DE GROOTE Miss Hobbs 1813-1913. 2CENTS-SIGAAR. SCHOEISEL Sanatogen O Nlenthapastilles. F. A. DEE C. SMITS, Schoenhandel Jaeger Wergoefcree, DE MHE HM Slokpaanljes ttinlk zeep maakt de huid zacht en gezond. Zij verfraait en verjongt de teint. gOT HF. Louis Bisschop, Wybert-Tabletten zSl WOLFF O. J. C. SIBBES, Hoogstraat 7, Gouda. P. WE1J ER, Dienstaanbiedingen hebben in de Goudsche Courant •feed* tuccet. De Witte Bioscoop Onverwacht Geluk Dames én Heeren Mej.de Wed. E. Alter 269* Gedempte Gracht 269* Brokkenhuis. P. Weijer, □BvLite FE LIL p Homoeopatiscbe geneesmiddelen. 0® <S®/i Drogisterij Westhaven 11, Rheumatiekwatten, 'Éhcrmojyènewatten, bij ANTON COOPS, Westhaven. - Telefoon 292. Kleiweg 48. Gouda. Fijn Dames- en Heeren Telefoon 1 Kousen, Kniewarmers, Buikgordels, Lijfgordels,- GOUDA. Heeft voorradig NIEUWE SCHOUWBURG MTÏMB 6ÏI0M” Donderdag 8 Januari 1914 5e Voorstelling in het Abonnement. ROTTEfifllMSCH TOfliïEELGEZELSCHAP. ANTON COOPS, Drogist, Wijdstraat 29 Gouda. Tandpoeders. Tandpasta’s. Tand borstels. Aambeien. DUBBELE BUURT. Kleiweg, Gouda. VRIJDAG, 2 JANUARI en volgende dagen Als Hoofdnummer «f ile lotgevallen van een Millionair. Sensatiefilm in 2 dealen. FAMILIEVOORSTELLING met speciaal uitgezóchte beelden. Thermogenewatten. R heuina t iekvva tien. Aspirine Tabletten. 2 Boeken over Etiquette voor slechts f 1. DEN HAAG, geeft de HOOGSTE WAAR DE voor Gedragen Heeren- en Dameskleeding. - Het ja ft? Pompelmoes, Mandarijnen, Sinaasappels. Citroenen, Tomaten, Bananen, Kastanjes, Hazelnooten, Okkernooten. te- Druk van A. BRINKMAN ZOON. Goud» WINTER OPRUIMINB bij BAHLIMANN Ca Vrij bewerfc Drogist, Wijdstr. 29. Tel. 328. Apotheker Aanbevelenswaardige Eenig adres: SPECIALITEIT IN 1 Per kwartaal Idem franco Met Gelllustt Idem franco Abonnement! Markt 31, h Altijd in voorraad de echte volgens systeemProf. Dr. Jaeger, Pabrik. Wilhelm Benger Söhne, voor Heeren, Dames en Kinderen, in alle maten en kwaliteiten. ALSMEDE BORST- en RUOWARMERS, enz. Ook verkrijgbaar Jaeger-Zeep. LANGE TIENDEWEG 27, Teleph. 313. BLAUWE DRUIVEN, Holl. en Atnerik. tafelappels, en peren, Annanassen, Directeur P. D. VAN EIJSDEN. Hj De beteekenis voornamelijk bepa oorlog, want niet log de verschrikk had voor de bewc zelf, maar de hai schen de Balkan bedenkelijke wri groote mogendhi bracht. Hadden d den van 1912 de van het Turkscht heeft het onver aangeboden de ox Turk onderling k is het herdenkin den bevrijdingsooi dwingelandij. Al 1913 herdenken, d den bit eren nasr op de overwinn nederlaag is gev vernederd lag ei van den status q ting was gewordt Oostenryk-Hongai overwinnaars wi deel van den buit dom Albanië in de is getreden. Het van Frankrijk en geweest, dat dit zonder oorlog. 1 dreigde het dat Servië gewapende zich aan de Adri: len. Het zou dan ben zien optreden van de macht ir zee. Daarvoor w garije en daarvo waken. Reeds ji een voortdurende banie gevoerd en dit land in han staten komen. C is afgeloopen is aan de gezanten weinig we ander diplomatenwerk, een oorlog heeft Want natuurlijk, schap, die Oosten bewees, stond de land voor ziju nu mobilisatie ’s aan We zullen niet ii len hoe het verlo 5 Jan. Geb. Bouw- en Woningtoez. 2 uur, Verg.' Onderstandsconjm, „Armenzorg”. 12 Jan. Soc. de Reunie. 8 uur. Hon* gaarsch Strijkkwartet. Beleefd verzoeken wij geregeld tijdig mededeling te mogen ontvangen van vergademen concerten, vermakelijk heden enz m deze dan in onze agenda te vermelden. bij Apotheker, GOUWE 135. Blijspel in 4 bedrijven van JEROME K. JEROME. AANVANO 8 uur. Voor entree der Leden en hunne huisgenooten zie men de Programma’s. Entrée voor Vreemdelingen f 2. per persoon. (Loge, Stalles, Balcon). Niet-Leden, inwoners van Gouda, hebben geen toegang, dan op de Galerij. Entree voor de Galerij, zoowel voor Leden als Niet-Leden, inwoners van Gouda, 40 cent per persoon. Twee dagen voor iedere Voorstelling, van de Sociëteit uitgaande, zullen daarvoor bij den Buffetchef der Sociëteit en des avonds van de Voorstelling aan het Bureau, entrée-bewijzen verkrijg baar zijn. Bespreking der plaats 10 cent extra. Prijs 40 cent per stuk. Verkrijgbaar bij B4LT, A. 1>B JNMVG Oosthaven 31. De Aambeienaalf van Apoth< ker BOOM geneest spoedig in- en uitwendige, bloedende en blinde Aam beien. Het jeuken bedaart spoedig. Prijs per potje 50 ct. 12 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS,’Fa. WOLFF Co., te Rot terdam bij E. VAN SANTEN KOLFF, Korte Hoofdsteeg 3. Deze advertentifin kosten slechts bij vooruitbetaling 1—6 regels f 0.35, voor elke regel meer 6 cents. Opgaaf uitsluitend aan het Bureau. By akte, den 2e Januari 1914, voor den ondergeteekenden notaris verleden, is de te Gouda, door de HeerenPIETER DE BRUIN en CAROLUS RICHAR- DUS JOHANNES KUIPERS VON LANDE, kweekers aldaar, gedreven vennootschap onder de firma „de Bruin en Kuipers von Lande", opgericht bij akte, den 17° December 1912, voor den notaris W. T. J. G. OSSE, te Raalte, gepasseerd, te rekenen vanaf 1 Januari 1914 ontbonden. De likwidatie der zaak is opgedragen aan den Heer KUIPERS VON LANDE, voornoemd. Geen der ge wezen vennooten heeft het recht de firmanaam te voeren. R. W. H. PITLO, Notaris. Gouda, 3 Januari 1914. [>pdt>ponpprd Hordei' mark De Winter nadert. Bij de groote aanvraag om kleeding en schoeisel komt nu ook de vraag naar KACHELS. Stadgenooten, wie helpt ons? Zendt s.v.p. een boodschap aan een der Commissieleden en wij zullen gaarne laten halen, wat U te missen heeft. Tel. h°. 178. De Commissie: W. GOL, Voorz. I. v. DANTZIG, Vice-Voora. B. D. GROOTENDORST, Pen. 11) Jacques Beauch te denken hoe ei met de begrippen en broederschap f laatste uren had ondervonden, en haat en verachti hij liefderijk en z werd, terwij, hij ontving, waar hi; dank en welwillei ben. Zoo dom wt niet of dit enden zonder in het oo betaald. Of men i gers of burgeressi ren verdeelde, dai zaak. Hoofdzaak schen met al hu E deugden behept b - Jacques Beauchèni hoe meer hij zijn Donard. richtte, k francs in goud, 5 A zelf opgestoken hi En hij geloofde E Parijs vertoefde, z K den wensch in h Verder nog uitgebreid Programma met 6 succesfilms. Van Maandag tot en met Vrijdag Orgel, Piano- en Viool-Begeleiding. WOENSDAGMIDDAG om 2 uur GROOTE Alle rangen kinderen en bege leiders half geld behalve begeleiders 3d® rang. De WITTE BIOSCOOP heeft steeds een eerste klas programma. bÜ Apotheker, GOUWE 135. Honderden Zangers en Zang verenigingen roemen eenparig de uitstekende eigenschappen der Wybert-Tabletten op de keel. Helderheid en kracht der stem wordt dadelijk verkregen door het gebruik van Wybert- Tabletten. Een proefneming overtuigt! Te bekomen in alle Apotheken en Drogisterijen a fl. 0,60. Depót te GoudaAnton Coops, Wijdstraat 29. fVr- k vX-L - ^TtRKEMDEn RUWIEIHAHOU HEVEA CjJHOCUS. No. 1. Handboek voor Dames, waarinHet Ideaal eener Vrouw. Het Meisje en de Jongeling. Waar door kan een Meisje zich het bezit van haren Beminde voor immer verzekeren? Liefdesverklaringen. Hoe men de Liefde van een Man verwerven en binnenkort zijn Verloofde kan zijn. Het Huwelyk. Huiselijk Geluk. Kleeding. - Het Onderhoud in Ge zelschappen. - Hoe men Bezoeken aflegt en ontvangt, enz. enz. No. 2. Handboek voor Heeren, waarin Over Vermaken. Houding en Beweging. Kleeding. Aan Tafel. Visites. Hoe men met Dames kennis maakt. Waardoor iemand zijne Geliefde aan zich binden kan. Minnebrieven. Huwelijks- aanvragen, enz. enz. dezer Werken over Etiquette ml IA of Wellevendheid voor slechts f 0.50; beide voor slechts f 1.—. Te bekomen bij D. BOLLE, Bazaar van Goedkoope Boeken te Rotterdam. Franco na ontvangst van Postwissel van f 0.50 of f 1.—, waarop vermeld „Etiquette No. 1 of No. 2“ of „Eti quette 1 en 2“. Cocosnooten, kistjes Vijgen, enz. enz. Koopt geheele of gedeelten van Inboedels. Is ook naar buiten de stad aan huis te ontbieden. Brieven “worden vergoed. Let s. v. p. op JTJLAM en ADRES’. 269» Ged. Gracht 269* DEN HAAG. Geneeskundige Inrichting „BATO”, Admiraliteitakade 78, Rotterdam. MP Speciale behandeling van borst-, maag- en zenuwziekten, rheumatiek, huid, nier- en blaas- ziekten, vrouwenziekten enz. Spreekuur: 12 Dinsdags en Vrijdags 102 u.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 5