Miss Hobbs POTTELBERG Handelsdrukwerk, ÖPENBiRE ÏERKOOPIIIG. Hollandsche Qrondkredietban\ AMSTERDAM Stokpaardjes Lelieiinielk wp maakt de huid zacht en gezond. Zij verfraait en verjongt de teint. HAAR de Electrische Drukkerij A. Brinkman Zoon Telefoon 82. Markt 31. KOKO Bonwmanswoning, Wei- en Hooiland, Rekeningen, Kwitantiën, Wissels, Postpapier,. Enveloppen, enz. enz. levert Dienstaanbiedingen hebben in de Mej. de Wed. E. Alter 269* Gedempte Gracht 269A ïlboiineert op dit Blad. DE ZUID-HOLLANDSCHE WESSANEN LAAN, Wormervssr. Brokkenhuis. Goudsche Courant o. 13371 Advertentiën. Alle B-o-itex: FEL1LL Cacw LOOPT UW KAM WEG MET UW s HAAR?^ Volgeslort Maatschappelijk Kapitaal EED MILLIOEN GLD. - tarn ruim f 700.000,—, - ©e Seit&i NIEUWE SCHOUWBURG SOCIËTEIT „Offil GENOEGEN". XTïe’vx’ I LITER a 15 cr.| k van Bl'ommestein's Inkt is proefondervindelijk de BESTE, en volkomen ONSCHADELIJK Maatschappij vari Verzekering op het Leven, HEERENGRACHT 12 - DEN HAAG. Ziet Uw drukwerk na, bij het begin van het jaar. -- Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater. Lijïizaadkoeksïi J. KOEMAN 21.60.51 hectaren VLIST. Onzuiverheid Maatschappelijk Kapitaal f l.OOO.OOO.-. Telefoon Int KEAMSG Hoofdprijs: f 48.000,— en vele andere. PREMIE-AANDEELEN f 12.50. DEN HAAG, geeft de HOOGSTE WAAR DE voor Gedragen Heeren- en Dameskleeding. 3K“MejdeWeiE. ALTER 7 68 .Der DRACHEN-QUELLE NATUUR BRONWATERj ANTON COOPS, Wijdstraat 29 A. N. v. ZESSEN A. GROENEVELD Lnz. A. OOSTERLING Druk vso A. BRINKMAN A. ZOON. - Goud». Td. No. 8040 Noord. Ta. Adr. FONSANK. Vrij bewerkt KI totfd doen door k “KOKO” te gaan gebruiken voor bot te laat is. Donderdag 8 Januari 1914 5e Voorstelling in het Abonnement, ROTTERD*MSCH TOONEEIGEZELSCHAP. Directeur P. D. VAN EIJSDEN. KOKO DOET HET HAAI (i FLESSCHEN WORDEN OP REKENING GESTELD,DOCH BIJ TERUGGAAF VERGOEM APEIDOO RN- HOILAN D. f»r»e/fcaclfc/** gratie ^rkr(jgbMr. Gen. Agent voor Holland: CATALONIÊ te Tilburg. Vertegenwoordiger voor GOUDA en OmstrekenJf. 3f. BELONJEJr. Agent Amstel-Brouwery, Keizerstraat Tel. 83, No. 148, Gouda. De Heer en Mevrouw Dr. A. O. GEITELvan deb Mf.ïj betuigen hiermede, onder aanbieding van hunne 1 wederkeerige heilwenschen, hunnen hartelijken dank voor de ‘op 1 Jan. jl. ondervonden belangstelling. OPGERICHT I7M. KOSMKUMK FABM1EKKN Voedert uw Fee met de zuivere murwe merk ,«er” en W L, em HOïABOOMXliOEliKX merk Uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Eere-Diploma Parijn 1900. Negen Gouden Medaille». De Winter nadert. Bij de groote aanvraag om kleeding en schoeisel komt nu ook de vraag naar KACHELS. Stadgenooten, wie helpt ons? Zendt s.v.p. een boodschap aan een der Commissieleden en wij zullen gaarne laten halen, wat U te missen heeft. Tel. n°. 178. De Commissie: W. GOL, Voorz. I. v. DANTZIG, Vice-Voorz. B. D. GROOTENDORST, Pen. Prijs 40 cent per stuk. Verkrijgbaar bij BALT; a. dk jo.vg Oosthaven 31. De Notaris te Haastrecht zal in het openbaar ver- koopen, bij inzet, verhoogingen afslag, op Woensdagen 14 en 21 JANUARI 1914, telkens des voormiddags elf uren, en wel op 14 Januari in het Koffiehuis van den heer Goudriaan en op 21 Januari in het Koffiehuis van mej. de wed. Blanken aldaar: Een goed onderhouden, gunstig ge legen no. 58, met schuren, hooiberg, verdere betimmering, erf, boomgaard, enz. benevens een arbeiderswoning en eenige perceelen uitmuntend te zamen groot alles staande en liggende in de Oost zijde polder te Verhuurd, de gebouwen enz. tot Mei 1918, de landerijen tot November 1917 voor f 1560 per jaar. De huur komt van 1 Mei 1914 ten voordeele van den Kooper. Betaling der kooppenningen 1 Mei 1914. Perceelsgewijze omschreven in vei- lingboekjes, welke vanaf Januari verkrijgbaar zijn ten kantore van den Notaris, die tevens nadere inlichtingen geeft. van het bloed veroorzaakt do meeste ziekten. De Laxeerpillen van Apotheker BOOM zuiveren het bloed, verdrijven overtollige gal en slijm en bevorderen den stoelgang. Prijs per doosje 25 en 50 cent. Alleen echt zoo elk doosje voorzien is van de handteekening firma M. A. ÈOOM. 15 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS, Fa. WOLFF Co., te Rot terdam bij E. VAN SANTEN KOLFF, Korte Hoofdsteeg 3. CommissarissenMr. M. M. SCHIM v./d. LOEFEJ, (Pres.), Dr. A. E. TEN OEVER, Mr. A. S. MIEDEMA, A. M v. EMBDEN, Dr. P. H. J. BERENDS, Mr. J. W. DE KANTER (Secr.) Directeur: Mr. J. W. KONING. 9^F* Do Maatschappij sluit alle soorten Levensverzekering tegen lage premiën. Vrijgevige voorwaarden. Voor inlichtingen wende mon zich tot de Heeren: G’. MOlJWlftKKH’rKH, Haven te McAoonftocen, en tj. C. Mestharen te Honda PR Per kwartaal Idem franco pe Met Geïllustreei Idem franco pei Abonnementen Markt 31, by I Inrichtingen welke c HINDER KUNNEN BURGEMEESTER t I van GOUDA. Gelet op de artt. 6 t WET; Brengen ter algeme< I de Secrete rie ter visie i I met bijlagen van de »De Goudsche Machin te Gouda om vergunn I barer fabriek, door bij I ceel gelegen aan den L kadastraal bekend Secti Dat op Dinsdag de des namiddags ten l>/2 huis gelegenheid is om gevraagde verdunning dat gedurende drie da op de Secretarie der G sake ingekomen schrif kennis genomen. De aandacht wordt e volgens de bestaande tot beroep gerechtigd 2 eenkomstig artikel 7 het gemeentebestuur ol leden zijn verschenen «waren mondeling toe Gouda, den 6 Januar Burgemeester en Wet' R 1 E I 1 13) Gemeene scfiimp- 1 weerklonken achter hij zich verschrikt o nog, hoe een sanscuh den met zijn piek d „Kunt ge niet bet< passen, ezel!” schi Beauchène toornig, me dier, helpen, dat hij gaf den sansculot stopper. „Bedaard, Jacque bedaard!” riep Chai Doch het paard sti heele oploop van m< „Liet zijn vermomc liepen eenige ruwe L.’ „Staat ze dood, ze p g Aan den lantaarnpaa dood, gebruiken wij fete in de Seine. Weg i fc Het tumult was n f /gen; de botsing, d I >als hun ondergang ^Onvermijdelijk. Zijn t naar Madeleine, die levend thsschen het L Vatte haar snel in d Dansavond Jacoba v. d. Pas. Beleefd verzoeken wij geregeld tgdig mededeel r'g te mogen ontvangen van vergaderingen, concerten, vermakelijk heden enz., - m deze dan in onze agenda ie vermelden. Het jaar (Slot Oostenrijk. Van 1 leven is o, zoo wein de parlementen óf ni bonden zijn. De on den gang van zaken land ontzaggelijk gr< der de gevoerde buite is het voorwerp var noegen der Oostem afgeloopen jaar dan product van het dipl' te zien gegeven, st< tot opgewektheid, zich in den strijd op herhaaldelijk voorop daar heeft het zijn v lijk zijn dreigemente kunnen krijgen door leger op de been October 1912 af h< eenige maanden bijna aan de Servische ol Blijspel in 4 bedrijven van JEROME K. JEROME. AANVANG 8 uur. Voor entree der Leden en hunne huisgenooten zie men de Programma’s. Entróe voor Vreemdelingen f 2. per persoon. (Loge, Stalles, Balcon). Niet-Ledeq, inwoners van Gouda, hebben geen toegang, dan op de Galerij. Entree voor de Galerij, zoowel voor Leden als Niet-Leden, inwoners van Gouda, 40 cent per persoon. Twee dagen voor iedere Voorstelling, van de Sociëteit uitgaande, zullen daarvoor bij den Buffetchef der Sociëteit en des avonds van de Voorstelling aan het Bureau, entrée-bewyzen verkrijg baar zijn. Bespreking der plaats 10 cént extra. GROEIEN. GAAT HET UITVALLEN TEGEN. HtlM. K„STAL. WOITILS. BEVAT GEEN KLEU^TOF. OLIE OF VET. VERFRISSCHEND VOOR DE HOOFDHIHD. KOOP HET VANDAAG VAN UW DROGIST OF COIFFEUR. PRIJS: Ft 0.75, fl. 1.60, en IL S.00 vr flacon. VocnN^Z^lXn^ v N. Brabant ei) Limburg. *olw rnezland, Gn f NT. HBMKI »ANDKU. H«r»n<r«cht B, Attutentea. Met wederkeerigen heilwensch mijn hartelijken dank aan alien, die mij bij de wisseling van het jaar bewijzen van belangstelling gaven. Dr. A. MONTAGNE. Gouda. Schoonhoven. Krimpen a.d. IJssel. Zegwaart. Ftna* HiNDllHA, liHk Eerstvolgende Serietrekking 15 Januari 1914 - van 40 Serieën a 50 Premie-aandeelen. - Minste aflossing f 15. De Premie-Aandeelen zijn verkrijgbaar ten Kantore der Hank en bij hare Agenten ad. f 12.50 por stuk. Zij nemen deel aan 6 Uitlotingen per jaar en worden te allen tijde teruggenomen door de Bank tegen ƒ11.—. Verdere inlichtingen en prospectus zijn verkrijgbaar ten Kantore der Bank. Ueeren^raeht 520. •leed» Qtccen. MF* Hmc advertentiën kosten slechts bij vooraitbelaliog: 16 regels f 0.35, voor elke regel meer 6 cents. Opgaaf uitsluitend aan het Bureau. Koopt geheele of gedeelten van Inboedels. Is ook naar buiten de stad aan huis te ontbieden. Brieven -worden vergoed. Let s. v. p. op NAAM en ADJR ES: 269* Ged. Gracht 269* DEN HAAG. 8 Jan. „Nieuwe Schouwburg”, 8 u., 5e Abonn. Tooneelyoorstelling. 12 Jan. Soc. de Reunie. 8 uur. Hon- gaarsch Strijkkwartet. 13 Jan. Soc. „de Reunie”, 7,/j m, Voordracht Ned. Reisvereeniging. 14 Jan. „Nieuwe Schouwburg”, 8 u., Münchener Kammerspiele „Der Faun”. 26 Jan. „Nieuwe Schouwburg”, 8 a.,

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 3