Illllllllllllllllllllllllllllllllll (1 OPENBARE ÏERKOOPING. BRONGAS. Concert Overwinnen of Sterven. „HALF WATT” DM THEE Men wordt venocht op ’t MERK te letten LAMPEN Dienstaanbiedingen hebben in de Goudsche Courant efeedt mccet. Boijmclii! SlrijkWtl. Bioscoop-Salon „Gouda Vooruit KOKO'XHAAR Bouwmanswoning, Wei- en Hooiland, NOACK’s Vleeschwaren. 4- BRONGAS. DE 2UID-H0LLANDSCHE Maatschappij van Verzekering op het Leven, HEEHENGRACHT 12 DEN HAAG. No. 123: Ad veilenden VÉRVANGEN BOOGLAMPEN Terui 9 KUNSTKRING GOUDA. AGE1TDA. FEUL Adverteert in dit Blad. XTïenj. Tournée Miïnchener Kammerspiele. K LITER a 15 ct.| Telefoon Ii LOOPT UW KAM WEG MET UW s HAAR?^ |~AHGST Spannend drama. Willem van Limborgh, Wie wil prachtig licht hebben? Jb. KOOIJ Kz., Driedaagsche Groote Expositie ParijscheModelhoeden Prachtige Bontwerken. GEOPEND: Donderdag 8,Vrijdag0 en Zaterdag 10 Jan. 1914 van 10-7 uur in Hotel „DE ZALM” Markt. MF* Uitsluitend eerste qualiteiten tot uiterst billijke prjjzen. A. VERDUIN, ’s-Gravenhage. M. RAVENSWAAYZONEN NIEUWE PHILIPS Met Goud en Zilver Maatschappelijk Kapitaal f 1.000.000.-. J. KOEMAN 21.60.51 hectaren VLIST. Eerste op Maandag 12 Januari, ’(avonds 8 uur, in de nil hl e» Vermaak der Soc. De huil n 12 68 DRACHEN-QUELLE NATUUR BRONWATER Vrij bewerkt ANTON COOPS, Wijdstraat 29 A. N. v. ZESSEN A. GROENEVELD Lxx A. OOSTERLING De OPVOERING van er Faun la UITGESTELD tot Januari a.s. Schouderham Blaasham Hoofdkaas a la Jardi- nierre Kalfsrollade IFLESSCHEN WORDEN OP REKENING] |GESTELD»DOCH BU TERUGGAAF VERGOED! n n H JJ n n n h n n n n n r> 71 24 P Per kwartaal Idem franco j Met Getllustre Idem franco f Abonnementei Markt 31bij ■W Deit adverlentiên kosten sleoiiLs bij vooruitbelaliog: 16 regels f 0.35, voor elke regel meer 6 cents. Opgaaf uitsluitend aan het Bureau Goud*. Schoonhoven. Krimpen ».d. IJssel. Zegwaar! Urn* goed doen door "KOKO to gaan gebruiken voor kot te laat is. mededeel >g te mogen ontvangen van Groot spannend drama in 4 acten. En verder: Moeder Michel. Comedie fine. Op het meer. Prachtvolle natuuropname. Calino neemt den plezlertrein. Komisch. Zie verdere reclame. Plaatsbes preken 5 ct. Heden overleed tot onze diepe droefheid onze lieve Vader, Behuwd-, Grootvader en Zwager, de Heer ouol- Hijksontvanger, in den ouderdom van 71 jaar. Blora, (Ned.-Indiö.) J. M. N. L. VAN LIMBORGH. Naarden. M. A. W. SCHOLTEN— VAM LiMBOItGH. J. R. SCHOLTEN en Kinderen. Hij wende zich tot JAC KOOIJ Kz. puttenboorder te Wieringerwaard, die zich gaarne belast met hetinstal- leeren van Reeds jaren lang is dit werk door ondergeteekende met het grootste succes uitgevoerd. Begrootingen kosteloos. Aanbevelend, WIERINGERWAARD. 10 Jan. „Het Schaakbord”, 9 u., Con cours Mercurius, afd. Gouda. 11 Jan. „Nieuwe Schouwburg”, 8 u., Royaards’ Tooneel ^De Vrouw in te geven door het wereldberoemde Emerich Waldbauer Isto viool. 2de alt. violoncel. Nieuw PRACHT-PROGRAMMA van VRIJDAG 8 JAN. en volgende dagen mot het succesnummer Houten. A. W. VAN LIMBORGH. Teteringen. C. VAN LIMBORGH. Heusden. Wed. H. A. SABRON— DE GlDTH. Teteringen, 8 Januari 1914. Verzoeke van rouwbeklag verschoond te blijven. 4 De teraardebestelling zal plaats hebben op Zaterdag 10 Januari, lop de begraafplaats Zuylon te \Prinsenhage. VAN EN Iedere dame wordt beleefd tot oen bezoek aan deze expositie uitgenoodigd. Geen verplichting tot koopen. Berliner Ital. Vleeschkaas. Leverkaas Plocworst uit het Magazijn vam GOBTNCjffBM. Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf, twee en een half en een Ned. ons met vermelding van Nom- mer en Prijs, voorzien van nevenstaand Merk, vol gens de Wet gedeponeerd. Zich tot de uitvoering van geeerde orders aan bevelend, J. C. BIJL, voorheen J. BREEBAARTLz. Nu de begrootir ons liggen, zij h voor het grootste den blik terug naa den dag van het ministerie Cort vai Wat een omme' den tijds In de de Staatscourant d< opgetreden ministi landsche volk bel scheen het wel, i tiepers ten minste er een kabinet ach had plaats genom weinig bewust wi omstandigheden, regeering aanvaart soo te «eggen, n blazen, om het te die meening werd zóó algemeen verb: per het noodig vo wende stem te doe niet al te gauw het regeerkasteel daarvoor het juist nutten. En wie d< slagen op de kolor op Hoofdstuk I in de conclusie komt mort aan het kabi dat in geen enkel litieke omstandight pen, en dat een niën in zijn midde gekend groote fel stige onverdraagza candidaat had blijl Treub niet te sprt nende hand aan geving zou slaan, van Best toen jr kunstmatig op Aa betooging voor te de verzoeningsgezii rede gebleken uit eene Staatscommi onderzoek zou woï hoeverre eene alge regeling mogelijk subsidieering van derwijs, werd met 1 het kabinet droeg werden op de Tentoonstelling te Ostende, Londen, Amsterdam, Parijs enz. de LAXEERPILLEN van Apo theker BOOM bekroond. Prijs per doosje 25 en 50 cent. 12 Verkrijgbaar te Gouda bij ANT0N COOPS, Fa. WOLFF Co., te Rot terdam bij E. VAN SANTEN KOLFF Korte Hoofdsteeg 3. KOKO DOET HET HAAR GROEIEN. GAAT HET UITVALLEN TEGEN. VERSTERKT DE WORTELS. HELDER ALS KRISTAL. BEVAT GEEN KLEURSTOF. OLIE OF VET. VERFRISSCHEND VOOR DE HOOFDHü KOOF fflCT VANDAAG VAN UW DROOMT OF COIFFEUR. FRIJS: FL 0.70. n. 1.S0. MO r fU— Fijne Ham25 ct. p. o. r> r> fl H 12 24 Gevulde Varkenspoot 20 Gekookte Metworst Ossetong Servelaatworst De Notaris te Haastrecht zal in het openbaar ver- koopen, bij inzet, verhooging en afslag, op Woensdagen 14 en 21 JANUARI 1914, telkens des voormiddags elf uren, en wel op 14 Januari in het Koffiehuis van den heer Goudriaan en op 21 Januari in het Koffiehuis van mej. de wed. Blanken aldaar Een goed onderhouden, gunstig ge legen no. 58, met schuren, hooiberg, verdere betimmering, erf, boomgaard, enz. benevens een arbeiderswoning en éenige perceelen uitmuntend te zamen groot alles staande en liggende in de Oost zijde polder te Verhuurd, de gebouwen enz. tot Mei 1918, de landerijen tot November 1917 voor f 1560 per jaar. De huur komt van 1 Mei 1914 ten voordeele van den Kóoper. Betaling der kooppenningen 1 Mei 1914. Perceelsgewijze omschreven in vei- lingboekjes, welke vanaf 1 Januari verkrijgbaar zijn ten kantore van den Notaris, die tevens nadere inlichtingen geeft. Sachsische leverworst 11 ct. p. o. T‘“J’ 15 25 16 15 Ontbijtspek. 14 Saucisse Boulogne 25 Muisjes Rookvleesch 26 Gekookt 27 Botjes 16) Het was verwo kleine, bieeke ma van het woord bei in vuur geraakte, hem gesproken, wa r doch koud en lang de groote, geweldi verschrikt ineen, t Hij wist dat Robei verschrikkelijke w waarvan hij zich i dag overtuigen koi ster maar uitzag, de karren voorbij oordeelden ter g den. Zevenhonderd terechtstellingen ha rige maand geteld ren de gevangenis „Wie sprak vo, Danton.” „Wat zei hij?” I pierre, kalm alsof zaak gold. I „Zoo goed als x groepen in bescheri den beschuldigde, Nadet, persoonlijk 15 - 50 26 17 19 n n n n r n n Ti n kwal. Geldersche Rookworst l"“kwal.FrankforterknakworstjM. Casseler Ribjes. Beleefd aanbevelend, A. <1. OPMTELTEW, HOOGSTRAAT 8. Dit Nummer bladen. Commissarissen: Mr. M. M. SCHIM v./n. L0EFF, (Pres.), Dr. A. E. TEN OEVER, Mr. A. 8. MIEDEMA, A. M. v. EMBDEN, Dr. P. H. J. BERENDS, Mr. J. W. DE KANTER (8wr.) Directeur: Mr. J. W. KONING. De MaaUoliappü sluit alle soorten Levensverzekering tegen lage premifln. Vrijgevige voorwnarden. voor inlichtingen wende men rich tot do Hoeren: tt. HUUdmUKmUB. Hanen te AeAMM*«t>eM, en t.. C. LdfEBtCM, H'eetUaeen te 4UmMa. Johan von Temesvary. Egon Kornsteln Eugen von Kerpely. uitgevoerd zullen worden kwartetten van TSCHAIKOWSKY, CESAR, FRANCK en BEETHOVEN. Entróe voor Leden van den Kunst kring persoonlijk f 1.—a Voor niet-leden f 1.25. Voor leerlingen der Sted. Muziek school f 1.— Kaarten verkrijgbaar bij J. VAN BENTUM Zn. en aan de zaal. het spel”. 11 Jan. „Hollandia”, Markt, lO’/j v.m., Ledenverg. „De Dageraad”. Jan. Bovenzaal ’t „Schaakbord”, 8’/j u., Vergad. Kiesvereeniging „Gouda”. 12 Jan. Geb. Bouw- en Woningtoe zicht, verg, onderstandscommisrie „Armenzorg”, 2 u. 12 Jan. Soc. de Réunie. 8 uur. Hon- gaarsch Strijkkwartet. 13 Jan. Soc. „de Réunie”, 7*/i Voordracht Ned. Reisvereeniging. 16 Januari. Sociëteit „de Réunie” 8 uur, Voordrachtavond Dep. Gouda v. d. Mij. tot Nut van ’t Algemeen. 26 Jan. „Nieuwe Schouwburg”, 8 u., Dansavond Jacoba v. d. Pas. i Schouwburg”, Kammerspiele 28 Jan. „Nieuwe Schouwburg”, 8 u., Münchener Kammerspiele „Der Faun”. Beleefd verzoeken wij geregeld tijdig vergaderingen, concerten, vermakelijk heden enz m deze dan in onze agenda te vermelden. Druk van A. BRINKMAN ZOON. Gouda.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 3