O. Alter ;e Gracht 269 DAAG, jSTE waar- ragen Jameskleeding. ele of gedeelten r I' ibiedingen i in de enhiiis. i: behalve Zon en :KAN EN ZOON. r Buitenland; Nieuws. F Ein.nexi.land. FEUILLETON 1TEA. Wed. E. ALTER 2>e Geitenfioeóer. i Courant entiCn kosten slechts litbeialing: 1.35, voor 12368.Maandag 5 Januari 1914. 52e Jaargang. Verschijnt dagelijks Telefoon Interc. 82. Uitgevers A. BE] Feestdagen. Telefoon Interc. 82. Gracht 269* HAAG. f EvLitexilan.d.. r y. f 16 ^gFÉKKi zocht, ten de stad aan huis (Wordt vervolgd.) somber en I art. ivraag om kleeding it nu ook de vraag Weze echter Twee het vergoed. AAM en ADRES. Vrij bewerkt door AMO. tuccet. tennis. 8 aar. Hon- kwartet. in wij geregeld tijdig ogen ontvangen van icerten, vennakelgk deze dan in onze len. w- en Woningtoez. Onderstandsconj®! elke regel nd aan het Bureau. BILU1K VERKHUIHAARmti-rr EHDEH RIJWIELHANDEL E^misHEWEHtJJHnChS. kommissie orz. IG, Vice-Voorz. PENDORST, Pen. crisis is geweest. De feiten zijn te overweldigend, te schokkend geweest, dan dat we mogen veronderstellen dat onze lezers ze niet meer weten. Wel willen we nog eens releveeren, wel ken invloed de Balkanoorlog op het overig Europa heeft gehad. Behalve de tijdelijko spanning tusschen de ver schillende Staten heeft hij als blijvend resultaat dit niet genoeg te bej emme ren feit opgeleverd dat de militaire uitgaven alweer zijn opgedreven. Duitschland oordeelde het noodig, om als terugslag op de spanning die in Europa had geheerscht, dit jaar een verhooging voor te stellen van het 4f6epencontingent met 80,000 man. Als meerdere uitgave in eens viel daarvoor te boeken 1 milliard en 200 milloen mark jaaalijks. Onmiddellijk daarop stelde het zich bedreigd voe lende Frankrijk voor om niet over te gaan tot verhooging van hetjaar- lijksch contingent (dé ooievaar komt te weinig in Frankrijk en dientenge volge daalt relatief de bevolking), maar den diensttijd van twee op drie jaar te brengen. De benoodigde gel den werden eveneens echter met even veel tegenkanting toegestaan. Zoo heeft het militairistische monster al weer grootere afmetingen aangenomen en het kan niet anders of Europa gaat langzaam maar zeker zijn financieel bankroet tegemoet, wanneer niet de volkswil zich meer geprononceerd gaat uiten tegen die moderne menschen- slachtplaatsen. Wanneer ooit een Europeesche oorlog uitbreekt, dan zal die oorlog omvatten bijna geheel Europa. Niet alleen zal de Driebond tegen de Entente optreden, maar de Entente zal Spanje meeslepen, zal Griekenland in den strijd wikkelen, zal den Balkan opnieuw mobiliseeren tegen Italië en Oostenrijk. Zweden zal zich uit vrees voor de Russen, van wie al lang verwacht wordt, dat zij tc eeniger tijd Zweden zullen aan vallen, Zweden zal zich misschien bij den Driebond aansluiten. Zal Noor wegen zich dan, zooals gevreesd wordt, op Zweden werpen? Zullen kleine landen als het' onze, als België zich buiten den strijd kunnen houden? Wo vreezen dat mocht eenmaal een dergelijke internationale strijd uit breken, er in de wereldgeschiedenis geen tweede dergelijke feit zou zijn aan te wijzen. Het jaar 1913. I. De beteekenis van het jaar 1913 is voornamelijk bepaald door den Balkan oorlog, want niet alleen heeft die oor log de verschrikkelijkste gevolgen ge had voor de bewoners van den Balkan zelf, maar de handtastelijkheden tus schen de Balkanvolken hebben een bedenkelijke wrijving tusschen de groote mogendheden met zich ge- bracht. Hadden de laatste drie maan den van 1912 deltotale ineenstorting van het Turksche rijk getoond, 1913 heeft het onverkwikkelijke tooiwêl aangeboden de overwinnaars vftpnaen Turk onderling kijvend te zien. 1913 is het herdenkingsjaar geweest van den bevrijdingsoorlog tegen Napoleon’s dwingelandij. Als later de Bulgaren 1913 herdenken, dan zullen zij er steeds den bit eren nasmaak bij krijgen dat op de overwinning een smadelijke nederlaag is gevolgd. Toen Turkije vernederd lag en de leuze „behoud van den status quo” tot een aanflui ting was geworden, toen hebben toch Oostenrijk-Hongarye en Italië den overwinnaars willen onthouden dat deel van den buit wat nu als vorsten dom Albanië in de rij der mogendheden is getreden. Het is aan het initiatief van Frankrijk en Engeland te danken geweest, dat dit Albanië is geboren zonder oorlog. In den eersten tijd dreigde het dat Oostenrijk-Hongarije Servië gew apender hand zou beletten zich aan de Adriatische zee te neste len. Het zon dan de Panslavisten heb ben zien optreden als mede-beh^erder van de macht in de Middellandsche zee. Daarvoor wilde Oostenrijk-Hon garije en daarvoor wilde ook Italië waken. Reeds jaren hadden beiden een voortdurende propaganda in Al banië gevoerd en in geen geval moeht dit. land in handen van de Balkan- staten komen. Dat het zonder oorlog is afgeloopen is te danken geweest aan de gezantenconferentie, die hoe weinig we anders sympatiseeren met diplomatenwerk, tenminste ditmaal een oorlog heeft weten te voorkomen. Want natuurlijk, tegenover de vijand schap, die Oostenrijk de ^alkanstaten bewees, stond de sympathie van Ros tand voor ziju mede-Slaven door zijn mobilisatie’s aan de Gallicische grens. We zullen niet in den breede herha len hoe het verloop van den Balkan- geld. de meegenomen, en voorraad baar geld zend gulden, die op het kasteel Leuronsac was .Daarmee waren aanstaande reizigers echter niet red. Echter er stonden een veertigtal goede paarden in het slot en die wa ren schijnbaar niet opgemerkt door de soldaten. Dit bracht hem’ op de ge dachte den tocht naar Parijs te aan vaarden als paardenhandelaars. Zoo sloeg men twee vliegen in één klap. Eerstens kwam men in die kleeding veilig verder, in de tweede plaats kreeg'men het noodige geld. Het was reeds na middernacht, dat de bewoners vari het gehucht Piné- tras door een luid paardengetrappel pit hun slaap werden gewekt, dat ‘zich evenwel spoedig weer in de richting van Axbonne verlAbr. Het was een schoone voorjaarsn^cht, de bloesems verapreiddeji een héérlijken geur en vooral de oranjebloesems ro ken heerlijk. De reizigers echter let- ITATEN. [Albanië op til. prt. uit Parijs ver- prrespondent van na aan zijn blad, heeft opgevangen her samenzwering r Izzet Pasja zou int heet te staan, ibaniö’in te schepen en gezag: aldaar meester te 60ÏB8GHE COIRIVL PRIJS VAN HET ABONNEMENT^ Per kwartaalf 1.25 Idem franco per post„1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad1.50 Idem franco per post«1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. eens naar Parijs te gaan. Daar wil de hij zijn bedrieger treffen. „Ik weet, burgeres,” sprak hij eindelijk, „dat ik u zeer veel leed berokkend heb; eigenlijk was dat voor u bestemd, burger Charles; dat ia nu evenwel hetzelfde. Breng dus daarvoor uw dank aan Grandsoif, die mij vroeger mishandeld en gesla gen heeft als een hond. Wonder dat ik meer en meer een duivel gewor den ben, een ezel, die zich voor den gek liet houden door Pierre Donard. Hoeveel schuld uw vader daaraan had, burgeres, mag hij thans over denken in de gevangenis teBesangon. Maar dat is thans geheel veranderd, en nu, wanneer gij mij uw vertrou wen wilt schenken, zal ik liever sterven dan u verraden.” De kunst van vleien en mooie woorden spreken, verstond hij niet wat -hij zeide, klonk somber en te vertrouwen. Verbaasd keek Madeleine hem aan. Zij geloofde hem onvoorwaardelijk. Zij wist niet waarom, maar zij had een vast vertrouwen in hem gekre gen. Zij wist zeker, dat hij haar ab soluut geen kwaad zou doen, day zij een overwicht had op den woes teling. Wat verder Charles betrof, hij' had liever een meer vertrouwde bode gewenscht, maar waar zou hij die vandaan halen, en zonder geleide liep hij nog veel meer gevaar. Hij besloot dan maar toe te stemmen in het ge ne helpt ons l boodschap aan een len en wij zullen n, wat U te missen hervormingen in de Anatolische^Vila- yets voortgezet tusschen den grootvi zier en de vertegenwoordigers van Duitschland en Rusland en wel met bevredigend verloop. Er komt toena dering tusschen het standpunt der mor gendheden en dat der Porte. Waar schijnlijk zullen in de volgende week de onderhandelingen kunnen worden beëindigd. De panten waarover reeds overeen stemming is verkregen betreffen de verdeeling der zes vilayets Van Bitlis, Erzeroem, Marmoeret Stil Azis, Dia- bekr en Sivas, die elk onder een vali zullen worden geplaatst in twee in- spectiedistrictenvoor ieder district wordt door de Porte, na niet-officieele aanwijzing van den te benoemen per soon door de mogendheden, een gene- raal-inspecteur benoemd, die onderdaan 1 van een neutralen staat moet zijn en voor tien jaar wordt aangewezen. De vilayets krijgen generale staten, gekozen door de bewoners, waarbij dezelfde rechten zullen worden toege kend aan de Muzelmannen en de Christenen de verkiezingen zullen ge houden worden volgens het stelsel van evenredige vertegenwoordiging. De gezanten hebben nog den eisch gesteld, dat de ambtenaren voor den hervormingsarbeid in Anatolië door de Porte slechts na goedkeuring van de gezanten zullen worden aangewe zen, en dat in de geschillen tusschen de generaal-inspecteurs en de bjjraden door de gezanten zal worden beslist. De Porte kan deze eischen niet aan vaarden, naar zij mededeeldemaar de gezanten bleven op hun eisch staan, zoodat de Porte zich daarover nog eens zal moeten beraden. Frankrijk. o Tramongeluk. Uit Limoges wordt d.d. 4 Jan. aan de Maand. Crt. geseind Bij Texonnieres derailleerde heden een tram. Er zijn 2 dooden en 10 ge wonden. Balkan* Een staatsgreep il Naar de Maand, neemt, seinde een 1 de „Ternps” te Val dat hij geruchten van het smeden ec aan welker hoofd/de Turksche minister van Oorlog - staan, die op het pan zich naar Albanië’it zich van het gezag* aldaar maken. Oostenrijksche schepen, ^met wapens geladen, zouden v|n Constantinopel naar Brindisi vertrekken zijn. In krin gen, die in nauwe betrekking tot de contröle-commissie staan, wordt dit gerucht niet tegengesproken. GriekuTland. Er zal in de komende jaren tusschen Griekenland en Turkije eenzelfde wed ijver in bewapening zijn, als dit tus schen Engeland en Duitschland het geval is geweest. Het Grieksche vloot- program voor de aanstaande vijf jaren omvat den aanbouw van twee pant serkruisers (Dreadnonght-type) twee 10.000-tons kruisers, 25 torpedo booten, vijf onderzeebooten en kanonneerboo- ten en 20 watervliegtuigen. Zoowel de Turksche als de Grieksphe vlootreorganisatie heeft plaats* onder Engelsche leiding. Oostenrijk -Hongarije. Van aartshertogin tot verpleegster. De Daily Tel. meldt dat opnieuw een Oostenrijksche prinses afstand heeft gedaan van al haar titels en waardigheden om zich in het gewone leven te laten opnemen. Hoewel dit zonder eenig gerucht naar buiten heeft plaats gehad, maakt het geval toch in Weenen het onderwerp der gesprekken uit. Aartshertogin Isabella, de dochter van aartshertog Friedrich, was gehuwd met prins George van Beieren. Eenige maanden na hun huwelijk werd echter reeds weer de scheiding uitgesproken. De aartshertogin wilde zich niet onderwerpen aan het gebruik, dat ge scheiden prinsessen worden opgebor gen in een klooster. Zij verklaarde, dat zij zoo nuttig mogelijk voor hare medemenschen wilde werkzaam zijn en zij verbond zich aan het „Rudol- leide van Jacques Beauchène, waar mee ze het spoedig eens waren. Zoo spoedig Jacques eenigszins hersteld was, werden de toebereidselen ge maakt. De eerste hinderpaal bleek spoedig te komen, in den vorm van de gewichtige geldkwestie. Behalve de paar goudstukken, die Charles in zijn tasch had, was er geen baar De soldaten hadden natuurlijk cassette van burggraaf Etienne daarmee de gehoele '•'4 van vijftiendui- de de ge- De ziekenfondsen en de doctoren. In de Sociale Kroniek van mr. H. J. Tasman lezen we: De ziekenfondsen in ons land be ginnen zich te weren. Er is een Lan delijke Federatie ter behartiging van het ziekenfondswezen gesticht. zeker zou men dit bericht niet heb ben ontvangen, als Jacques Beauchène bij die gelegenheid geen blijken van vermetele sluwheid aun den dag had gelegd, en van opofferende *uunhap- kelijkheid. Hij scheen inderdaad oen verandering ten goede te hebben on dergaan. Het berouwde hem blijkbaar dat hij zijn vroeger en heer in zulk een ellende had gestort, zonder dat iemand er ooit voordeel bij gehad had, dan de soldaten, die bij deplun- dering goed hun slag geslagen had den. Aan Jacques had men het te danken dat er bericht van den ouden graaf gekomen was. De brieft die de graaf door^ zijn celvenster geworpen had, was door Jacques opgezocht on luidde „Dierbare kinderen!- De Hemel, die ons allen zulke be proevingen toezendt, moge u genadig s, luen ziji zijn. Ik had' liever gezien, dat gij srtien dagen kbeiden naar Turijn gevlucht waart. 1 Gij hadt mij maar aan mijn lot moe ten overlaten. Maar aangezien jelui dat niet wilt doen, zal ik zoo veel ik kan helpen. Men heeft mij' gisteren mijn overbrenging aangezegd naar de Conciergerie, de wachtkamer voor guillotine-patiënten, waar ik zal worden opgesloten. Mijn proces zal voor het revolutionair tribunaal ka men en wat dat beteekent zult ge in Parijs waarschijnlijk wel vernemen. Ik ben hopeloos. (Wordt vervolgd) PRIJS DER ADVERTENTIfiN: Van 1—5 gewone regels met bewijsiïuinmerf 0.55 Elke regel meerw 0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. 11) Jacques Beauchène lag er over na te denken hoe einenaardig het toch met de begrippen vrijheid, gelijkheid en broederschap gesteld was. In de laatste uren had hij het aan den lijve ondervonden, en daar, waar hij juist haat en verachting verwacht had, hij liefderijk en zorgvuldig verpleegd werd, terwij, hij slaag en. wonden ontving, waar hij zelf meende op dank en welwillendheid recht te heb ben. Zoo dom was Jacques dan ook niet of dit onderscheid viel hem bij zonder in het oog. Hij had leergeld betaald. Óf men de menschen in bur gers of burgeressen, edellieden of boe ren verdeelde, dat was slechts bij zaak. Hoofdzaak was, dat de men schen met al hun gebreken en on deugden behept bleven. Hoe langer Jacques Beauchène daarover nadacht, hoe meer hij zijn haat tegen Pierre g Donard. richtte, die de tienduizend K francs in goud, zooals hij meende, Sb zelf opgestoken had. En hij geloofde dat deze weer in I Parijs vertoefde, zoodat meer dan ooit den wensch in hem brandde even- finer Hospital” als eenvoudig verpleeg ster onder den schuilnaam van „zus ter Irmengard”. Zij woonde in een klein, dakkamertje en nam aan alle werkzaamheden en plichten van de andere verpleegsters deel. Thans zal zij Weenen verlaten en naar een hospitaal in Spanje gaan. En in het voorjaar wil zij naar Albanië om daar een opleidingsschool voor ziekenverpleegsters te stichten. Züid-Amesika. Onder „generaals11. Te Coro in Venezuela leefden sedert eenigen tijd twee „generaals11 Vanex- president Gastro, wapenbroeders en bovendien geparenteerd, in onmin, generaal Urbina en generaal Gouzalès. Generaal Urbina was in verband met een opengekomen erfenis die beiden toekwam, door generaal Gonzales al vast sedert 18 Augustus 1913 als over leden aangegeven. Om het tegendeel te bewijzen schoot generaal Urbina gisteren generaal Gouzalès dood, waarop de echtgenoote van dezen den nalatige generaal Urbina blijkbaar aan zijn plicht van 18 Augustus 1913 wil lende herinneren, hen in zijn huis op zocht, en op zijn beurt doodschoot. Portugal. De toestand. Sedert eenige dagen deed in de Eu ropeesche hoofdsteden het gerucht de ronde, dat de jongste Portugeesehe samenzwering in Oporto, het werk zou geweest zijn van een handlanger der Portugeesehe regeering. De Excelsior ontvangt thans uit Madrid het bericht dat een voormalig ambtenaar der Por- tugeesche geheime politie, Homero Lanastre genaamd een notarieele ver klaring heeft doen opstellen, waarin wordtuiteengezet, dat de jongste „samenzwering11 in Oporto door den Portugeeschen politie-beambte Scevola op touw gezet is. Scevola had zich het vertrouwen der Portugeesehe Ko- ningsgezinden weten te verwerven, en hen van wapenen voorzien. De namen der Koningsgezinden waren daarop door Scevola verklapt, en toen zij de Portugeesehe grenzen overstaken, wer den allen in hechtenis genomen. Turkije. Anatolië. Volgens berichten uit Constantinopel worden de onderhandelingen over de ten daar niet op, De paardenjongen wan nauwelijks twaalf jaar; met zijn vettig, kort haar onder en door de smerige pet, zijn gróote klompen en zijn gescheurde broek, leek het een verwaarloosd kereltje in den stal opgegroeid. Hij staarde nogmaals om en keek dweepend in de richting van het kasteel de Leuronsac, dat zoo in de hoogte prachtig voor zijn oogen te bewonderen was en zuchtte smar telijk, toen hij bij de kromming van den weg gekomen het geheel uit het oog verloör. „Allons Guillaume,” riep nu de grove boerenstern van Jacques, „wat voor den* duivel beteekent dat zuch ten en gapen achter je. Parijs Welk een verlossing was het voor de reizigers, toen zij de „Nötre Dame” na veei w van vreeselijke k gevaren en inspan ning in het oog kregen. Charles had gemeend dat zij er in twee dagen en twee nachten er hadden kunnen zijn, maar hij had daarbij gedacht aan den’ geregelden postdienst tusschen Tran che Comté en Parijs. Onder A omstandigheden ging de reis met groote bezwaren gepaard, dagen alleen had men zich in klooster Saint-Lazare moeten ophou den om het antwoord van den burg graaf uit Bosan^on af te wachten. En

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1