imCJ.BlJSCHim mi S MANUFACTUREN, j "opgeruimd.! Adverteert in dit Blad. 1 Speciaal in fijne Pelterijen, =j BRONGAS? Hedenavond 7 uur typen f/, WATT LAMPEN 11500 N K- 1 begint de Bouwmanswoning, Wei- en Hooiland, Belangrijke Veiling. F. A. DEF ■■Tl Mantels Mantel Costuums Pj [Costuum Rokken p, Firma A. VAN VLIET. D. BAKSTEEN Jr., Leuvehaven 39, Rotterdam. Jongmensch, 1 JANUARI 1914 NIEUWE 110,125 VOLT 600 N.K. 1000 N.K. 220 VOLT D r <j Electro-Technisch Bureau. Licht- en Krachtinstallaties, WESSANEN LAAN, Wormerveer. BRONGAS. i w ZB-u-item land. Brieven uit de Hofstad Ad vertendën j: koeman 21.60.51 hectaren VLIST. LEIDEN 1914. Essche- beuke- iepe en linde platen en stammen, Adverteert in dit Blad. West haven. Pain Ezpeller, Thermogène Watten. Q b IJ Van af Maandag 5 Januari H Qnnnnrrn Annviiuiiia H O U H Pi Pi h H h H De nog VOORHANDEN zijnde u enz. enz. m „zullen tot ONGEKENDE LAGE priizen worden O Rijwielhandel „STRUISVOGEL." Levering van ORNAMENTEN, GLOEILAMPEN en aanverwante artikelen. Heden G-EOPEUD ,DE TIJD" M. RAVENSWAAYZONEN Wie wil prachtig licht hebben? Jb. KOOIJ Kz.,| r I in ciaal van de invaliditeits-verzekering, ernstige schade *zou toebrengen aan de zaak van de sociale verzekering, schade aan het belang van land 'en van volk, daar vordert d(f noodzake lijkheid van dezen herzieningsarbeid den meest mogelijken spoed. Waar nu in den lande niet velen zijn, die de materie goed kennen en van die wei nigen de meesten van het parlemen tair tooneel zijn yerdweten, heeft de minister het tot zijn plicht gerekend om zich niet aan de taak te onttrek ken, die hem werd aangeboden. Het is natuurlijk mogelijk dat de minister zijn krachten overschatdat hij niet tot stand kan brengen, wat hij hoopt te doen. Maar hoewel hij aan iedereen de volkomen bevoegd heid gunt, met hem van stapdpunt te verschillen en hem te beistrijden, meent hij toch, dat niemand het recht heeft hem te beschuldigen, dat hij ter wille van een ministerszetel van vroegere opinie's afstand zou hebben gedaan. Zijn Opinies zijn precies de zelfde gebleven en hij heeft er geen enkel van prijsgegeven. Tot zoover de rede van den Minister. De indruk, dien zij maakte in de Ka mer was zeer groot. De verwachting was hoog gespannen. Zij is nog over troffen. Met een helderheid van betoog, een kracht van woorden, zooals van een man ais mr. Treub viel te wachten, heeft hij alle verwijten tot hem ge richt, afgeslagen en wat meer zegt, een plan van werken ontvouwd, dat alle eerbied afdwingt en groote ver wachtingen opwekt. Wij wachten met groote belang stelling de uitwerking zijner plannen af, die ongetwijfeld uitnemend zal zijn Nierlijders. Het komt voor, dat lijders aan een nieraandoening een betrekkelijk uitste kende gezondheid schijnen te genieten. Niettemin wordt hun bloed armer, hun krachten nemen af, doordat het eiwit ongestoord het lichaam kan ver laten, en de gevaarlijke vergiften, die door de nieren niet verwijderd worden, ondermijnen onverdacht het organisme. Rugpijn, |hoofdpijn, een onverklaar bare vermoeidheid, jeuking der huid zonder sporen, een gevoel van koude in de ledematen, krampen in de beenen (vooral 's nachts), plotseling wakker schikken, suizingen in de ooren, dui zeligheid, abnormaal gekleurde urine, schuimend, voortdurende aandrang, zwellingen rond de oogen 'en in de enkels, kunnen de voortwoekerende kwaal aanduiden. Foster's Rugpijn Nieren Pillen geno men vanaf het optreden der eerste verschijnselen, tasten de kwaal in haar oorsprong aan en voorkomen nood lottige gevolgen als waterzucht, nier steen, nierontsteking, urine (urinezuur- vergiftiging), enz. 41 Te Gouda verkrijgb. bij de hh. S. van Loon, v.h. Wolff Co., Westhaven 11, en Ant. Coops, Wijdstr. *29. Toezending feschiedt franco na ontv. v. postwissel f 1.75 voor één, of f 10.voor zes doozen. Eischt de echte Foster's Rugpijn Nieren Pil len, weigert elke doos, die niet voor- zien is van neven staand handelsmerk. Hongarije. Dit land trekt weer eens onze aan dacht, niet om de tooneelen in de Kamer, die wij reeds dikwijls beschre ven maar nu om een groot proces, dat daar in het kleine plaatsje Mar- maroB-Sziget gevoerd wordt. De be schuldigden in dit proces zijn allen Roethenen, en meest allen Boeren en andere bewoners van bergaorpen, zeer onontwikkeld. De meesten zijn nog analphabeten. De hoofdbeschuldigde is een monnik, Alexius genaamd, in de wereld Alexander Kabalijnk. Hij zou in vereeniging met de andere 180 beklaagden zich schuldig gemaakt hebben aan verraad, door te trachten in de streken waar Roethenen wonen, Russische ideegn, gewoonten, gods dienst enz. in te voeren. Daartoe zou den zij overal vlugschriftjes verspreid hebben, waarin de Hongaarsche staat beleedigd werd en de godsdienst der Roethenen, de Grieksch-katholieke gesmaad. Dit alles zou geschied zijn in overeenstemming en onder goed keuring van den Russischen graaf Wladimir Bobrinsky, die "president is van de Russische welvaartsvereeniging. Door voortgezette propaganda zouden langzamerhand de bedoelde streken, zóó Russisch worden, dat zij gevoe gelijk onder Russische heerschappij gebracht konden worden. Het is zeker ieder duidelijk hoe over dreven dit alles is en hoeveel ophef gemaakt wordt van iets dat wellicht spoedig zal blijken van heel onschul- digen aard te zijn. Reeds spoedig zijn er van twee zij den protesten gerezen tegen de acte van beschuldigingxDaarin worden uit een tweetal Russische tijdschriften aanhalingeft gedaan, die de beschul digden zouden gebruikt hebben voor hun opruiende lectuur. Nu blijkt, dat in geen enkel nummer van deze ge regeld ook in Hongarije verschijnende bladen ooit iets dergelijks zelfs maar heeft gestaan. Dan heeft de reeds ge noemde graaf Bobrinsky zijn protest aan de rechtbank gezonden. Hierin verklaart hij niemand te kennen van de beschuldigden dan den monnik Alexius, die volgens hem volstrekt niet op de hoogte is van politiek en er zich niet om bekommert, doch alleen over geloofszaken kan spreken. Graaf Bobrinsky wil gaarne als ge tuige optreden en dan zijn verklarin gen onder eede bevestigen, maar een verzoek om dit toe te laten, is door de rechtbank geweigerd. Dat men bij Roethenen Russisch geld zoo nu en dan - vindt of Russische lieilighen- beelden e.d.g. is geen wonder, ver klaart verder graaf Bobrinsky. De Roethenen trekken heel dikwijls over de Russische grenzen «)m wat te ver dienen en dat zij dan iets meebrengen, is zeer natuurlijk. Uit het eerste ver hoor der beklaagden is men niet veel wijzer geworden. Alleen over een gods dienstig onderwerp geven zij hun mëfe- ning te kennen, op politiek tèrrein begrijpen zij niets van al wat men'1 hun vraagt. En van wat hun ten laste wordt gelegd, hebben zij zelfs niet het minste besef. Hun vrouwen en kinde ren hebben in dit winterweer, dat voorzeker in Hongarije veel erger is dan bij ons, niet opgezien tegen de vaak uren lange reis te voet om dit proces bij te wonen. Zij kampeeren tot zelfs op straat. Ons dunkt, we zullen wel spoedig hooren, dat dit proces een groote dwaasheid is. COIX. Ontvang, vriendelijke lezeres en waarde0 lezer, van Uwen «etrouwen Hagenaar de verzekering, nat hij U allen een gelukkig jaar 1914 toe- wenscht. Wij zullen ook in dit jaar trachten U geregeld op de hoogte te houden van hetgeen er in de residentie voor valt, en van hetgeen er in de kringen van de Hagenaars wordt gedacht, ge hoopt, gezucht en geweend. Het afgeloopen jaar beziend, ver vullen zeer gemengde gevoelens ons. Het slot is niet geweest als wij wel mochten wenschen. Het droevig lot aan drie jonge mannen overkomen bij het rampzalig ongeluk te Beilen, ver vult oqs met diepen weemoed. Voor zeer vele, zoo niet voor alle Hage naars heeft dit noodlottig gebeuren een schaduw geworpen op het Kerst feest. Het was een somber onderwerp, dat aanstonds werd aangeroerd, waar men bijeenkwam tot blij samenzijn. En dat de zware slag juist den man treft, die zoo'n groote verantwoorde lijkheid, zoo'n gewichtige taak op zich nam in het belang van ons geheeie land, stemt te droever. Het heeft de Hagenaars goed ge daan,. dat het Koninklijk echtpaar on middellijk naar het huis van rouw van den minister-president is gegaan, om de eerste te zijn, die woorden van troost zou spreken. Woensdag woonden wij iet» droe vigs bijvoor het gerechtshof stond de jpnge student uit Leiden terecht, die zijn meisje doodde. Ook hier dient medeleden met den vader van den jon gen man geuit. Wij weten niet welke vader het meest is te beklagen Toen indertijd voor de rechtbank het proces in zake den moord in de Van Merlestraat was afgedaan, heb ben wij gewezen op het gevoel van onvoldaanheid, dat dn den Haag heerachte over het verloop van het proces. Een in uitstekende taal gesteld ingezonden stuk van een moeder, dat door alle bladen werd opgenomen, gaf uiting aan dat gevoel. Het was een goede daad van den minister van jus titie een nieuw onderzoek te gelasten, opdat alsnog wat meer licht ontstoken zou worden, vooral ten aanzien van de zware smaad die geworpen was op de nagedachtenis van het vermoorde meisje. Helaas is dit licht bij de nieuwe behandeling niet gekomen. De rechters hebben andermaal voor een raadsel gestaan en ook zij hebben geen kans gezien het op te lossen. Het was zoo duidelijk te bemerken dat gezocht werd naar de oorzaak en dat de uitingen in de pers waren- doorgedrongen tot de rechters. Het geheeie proces was gericht op bevrediging van het gevoel van onvoldaanheid zoöals dat zien had geopenbaard bfi zeer velen. Wij nullen niet dieper ingaan op den loop van het proces. Al is ook ons gevoel van iiiet bevredigd te zijn. Wijven staan, weggenomen is het stil verwijt dat wij de vorige maal hebben gevoeld tegen het proces, omdat dit niet voldoende had geleid in de rich ting, die wel de gewenschte was. Toen wij het proces hadden gevolgd, rees er ook ditmaal deze vraag bij ons wat stelt men zich toch voor dat een vrijheidsberooving voor zoovele jaren zal uitwerken op dezen jongen man Is straf de wraak Of zoekt men het karakter van dezen jongeling in een goede baan te leiden? De gedachte hierover heeft ons niet losgelaten en wij zouden wel wenschen, dat het ge heeie strafstelsel eens getoetst werd aan betere beginselen omtrent de be doeling van de straf. Doch wij laten deze kwestie gaarne aan de deskundigen over, mits men vergeve het ons deze geen psychia ters zullen zijn, want wie geregeld deze menschen ziet optreden, verlangt er naar dat ze voortaan maar worden thui8gelaten. Hun kennis en weten schap schijnen vooralsnog te onrijp te ziijn om eenige beteekenis te hebben voor do praktik. Zij het dan eenigermate onder den indruk van de droevige bulletins over de spoorwegramp, is tochtiet Kerst feest in vele huizen met'Jveel opge wektheid geVierd. Als pendant en ge deeltelijk als plaatsvervanger van het Sint-Nicolaasfeest, wordt meer en meer de Kerstboom in de woningen opge richt, ook daar waar de eigenlijke be teekenis van het Kerstfeest geheel en al in vergetelheid is geraakt. Eigen aardig is het zóóals de oorspronkelijke bedoeling van het Kerstfeest op den achtergrond is geraakt en slechts om uiterlijkheden het feest wordt gevierd. Misschien heeft voor vele ouders de overweging gegolden dat het paeda- gogisch voor hun kinderen niet goed is, hen te sterken in het geloof over een Sinterklaas, waarxan de ontgoo cheling op een te jeugdigen leeftijd hun reeds wacht. In breeden kring begint dezejopvatting over den Sin terklaas zich te doen gelden en waar nu voor de kinderen een groote at tractie van dit feest weggenomen, wanneer het' geloof van het bestaan van den Kindervriend wordt wegge nomen, daar heeft men in de charme van den verlichten Kerstboom getracht den kinderen iets te geven dat even zeer hun vreugde opwekt. Het Kerstfeest sluit de rij der feesten, die in dit iaar bijna onafgebroken was. Hopen wij. dat zêer velen, zoo mogelijk allen, met tevredenheid op het afgeloopen jaar zullen terpgzien. Voor groote rampen bleef onze stad als zoodanig bespaarder heerschte welvaart en vrede. Ieder jaar gaat de ontwikkeling voort: op gemeentelijk gebied zijn vele groote vraagstukken hangende, die dringend op afdoening wachten. Steeds zwaarder wordt de taak, die op het gemeentebestuur van een groote stad rust. Wanneer wij aan allen kracht én opgewektheid toe- wenschen bij de vervulling van de levenstaak, dan mogen deze wjpschen wel in de eerste plaats ons gemeen tebestuur gelden. Hadden wij. wat meer vertrouwen in den wil onzer vroede vaderen, wij zouden ook hun onze beste wenschen wijden. Helaas, worden onze verwachtingen telkens en telkens beschaamd door de werkelijkheid. Voortvarendheid en doortastendheid zijn eerste eigenschappen van den huidigen regeerder op welk gebied zijn bemoeiing zich beweegt. Indien van deze deugden zeer veel ware te vinden bij onze vijf en veertig man nen, die de geheeie burgerij koos ter behartiging harer belangen, zouden wij tevreden zijn. Helaas ook in het afgeloopen jaar hat es nicht sollen sein. Er yaltzeer, zeer veel aan te merken op het beleid. Laat ons het op dezen eersten "dag van het nieuwe jaar trachten te ver geten en ook hen ten slotte onze hartgrondige wenschen toezenden, dat het hun gegeven moge zijn in het komende jaar wat meer de tevreden heid en de goedkeuring der burgerij te verwerven dan in 1913 het geval was. Met nieuwen moed voorwaarts, blijft de, leuze voor ons allen 1 Veel heil en zegen HAGENAAR. Met wederkeerige heilwenschen be tuigt ondergeteekende haren harte- lijken dank voor de vele ontvangen bewijzen van belangstelling op 1 dezer. Mevr. Wed. H. J. NEDERHORST- ZWAKT. Met wederkeerige gelukwenschen be tuigt ondergeteekende zijn dank voor de vele bewijzen van belangstelling op* 1 dezer ondervonden. Mr. M. M. SCHIM VAN DER LOEFF. Gouda, 3 Januari 1914. Met wederkeerigen heilwensch be tuigt de familie J. L. VAN EIJK (Kattensingel) haren hartelijken dank voor de ontvangen blijken van belang stelling op 1 Jan. Onder dankzegging voor d^ belang stelling op Januari ondervonden, biedt ondergeteekende wederkeerig zijn heilwensfchen aan. I{. KNUTTEL. Met wederkeerigen gelukwensch be tuigt ondergeteekende zijn vriende lijken dank voor de belangstelling op 1 dezer ondervondén. N. A. VAN DER REE. Met wederkeerigen heilwensch be tuigt ondergeteekende zijn dank voor de blijken van belangstelling op 1 Jan. 1914 ontvangen. A. J. IJSSELSTIJN Azn. Met,wederkeerigen heilwensch mijn vriendelijken dank aan allen, die mij bij de intrede van het nieuwe jaar blijken van belangstelling gaven. A. GOEDEWAAGEN. Met wederkeerigen heilwensch be tuigt ondergeteekende zijn dank voor de blijken van belangstelling op 1 Jan. 1914 ondervonden, A. GOEDEWAAGEN Jr. J. H. B. SPAANDERMAN, m. d. en w. g. CATHARINA VAN OUDHEUSDEN. m. d. en g. w. Gouda, 3.1.14. Met wederkeerige heilwenschen be tuigt ondergeteekende zijn dank voor de belangstelling op 1 dezer ontvangen. Pastoor GOL. Met wederkeerigen heilwensch mijn vriendelijken dank voor de belang stelling "op 1 dezer ondervonden. I. VAN DEE "WANT. Op een Handelskantoor te dezer stede bestaat gelegenheid tot plaatsing van EEN NET 6 leeftijd 13 jaar. Eigenhandig geschreven brieven onder lett. A. B. aan het bureau van de Goudsche Courant. De Notaris te Haastrecht zal in het openbaar ver- koopen, bij inzet, verhooging en afslag, od Woensdagen 14 en 21 JANUARI 1914, telkens des voormiddags elf uren, en wel op 14 Januari in het Koffiehuis van den heer Goudriaan en op 21 Januari in het Koffiehuis van mej. de wed. Blanken aldaar: Een goed onderhouden, gunstig ge- egen no. 58, met schuren, hooiberg, verdere betimmering, erf, boomgaard, enz. benevens een arbeiderswoning en eenige perceelen uitmuntend te zamen groot alles staande en liggende in de Oost zijde polder te Verhuurd, de gebouwen enz. tot Mei 1918, de landerijen tot November 1917 voor f 1560.per jaar. De huur komt van 1 Mei 1914 ten voordeele van den Kooper. Betaling der kooppenningen 1 Mei 1914. Perceelsgewijze omschreven in vei lingboekjes, welke vanaf 1 Januari verkrijgbaar zijn ten kantore van den Notaris, die tevens nadere inlichtingen geeft. De Deurwaarder P. H. VAN THIEL, 1 op Woensdag 7 Januari a.s. des morgens 10V2 uur aan de Speelgoed fabriek van den Heer A. TROOST WIJK aan de MAREDfJK 157 te LEIDEN, wegens overtolligen voor raad, publiek a contant verkoopea-** divers Kophout, benevens een partij Landbouw-gereedschappen en onder dooien daarvan. Aan gemelde fabriek te bezichtigen Dinsdag 6 Januari van 9—4 uur. APOTHEKER Telefoon 292. PHILIPS van ALLE TELEFOON No. 326. AANLEG van cómplete Beleefd aanbevelend, J. F. n TL'R ION, Gedipl. Electrotechnicus. HEgNisecTinei het goedkoopste nrégazijn van Horloges, Goud, Zilver en Doublé voorheen Hoogstraat thans Goudschewagenstraat 48, ROTTERDAM (naast het Tapijtmtlgazijn van H. H. de Klerk en Zonen). 30 ZIE ETALAGE. ZIE DE PRIJZEN. J. OLFERS, Horloger efc Goudsmid. OPGERICHT KONINKLIJKE FABRIEKEN Voedert nw Vee met de zuivere murwe merk „Ster" en W L, en HOYABOOTVEIVMi.OEMi.ElV merk MMrMj, Uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde TCere- Dipt oma Parijs 1900. Negen Gouden Medailles. v/h BAKSTEEN en KUSTERS. Telefoon 10105. Men woAt verzocht op 't MERK te letten uit het Magazijn van OOUTSCHEM. Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes VRn vijf, twee en een half en een Ned. ons metvermelding van No ro mer en Prijs, voorzienyan nevenstaand Merk, vol gens de Wet gedeponeerd. Zich tot de uitvoering van geeerde orders aan- \~3, bevelend, j. a bijl voorheen J. BREEBAART Lz. Hij wende zich tot JAC. KQOIJ Kz. puttenboorder te Wierlngerwaard, die zich gaarne belast met het instal- leeren van Reeds jaren lang is- dit werk door ondergeteekende met het grootste succes uitgevoerd. Begrootingen kosteloos. Aanbevelend, WIERINGERW A ARD. 10o 1 e Uitverkoop i1 i t -klit

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 2