A. Brinkman Zoon Rekeningen, Kwitantiën, Wissels, Postpapier, Enveloppen, enz. enz. de Electrische Drukkerij BirLza-en land. Gemengde Berichten. Gemeentelijke Arbeidsbeurs, Stadsnieuws. 2Z-CT2SrST. Officieele Prijscourant S^OKT. Telegrafisch. Weerbericht Laatste Berichten. Advertentiën. .van Bl'ommestein's Inkt Ziet Uw drukwerk na, bij het begin van het jaar. Alle Handelsdrukwerk, levert Telefoon 82. Markt 31. art. 192 der Grondwet welke met deze voorschriften (bedoeld zijn de wette- ijke voorschriften ten aanzien van de voorziening in de kosten van het open baar en het bijzonder onderwijs niet in strijd is. Het zal dns zaak zijn voor de Staats commissie met zóó bekwamen spoed te werken, dat het den Minister mo gelijk zal wezen, indien het compromis revisie van art. 192 onvermijdelijk maakt, deze tegelijk met die van art. 80 ter hand te nemen. Over de samenstelling der Commis sie kannen wij om begrijpelijke JUie- nen weinig zeggen het zal ons eclfïter vergund zijn onze blijdschap uit te spreken, dat het voorzitterschap is op gedragen aan dr. Bos. En dat niet alleen om de groote kennis die hij van ons onderwijs in al zijn vertakkingen heeft, maar ook, ornaat zijn naam op zichzelf de leus isEinde aan den schoolstrijd in het waarachtig belang van ons volksonderwijs. Moge de Regeering met de Staats commissie het doel bereiken waarvoor zij deze instelde, en mogen bare leden do waarheid beseffen van het woord door den heer Cort van der Linden op 413 Dec. 1.1. in de Kamer gespro ken „Maar zal nu de poging, die de Regeering heeft beproefd inderdaad tot hgt gewenschte doel leiden.... dan dient men van weerszijden, van de rechter- en van de linkerzgde, niet uit te gaan op overwinning, maar op vred e." 3e. op zoodauigen afstand van zulk gebouw dat daarvoor eenig gevaar te te duchten is. Tevens moet in die brandvooreehrif- ten uitdrukkelijk worden omschre ven, dat ieder, die brand ontdekt, alarm maakt en met alle ten dienste staande middelen zal trachten den brand te blusschen of te beperken. De Vrijzinnig-Democraat. Heden verscheen het eerste num mer van De Vrijzinnig-Democraat, weekblad ter verspreiding van de v rijzi nnig-democratische begi nsolen officieel orgaan van den V.D. Hond. Dit officieele partijblad is thans in de plaats gekomen van het met uit. Dec. jl. gestaakte weekblad „De We reld". Naar het Terneuzensch Volksblad verneemt, in de afgevaardigde voor het distriot Oostburg ter Tweede Ka mer, den heer jhr. De Muralt, door zijn dokter nog een paar maanden rust voorgeschreven, teneinde een vol ledig herstel mogelijk te maken. De grijsgroene uniform. De Leidsche Ct. weet het volgende te vermelden Naar ons van welingelichte zijde wordt medegedeeld, heeft de grijs groene uniform niet voldaan. De oude blauwe uniform zal weder dienst doen. Alleen de pet zal in dezen vorm, hoe wel van andere stof, blijven gehand haafd. En die voor eigen rekening nieuwe kleedingstukken hadden aangeschaft, zullen daarvoor schadeloos worden gesteld. Minister Treub en zijn plannen In een artikel, getiteld „Minister Treub als verzekeraar" schrijft „De Tijd" o.m. over 's Ministers rede van Dinsdag- 23 December „Nu zij in haar geheel in de „Handelingen" voor ons ligt, is zij een levensprogram, in betee- kenis niet onderdoend voor de socialen opzet van Minister Talma. Voorts zegt het blad, dat de Regoe- ring blijkbaar op sociaal terrein een geheel Verzekenngsprogram wil uit voeren, waarin zoowel het Staatspen- -Moeih als de Ouderddhis-, Ziekte- en Invaliditeitsverzekering zullen zijn op- genoAien, en erkent dan verder ook zijnerzijdsA „In een lange rede heeft Minister Treub zijn denkbeelden dienaangaande ontvouwd^ Geslaagd is hij er in, aan te toopen, dat hg niet gedraaid is, al thanssijn •vroeger ingenomen stand punt inzake het Staatspensioen niet aft prijsgegeven ter wille van een Minister-portefeuille". Brahd in kazernes. De Minister van Oorlog heeft naar aanleiding van verschillende bran den,/die hebben plaats gevonden in münaire gebouwen waarbij de Minister ernstige vermoedens van boos opzet heeft aan de bevelhebbers in do militaire afdeelingen een schrij ven gericht, waarin deze autoriteiten verzocht worden hunne onderhoorige garnizoenscommandanten op te dra gen, maatregelen te nemen, ten einde de uitvoering van zoodanigen toeleg zooveel mogelijk te voorkomen en oventueele nadoelige gevolgen daar van tot een minimum te beperken. Als een der te nemen maatregelen geeft de Minister aan, om op ongere gelde tijden de verschillende locali teiten te doen bezoeken door daartoe aan te wijzen officieren en onderoffi cieren. Op' grond van het vorenstaande, is door genoemden bevelhebber be paald, dat voorschriften zullen moe ten worden gemaakt in ieder garni- zoen of bestaande voorschriften aan een grondige herziening onder worpen waarbij bepaaldelijk de volgende gevallen zullen moeten wor den behandeld. Wrike voorzorgsmaat regelen moeten worden genomen bij brand: le. in een militair gebouw; 2e. in de onmiddellijke nabijheid van zulk een gebouw; Op Oudejaarsdag zag men op landijs in Friesland, reeds de jeugd schaatsen rijden. Ook Donderdag werd er bij Heerenveen nog geschaatst op land- slooten In de buurtschap Glanerbrug kreeg dezer dagen de 19-jarige G. de J. een won aan het oog. Door het stuk- krabben van het puistje ontstond bloedv0rgiftiging, met het gevolg, dat hij onder hevig lijden is bezweken. 9-uurs-winkelsluiting te Leiden. De invoering der negen-uurs-win- kelsluiting is te Leiden op weinig tegenstand gestuit. De meeste winke liers sloten gisteren, den eersten werk dag, om negen uur en deden de lich ten uit. Andere bleven open, doch lieten gfcen publiek toe. Op de Haar lemmerstraat, waar de meeste tegen standers wonen, trachtte een enkele vischhandelaar zijn waar over het hekje te verkoopen, waarin hij door de politie werd verhinderd. Er was in de winkelstraten veel publiek op de been. Tal van politie-agenten oj rg wielen doorkruisten de stad, doel er werden geen procesverbalen ge maakt. (Hbld.) Draadlooze nieuwjaarswenschen. De radiografen, die Oudejaarnacht naar de tijdseinen luisterden van Parijs en Norddeich kregen op deze wijze draadloos een Nieuwjaarwensch te hooren. De Eiffeitoren seinde T. L. (dat is de naam van het station) envoit a tous les amis ses bons sèlohaits de bonne annóe en Norddeich besloot zijn tijdsein met een Prosit Neujahr 1 Een vondst. Terwijl men gisterochtend] in de moezorij van „Duin en\K$*iidberg" aan het diepspitten was voor een nieuwe broeikas, stootten de werk lieden, 2 meter diep, op een steen, Men dacht eerst te doen te hebben met een stuk steen, doch toen men een deel had blootgelegd en zag dat de steen mooie figuren vertoonde, ging men voorzichtig door en legde toen bloot een steen van 2.25 M. lang en 0.75 M. breed. De steen is volko men gaaf. Van de figuren, die er in haut- relief opleggen, is niets beschadigd. Het voetstuk is driehoekig ingesneden en de kop is die van een draak. Let; ters of cijfers komen er niet op voor. De steen dateert zeer waarschijnlijk uit het Romeinsche tijdperk. („Oprechte") Kolendamp-verBtikking. Zondagochtend werd op een kamer aan den Zeedijk te Amsterdam naar het Hbld. meldt een 19-jarig meisje dood gevonden. Het lijk werd ter schouwing naar hot Wilhelmina-gast- huis vervoerd, daar men niet dadelijk de oorzaak van den dood kon vast stellen. Naar alle waarschijnlijkheid is de oorzaak, naar thans gebleken is, verstikking door kolendamp. In een café onder de kamer brandde een kachel met anthraciet, terwijl in den schoorsteen op de kamer van het meisje een scheur was hierdoor is de damp in het vertrek gedrongen. Een zonderlinge proefneming is ge daan om de reisduiven te vervangen door raven. In Duitschland is er een maatschappij tot stand gekomen, dis de raven wil africhten. Het schijnt, dat de eerste proeven goed slaagden want de raven, verlekkerd door het eten, dat zij in de afriehtingsplaats ontvingen, kwamen stipt terug, voor* zien ,van de brieven, waarmee ze uit gestuurd waren. Alles ging goed, tot aan het einde van den zomer. Maar eens toen het herfstweer de zwermen wilde raven in hot land bracht, zag men met on gerustheid den dienst slechter wor den, op den duur kwamen de raven- brievenbestellers in het geheel niet meer terug. Men onderzocht d© zaak en men bemerkte het feit, dat de bende wilde raven, zoodra ze de afgerichte raven bemerkten, er op los vlogen, en ze dwongen door geweld in nun midden te blijven. Zelfs zag men afgerichte vogels die weigerden aan hun wilde soortgenooten toe te \jeven doo* deze laatsten doodgepikl of verscheurd worden. t Is om aan alles te wanhopen, als zelfs de raven de vrijheid van arbeid niet eerbiedigen! meent „De Sportduif". Treinkoppelingen. Op Oudejaarsavond is trein 138 aan het H., IJ. S. M.-station den Haag op vrij onzachte wijze tot staan gekomen. In het midden van den uit een dozijn wagens bestaanden trein brak, naar het Dbld, meldt, een koppeling, waar door de trein plotseling staan bleef en de reizigers een gedachten schok kre gen. Zoo spoedig mogelijk werd de gebroken koppeling door een nieuwe vervangen. In Delft was reeds een koppeling gebroken óók tusschen twee A-B-rij tuigen (met coupé's eerste en tweede klasse). 0#k bij 't vertrek aan het station Haarlem werd wederom ver traging ondervonden en alweer was het de koppeling, thans van een der achterste rijtuigen, die het begpf. De trein kwam te Amsterdam met drie kwartier vertraging aan. Was het wonder, dat de reizigers zich afvroegen or 't met die koppe lingen wel in den haak is, bij door druk personenvervoer zwaar belaste treinen Zigeuners te Hoek van Holland. Oudejaarsavond werd een aantal politie-agenten uit Rotterdam naar Hóek van Holland gerequireerd, om dat zich aldaar nabij 's Gravenzande een 30-tal Zigeuners uit Perpignan op hielden en die zich daar reeds aan ver schillende kleine diefstallen schenen te hebben schuldig gemaakt. De Hoek van Holland werd bewaakt door den veldwachter van 's Gravesande, doch rukte dien nacht te 12 uur in, daar op dit tijdstip de Hoek van Hol land aan Rotterdam overging. Rotter- damBche politieagenten namen toen het toezicht over. Op Nieuwjaarsdag werden zg door een nieuw detache ment vervangen, doch daar de Zigeu ners inmiddels verder trokken kon de politiemacht heden weder worden in getrokken. Hoe die -fjieguners aan den Hoek van Holland gekomen zijn is nog niet opgehelderd. De spoorwegramp te Hooghalen. Men meldt uit Groningen aan het Vaderland Thans is het nadere onderzoek door de Groningsche spoorwegautoriteiten naar de oorzaak van het spoorweg ongeluk in zijn geheel ingesteld, be ëindigd. De desbetreffende rapporten zijn naar den Raad van Beheer op de S. S. gezonden. Wij hadden hedenmiddag een onder houd met een der Groningsche Spoor wegautoriteiten, die ons verklaarde niet gemachtigd te zgn de officieele conclusies,* neergelegd in de rapporten, mee te deelen. Hij was evenwel van meening, dat een officieele publicatie niet lang op zich zal laten wachten. Vermoedelijk zal de quaestie boven dien in de Tweede Kamer ter sprake komen en zal de Minister van Water staat, die het voorloopig onderzoek ter plaatse in persoon heeft bijgewoond, dus daar in de gelegenheid zijn vol doende licht over de zaak te werpen. Omtrent de vermoedelijke oorzaak van het ongeval deelde onze zegsman ons echter mede ©n dat is ook de officieele lezing „Het breken van een wisselstang door onbekende oor zaak waardoor het wisselslot buiten werking is gesteld." De verschillende berichten omtrent de oorzaak in de pers verspreid zijn onjuist. Ze worden door de feiten zelfs tegengesproken. Onjuist is, volgens onzen zegsman, tevens de bewering dat er oude wagens in den trein hebben gereden. Het waren wel niet de allernieuwste wagens, maar toch nog zeer moderne wagens, van het merk 1907. Ook de bewering, als zouden de bo dems der coupó's uitgezakt zijn, bleek onjuist. Bij het onderzoek bleken de bodems nog i® de wagons aanwezig te zijn. Vermoed wordt dat de onge- lukkigen in de consternatie door de ramen der coupó's zijn gesprongen. Van de zijde der Maatschappij en van RegeeringBwege zal niets worden ver zuimd zoo verzekerde men ons om al het mogelijke in het werk te stellen, dat er toe zou kunnen leiden, om de grondoorzaak van het ongeval aan te toonen. Al het mogelijke zal gedaan worden om een herhaling van het ongeval te voorkomen. De schade zoowel, direct als indirect door de Maatschappij geleden is voor loopig nog niet vast te stellen en zelfs nog niet op duizenden bij benadering te schatten. Verwacht wordt dat wellicht opnieuw en dan door een ander lichaam een onderzoek ter plaatse zal worden ingesteld. Het vernissen van f7000 uit- de portefeuille van den bij het ongeval getroffen heer Punt wordt tevens officieel tegengesproken. Het onderzoek toonde tevens aan dat van geen enkel rijtuig een as is gebroken en dat de rijtuigen van den veronge lukten trein niet harder hebben gere den, dat de reglementaire bepaling voor dien sneltrein voorschreef, nl. 75 K.M. per uur. FOXjITXüJ. GEVONDEN VOORWERPEN. Op eiken werkdag, des voormid dag, tusschen 10 en 12 uur zijn aan hel bureau van politie alhier inlichtingen te bekomen omtrent de navolgende aldaar gedeponeerde gevonden voor werpen, 6 sleutels, 2 kinderzakken met inhoud, een gevlochten beursje (na maak zilver), een knop van een dames- paraplüie, 2 portemonnaies, waarvan één met inhoud. Voorts zijn te bevragen Een\zakschaartje bij Daalmans, Flu weelensingel 24; portemonnaie m. in houd bij G. v.d. End Spieringstraat 10; haarspeld bij P. Beezelzen, Gou we 170; sleutelring m. sleutel bij van Dongen Bolding Vest 47; portemon naie m. inhoud bij C. Meijlof Prins Hendrikstraat 107; goud oorbelletje bij A. de Weger Boelekade 371; blauwe muts bij Boegheim, Groenendaal 14; portemonnaie m. inhoud bij L. v. d. Berg IJssellaan 33; mondharmonica bij Wed. Houtman JL. Tiendeweg 98; mesje bij van Zanten, Crabethstraat 22; rozenkrans bij B. Kok Hozend, zuiger van rijwielpomp bij C. van Vliet Boelekade 121; fantasiebroche bij J. H. v. d. Voort Fluw. Singel 38; portemonnaie. met inhoud bij G. de Korten, Bockenbergstr. 16; K.(J. Kerkboekje bij N. C. Uitemdaal, N. Haven 21; zilveren halsketting bij Signer bij van der Beek, L. Tiende weg; zweep bij Signer (J. Ketelstraat 33; R.C. gebedenboekje bij J. Ver- weij, J. v. d. Heidenstraat 28; porte monnaie met inhoud bij W. Berteis, Kleiweg 78; kwartje bij A. Oudenaar den, lJssellaau 86; damestaschje m. inhoud bij J. Tillemans Waddinxveen; portemonnaie met inhoud bij J. W. Starreveld Verlorenkost 25; bruin kin derhandschoentje bij C. Nobel Achter de Vischmarkt 9; gouden dameshor loge bij J. P. Dikhooff Nobelstr. 49; paar beenkappen bij T. Tak N. Ha ven 66; portemonnaie m. inhoud bij R. Gibbon Bosch weg 24; taschje met inhoud bij T. Nijkamp Turfmarkt 36; fluweelen ceintuur bij A. v. d. Ham, Fluweelensingel 54; mondharmonica bij M. Boegheim Groenendaal 14; kin derzakje m. inhoud bij S. Mollema, Vorstmanstraat '27; paar kinderschort jes Zusterschool Westhaven; bos m. sleutels; bij Leeilang Langedwarsstr 46; huissleutel bij Nieuwveld Spie ringstraat 149; broche met 2 portret jes bij A. v. d. Berg C. Ketelstr. 37; portemonnaie m. inhoud bij G. de Jong Bockenbergstr. 8; zwarte cein tuur bij S. de Jong Boelekade 183; rozenkrans in etui bij van Ham, Doe lenstraat 6; bankbiljet bij het Rijks belastingkantoor, Gouwe; -.kinderpor- temonnaie m. inhoud bij T.v Terlouw Raam 376; gouden belletje bij G. Blok Lazaruskade 12; klein zwartbont hond je bij Blazer P.C. Bothstraat 78; ro zenkrans bij Boot Wilhelminastraat 48; muts bij D. v. Rossum Spoorstr. 19; mes en een hond bij C. A. J. 'Hornes IJssellaan 131; blikken plaat je bij G. Érinkman Vlamingstraat 12; medaille bij P. Vergeer Boelekade 11 paar kousen bij Nederhof Spoorstr. 29; beursje m. inhoud bij A. van Geloven A. de Vischmarkt 8; zilve ren armband bij van Wijngaarden, Gf. v. Bloisstraat 11; vrouwenschort bij J. IJpelaar Lombardsteeg 10; ta felkleedje bij Belonje Jeruzalemstr. 1; paar grijze handschoentjes bij A. Donker Gr. Florisweg 2; portemon naie met inhoud bij D. Rijken Snoij- straat 107; portemonnaie m. inhoud bij C. Hollander Boelekade 36; hor logeketting bij v. d. Togt N. liaven 69; portemonnaie m. inhoud bij H. Straver Voorwillens 7; bruin bont bij J. Dernee Boelekade 145; kaasboor bij C. v. d. Neut, Spieringetr. 79 witte das bij M. Kastelein, Moordr. Verlaat 10; 24 bloemkooltjes bij Ver- meij Groeneweg 61; portemonnaie m. inhoud bij P. de Jong, -Kuiperstr. 27; idem bij P. van Leeuwen N. Haven 236; idem bij Ferwerda Keizerstr. 13; zakmesje bij Scherrs P. C. Bothstraat 42; 42; 20 postzegels bij Rudolf Vest 107; paar bruine dameshandschoenen bfj Buitelaar Scheltemastr. 13; dubbel tje bij H. C. Kooiman Karnemelksl, 97; zilveren ringetje bij van Gelde ren Rott. Dijk 19; binnenband van een motorrijwiel bij H. Wulffraat N. Markt 25; portemonnaie m. inhoud bij J. Massaar Spieringstraat 143; id. bij G. Schuttelaar Markt 24; idem bij van Kronen Bockenbergstraat 40; id bij E. Roelofs Lemdulsteeg 8; idem bij G. Blok, Komijnsteeg 65; idem bij C. Bruiskens Raam 10; paar daines- handschoenen hij H. Jaspers Katten- singel 3; 4 sponzen bijH. J. M. Al- blas Groeneweg 8; heerendas bij A Verhoef Markt 76; ceintuur bij Vee- nendaal Peperstraat 84; meisjeehemd bij Boot, Wilhelminastr. 89; zilve ren halsketting bij Wannet Boeleka de 146; gouden sierspeld bij P. de Jong Baanstraat 44; kinderoorknopje bij J. v.d. Velde p/a Bokhoven, Kat- tensingel; koralenbeure 'In. inhoud bij A. Wiek, Hoefsteeg 9; gouden kruis bij N. Vergeer N. Haven 203; paar meisjeshandschoenen bij S. Monen- Speldemakerssteeg; grijze pet bij Kers bergen Groenendaal 107; rozenkrans bij P. Woudenberg Heerenstraat 47; baggerbak bij W. G. Plokkaar, Vier de kade 29; knot sajet bij J. Ouwer- sloot Goejanverwellendijk 7; band wa gen bij J. C. de Jong P. Hendrikstr. 85; kistje met eieren bij D. de Vries Nobelstraat 81; notitieboekje bij L. de Beij Singelstr. 23. Gouda, 2 Januari 1914. De Commissaris van Politie, BERTHEUX. Aanvragen van werknemers op 2 Januari. Volwassenen, 1 kantoorbediende, 2 opperlieden, 2 schilders, 1 stoker, 1 gasfitter, 1 kellner, 1 grondwerker, 1 pakhuisknecht, 1 loopknecht, 10 werklieden zonder vakkennis. Halfwas of aankomende 1 timmerman, 1 loodgieter. Aanvragen van werkgevers. Volwassenen. 1 smid-bankwerker, 1 "kleermaker, Halfwas of aankomende 1 schilder, 1 kleermaker, 1 sigarenmaker, Leerlingen en jongens 1 schilder, 1 loodgieter, 3 jongens zonder vakkennis. Onze geïllustreerde Weekbladen. De Prins opent met den Nieuw- jaarsteekening van Piet van der Hem, verder een foto van het Capel-kwartet, 'n tooneeltje uit het tooneelstuk „Mag- da" door de N. V. Tooneelvereeniging dir. Heyermans, en een foto van de vertooning van „Gijsbert van Aemstel" door Royaards' gezelschap, de opening van het Raadhuis te Sassenheim, het zilveren jubileum van de Noordhol- landsche Tram-Maatschappij, persona lia, romanbijvoegsel enz. De Wereldkroniek heeft als voorplaat het portret van Ex-keizerin van Frank rijk, de opening van het seizoen in Nice, de spoorwegramp te Beilen, de begrafenis van de slachtoffers daarvan, de portretten van onze stadgenooten M. van Westrienen en wijlen F. Her man Fzn., eenige foto's met betrek king op tuin-aanleg, romanbijvoegsel, caricaturen enz. GOUDA, 3 Januari 1914. Merkwaardige toevalligheid. Op den avond van den stemmings dag voor de Provinciale Staten hebben wfi ten gerieve van onze lezers een bulletip uitgegeven, bevattende de afzonderlijke stemmencijfers door elk der gemeenten van het district uitge bracht, waarnaast, voor een gemak kelijke vergelijking, de stemmencijfers van 5 Nov. j.l. waren afgedrukt. In dit bulletin kwamen twee fouten voor. Nu zagen wg in de Gouwenaar van heden en ook in de Nieuwe Zuid Hollander dat een staatje voorkwam gelijk aan ons bulletin, en daarin kwamen ook waarlijk dezelfde fouten voor. Nu zou men kunnen veronderstellen dat beide bladen dat stemmingslijstje hadden overgenomen zonder er bij te vertellen, waar het vandaan kwam en toch, dat gaat bezwaarlijk, want het a. r. weekblad heeft nog vrij kort geleden er op gewezen dat er bestaat een auteurswet, die rechten toekent en verplichtingen oplegt. Wij beschouwen het daarom als een merkwaardigheid dat die verschillende redacties dezelfde cijferfouten kunnen maken. Toonkunst-Examen. Heden slaagde te Utrecht voor het getuigschrift tot het geven van zang onderwijs op bewaar- en lagere scholen, uitgaande van de Maatschappij tot be vordering der Toonkunst, de heer G. van Spengen, onderwijzer alhier. 5de Abonnements-Vooratell i ng. Donderdag 8 Januari a!s. zal door het Rotterdamsch Tooneelgezelschap, Directie P. D. van Eijsden, als 5de Abonnements-Voorstelling in de Socië teit „Ons Genoegen" worden opgevoerd „Miss Hobbs", Blijspel in 4 bedrijven van Jerome K. Jerome. (Oorspronkelgk was bepaald dat op dezen datum zou optreden de Kon. Vereen. Het Nederl. Tooneel, doch daar deze geep keuze kon zenden, wordt dit gezelschap ver vangen door bovengenoemd). In dit stuk treden op de dames Coeling-Vorderman, Duymaer van Twist, de Jong-Wertwijn, van Ollefen, L Lugthart en van Zuylen en de heeren Tartaud, Morriën, van Hees en Victor Faassen. De Witte Bioscoop. De Commissie ter beoordeeling van de films der Witte Bioscoop, bestaande uit de Heeren Dr. S. S. Hoogstra, H. C. Werning, G. N. Kruisheer, J. Slop. C. G. van Gent, J. F. Goddijn.H.N Valckenier de Greeve, J. G. Kropman, M. J. Oosterling, W. H. Hoyng en J. B. van Catz, vergaderde gisteren weder en was van oordeel dat de films welke werden vertoond, regelmatig voldoen aan alle eischen welke kunnen worden gesteld, zonder iemand aan stoot te geven. Aan de programma's der kindervoorstellingen wordt bijzon dere zorg besteed. Tijdig gewaarschuwd. Vanmorgen zag de heer S. toen hij langs het woonhuis van den heer B. op de Gouwe kwam, dat het glasgordijn voor een der ramen in brand stond. Onmiddellijk waarschuwde de heet S. den bewoner en toen bleek dat een kindje, met lucifers spelend, den brand had veroorzaakt. Door deze tijdige waarschuwing mocht het gelukken het brandend gordijn te verwijderen en het vuur te dooven, zoodat een onheil voorkomen werd. Het kindje was ge heel ongedeerd. Gisterenavond heeft een vrouw, die blijkbaar in overspannen toestand Ver keerde in de Kleiwegstraat een volks oploop veroorzaakt. Half gekleed is zij haar woning uitgeloopen, waarin zij door de zorg van een politieagent veilig werd teruggebracht, hetgeen niet geheel zonder verzet geschiedde. Ned. Reisvereeniging. Vanwege de Nederlandsche Reis vereenfging, gevestigd te 's Graven hage, die telken jare voor zeer lage prijzen gezelschapsreizen organiseert naar het buitenland, zal Dinsdag 13 Jan. a.8. in „de Réunie" de heer D. Juriaan8e een voordracht komen hou den over een reis „Te voetenmebde fiets door den Harz", welke door licht beelden zal worden toegelicht. Deze Reisvereeniging, die zeer vele leden telt in verschillende plaatsen van ons land, heeft velen, die er anders niet aan kunnen denken een buiten- landsch reisje te maken, daartoe de gelegenheid geopend. Deze lezing verdient ook daarom de belangstelling van velen. Nieuwerfcerk a.d. IJsel.. De heer A. Anker, benoemd tot kerkvoogd bij de Ned. Herv. Kerk alhier heeft be dankt. optreden ten huize van advocaat Par ker, zijn verbazende handigheid, waarmede hij dezen en den detective Wrigt bij den neus kon nemen, zijn nachtelijke inbraak bij Parker en al de complicaties, die daarvan het ge- olg waren, waren zeldzaam goed getroffen. Niet minder goed was C o n 8 t, van KerckhoVen, eerst als de advocaat, die verrukt is over zijn schitterend pleidooi, waar door het hem gelukt is zijn cliënt vrij te krijgen* later als de „boef" tegen wil en dank, die demisstanden bij de politie gaat onderzoeken, ten slotte bij zijn terugkeer in eigen huis In de tooneelen, die zich daarbij afspelen. Mevr. G h r i s p ij n— Mulder heeft als Parker's vrouw mooi spel gegeven, zoowel in haar samenspel met den heet* van Kerck- hoven, den heer Ghrispijn als den heer Hans B r n i n g, die optrad als de detective Wright. Deze detec tive-rol leek ons nogal onnoozel, doch werd goed weergegeven. De op detective-romans verzotte Miss Nightingale .(Math. K i e h 1) verbaasde het publiek door de harts tochtelijkheid, waarmee zij haar „ver heffende" lecjuur verslond, terwijl ook later haar uiterlijk gaf daar bij zondere aanleiding toe haar schrik h#t voorval in haar slaapkamer, velen deed schateren van het lachen. Corrie Italiaan der gaf een alleraardigste vertolking van het bak vischje Violet Denver, terwijl de heer A. Roemer, vooral bij zijn laatste optreden ais prof. Banks veel succes oogstte en bij open doek ap plaus ontving. De opvoering van Tiram Boots was, bijeengenomen oen succes voor gezelschap en heeft het publiek bijzonder aangenamen avond ver schaft. Door aanhoudend luid applaus na elk doek gaf het daarvan op on dubbelzinnige wijze blijk. Timm Boots, blijspel in 3 bedrijven van Franz Molnar. Tooneelvereeniging Heyermans. Heijermans' Tooneelvereeniging heeft gisterenavond een goed geslaagde vooretelling gegeven van het aller vermakelijkst blijspel „Timm Boots". Wij hebben daarin vooral genoten van het uitnemende spel van den jongen C h r i s p ij n en van V a Kerckhoven, die, de eerste, voor al, het stuk heeft gedragen door zijn buitengewone spelqualiteiten. Dit blijspel vertolkt, wat er zooal op de plaats der handeling „In het land der onbegrensde mogelijkheden" gebeuren kan. Onwaarschijnlijk i het verhaal in meer dan één opzicht maar dat doet er niet toe. Op het fv spel komt het aan. En daarvan mag §1 worden gezegd, dat het op een enke le uitzondering na, prachtig was. Louis Chrispijn Jr., was de „beschaafde" inbreker, die, ware hij .iet vervallen tot het „beroep" hem meermalen voor de rechtbank bracht, een gentleman zou zijn, die in menig opzicht zou uitblinken. Zijn 100; M. M. van Ardenne uit Tuinstr. 30 naar Rotterdam IJsclubstr. 56; S. C. A. Zielhorst» uit IJssellaan 47 n. Dordrecht Spuistr. 5; J. Nijholt uit P. C. Bothstr. 39 naar Ameide. GE VESTIGDEN: M. J. F. Alferink uit Amsterdam Gouwe 158; H. Oosterwal uit Gorssel in Oosthaven 13; A. Ouden aarde uit Lekkerkerk in IJssellaan 86; C. van den Heuvel uit 's Gra- venhage in Willens 22; A. Versluijs uit Oudewater in Veerstraat 7; J. Schipaanboord uit Waddinxveeu in Varkenmarkt 3. i VAK ilK.V Effecten handel te Amsterdam 3 JAN. 1914. IFOSTEIRXiTIETSr Postkantoor te Gouda. Lijst van de aan dit kantoor ter post bezorgde brieven en briefkaarten, welke wegens onbekendheid van de geadresseerden gedurende de 2e helft der maand Deo. niet zijn kunnen worden uitgereikt. Namen der Plaatsen van bestemming. Binnenland. Brieven. J. Kensma,- A'dam. P. Fabriek, Stratum. G. Hoogendoorn, RgnBaterswoude. E. B. Viets, Wageningen. Briefkaarten. Mevr. Fredriks-de Vries, A'dam. Schipper C. Swart, Dinteloord. v. d. Kléin, Haag. M. E. Michielae, J. Buijsman, R'dam. Jongej. Ekbel,, 2 Zonder adres. Buitenland. Brieven. Vrancken, St. Quentin. Nota. Aan de afzenders wordt aan bevolen hun naam en adres op de stukken te vermelden, opdat deze bij onbestelbaarheid aan hen kunnen teruggegeven worden. De Directeur van het Post en Telegraafkantoor, HERMANS. Predikbeurten te Gouda. Zondag. REMONSTRANTSCHE KERK. Voorm, ÏO1/, nur. Ds. J. SIRKS, te Doesburg. GROOTE KERK. Voorm. ten 10 ure. Ds. BIJL. Namidd. ten 2 ure. Geen dienst. Bevestiging ouderl. en Diak» Avonds ten 6 ure. Ds. BERKEL- BACH v. d. SPRENKEL. KLEINE KERK. Namiddag ten 2 ure. Ds. v. d. VEN, van Moordrecht. LUTHERSCHE KERK. Voorm. ten 10 ure. Ds. J. J. SIMON, Luth. pred. te Wildervank. GROOTE KERK. Huwelijksinzegening, Woensdag Jan. 12 uur, Ds. DEUR. KLEINE KERK. Woensdagavond 81/* uur* Ds. DEUR. Opgave van Personen die zich gedurende de week van 26 Dec. tot 2 Jan. in de Gemeente gevestigd of deze verlaten hebben. VERTROKKENEN P. W. Toen uit Bleekerakade 15 naar Oosterbeek Paul Krugerstr. 1 G. A. van Santen uit 4e Kade *42 naar Nieuwerkerk a/d. IJsel; W. Bou- ter uit P. C. Bothstr. 60 naar Schoon hoven Schoolstr.J. A. Beekenkamp uit Kattensingel 92; naar Utrecht, Witte Vrouwenstr. 24; M. G. Boot uit Turfmarkt 75 naar Meppel Weerd- str. 60; A. J. Dongelmans uit Kaam 338 naar 's Gravenhage Bakelstraat Staatsleeoiiigen. Ned. Cert. Werkelijke Schuld 3 pet. Oostenr. Belastingvrije Kronenrente 4 pet. Port. Obl. 3de Serie Amort. Schuld 3 pet. Russische Obl. 1906 5 pet. ld..Obl. (Gr. Russische Spw.mij) 1898 4 pet. ld. Obl. (Nicolai Spoor weg) 1867-69 4 pet, ld. Obligatie 6e Emis sie 4 pet. Japan. Obl. 1899 4 pet, Mexico Afl. Binnenland Obl. 5 pet. Brazilië. Funding Lee ning 5 pot. d. Obl. 1889 -t pet. Venezulea Dipl. Schuld 1905 3 pet, Baakv» CredJet-iuMel lingen. Fed. Bankaandeelen (ndustr. Ondernemingen American Car Foun dry Comp. C. v. A. Id .Smelting Refining Co. Cert. v. Aand. Anglo American Tele graph Cy. Cert. v. A, U. S. Steel Corp. Cert. v. Gew. Aand. Kul. Credlet Insteli- en Cultuur Ondernemingen Handelsver. „Amster dam" Aand. Jav. Cultuur Mij. Aadd. Ned. Handel-Mij.C.v.A. Mijnbouw Myen. Ketahoen" Mijnbouw Mij. Gew. Aand. Redjang Lebong, Mijn bouw Mij. Aand. Great Cobar Aand. Petroleuni-Ondern. Dordsche Petroleum In dustrie Mij. Gew. A. Kon. Npd. Mij. totExpl. v. Petr, Bronn. C.v.A. .Shell" The Transp. Vorige Koe». 77 3/« 83'/, 60'/, 100»/, 86"/,, 88»/, 83"/,, 78»/,, 32»/,, 101'/, 753/ 67 64»/, 46'/, Koe» rtn heden. 77'/, nsp. O., 24»/, 60'/, 224 229 189»/, 16 198 181/; 179 'I, 602 626 74'/, 68'/, 46 V, 64 24 60'/, 224 18 601 194 118 104 2 8'/, 83'/, 98'/, 61'/,, 185'/, 94'/, 92»/, 2715/i, 167 3Vi« 103'/,. 147 V o e t b a 1. Op het programma van den N.V.B. komen voor de ontmoetingen Groen WitLeonidas te Rotterdam. T.O.P.Fortnua te Gouda. Herme,'t Noorden te Schiedam. U.S.C.Olympia te Rotterdam. Wij ontleenen aan de Offic. Meded. van den G.V.B. Het programma voor morgen lnidt Olympia 2Alpken op het Sport terrein, J. A. Plasmejjer. Boskoop—de Struis, B. Honselaar. Gouda 2Olympia 3, H. de Wilde. Zevenhuizen—Boskoop 2, W. van Djjk. T.O.P. 3Schoonhoven 2, B. S. Groeneveld. van het Koninklijk Meteriologisch Instituut te DE BILDT. Hoogste barometerstand 778.6 te Coruna, laagste stand 744.7 te Seydis- fjord. Verwachting tot den volgenden dag Matige, later wel krachtige zuid westelijke tot noordwestelijke wind, betrokken tot zwaar bewolkt, waar schijnlijk regen of hagelbuien, later iets kouder. reejeen A. M Jüouman. Jan, ouders G. J. Nijhnis en M. Zorg. Wille- Breejeen A. M Bouman. gi w mijntje Johanna Magdalena, ouders 194 llk 3 Vj 104 93 Vs Trad Cy. C. v. Scheepvaart Myeu. Ned.Am. Stoomvaart' Mij. Aand. Stoomvaart-Mij. „Zee land" Preferente A Int. Mercantile Marine Cy. afgest. Pref. A. Tabak-Oudernemingen. Bindjey Tabak Mij. A, Diversen. Maxwel Land Gpant Cert. v, Aand. Peruvian Corporation TJm. Cert. v. Aand. Spoorwegen. Holl. IJzeren Spoor wegmij. Aand. Mij. t. Expl. v. Staats spoorwegen Aand Zuid-Italiaan. Spwmij, Serie A-H Obl. 3 pet. W arschau-W eenen Spoorwegmij. Aand. dito dito Act. de Jouiss. Amerika. Atchison Alg. Hypb. Obi. 4 pet. Erie Spoorweg-^ Gew. Aand. Union Pacific Railroad Cy. Cert. v. gew. A. Wabash Gew. Aand. Premieleeningen. Amsterdam Aand. 3 pet. Hongarije. Tüeiss-Re- gulirungs-Ges. 4 pet. GELDKOERS. Prolongatie dJ/j—48/t pCt. Nat. Staatsf. luier, Buitenl. weinig varieerend, Culturen zwakker, Tabak ken geen verschil, Petroleum beter, Amerika kalm, Mijnen vast voor Guyana, Rubbers weinig verschil. 2713/j 1587/i« 37/, 1009/, De Prins. Z. K. H. de Prins hield heden ten ialeize te 's Gravenhage een verga- lering met het bestuur der Johan- niter Orde. Z. K. H. is voornemens 7 Jan. a. s. wéér naar den Taunus te bëgeven teneinde daar eenigen tijd te verblijven. De staking te IJmuiden. Gisteren vergaderde te IJmuiden de Algemeene Zeemansbond. Bij meer derheid werd besloten te blijven staken. De verkoop in de Rijksvischhal over de maand December heeft ruim 5 ton minder opgebracht. Ernstig spoorwegongeluk. SaarbbÜcken, 3 Jan. Een zeer ern stig spoorwegongeluk heeft thans in Lotharingen plaats gevonden. Een met militaire verlofgangers bezette trein van Elberfeld naar Metis reed als ge volg van een defect aan een wissel stang op een stootblok. De eerste wa gen was geheel vernield7 soldaten werden daarbii gedood, 12 zwaar en 3 licht gewond. G. A. den Edel en J. van der Kaa. 1 Jan. Wilhelmina. ouders D. J. de Reus en A. Eijkhoff. 2. Wilhelmina Petronella, ouders J. Wildschut enP. W. den Haag. Gerardus Wilhelmus, ouders A. G. de Jong en J. C. de Bruijn. GEHUWD31 Dec. H. Vaarkamp en N. M. van Ardenne. P. Zever boom en E. Goes. W. Kempera en A. de Jong. ONDERTROUWD: J. Dullemeijer te Moordrecht en O. de Keizer. W. G. J. Smits en A. M. W. Berteis. A. H. de Ruyter en L. Lorius. OVERLEDEN: 31 Dec. Tennis P. Coljé 8 d. 1 Jan. Aart Koemans 86 j. Grietje Prins, wed. van G. Klopper 85 j. 2. Huig Schinkel 78 j HAASTRECHT. GEBOREN: Johannes, ouders Th A. van Dijk en W. Bats. ONDERTROÜWDA. Schoonder- woerd, 40 j. en J. van der Steegt, 37 j., beiden te Haastrecht. GEHUWD: W. D. Ilamoen, 28 j. te Hekendorp en A. Verweij, 25 j.te Haastrecht. M. J. B. Bruijel, 23 j. te Rotterdam en S. M.. A. Blanken, 18 j. Haastrecht. OVERLEDENMaria Hogeboom, 65 j., wed. van J. van Zuilen. VLIST. GEBOREN: Niesje, ouders C. van Dam en C. Spruijtenburg. Jacob, ouders O. Spelt en A. Schep. WADDINXVEEN. 1631 December 1913. GEBOREN: 18 Dec. Susanna Al- berdina Klazina, ouders A.Buurmanen S. van Vliet20. Hendrikus Bartho- lomeüs, ouders P. Overboek en H. Bouwhuizen 21. Hendrik Gerardus ouders R. van den Berg en L. Brinke Gerrit Jan, ouders A. van der Flier en T. Leeuwis 22. Inge, ouders A. Havenaar en G. Brak- 23. Martijntje ouders A. de Raadt en J. C. de Zwart 24. Dirk Cornelis, ouders M. Schouten en van M. van Elswijk. Antonius Gerardus Johannes Alexander, ouders J. G. van Beusekom en H. O. Jennor 27. Pieter Corstiaan, ouders D. J. Oudgk en A. Verheul29. Fijtje, o. W. van der Spek en T. Barendsz, OVERLEDEN: 15 Dec. Levenl. aangegeven kind van W. Kruis en D. Bennink. 26. Levenloos aange- feven kind van K. Barendrecht en van den Oèver. 28. B. Saarberg, 45 j., echtgen. van G. Alblas. A. van Oogen, 87 j., wed. van H. van Gelooven. BURGERLIJKE STAND. GOUDA. - GEBOREN 29 Dec. Jenny, ouders A. van der Kraats en G. van den Bos. 30. Bartje Wilhelmina, ouders F. Verbree en J. van den Heuvel. 31. Hendrik Izak, ouders P. den ia proefonderVindelijk de. BESTE, en volkomen ONSCHADELIJK 4 APELD00RN-H0LIAND.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 4