KG jrland. hts, h a nd el, a&ii?: if. Gouda. lil II cl E. Alter No. 12377 Donderdag 15 Januari 1014. 52e Jaargang. behalve Zon en Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. SvLitexi laxxd.. -Rotterdam. Buitenlandsch Nieuws. Sïxxxi©rxlaxxd~ FEUILLETON 5 Gracht 269* IAAG, (STE WAAR. jLTïe-o.-ws- exx. ^-d.-vertezxtie"blsuci voor Gto-vlcLsl ezi. Oxxxistrelcezx- Verschijnt dagelijks Feestdagen. Telefoon Intero. 82. /AAYZONEN Vti.lAL'HR We Seitenfioeier. Telefoon Interc. 82. ter anwater. B H. Apothekers, liet zag i □nas k Zn., Good I PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post Mrten, vermakelyk- lew dan in oaaa bh. ■agen ameskleeding. Ie of gedeelten 20) Den volgenden morgen blonk GOIUOE COURANT. [TEIT IN en ïïeeren EISEL CRUS OER AÜVERTENTIË.N: Van t-~5 gewone regels met bewysnumuterf 0.55 Elke regel meer0,10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0,35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames ft) 25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. ip’tMERK te lettee a.lUM VAK CBEM. THEEËN worden erd in verzegelde van vijf, twee en f en een Ned. one melding van Nona- Prijs, voorzien van taand Merk, vol- Wet gedeponeerd, tot de uitvoering aeerde orders aan- fd, C. BIJL, lEEBAARTLz vergoed. UUtf en ADRES: •racht 269* HAAG. en de stad aan huil Burgemeester-Ter Laan. De heer K. Ter Laan is voornemens naait het burgemeestersambt van Zaandam het lidmaatschap der Tweede Kamer, waarin hij voor Gravenhage 1 zitting heeft, te blywn vervullen. Er komt in den Haag I dus .alleen een vacature voor lid van don Ge meenteraad. igeruimd en sloeg de troeien tot flinke er dan op dat ze Vrij bewerkt door AMÓ. Albanië. Meer dan 100 officieren van het leger hier te lande moeten zich opge ven hebben ah genegen om naar Al banië te gaan. De Maasbode verneemt, dat thans i« uitgemaakt, dat or naast do in Albanië te genieten traktemen ten geen Nederlandsch traktement zal worden uitbetaald. Hot aanwüzon vando officieren, die daarheen zullen gaan, wachf nog op do regeling van enkele ondergeschikte zaken, zooals kosten vóór eerste uit- rusting, den overtocht enz., en door wie deze kosten zullen gedragen wor den, omdat verscheidene officieren ah voorwaarde gesteld hebben een behoor- lijke uitrusting on vrijen overtocht. f 1 25 j ^0 Met Geïllustreerd Zondagsblad. «1.50 Idem franco per post1 t.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 3i, bij onze Agenten, den Boek handel en de Postkantoren. rit „de Róunie" 8 tavond Dep. Gouda it van ’t Algemeen. Genoegen”, 8 uur, lymnastiekwreeni- r”. «7t chouwburg, 8 uur, Toofieelgezelschap, bet 168" Schouwburg”, 8 u., x)ba v. d. Pas. Schouwburg”, 8 u., ammerspiele „Der aar. te Tilburg. f. HELONJKJr, Goud*. Albanië. Tot nog toe kan er niet gezegd woeden dat de nieuwste staat van Europa zich erg ordelijk gedraagt. In plaats van zich nu te houden aan de bepalingen, die door de groote mo gendheden zijn gesteld, veroorloven zich verschillende Albaniërs met name de Mohammedaansche tegen het een maal vastgestelde in te gaan. Zij ne men in de allereerste plaats geen ge noegen met den toegewezen vorst, den prins von Wied. De Albaneezon hebben zich blijkbaar pnder het Mo hammedaansche bewind nog niet zoo onbehaaglyk gevoeld. Wanneer zij geen betasting wilden betalen, dan vergaten zij dit, zij verwachtten waar schijnlijk dat dit regime zal blijven heerschen, wanneer zij een Mohamme daan als vorst kregen. Maar waar schijnlijk hebben zij ook eenig ver trouwen, dat zij wanneer zij door even- tueele belagers worden aangevallen hulp zullen genieten van Turkije. Sedert toch Enver Bey als minister van oorlog is opgetreden is Turkije een mogendheid geworden die bij een vernieuwden strijd in den Balkan geen toeschouwer zal blijven. Immers uit de bedreiging die in het optreden van Enver Bey is gezien, is duidelijk ge noeg gebleken, dat Griekenland en ook de andere staten het een zekerheid achten, dat Turkye bij elke gelegenheid revanche zal nemen over de geleden verliezen. Waar Griekenland steeds blijft aandringen op het bezit van de eilanden in de Egeïscho zee, is het begrijpelijk dat de houding die Turkije daartegenover aanneemt, niet erg vriendschappelijk is. Bovendien heeft Griekenland besloten Epirus'te bly- 'ven bezetten' en aan te dringen op een herziening van de bepalingen vayjiet verdrag van Londen. Wil het trachten zich alsnog een gedeelte van Albanië toe te eigenen? Wanneer dit werkelijk het geval mocht zijn zal Servië niet nalaten ook zijn evenredig deel op te eischen, waarop natuurlijk de eisch van Bulgarije zal volgen dat het dan ook schadeloos zal worden gesteld. Turkije zal niet nalaten om mede van den buit wat binnen te zien te halen. Natuurlijk is er maar een gebied waarop uieuw grondgebied te veroveren valt en dat is Albanië. Het is natuurlijk de vraag of Oostenrijk en Italië hun gelijkenis, ook in ander opzicht, van dien oorlogstijd en den toestand van thans in ’t licht. Do regeering heeft, zoo wprdt o.a. uit Johannesburg ge seind, och mobiele colonne van 2(X) oud-gedienden uit den oorlog gevormd, die gereed worden gehouden om elk oogenblik ter plaatse te kunnen >yn, waar gevaar dreigt. Alle dorpen zijn vol gewapende burgers en de spoorlij nen en bruggen worden eveneens door gewapende burgers bewaakt. To Jo hannesburg zijn wachten geplaafst voor alle openbare gebouwen, voor do banken, de dagblad-bureaux, de mijn kantoren enz. Echter worden hier geen burgers voor gebruikt, doch Engelsohe vrijwilligers; generaal Smuts gaf hier gisteren in een toespraak tot hot Co mité voor de Openbare Veiligheid deze verklaring van, dat hy overtuigd was, dat de burgers zich niet zoo zouden laten beleedigeft als de imperiale troe pen in Juli JL, doch or voel eerder op los zouden schieten. Te Johannesburg in thans de toe stand ernstig geworden. Door de politie werden pogingen aangewend tol arrestatie van den soerotari» van bot verbond van werkliedenvereenl- gingen in de Arbeidsbeurs, doch deze mislukten door den algepioenen to- genstand der stakers. Do toegangen tot de arbeidsbeurs werden door de Blakers met kisten en ander materiaal gebarricadeerd. De politie moest meermalen met de bajonet op hel geweer ruimte ma ken. De staat van beleg is ingetreden en de krijgswet Is van kracht. Geen burger mag zich tusschen 8 uur des avonds en Uur dee morgens op straat begeven. Hot binnenkomen of verlaten van de stad kan niet andere geschieden dan na verleend verlof. Gewapende patrouilles bewegen zich door de stralen. Japan. Ito t Admiraal Ito, beroemd uit den Ja- pansch-Russischen oorlog, is gister morgen te '.Tokio overleden. Graaf Yoeko Ito was admiraal van de vloot en lid van den hoogen luilit. Raad. Hij werd geboren in 1843. In den tijd van Tokoegawa studeerde hij aan de Marineschool en kwam in 1868 in dienst bij de Japan»che marine. Hy nam deel aan den burgeroorlog van 1877 en was in 1886 schout-by-nacht en bevelhebber van het blijvend eska der, in 1832 vico-admirua) en chef van het marinestation te Jokosoeka. In 1884 nam hij doel aan don slag bij do Jaloe met alle veroonigdo eskaders onder zijn bevel. Het volgend jaar werd hij chef van don staf «Ier marine on in 1898 admiraal. In 1907 word hij in den gravenstand verheven. Duitborland. In don Duitechon Ryksd^g. De sociaaLdemocratische Rykadag- fraotie beeft in don Rijksdag do vol gende Interpellatie ingediend. „Wat dunkt de Rijkskanselier te doen, ton einde de wet on het recht to bescher men togen het onwettige ingrijpen van hot militair bestuur, gelijk dit door de behandeling van het proces voor den krygsrand, nadr aanleiding van de gebeurtenissen te Zabern aan het licht getreden is, on welk optre den in de beide Huizen van den Prui sische» Landdag ondersteuning heeft gevonden.” Als sprekers zyn de sociaal-domo- cratischo Rijksdagleden dr. Frank, Ledobour on Heine aangewezen. Om vijl uur de» namiddags was al le» reeds geschied; de zoogenaamde vlakte der middenpartij had zich laten verschrikken door Robespierre en oen der grootste misdaden w»» ge schied. Drie en dertig afgevaardigden .waaronder de oude en eerlijke Vorgfti- nud, Verlieten de Conventie als ge vangenen. De overigen waren mach teloos, de Gironde was geheel vernie tigd. St. Just had gelijk gehadniemand zou thans nog voor de drie en dertig hoofden der ongeiukkigen een stui ver geven. En in den avond van den zelfden dag vermeldde het Officieel® Dagblad de gebeurtenis on noemde ze een zui vering van de Conventie. X. Burger Jacques Beauchëne zijn ,wenschen vervuld. Hij had be reikt, wat hij wilde en waarvan hij in de Franche Gomlé dag en nacht gedroomd had. Hij was in Parijs, in hei dolle, jolige Parijs waar elk mo ment van den dag iets nieuw» te zien was. Bovendien hnd hij thans gold, zooveel als hij nog nooit gezien had. en natuurlijk ha<j/i hij daardoor ook vele vrienden. .M« den besten wil der wereld kon hij thans niet ontevreden zijn met de omwenteling. De idee der gelijkheid en broederschap lachte hem meer dan ooit toe; hij kon echter van buitenaf zijn Robes-J der drie en dertig veto niet over dergelijkejbedoelingen zullen uitspreken, maar voor dat geval heeft Servië zich weer een bondgenoot verschaft. Het heeft dezer dagen een verdrag gesloten met Roemenië waarin bepaald is, dat beide landen elkaar eventueel zullen bijstaan. En wanneer een van beiden voordeel behaalt, zal ook de andere daarin deelon. Een strijd die nu oventued mocht uitbreken, zou dus nog grootor afme tingen aannemen, dan de afgeloopon oorlogen bebben doen zien. n w,j geregeld tijdig gen ontvangen van Kamerverkiezing Rotterdam Ill. By de gisteren gehouden herstem ming voor een lid van de Tweede niet beoordeelen, hoe hij aun dal ide aal naderde, en langs welken weg men er zich weer van verwijderde dat liet hem trouw»?»» ook venter koud. Hij begreep ailecti. <tat «11e mvntwhen slechts iiienschen waren. Of zij ruw of onbeschaafd, dan wel geleerde of ongeleerde of huichelaars waren, h»jt kon hem'niets schelen. Hij wilde slechts tevreden zijn met de menschon, zoals ze waren. In den laateten lijd was hij dik wijls dronken. Hij was het wijndrin ker! nimmer gewoon geweest, want als geitenhoeder was Jacques vroeger al reeds blij als hij water vond om zijn dorst te lesschen. Nu noemden zijn vrienden, de sansculottes hel prhter bespotteiijk als men water ging drin ken, terwijl de wijn bij de vleel te krijgen was. Levendig, opgeruimd en spraak zaam van aard, steeg de wijn hem naar bet hoofd. Dan werd er grof en ruw gespeeld en volgden er twis ten en kloppartijen. Maar... hei seimefi een beschikking van het toeval, tot nu toe.was hij er gelukkig afgeko- men met slechts enkele builen en schrammen. Hij woonde nart zijn zoogenaamde heer, burger Charles» In een huis in «Ie Boomstraat en niet ver vgn het huis van den slotenmaker Truchon. waar Madeleine nog steeds was. (Wordt vervolgd) Den volgenden morgen blonk het inJ de gansche omgeving der TuHerL riön van wapens. Op hol groole plein |agen de nationale gardes; in da Wet straat tot in de zijstraten stonden ba taljons sansculotte^. Van uit de Wet straat zou de wettige regeering var Frankrijk overweldigd worden, ge dwongen worden tot een besluit, dat een misdaad was. Langs de beide 8eine-oevers stonden eveneens soldaten en op de Elyaeesche velden on in de tuinen der Tuileriën de artillerie on der den worsten Ilenriot. Burger-commandant Henriet reed on ophoudelijk door de rijen der solda ten en kanonniers en beval hun de stukken op de Conventie te richten, en de lonten gereed te houden vóór de drieëndertig Girondistisehe land verraders waren gevangen genomen. De troepen waren goed geluimd, men had ze in de straat en OP het plein wijn toegediend en het ook niet aan brood, dat duur was in die dagen laten ontbreken. Tijdiger dan gewoonlijk vergaderde de Conventie. Ontsteld snelden deGi- Brlgik. De Congo. Onder op het opschrift „Een kost bare kololonie” kritiseert de Vlaam- sche Gazet het financieel beleid der regeering ten opzichte van den Congo, dat de jonge kolonie volgens het blad in een hacheiijken financieelen toestand heeft gebracht. Toen de Congo door de Belgen werd overgenomen bedroeg zijn schuld 105 miilioen francs, schrijft de VI. Gazet, en vervolgt dan „Sinds werd nu en dan schuldpa- pier op de markt gebracht krachtens het dekreet van 1906, zoodat de Oon- goleescho staatsschuld op dit oogen blik 150 miilioen bedraagt. Maar daarnaast, is de vlottende schuld. Op 1 Januari 1909 bedroeg zij de kleinigheid van 12’/j miilioen fr., doch was denkelijk in hare beste groei- jaren, want, omstreeks 4’/2 jaar later m Mei 1913, was zy reeds geklommen tot 72 miilioen. Wat was er dan gebeurd? Enkel ditde regeering om geld benoodigd had doodeenvoudig, naar aartsvader lijk gebruik, Congoleeschê schatkist- bons uitgegeven. De vlottende schuld was op goeden weg naar welstand, want in October 1913 had zij reeds de 85 miilioen be reikt. Kortom, drie maand geleden, be droeg de Congoschuld een totaal van 240 miilioen fr. Op minder dan vyf jaar was zij verdubbeld. En nu zal men vragen. De vooruitzichten staan weinig gunstig. Alles, inderdaad, laat voorzien, dat, voor ’t einde van ’t gezegend jaar 1914, de sohuld verdrievoudigd zal zyn. In derdaad, er is geen cent in kas, en het rondiston van alle kanten toe om op heldering en reehtvaardigiug van een dergehjk gewelddadig voornemen te verlangen. Triomfeerend naderden de leden van den Berg, en hel volk be groette de vertegenwoordigers met een luid geschreeuw of blij gejuich, naar gelang de politieke partijrichting der aankomenden. De grimmige Marat liep gedurig van de eene deur der Tuileriën naar de andere en hitste hel volk op. „Leve burger Barat! Leve Marat, de volksvriend!’’ klonk bet dan tel ken». Men kon hier en daar w«l lie den tiemerken, wien het onverschilfig was voor wien ze juichten, voor wie hel hoofdzaak was, dat zij eten en drinken kregen, maar over hel alge meen trad toch het fanatisme op den voorgrond. Thans verhief zich in de Wetstraat een geweldig rumoer. Donderetwl wa ren de kreten: „Leve burger Robes pierre, leve de ware volksvriend, de liesehernuw vin het vaderland! Leve de vader der Republiek Robespierre,’’ en ook in den tuin van de Tuileriën weergahmte de kreten ter eere van Robespierre. Tot in de zaal van de Conventievergadering klonk dit door cn kondigde men aankomst al aan. In de Tuileriën ontmoette pierre Marat. „Allee In orde, burger Marat? „Ja, alle» in orde, Robespierre. tekort van 1913 moet aangezuivord worden.” Dit tekort bedraagt, naar de VI. Gazet becijfert 15 miilioen, terwijl voor 1914 het tekort, en gewone en buiten gewone uitgaven, op ruim 32 miilioen wordt geschat. Daartegenover staat dat do inkomsten van 1914 worden geraamd op 30 miilioen ongetwijfeld eén aardig cijfer maar wanneer -men er aftrekt wat aan rente moet betaald worden blijft er slechts 15 miilioen over voor „het huishoudelijk bestuur” der kolonie, om aan de ver plichte uitgaven het hoofd te bieden, wat het blad natuurlijk absoluut on toereikend vindt. De VI. Gazet is benieuwd of de re geering den moed zal hebben deze waarheid omtrent den finanancieelen toestand van kolonie aan het land be kend te maken. Zuid-Ahuka. Dq staking. Slechts in twee, plaatsen van oenige betoekenis was, volgens telegrammen aan de Engelsche bladen, de toestand gisteren’ nog normaal; in de beide havensteden Port Elisabeth en East London, waar het spoorwegpersoneel en de dok- en havenarbeiders alley aan het werk zijn gebleven. Doch overal elders is het spoorwegverkeer min of meer ernstig verstoord; op do lijn Pretoria—Johannesburg zelfs zoo sterk, dat in de eerste plaats gisteren geen enkele trein aankwam terwijl er slechts één vandaar vertrok. Nu de algemeene staking is uitgeroepen, en ook do mijnwerker» zich daarvóór hebben verklaard, zal een stopzetting volgen ook in alle andere bedrijven, waardoor de toestand nog voel ernsti ger dreigt te zullen worden, vooral omdat zich ook nu weer het anar chistisch elemant reed» sterk doet ge voelen. Telegrammen uit Johannesburg maken melding van verscheiden po gingen, die zijn gedaan om de enkele nog loopende treinen met dynamiet in de lucht te laten springenalle treinen in Transvaal worden dan ook op ’t oogenblik voorafgegaaan door een vóórmachine, die de veiligheid voor den volgtrein moet verzekeren. Juist als in den jongsten oorlog echter waren het toen de Engelschen die de treinen aldus tegen aanvallen van de Boerencommando’s trachtten te beveiligen. Verschillende correspondenten van Engelsche bladen stellen trouwen» de Ik wensch je geluk op je werk.” „Als Ilenriot nu maar weer niet dronken 1», zooais den laatsten keer, Mural,zei Robespierre, en verdween niet zijn metgezel in het gelxniw. Twee volle uren «toml Kftlweplerre dien dag op de •Tribune der Conven- tie en hield zijn zorgvuldig voorbe reide rede. Meermalen terwijl hij sprak ging er een storm van verontwaardi ging op ondei de rijen dor Girondis- ten cn de deurwachters, die tot be scherming van den redenaar rechte en link» van «Ie tribune waren opge- Hteld, moewten de meest woedenden onder hen met geweld terugdringen. De Girondiwten zouden don man 'in stukken gescheurd hebben, wanneer zij hem hadden kunnen naderen. Nu kon Robespierre rustig zijn rede ge heel uitsproken; dit deed hij vlot ach ter elkaar, slechts nu en dan eenige HOeonden wachtend om de verwach ting zijner toehoorders meer te span nen, waarna hij met nauwelijks merk bare stemverheffing een zijner strijd woorden wierp, waardoor hij een lui den. en woesten bijval bij den Berg vond. In <ten namiddag drongen de „gwleputeerden” des volks, in de zaal binnen, waarna op «taanden voet en met de wapens in de ha&d de uitlevering en gevangenneming ,k. LL- landverraders ge vraagd werd; ook bleven zij gedu rende de noodlottige stemming in de zaal.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1