Jaarlijksche Uitverkoop mill nUMUlHL Gebroeders RIJKEN DE LANGE DE PBONOLA, Brandkasten en Kluisdeuren üïPER P05T:5IGar Onze leuze is: v Alle Zieken 1 HUISVROUW! M. DE DEEDED, lirbarist, Bergweg 1S2, BDTTEBDIM. Grootmoeder komt sprookjes vertellen. Inschrijving Aangifte H. J. VAN OER VALK, Zaterdag 3 Januari 1914. 52e Jaargang. XTie-CL-ws- em. -^d."rr©:rt@3n.tieTolsLcL voor G-o-u-cLst en. OrecistrelkieorL. li „leder Seizoen nieuwe goederen", „leder Seizoen totaal uitverkoopen". (33 lol 50 beneden de waarde). Yereeniging van Bierhandelaren en Mineraalw^er- fabrikanten voor Gouda en Omstreken. GOUDA KLEIWEG 92 Nieuwe Schouwburg ZONDAG 4 JANUARI 19)4 Ie hall drie, BUITENGEWONE Kindervoorstelling. Toeti's Kerstfeest. 155 Gedempte Binnenrotte BOTTERHAM VLETOELS Telefoon. Inteicoraxa-anaal 2SOS. gsebool van den Nederlandsehen Proleslanlenbond Ie Gouda. op Maandag, 5 Jannari a.s. RemslraiM Gerelormeerde Gemeente lu finnda. CATECHISATIE Zeer sollede POOL'S TANDMIDDELEN No. 12367. Verschijnt dagelijks behalve Zon- en Feestdagen. Telefoon Interc. 82. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. Tweede Blad. %it ons Parlement. Buitenl&&dsch Nieuws. TJ It d.e Pers De prijzen worden nog eens aanmerkelijk verminderd. HOTTLRDAM, HOOGSTRAAT 347, hoek Spul. Onzo zaak fieeft geen filiaal in den Haag. OEVESTIOD TE GOUDA. GOUDA, 2 Januari 1914. M. Bij deze hebben ondergeteekendfen de eer Ulmede te deelen, dat door hen, vereenigde bierhandelaren en mmeraalwaterfabrikanten te Gouda en Omstreken, besloten is met ingang van Maandag 5 Januari 1914 staangeld te heffen van elke kogelflesch, schroefflesch, syphonflesch of bierflesch, die zij afgeven of verzenden, doch die niettemin hun eigendom bltyven. Zy zyn, tot hun leedwezen, door het groote flesschenverlies, gedwongen geworden tot dien maatregel over te gaan, en vertrouwen, dat hunne afnemers willen medewerken om dezen maatregel zoo spoedig mogelijk algemeen ingang te doen vinden. Zich bij voortduring in Uwe welwillendheid aanbevelende, teekenen zij Hoogachtend, W. H. BAGHUIS. W. C. BRENKMAN. H. C. VAN BUNDE. C. GROENENDIJK. S. GROENENDIJK. C. H. KRANEVELD. N. VAN DER MEER. D. A. MULDER. J. H. VAN DER WERKEN. Wed. H. VAN WIJNGAARDEN. ONOVERTREFBAAR ZIJN Ook op termijnbetaling. 40 I die lijdende zijn en nergens baat voor hun kwaal konden vinden, garandeer ik volkomen genezing door giftvrtye planten en kruiden samenstellingen. Voor alle ziekten zfln kruiden gewassen. Honderden hopelooze gevallen zijn door mij in korten tijd genezen. Vele dankbetuigingen ter inzage. Inlichtingen kos teloos, ook per brief. Spreekuren van 101 en 's avonds van 710 uur. 30 Sociëteit „ONS GENOEGEN". TOURNEE Sprookjes en verhalen voor jongens en meisjes van eiken leeftijd. Na de Panne Tooneelstukje in één bedrijf voor kinderen door Anna Wensma-Klaasen. Prijzen der plaatsen: Entrée voor kinderen en hunne ge leiders 60 ct. per persoon. Galerij f 0,26. Plaatsbespreking vanaf 2 Januari van 's morgens 10—12 en 's middags 4 nur a 10 ct. per plaats. Voor 1 1.75 een geh. bezending opz. Matten enz. om uw woning gezellig te maken, 1 prima kwal. Chineesche vloer mat, fijne mooie kleuren voorslaapk. kouken enz., 3 flinke nette gangmatt., 1 sterke deurslijkmat, 80 c.M. bj' 50 o.M. 1 gekleurde zachte Bedmat, gratis 1 fraaie wandversiering .en 1 Jap. mandje v. d. lamp. Wie binnen 8 dagen briefk. zendt ontvangt dit alles en nog extra 1 fr. stoelk., 1 lampenkap, 1 fijne tefellooper, 2 boodsch.m. of 1 flink tafelkleed. Naar bniten zend. remb. Mattenfabriek Nieuwendijk 103, Am sterdam. van Steinway SonsBechstein, Erard. Julius Blüthner, Pleijel, Grotriad, Steinweg Nachf., Knake, G. Adam, F. Adam, Mann Co., KnÖchel, Ronisch Eigen Fabrikaat. 102 Het PIANOSPEELAPPARAAT met artistewollen, stelt iedereen in staat muzikaal piano te spelen. Steeds in onze magazijnen te hooren. Geïllustreerde Catalogus op aanvraag franco en gratis. van nieuwe leerlingen, die den leeftijd van zeven jaren moeten bereikt hebben, '8 Middags van 12 uren, aan het Kerkgebouw derRemonstr. Gemeente, ingang kosterswoning, Raam 83. De voorzitter, H. VAN ASSENDELFT. voor de op tijd en plaats, in de bovenstaande advertentie vermeld. De predikant, H. VAN ASSENDELFT. JSlectr -Dr. A. Brinkman A Zn., Gouda levert tot zeer coneurreerende prijzen Zeugestraat 90, GOUDA. GOUDA. zijn de beste en goedkoopste, staan onder voortdurende scheikundige controle en worden sinds 1894 door Nederlandsche Tandartsen en doctoren aanbevolen. Chemische Fabriek L. POOL <k Zonen, Amsterdam. Wereldtentoonstelling GENT 1913. Bniten mededinging, Lid der Jury. (HIUM1HE COURANT. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post150 Met Geïllustreerd Zondagsblad1.50 Idem franco per post190 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Biireau: Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. PR IJ S DER A I) V E R T E N T1 N Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer9.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. EERSTE KAMER. Vari a-Indische begrooting. Er is niets zoo aanstekelijk als het verkeerde. Dat de Tweede Kamer 't niet zoo nauw nam met de afhandeling van de Staatsbegrooting, wist sinds jaren een ieder, die meeleeft met den gang van zaken op het Binnenhof. Nimmer kwa men de begrootingen vóór Nieuwjaar in beide Kamers gereed, maar de goede usance wilde tot voor kort, dat althans de Indische begrooting vóór Januari in het Staatsblad stond en dat dp hoofdstukken der S t a a t s- begrooting vóór de intree van het nieuwe jaar ten minste de T w e e d e Kamer hadden gepasseerd. Ook hiervan is niets meer over. Het vorige jaar werd voor het eerst een deel van de Staatsbegrooting door de kamer van honderd over Nieuwjaar heen geschoven. Oude parlementariërs schudden weemoedig het hoofd en, voorspelden, dat het hek nu van den dam was. Zij hebben gelijk gekregen. Bleef het vorige jaar een deel liggen en gold toen als excuus dat het de laatste afrekening was met een Ka binet, dat veel reden tot ontevreden heid had gegeven dit jaar bleef eer meer dan minder voor het nieuwe jaar liggen en stond men tegenover een nieuw Kabinet met een schooue lei. En als ware dit nog niet erg ge noeg het beteekent toch dat men voortaan, indien niet energiek inge grepen wordt, de maand Januari ge regeld aan begrootingsarbeid zal ver spillen, zoodat er voor het eigenlijke wetgevende werk nog minder tijd zal overblijven thans is ook de eer waarde Senaat, waar steeds de traditie in hooge eere bleef, over de goede usance heengeloopen en zal men in de Januari-maand de Indische begroo ting vaststellen. "Waar moét het heen, vragen de ouden van dagen, die nog steeds niet begrijpen, Waarom er altijd zoj*«weel gepraat moet worden en die niet zoafder wrevel bepeuren, dat de voortdurende uitbreiding van allerlei Staatsbemoer ïng er vanzelf tot leidt, dat zoowel de schriftelijke als de mondelinge be handeling der begrootingen steeds om vangrijker worden. De jongeren, vooruitstrevenden, waaronder ook wij ons scharen, zien dit alles niet met zulk erg pessimisme aan. Wij zien de schaduwzijde van de democratiseering van ons publieke leven niet voorbij, maar weten dat de groote voordeelen 't verre daarvan winnen, weten ook dat uitwasjes van zelf tot correctie leiden, zoodra het werkelijk noodi^ wordt. En daarom lammeren wij niet, wanneer niet alles »ii het oude blijft V De Eerste Kamer begon met de inzwering van haar nieuwgekozen leden, mr. van Lanschot en prof. van Swaay, trok daarna de nieuwe secties en deed toen een groot aantal kleine wetsontwerpen af om in de Indische begrooting te blij ven steken. Van het kleingoed vermelden we hier alleen de quaestie van den Hoek van Holland, welk grondgebied dan eindelijk bij Rotterdam is gevoegd, ondanks de wel wat hoog opgeschroef de constitntioneele bezwaren van den heer Lohman, welke in den Senaat opnieuw door de hoeren de Vos van Steenwijk en van den Berg vertolkt werden. In de zaak zelve stond de Regeering sterk, wijl de voreeniging van den Hoek met Rotterdam in het belang van beide is en Grondwet nog Gemeentewet zich er tegen ver zetten. Minister Cort van der Linden was op zijn post om het ontwerp te ver dedigen. Het maakte diepen indruk, toen de ernstige staatsman met de reeds grijzende haren het woord nam om met groote kennis en overtuigings kracht het voorstel toe te lichten. Het was te zien, hoe de Kamerleden, die in een grooten cirkel om den Minister heen stonden, mee-gevoelden met den man, die den vorigen dag zijn oudste kind naar zijn laatste rustplaats had geleid, zijn oudsten zoon, die op de wreedste wijze, op weg naar het ouder lijk huis aan zijn ouderB werd ontrukt. Wat een kracht, wat een zelfbeheer- sching en plichtsgevoel behoort er toe, om onder zulke omstandigheden den moed niet op te geven en de zware taak, eenmaal op de schouders geno men, te blijven torsen. Brengen ook wij den sympathieken bewindsman onze innige deelneming. De Indische begrooting Er behoort moed toe, om na een zeer uitgesponnen behandeling der Indische begrooting in de andere Ka mer weinige weken later opnieuw met animo dezelfde stof te gaan behan delen en er aandacht voor te vragen. Het is waar, daar hadden in den Senaat, mr. Drucker, dr. Kuyper. mr. Regout en de heer van Kol, om van anderen te zwijgen en deze mannen hadden misschien jets nieuws, althans ietB dat het aanhooren waard is, op hun hart. Maar hoe viel dit tegen Misschien komt dr. Kuyper de volgende week nog aan het woord tot dusver kregen we slechts den heer van Kol na oenige minder interessante rede voeringen. Echter zij hier nog even aangestipt, dat de heer van den Biesen opnieuw tegen het opium en de opiumregie fulmineerde en dat hij een eigenaardige gewaarwording moet gehad hebben, toen de heer van Kol de rechterzijde prees ter zake van haar opiumbestrij- ding. Had niet de oolijke Brabanter even hard te vechten tegen „Christe lijke" ministers en gouverneurs-gene raal als tegen liberalistische. Men kreeg nog een jaarlijksche re prise de zendingsrede van den oaden heer Hovy, die in de zending het eenige middel ziet om Indië gelukkig tema ken. Jammer maar de heer van Kol constateerde 't terecht en was waarlijk niet erg anti-rechts in zijn groote rede dat de zending op Java ondanks haar ijverig pogen van jaren lang, zulk een jammerlijk fiasco maakte. En ten slotte de heer van Kol. Eenige jaren had hij buiten het Parlement gestaan en in dien tijd ver huisde hij naar de overzijde van het Binnenhof, waar hij als eerste socialist zijn intree deed en waar hij thans reeds door zijn partijgenoot Henri Polak ge assisteerd wordt in zijn strijd tegen het kapitalistische monster Is er bij den heer van Kol veel van dien strijd overgebleven? Wij wagen 't te betwijfelen. Op een enkel phrasetje na hoorden we niets socialistisch in heel de rede. Zelfs werd de groot-industrie aanbe volen in het belang van de Javaan- sche kleine luydcn. Het was alles even „burgerlijk", even „Kapitalistisch" ge dacht. Hoe kwam de specialiteit der party voortdurend in flagranten strijd met de heeren aan de overzijde van het Binnenhof! De Indische paftij van Douwes Dekker, door de 'heeren Troelsta, Vliegen c.s. vertroeteld en gekoesterd, werd door den lndischen specialiteit van Kol geheel losgelaten; D. D. was z. i. slechts een agitator, die 't om stof opjagen te doen was. En daarenboven had de heer van Kol veel lof voor den Gouv.-Generaal, den heer Iden- burg, die z. i. veel goeds voor Indië had gedaan en zich absoluut niet aan gedwongen kersten ni^g had schuldig gemaakt. Men had Rechts moeten zien glun deren Alsof van Links speciaal tegen den heer Idenburg was te velde getrokken alsof er aandrang wai geweest om de kerstenning wat meer aan te zetten ook in Mohamedaansche streken alsof er heelemaal geen afschuwelijk misverstand was geweestalsof last not least 00 k de heer van Kol niet waarschuwde voor overbrenging ijd naar Indiëalsof ook de heer van Kol niet pleitte voor facultatiefstelling van het godsdienst onderwijs in de bijzondere scholen alsof ook hij niet waarschuwde tegen opdringing van Christelijk onderwijs aan een bevolking die aan neutraal onderwijs de voorkeur geeftalsof ook hij niet waarschuwde tegen het zaaien van wantrouwen bij den inlander in ons streven Men had eens moeten zien, hoe de gezichten aan de Rechterzijdebetrok ken, toen de heer van Kol, die zulke vriendelijke dingen van Rechts gezegd had, daéraan toekwam Toen was de aardigheid er van af.... FKANK«JJf,„ Fragson. Omtrent het treurige geval van den Parijschen chansonnier Fragson, die door zijn vader werd doodgeschoten, meldt de Matin nog, dat de onde man voornamelijk verbolgen was op zijn zoon, omdat deze wilde trouwen met een meisje, waarmede hij reeds eenigen tijd leefde. Ook had de vader reeds sinds eeni gen tijd anonieme brieven aan zijn zoon doen toekomen. Een geneeskundige, die den ouden man den dag vóór den moord, op ver zoek van Fragson had onderzocht, deelde Fragson mede, dat zijn vader aan een gevaarlijke vorm van vervol gingswaanzin leed, en gaf Fragson den raad zijn vader naar een gesticht te laten brengen. Maar Fragson, die zijn vader zeer lief had, wilde daar niet van hooren. „In elk geval", had hij gezegd, „wil ik daarin geen beslissing nemen vóór den 31|ten December, wanneer mijn contract met het Alhambra eindigt." En op den 30 December gebeurde het verschrikkelijke. Rusland. Russische boot gestrand. Uit Rönne-Bornholm wordt d.d. 2 Januari aan de N. Crt. geseind: E?n nieuwe Russische zeemijnen- legger die in Engeland gebouwd was, is op weg van Middlesborough naar Libau gisteravond halfelf by Amager gestrand. De bemanning bestond uit zes Engelsche en 1 Russische officier. Allen begaven zich aan boord van een reddingboot, die echter omsloeg. De Russische officier en één machi- nistmaat werden gered, de kapitein en 4 menschen verdronken, 4 lijken zijn reeds aan land gespoeld. Engeland Een financieele terugblik. Men herinnert zich, dat Lloyd Ge orge, de Minister van Financiën, by de indiening van de begrooting voor 1913—14, in Maart 1913, o.a. ver klaarde, dat hij er zeker van was dat de inkomsten der schatkist, zonder dat eenige nieuwe belasting werd geheven, in dat financieele jaar met een zes millioen pond dus ruim 70 millioen gulden zouden vermeerderen. Een voorspelling, die door -de oppositie voor verantwoordelijk optimistisch werd uitgekreten, terwijl zelfs liberale bladen hun twijfel slechts ten deele verborgen. De Westminster Gazette herinnert thans in haar terugblik over hetVaf- geloopen jaar aan deze bonte voor spelling van Lloyd George, en con stateert, dat er toch werkelijk alle kans is, dat zij verwezenlijkt zal worden. Wij moeten, schrijft het blad, na tuurlijk wachten tot 31 Maart, om een definitief oordeel te vellen, doch de in komsten gedurende de drie eerste kwar talen van het jaar dat op dien datum eindigt, schijnen er toch op te wyzen, dat Lloyd George zijn geld zal krijgen. Het is ongetwijfeld juist," dat de ver meerdering van ontvangsten tot nu nog iets beneden de 4 millioen is ge bleven, d. i. dus slechts tweederdeen en niet drie vierde van de voorspelde vermeerdering. Doch deze rekening deugt niet, omdat het grootste gedeelte der inkomsten-belasting eerst in 't laatste kwartaal binnenkomt, in het kwartaal dat wij nu zijn begonnen. Het blad. laat dan zien, dat de di recte belastingen, de inkomsten-belas ting, uitgesloten, in de afgeloopen 9 maanden met 3.193.000 vermeerder den, terwijl de raming voor de geheele twaalf maanden 4.103.000 bedroeg, dat de invoerrechten ongeveer het geraamde bedrag op hebben gebracht, de aocijnen aanmerkelijk meer, terwijl de successiebelasting eveneens boven de verwachting heeft opgebracht. „De geschiedenis der laatste paar ja ren," besluit de W. G. toont dat een staat 'n zeer groot bedrag kan heffen op een vrijhandels-groDdslag, met slechts een minimum van druk en ontbering, die vroeger onafscheidelijk werden ge acht van elke sterkere belasting. De zwaarste druk is, zoo het moet zijn, gelegd op de breedste ruggen, en er is niet de minste aanwijzing, dat deze last ondragelijk drukt. Het scherpste arendsoog zal moeite hebben om eenige noemenswaardige vermindering te ontdekken in de weelde en de ge makken der gegoede klassen, veroor zaakt door onbillijke eischen van den belasting-ambtenaar. Blijkens de opgave van postambte naar aan een persman, zijn er in de Kerstweek eindigende 31 Januari niet minder dan 26 millioen brieven en briefkaarten, en 2V2 millioen post pakketten door de postkantoren be handeld. Het aantal brieven bedroeg 11 millioen meer dan in een gewone week. Belgie. De nieuwjaarsrede van Koning Albert. In zijn toespraak tot zijn voorzitter van den Belgischen Senaat zeide Ko ning Albert sprekend over de politiek en de partijen in België: Het poli: tieke leven van een land doet een onvermijdelijken strijd van belangen en partijen ontstaan. Voorkomend uit de openbare denkwijze, verzekeren deze geschillen de noodige controle over de zaken der natie. Maar het is wenschelijk dat deze partijtwisten die boven alles een loya- len en gezonden wedijver moet doen ontstaan ter waarborging van het ge- meene best, niet zóó zeer in de geesten dringe, dat orde en vrede er door bedreigd worden en de burgers van dit land onverzoenlijk verdeeld worden op terreinen, waar alles aanduidt dat zij diendeft voreenigd te blijven. In een land moeten er slechts kin deren van eenzelfde vaderland zijn. Onthouden wij ons, heeren, by onze partijtwisten te raken aan dit gemeen goed van aard en taal, gemeen goed van overleveringen, dat de kracht van het Belgisch volk uitmaakt. Welke gebeurtenissen de toekomst ons moge voorbehouden, ik blijf ver trouwen stellen in de wijsheid der partijen en in de deugdelijkheid der beginselen, die de stichters onzer on af hankelijkheid op de grondvesten van ons nationaal bestaan gelegd hebben. De Staatscommissie voor het Onderwijs. - Het Vaderland schrijft Het Kabinet Cort van der Linden heeft dus, vóór de nieuwe jaarkring werd ontsloten, de voorbereidende maatregelen kunnen nemen voor de uitvoering van dat gewichtige deel van zijn program, dat we oplossing van den schoolstrijd zouden willen noe men. Op Oudejaarsavond kwam de toegezegde Staatscommissie in het Staatsblad. Het dunkt ons byzonder juist gezien, dat de Staatscommissie werd samen gesteld enkel uit led^n van de Staten- Generaal, en dan nog alleen van de Tweede Kamer. In de Tweede Kamer toch moet het compromis worden gesloten en wan neer de Staatscommissie er in slaagt tot een gemeenschappelijk voorstel te komen, lijkt de aanneming van zulk een voorstel reeds daardoor gewaar borgd, dat het den steun zou hebben van de voorzitters der verschillende Kamerfracties." Wij" "hopen dan ook dat er geen aanleiding zal zyn voor de leden der Staatscommissie om gebruik te maken van de hun verleende be voegdheid „om hun gevoelen van dat der meerderheid afwijkend te doen kennen." Wat de opdracht betreft kan men niet anders zeggen dan dat de Regee ring haar standpunt bij de Memorie van Antwoord op Hoofdstuk I inge nomen, en latei bij het mondeling de bat verduidelijkt, volkomen heeft ge- handhaaft. We moeten hebben een deugdelijk openbaar en een deugdelijk bijzonder onderwijB dat bij hét laatste niet getornd mag worden aan „de opvoedkundige zelfstandigheid", waar mee het byzonder onderwijs staat of valt is duidelijk, maar in deze mate rie is het Boms noodzakelijk ook het overduidelijke nog eens te accentuee- ren. Dat de toezegging door den minis ter-president bij het mondeling debat in de Tweede Kamer gedaan, op de meest loyale wijze wordt nogekomen is duidelijk. Wij herinneren aan het door hem gesprokene op 11 Dec. 1.1. (zie blz. 727 der Handelingen): „In dien in de Staatscommissie een com promis kon wofden gesloten tusschen rechts en links in zake het onderwijs, indien er een grondslag kon worden gevonden voor een bevredigende op lossing van den schoolstrijd en indien óp grond daarvan in deze Kamer een initiatiefvoorstel werd gedaan, dan zou de Regeering daartegenover uiterst welwillend gestemd zyn. Dan zou de rechterzijde kunuen rekenen op vol komen loyale» medewerking van de Regeering natuurlijk ik moet er dit direct bijvoegen de Regeering kan, dat is haar staatsrechterlijke plicht niet anders dan zich haar eindbeslis sing voorbehouden. Dat is altijd het geval bij een initiatiefvoorstel, maar, Mijnheer de Voorzitter, de Regeering zou haar loyale medewerking verlee- nen. En indien op grond van een der gelijk gesloten compromis een initiatief voorstel door de beide Kamers der Staten-Genaal werd aangenomen, dan kan men er op rekenen, dat er bij de Regeering geen principieele bezwaren zouden bestaan om dat voorstel in de revisie te betrekken en tegelijk met de revisie van art. 80 door te zetten." Welnu, de opdracht bevat ook: „zoo noodig eene redactie te ontwerpen van

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 3