G s hts, handel. EISEL Mo. 12374. Maandag 12 Januari 1914. 52e Jaargang. XTïevL-ws- en -^.d.-vertezxtieTola.d. voor G-ovLd.su exx Ozxxstxsleezx- Verschijnt dagelijks behalve Zon en •- IP EN. Buitenlandsch Nieuws. FEL'ILLETO^ £>e Seitanfiosèar. 1. Gouda en Heeren Eixxn.©n.laxx<a.. Telefoon Interc. 82. DRANKWET. KENNISGEVING. Feestdagen. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. ;r o.t» M BEKENDMAKING. kan ze men inhechtenisneming besluiten I (Wordt vervolgd.) Vrij bewerkt door AMO. over- voor f 1.25 1.50 - 1.50 1.90 gedaan altijd adres GOUDSCHE COURANT. TEIT IN ikbord”, 9u., Con- s, afd. Gouda, chouwburg", 8 u., aeel „De Vrouw in Post en Telegrafie. Naar de N. R. Ct. verneemt, zou het in het voornemen liggen ook voor de hoogere ambtenaren, evenals voor het lagere personeel is geschied, een commissie in het leven te roepen om van advites t© dienen bij een nieuwe salarisregeling. t”, Markt, 10’/i u. g. „De Dageraad”. 1 ’t „Schaakbord”, 1. Kiesvereeniging geroepen, teneinde het hoofdstation en andere openbare gebouwen te be schermen. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. iwij geregeld tijdi.: jen ontvangen vai erten, ver makel ijk leze dan in ons' in. man Zn.. Gcudi Duitschland. Overstrooming. Tal van stormberichten zyn de laat ste dagen ingekomen van Oostzee- kust. Zaterdagnacht heeft op de kust bij Köslin (Pommeren), een vreesolyk we der gewoed, waarbij het plaatsje Dan- kerort geheel is weggespoeld. Door verrekijkers kan worden waargeno men, dat de daken dor huizen door het water zijn bereikt, ook vele andere plaatsen worden door hoog water ge teisterd. Het gehucht Laasi is geheel van het verkeer afgesloten. In het visschersdorp Nest tusschen de Oostzee en het Jamundermeer ge legen, staan alle huizen onder water. Wagens van den electrischen tramweg zijn naar Nest gegaan om de inwoners met hun have en goed op te nemen. De golven slaan hoog over het dorp Karwenbrucheen extra-trein met marine-troepen en brandweerlieden uit Putzig zijn naar Karwenbruch voor het reddingwerk vertrokken. De storm heeft vreeselijk in Dantzig en de omgeving gewoedde zee-bad- inrichtingen zijn grootendeels wegge slagen. Groote schade is bij Zoppot aangericht, waarbij de zee ’t schier eiland Hela op verschillende plaatsen heeft doorgebroken. Zweden. In Zweden woeden heftige sneeuw stormen. Het scheepvaartverkeer is ge stremd. De Finsche stoomboot „Bone” is gisteren bij de Finsche scheren ver gaan. De talrijke passagiers werden door het stoomschip „Wellamo opge nomen, doch dit schip, dat reeds giste ren te Stockholm moest zijn, is nog BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Gouda, brengen ter open bare kennis, dat bij hen is ingekomen een verzoekschrift van Hendriks Rudolph, wed. M. J. C. P. de Keizer, zonder beroep, wo nende te Gouda, om vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein in de navolgende localiteithet voorlocaal van het perceel gelegen aan de Turfmarkt No. 84 aldaar. Binnen 2 weken na de dagteekemng dezer bekendmaking kan een ieder tegen het verleenen van deze vergunning schrif- telijk bezwaren bij Burgemeester en Wet houders inbrengen. Gouda, den 9 Januari 1914- Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, R L. MARTENS. De Secretaris, J. VAN HEUSDE. toen hij kwam om den Hol tan te bezoeken, en de Duitechero, in het hospitaal ter observatie opgenomeu, met serum te be- kunt ge u daarvan ieder oogenblik komen overtuigen. Ge sléchte naar naar de sloteninakerswerkplaats van burger Truchon, in de Boomstraat, met ver van de Notre Dame, tiaar zit zij dag aan dag en uur aau uur kou sen te breien, die zij onder de sans- cuiottes verdeelt.” „Burgeres,” zei Danton met een ïóet lachje, waardoor hij zich bemin nelijker geloofde te maken. „Ik ben verrukt in u zoo’n opofferende patri otic te vinden. Veroorloof rnij, dat ik don dank van het vaderland aan u ovórbreng.” „Gij zift wel goed, burger Danton, ik dank u,” zeide Madeleine schuch ter. Zij was bevreesd voor dien groe ien, sterken man, en had wel in den grond willen zinken. „Ga voort,” fluisterde haar tante haar in het oor, „denk aan je vader en denk er om, dat Danton minister van justitie is. Ik laat je met hem alleen. Wees sterk en moedig.” Zij kuste Madeleine zacht in den hals en wendde zich toen tot Danton met do vraag: „Durf ik u voor twee minuten mijn nicht toevertrouwen, burger Danton.” „Voor het geheele leven wel, bur geren Bailment.” „Neen, dat is niet noodlg, ik kom zoo weerom. Adieu.” onze goddelijke Marseillaise.” Iedereen, voor zoover hij in salons van burgeres Lucretia kwrue, a-- was immer lijke gezelschapsdame en gezien, wijl zij meesterlijk de «.uubv verstond ieder te onderhouden op de wijze, die hem ’t aangenaamst was. Zij was ontegenzeggeiijk een vrouw met een rijken geest, die de meeste leden van het gezelschap overtrof. Botsten de geesten plotseling tegen elkaar, dan kwam burgeres Bailment terstond tusschenbeiden met een korte amusante vertelling, een voordracht, of iets dergelijks. In de salons van burgeres Lucre tia mocht niet aan politiek worden en daarom leidde de bereid gevonden burgeres Railmont de geesten door een muzikale voor dracht weer van het onderwerp af Had do stedehjko geneesheer nu al leen maar zijn plicht gedaan, dan hadden de patiënten vrede met hem kunnen hebben, maar daarin bleef hij maar al te zeer in gebreke. Hij had beloofd tweemaal per dag de opgéslo- tenen te zullen bezoeken, maar de dag verliep en de dqkter liet zich in het geheel niet zien. Alle twee uren zou iemand komen om te hoo rei» of de quarantaine-gevangenen iets wenschten, maar van 's morgens 8 tot s avonds 6 uur bekommerde nie mand zich om hen. Ook werd hun in geen enkel opzicht getoond, dal de hand gehouden werd aan de voorge schreven voorzorgsmaatregelen. Geluk kig echter heeft deze treurig*» nalatig heid geen treurige gevolgen gehad de Nederlander was reeds binnen- en kele dagen zoo goed als geheel her steld en de Duitschers bleken niet door cholera aangetast. Maar opnieuw is gebleken, dat het soms eigenaardig kan toegaan in Constantinopel. „En als men dat ziet, dan verwondert men zich er niet genoeg over, dat ten ge volge van de zorgeloosheid de chole ra te Constantinopel geen grooter af metingen hooft aangenomen” eindigt do correspondent. Züid-Afbika. De werkstaking. Volgens de laatste berichten, welke uit Johannesburg zgn ingekomen wordt door een gedeelte der stakers den arbeid hervat, zoodat een vrij geregelde treinenloop weer spoedig te verwachten is. De posttrein naar Natal is vertrokken van de Kaap zijn een drietal treinen binnengekomen. Steen kolenmijnen worden ook verwacht. Te Kaapstad is de burgerwacht, ten getale van 1800 man onder de wapenen „En heeft hij de lijst dezer drie en dertig namen bekend gemaakt? zoi Talllen daarop weer. „Neen! Intusschen wel raden.” „En gij gelooft dat de Conventie tot de inhechtenisneming besluiten zal?” „Zij zal wel moeten, beste Tal lien, en ik verzeker u, ik geef geen drie en dertig stuiver meer voor die drie en dertig hoofden.” „En ik verzeker u, burgercomman dant,” mengde zich een zware bas stem in hun gesprek, „dat ik voor al de koppen van den Berg minder nog dan een stuiver geef.” St. Just schrikte en draaide zich snel om. En nu stond hij tegenover een bejaard man, van krachtige ge stalte, met vaste, ferme gelaatstrek ken en een open, vrijen blik. „Ha, burger Vergniaud!” zei Just. „Jawel, goeden avond, zoo spreekt burger Vergniaud, St. Just, die er trotsch op is, een Girondist te zijn van het zuiverste water en niets ge meen te hebben met de duivelen van Frankrijk!” „Burger Vergniaud! nep St. Just dreigend. „Ba!” riep deze verachtelijk uit zeg toch aan uw meester, den vree- selijk .groeten man, dien Robespierre dat wij hem niet vreezen. Hij kan ge rust onze gevangenneming in de con ventie vragen, maar wij zullen de 17) „Ja, Bobespierre sprak met een klem en een kracht als nooit te vo ren. Hij wees op de gevaren, lie de republiek van de zijde der Girondis- ten dreigden, en hij deed dit met een overtuiging, die allen meesleepte. Het was een dramatisch schouwspel, ver telde St. Just, te middernacht moesten de aanwezige Girondisten, er waren ar slechts weinigen, de zaal verlaten want men zou ze omgebracht hebben, zoo verbitterd was men op hen. „Ja, dat geloof ik.” „Ten slotte verlangde men, zooaJs reeds bekend is, de gevangenneming van de drie en dertig Girondisten.” Niet ver van beide mannen stond madame Tallien, hartstoehtelijk en met gloeiende oogen zich onderhou dend met een wonderlijke oude vrouw nl. burgeres Théot, die haar met ge heimzinnige geschiedenis een en an der stond te vertellen. Doch ofschoon ze opmerkzaam scheen te luisteren, hoorde zij toch het gesprek van de twee mannen aan en balde de vuist, zachtjes mompelend: alweer drie en dertig hoofden.” Inrichtingen wbl^e gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. BURGEMEESTER^ WETHOUDERS ran GOUDA, Gezien art. 8 der Hinderwet: Doen te «Aten Dat zij vergunning hebben verleend aan ie H. P- H. C. Timmermans en zijne rechtverkrijgenden tot het uitbreiden zijner nieubeliftbriek door het plaatsen van 2 electromotoren van 2 en 3 P. K. in het perceel aan den Kleiweg No. 37 kadastraal bekend sectie B No. 2234. 2ö de firma J. van Bentum en Zoon en hare rechtverkrijgenden tot het uitbreiden harer boekdrukkerij door aanbouw en het bijplaatsen van een electromotor van il/« P. K. in het perceel aan de Markt No. 70 kadastraal bekend sectie B No. 808. Gouda, den 9 Januari 1914. Burgemeester en Wethouders voornoemd’ R. L. MARTENS. De Secretaris, I. VAN HEUSDE. Een Kabinetsorder. Kolonel von Reuter en de jeugdige luitenant Von Schadt zyn, schrijft het Berl. Tagebl. van de aanklacht, dat zij onbevoegdzich het recht om politie maatregelen te nemen aanmatigden, vrijgesproken met beroep op een ka binetsorder, die op wensch of aan sporing van Metternich in 1820 door Friedrich Wilhelm is uitgevaardigd. Daar men aan deze oude kabinetsor der in strijd met den duidelyken tekst der grondwet, waarde en geldigheid heeft toegekend, ten einde een open lijke rechtsverkrachting goed te praten, mag wel eens aan een andere kabinet»- t order van donzelfden Koning herinnerd worden, die ongetwijfeld op gelijken eerbied aanspraak maken mag. Zij is eenigo jaren vroeger uitgevaar digd, dateert van 1799 en luidt aldus „Ik heb met zeer voel misnoegen ver nomen, hoe in het bijzonder jonge officieren de voortreffelijkheid van hun stand boven den stand der burgers aan den dag willen leggen. Ik zal den militair de gelegenheid weten te geven, zijn werkelijke voortreffelijke hoeda nigheden te bewijzen, en dat is op hot slagveld, waar zy hun medeburgers met lijf en leven zal moeten verdedi gen maar voor het overige mag geen soldaat het wagen, van welken stand of rang hij ook zij, een mijner burgers te bruskeeren. Want zy zijn het, niet ik, die het leger onderhonden, in hun brooddienst staat het leger der aan myne bevelen toevertiouwde troepen, en arrest, cassatie en doodstraf zullen de gevolgen zyn, die eiken tegenstre ver var» myn onwrikbare gestrengheid te verwachten heeft.” Deze kabinetsorder, schryft der Ber liner, heeft nog dit voordeel, dat zij niet (als de andere) op verlangen van een buitenlandschen Minister is uitge vaardigd geworden, maar met 'h land» wetten en zijn grondwet volkomen in overeenstemming is. Engelan^. Kindermoord. In een coupé van een locaaltrein, rijdend tusschen Broadstreet en Chalk Farm te Londen, is d-oor een jongen, die bukkend zijn schoenveter vast maakte, het lijkje ontdekt van een zes-jarigen knaap, die door verworging om het leven was gebracht. Uit den toestand waarin het lijkje is gevonden en uit de bijzonderheden welke bekend zijn geworden, blijkt dat deze moord op geraffineerde wijze moet zijn geschied. Van den dader is geen spoor ontdekt. Balkanstaten. De cholera. De Constantinopelsche correspon dent van het Berliner Tageblatt geeft ter illustratie van de wijze, waarop in de Turksehe hoofdstad door de autoriteiten de cholera wordt bestre den het volgende verhaal omtrent een door cholera aangetasten Nederlander. Deze Nederlander, die in eeu pen sion in een voorstad woont, was op eeu avond na afloop van zijn werk zaamheden vroolijk en welgemoed in huis gekomen, doch onder het diner werd hij plotseling onwel. Men hecht te aanvankelijk weinig beteekems aan zijn ongesteldheid; maar deze verergerde zoo snel, dat de huisge- nooten al spoedig aan cholera dachten. Te middernacht logen eeuige bewo ners van het pension dus er op uit om eeu dokter te halen. Zij klopten aan bij verschillende Grieksche en Armenische artsen, maar geen dezer verkoos mede te gaan, toen zij ver namen, dat de patiënt verjnoedelijk aan cholera leed. Eindelijk vond men een Difttsch en oen Grieksch genees heer, die bereid waren den patiënt te bezoeken. Nadat zij hem onderzocht hadden, zorgden zij voor zijn brenging naar een hospitaal on het desinfecteereu van de woning. Toon de zieke nu in het lazaret was opgenomen, meende de Duitsche geneesheer hem natuurlijk verder te zulten behandelen, maar dit bleek oen misrekening. De stedelijke geneesheer verkoos nl. niet, dat een ambtgenoot zich mot „zijn' zieken bemoeide en onze Duitscher vond dus de deuren van bet ziekenhuis voor hem geslo ten, der die waren handelen. zijne- Vragen,om êrndêïïjir ééns de hoofden van eerlijke menschen in ons vaderland in veiligheid te brengen. Dan zullen wij eens zien, wie de Con ventie uitwerpt.” „Wij zullen het wei zien, burger Vergniaud,” wierp St. Just hem toe. „Rustig, burgers, vrede in onze bijeenkomstjes. We zijn hier niet in de club,” liet zich een stem hooren. „Burgeres Railmont,” zoo riep de vrouw des huizes haren gasten toe, „wil zich de eer geven, ons de laat ste en nieuwste woorden te zingen op nn»n rrri<Ll<Ui»lr<i Mffl root 1 In ion de wver keerde, kende burgeres Railmont. Zij vroolijk, een voortreffe- bijz-onder kunst niet aangekomen, zoodat men het ergst© vreest. Bij Calmar is de Doen- stoomboot „Lili” gestrand. Wegens het slechte weer is het onmogelijk hulp te bieden. Belgis. Hoog water. Uit Luik wordt d.d. 10 Jan. ge seind De Maas is sterk gewassen. Den geheelen nacht is het verkeer op de rivier onderbroken en alle gemeen ten op de lage oevers liggend, staan onder water. Op een aantal plaatsen is het verkeer voor trams en voetgan gers gestremd. De zijrivieren van de Maas behalve de Sombre bereikten hedennacht hun grootste hoogte en begonnen reeds te vallen. De Seine is buiten hare oevers ge treden. In verschillende gemeenten boven Brussel konden do arbeiders van een aantal fabrieken Zaterdag niet naar hun werk gaan. Italië. Venizelos te Rome. De Italiaansche bladen wijden arti kelen aan het bezoek van den Griek- schen premier. De Corriere d’Italia vat het op, als oen soort van amendo honorable aan het Drievoudig Verbond. Het blad is van oordeel, dat de besluiten van dit verbond in geen enkel opzicht gewyzigd moeten worden. De Messagers vindt^ dat onder geschikt© wijzigingen kunnen worden toegestaan ten opzichte van de grens lijn tusschen Albanië en Griekenland en flat de termijn voor de ontruiming van Albanië door de Grieksche troepen zou kunnen worden verlengd. Wat de door Italië bezette eilanden betreft, is het blad van meening, dat Italië ze niet aan Turkye teruggeven kan zon der daarvoor economische consessies in Klein-Azië te vragen. PRIJS DER ADVERTENTIES: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerI 0.55 Elke regel meer,0-N Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee lierekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. w- ©n Woningtoc [erstandscommiBsie 2 u. lunie. 8 uur. Hon- :wartet. Réunie”, 7J/> 1. Reisvereeniging. rit „de Réunie” 8 tavond Dep. Gouda it van ’t Algemeen, chouwburg”, 8 u toba v. d. Pas. chouwburg”, 8 u., immerspiele „Der Zij plaatste zich aan een piano en zong, nu een kort voorspel, meteen niet zeer omvangrijke, doch niottemin sympathieke en zuivere stem de mee- sleepende en betooverende melodie van Rouget de Lisle, met een der tektsten die toentertijd als paddestoe len uit den grond ópschoten. Een der aandachtigste toehoorders was een groot, breedgeschouderd man, met grove onaangename gelaatstrekken. Dat was Danton, de beruchte minister van justitie tijdens het Schrikbewind. Forsch van gwstaite, was hij een door en door levenslustig man, overmoedig vroolijk, zorgeloos en vrijgevig, van het geld van anderen, want hij zelf bezat uiete. En met donderende stem riep Danton uit, toen de burge res haar voordracht geëindigd had: „Leve burgeres Railmont”. „Leve de Republiek!” antwoordde deze terug, getrouw aan haar stel regel, en lachend keerde zij zich naar Dunton. Daar viel zijn blik op de kleine, schoone Madeleine. Het duurde slechts een oogenblik, maar zijn oogen fon kelden. Met een „wie hebt gij daar bij u, burgeres Railmont,” trad hij op deze toe. „Ach, burger Danton, doe haar toch geen leed,” zei deze lachend, hei is werkelijk een der beste patri- ottischen in Frankrijk, mijh kleine nicht Madeleine, en wanneer gij wilt

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1