gebruik mag laten maken. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Niettegenstaande deze hulpvaardigheid, ging de knecht met twisten voort, zoodat politie noodig was om de eendracht te herstellen. Het bericht betreffende de heimelijke begra ving van een kinderlijkje te Ouderkerk a/d IJsel wag onjuist. Het ly je was van een onvoldragen kind en is met toestemming van den geneesheer begraven. De burgemeester, wien het overdreven gerucht ter oore kwam, liet zich door opgraving overtuigen van de werkelijkheid. venster» zonder nonen en die met klimop begroeide muren zagen er in den maneschijn spookachtig uit. Nadat Richard Ravensbird hel gezicht op zijn ge mak bewonderd had, daalde hij het grasperk af, stak den weg over en ging io de ruïnen. Er was aan wÊrrszyden van de ruïnen eene opening, eene s >ort van deur, zoodat men door de ruïnen heen kon gaan. S iminige pl-kken waren met gras begroeid, men kon de grafsteonen nog onderscheiden die koude grijze steenen, die het laatste overschot bedekten van de lichamen die sedert eeuwen tot stof waren wederge keerd, waren nog niet vergaan. Men kon nog enkele stukken van den marmeren vloer onderscheiden, en overblijfsels van nissen en schuilhoeken en kleine altaren zoo als die waarin de Boomsch Katholieken gewoonlijk dienst houden. Richard Ravensbird was geen liefhebber van oudheden hy verliet de ruïnen en wandelde tot aan den rand van den heuveltop. De rotsen waren hier niet zeer hoog en Ravens- bird keek eens naar beneden op het stuk land dat daar langs de zee liephet was slechts eene smalle strook lands, dat bij boog getij ongeveer twee uur lang onder water stond, zoodat het dan natuurlijk ontoegankelijk was; op andere tijden liepen er altijd kommieze» hoen en weder, die de wacht hielden tor voorkoming van sluikhandel. Aan elk dier kommie- zen was een bepaald stuk lands ter bewaking aan gewezen. Het heette dal ieder eene mijl ver de wacht moest houden, maar het was iets minder; zij moes ten tot eene zekere strandscheiding gaan, daar’ het gebruikelijk wachtwoordalles wel, wisselen on daarna terugkeeren Kwade tongen wilden weten dat zij op dezo ont moetingspunten somtijds een praatje hielden, men Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. De op 2e Kersdagavond te Berg-Ambacht in de groote kerk gegeven uitvoering der ver eeniging >Cresendo,< ia zeer goed geslaagd. Het begin en het einde werd door toespraken van Ds. Dekking geopend en gesloten. De kerk was eivol, ook zeer velen van elders waren opgekomen. De ensemblestukken slaagden naar wensch, ook enkele solo’s gingen zeer goed. Tegen circa 10 unr 's avonds eindigde de uit voering, waarby de predikant hartelijke wen- acben uitsprak voor den bloei der vereeniging en baren directeur. Onder de voorwaarden van uitgifte der kilo- nieterboekjes komt o. a. voor, dat het boekje gebrnikt mag worden door den daarop aange- geven eigenaar en, mits onder zijne begeleiding reizende, door leden van zijn huisgezin. Aangezien ve’en meenen dat de eigenaar van },et boekje hoofd van het gezin mnet zjjn om Naar wij vernemen, is het wetsontwerp tot regeling van den suikeraccyns aan den Raad van State gezonden. beweerde zelfs dat meu hen pijpen had zien aanste ken en uit eene of andere rotsholle zwarte flesschen had zien te voorschijn halen. Kortom, m<-n teide dat rij het zich op hun post lekker wisten'te maken. Toen de opzichter deze praatjes hoorde verzocht hij den bemoeizieken om bet toezicht over deze me; schen aan hem over te leien. Eene week voor dat dit verhaal plaats grypt was er een groot ongeluk aan het strand gebeurd. De kommies die de beurt had was waarschijnlijk gaan zitten en in slaap gevallen, en toen de vloed opkwam verdronk bij. Het lichaam spoelde den volgenden dag aan, en er gin/ nu eene int'-ekeningslyst ten behoeve der weduwe en der kinderen vaq den overledene ro id. Lord Dane’s naam stond boven aan de lijst; hij bad voor vyf pond geteekend. De volgende gift op de lijst was vijf en twintig pond. De gever had zich alleen met eon H. onderteekend, en m«n veronderstelde dat het Harry Dane was, die niet openlyk eene grootere som dan zijn vader wilde geven. Terwyl Ravensbird naar beneden zag, kwam de kommies welke dien nacht wacht hield langzaam aan wandelen naar de plek waar de grond eenigszins hooger was, en waar de rotsen zoo vooruitstaken dat men niet naar boven kon zien. Ravensbird «achtte tot dat de man vlak onder hem was, en riep hem toe: Zijl gij dat Mitchel De man zag op. In dèn beginne herkende hij de stem niet. Kent gij mij niet Mitchel Het is, dunkt my, van avond helder genoeg. Wees maar voorzichtig dat gij niet in slaap valt zooals de arme Biggs. Poor de veianderingen, die de staatabngroo- ting na de schriftelyke en mondelinge be handeling in de Tweede Kamer he» ft onder gaan, is het eindeyfer der staatsuitgaven van 1896, oorspronkelijk op f 138.362,665 ge raamd, thans op f 135,279,494 vastgesteld. 8) - Ik dacht dat uw vriend plan had om ons heden te komen bezoeken, Harry, merkte Lady Dane aan. Hij wil dat liever morgen doen. De schipper beweert dat bij niet voor morgen avond uit kan zei len en zoodoende blijft Moncton een dag langer hier dan eerst zijn plan was. De schipperherhaalde Lady Dane. Dat is weder eene van uwe Amerikaansche uitdrukkingen, Harry. Neen, waarlyk niet, antwoordde hij lachend. Ik verklaar u dat ik zuiver Eügelsoh spreek. Goeden avond Adelaide. we®sch u Te0l genoegen was haar antwoord, on terwijl zy dit zeide liet zij hare hand een oogen- blik in de zijne rusten. Nu kwam Bruff aankondigen dat de tafel gediend was. Kapitein Dane bood Adelaide zijn arm aan. Ik zal mij niet meer beklagen dat ik mij ver laat heb nu ik de vergoeding smaak daft ik u naar tafel mag geleiden, zeide hy. Eene mooie vergoeding zeide zy terwijl zij het hoofd lachend in den nek wierp. £a, eene heerlijke vergoeding I fluisterde hy. o, -- -1voer hij op bartstochtelij- ken toon voort, dat ik mij zoo zalig gevoel, als uw De rechtbank te Rotterdam behandelde Dinsdag de zaak tegen H. H. 20 jaar, zeevis- scher op het Nederlandach zeevisseberavaartuig Meeuw I, VL 119, zonder bekende woonplaats hier te lande. Volgens de aanklacht zou hy deu 23en Augustus jl. Ie Vlaardingen moed willig M. Abma met een snijdend voorwerp een bloedende wond in den rug hebben toege bracht. Door de verklaringen van 2 getuigen was dit feit wettig en overtuigend bewezen. Tegen den niet verschenen beklaagde werd zes maanden gevangenisstraf geëischt. Uit Maastricht wordt aan De Tjjd ge schreven De neutrale richting, die een deel der ar beiders bier heeft gekozen en waartoe het bakende besluit dVr Porselein- en Aardbol «r- ueravereeniging om geen i hrixteljjke democra tische richting in te slaan den stoot gut, beeft teu gevolge gehad, dut zich eeu Maast richtsch Arbeidemecreturiaat heeft gevormd. Men heeft besloten eene geheele neutrale richting te kie- z-‘P en een nieuw orgaan iu bet leven te roe pen, waarin die geduchte haar uiting zal vinden oijjlft den naam van De Maasstroomneu traal nieuws- en advertentiënblad, welk nieuws per circulaire alhier werd verspreid. Het blad zal driemaal ’s weeks verschijnen en hooid- zakelyk de zedeljjke en stoffelijke belangen der arbeiders trachten te bevorderen. Woensdagavond hebben eenige heeren uit Gouda een menschlievende daad kunnen ver richten. hen schippersvrouw met baar een jarig kind trachtte zich door verdrinking vau het leven te berooven. Zij had haar man verlaten en dien het oudere kind toevertrouwd. Toen de heeren haar van haar voornemen hadden afgebracht, lieten zy haar in een lo gement brengen. Door ttfsschenkomat van de politie is zij tot kalmte gebracht en met baar kindje bij haar man teruggebracht. Er was heel wat te doen om de vrede te herstellen, doch deze is gelukkig wedergekeerd. arm, al ia het slechts voor een oogeublik, op den mijnen rust, dnt de herinnering daaraan mij den ganschen avond zal bij blyven. Zoo sprekend daal den zij de breede trap af, en geleidde hij baar door de vestibule naar de eetzaal Daar nam hy afscheid van haar en boog hij zich met ridderlijke hoffelijk heid over hare hand, die hij in de zijne hield. Hij ging bij kolonel-Moncton dineren, omdat deze voor eene uitnoodiging op het kasteel bedankt had. Lord Dane zat reeds op zijne plaats boven aan de tafel. Hij was daar altjj-1 voor dat de gasten binnen kwamen. Hij kweet zich nog uitmuntend van zijne plichten als gastheer. Niemand die hem daar zoo zag zitten zou geloofd hebben hoe ziekelyk hij was; hij at m"t smaak en zyn gesprek was levendig en geest’g. Men kon zich moeilijk voorstellen dat die zelfde man werktuigelyk ondersteund moest worden om recht te zitten, en toch was dit het geval, want zijne beenen waren verlamd. Lady Dane nam te genover hem plaats, de heer Lester en Adelaide aan weerszijden van den gastheer en de gastvrouw, en nu nam het diner een aanvangBruff en twee be dienden stonden achter tafel. Het was een mooie avond, zoo helder als klaar lichten dag. Richard Ravensbird stond aan de poort van bet kasteel en verlustigde zich in den heerlijken maneschijn. Het effen groene weiland strekte zich voor hem uit, en daar achter lag de zee by na even effen en glad. Waar hy stond kon bij evenwel al leen in de verte de zee zien, hij kon niet, zoo als op den heuveltop, de golven tegen het strand zien breken. Recht^ lagen hier en daar eenige villa’s verspreid, verder op het dorp met zijne lichtjes; by na vlak tegen hem over de ruïnen van de kapel; die De Minister van Waterstaat heeft, in ver band met de wenscbelijkbeid om het intercöm- njunale telepboonupt van Rijkswege te exploi- teeren, dat het v-mg vau komen met een 1 artikel der f doel daarvan is maken, dat van worden ove< gegaan. Din zullen daarhy eenige gelden worden eangevraagd om reed* in den loop van 1896 tot stand te brengen wat noodig is tot voorbereiding van de te nemen maatre gelen maar de maatregel zelf zal niet in toe passing kuupen worden gebra< bt vóór 18117 Dit hangt #miea met den termijn, waarop de thans verleende vergunning kan wotdeu op gezegd. Onlangs hebben wij gemeld, dat bij de Ned. Cenbaal Spoorweg Mij. het voornemen bestond tol invoering van weduwen- en weezenpensioe nen. Thans is bet pensioenfonds dienovereen komstig gewijzigd en treedt aldus op 1 Janu ari in werking. Tevens is aan het ondersteuningsfonds eene belangryke uitbreiding gegeven, doordien de leden de bevoegdheid erlangen om ook hun gezin te laten opnemen in dat fonds, hetwelk beoogt de verstrekking van genees- en heel kundige hulp, genees* en heelmiddelen, uit- keering bij overljjden, onderakuning enz. A's vervolg op het bericht van omtrent»mar telaren*, die behuoren tot de nieuwe aecte, door aZwarte Jannigje« van over de Lek (of wel Zwarte Jannigje van Venendaal*) ge sticht, meldt men ons Op het stadhuis te Schoonhoven, waar de zittingen worden gehouden van het kanton gerecht, krijgt men zachtjes aan een aardige verzameling van petten. De volgelingen van Zwarte Jannigje van Venendaal* nl., als ze voor de rechtbank moeten verschjjnen. wat nogal eene gehemde in den laakten tjj<l, hebben gemoedsbezwaren om bet hoofd te ontblooten voor den »iardschen rechter*. Eeu rjjks veld wachter neemt dan natuurljjk de moeite om den bezwaarde even vau zyn pet te ont lasten en ongedekt verlaat deze na afloop van de rechtszitting het stadhuis, omdat de ge- loofa-overtuiging hem verbiedt de tydelyk in beslag genomen pnt weer in ontvangst te nemen. Haag. A NO’» uit in ruime aan de Tweede Kamtr medegedeeld, in zyn voornemen ligt bij den aan het volgend jaar bij de Kamer te verhoogiug van het betrokken Staatsbeuro ting voor 1896. Het om in beginsel te doen uit- Rjjkswogh tot exploitatie zal Uit Amersfoort wordt gemeld Door een jachtopziener is in een boschje t’isschen den straatweg en de *poorbaan het geweer, het zakboekje, het mouwvest en de complete uitrusting vau deu vermisten milicien, Lungeveld gevonden. Daardoor wdfdt beves tigd, dat de man gedeserteerd ia. GOUDA, 27 December 1895. De Commissaris van Politie te Nieuwer- Amstel verzoekt opsporing en aanhouding van Carl Sigmann, 32 jaar, lang 1.67 M., voor hoofd laag, oogen blauw, haar, puntbaart en knevel bruin, van beroep kantoorbediende, verdacht van verduistering van f 300. Donderdagavond had eeu schipper met zyn knecht ruzie. De twist liep zou hoog, dat beiden handgemeen werden boord in het water viel. 1 de schipper gered. Door de Vereeniging tot bevordering vau het Vreemdelingen verkeer te Utrecht en omstre ken ziin de volgende ysleesten uitgeschreven, ter gelegenheid van de opening der banen vau het Nederlandsch bportterrein bij het Hooge- landspafk te Utrecht, op nader bekend te maken da'um. Het Programma luidt aldus Wedstrjjd in bet achonnryden voor Heeren. Ie prys. Kunstvoorwerp ter waarde van f25.—?o e-sii verg. zilv. medaille. 2e prys. Kunstvoorwerp ter waarde van f 10.— en e^n zilveren m> daille. Wedstrjjd iu het hardrijden voor paren, waarvan de Heer achteruit, de Dame vooruit rjjdt. Ie prys. 2 verg. zilv. medailles. 2e pry«. 2 zilveren medailles. Weihtrjjd tuaschen Wielrjjrlers en Schaat senrijders. Afstand door de Wielrijder» af te leggen op <le wielerbaan 1000 M. Afstand door de Schaatsenrijders af te leggen op de aan de wieleibaan gren zende jjsban n 875 M. Ie prys. Kunstv or werp ter waarde van f 15.— en vprg zilv. medaille. 2e prys. Kunstvoorwerp ter waarde van f 10.- en een zi'veren medaille. Wedgtryd in het schoonryden voor paren. Ie prys. 2 kunstvoorwerpen ter waarde van f 10.— elk en 2 verg. zilv. medailles. 2e prys. 2 kunstvoorwerpen ter waarde van f 10.elk en 2 zilveren medailles. 3e prys. 2 kunstvoorwerpen van f5.— medailles. Wedstrijd in bet bardry den op eén schaats. (één voet tonder schaats te gebruiken). 2 pryzen. Kunstvoorwerpen ter waarde van f 10.en f 7 50. Gecostomeerd Avondfeest op de electrincb verlichte banen. Aan vang 7{ uur. De ‘Vereeniging stelt belaugryke pryten be schikbaar voor het fraaist gecostumeerde en best rijdende paar.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1