WAS. ra m op’t MERK ttlellei id. E. Alter e Gracht 269‘ KliMitlk q IGAS. •52e Jaargang. Vrijdag 16 Januari 1914. Mo. 12378 behalve i Eixxtexilaxxd- FEUILLETON hTZD-^, 2>e <Seitenfioeèar. HAAG, tSTE waar- ragen lameskleeding. :16 of gedeelten 7ed,E. ALTER ig licht hebben? XTie'CLtvs- eaa. .^cL^extezxtïeToleLcL voor G-o-kxd-eu exx Oxxxstrelcezi- Verschijnt dagelijks mYZONEN CHEM. uiwliïgen van een doosje a laxeerpillen (Slijm-, en) van Apotheker goed uit dat men )e echte pillen zijn >osje, voorzien van sker Boom en de a A. M. Boom. 15 Jouda bij ANTON ■FF Co., te Rot- SANTEN KOLFF 3. v Zon- .en Feestdagen. Telefoon Interc. 82. )OU Kz., ERINOERWAARD. y Telefoon Interc. 82. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Buitenlandsch Nieuws. 4 isteloos. ka Sr ;en de stad aan huis. te man Zn., Gouda* i A. DE JONG osthaven 31. Vrij bewerkt door AMO. vergoed. 1AH en ADBESt Jracht 269‘ HAAG. .ent en gezond. Zij gt de teint. at per stuk. de ver ge- ik hem ot JAC. KOOIJ Kz. Wieringerwaard, last met hetinstal- clusies van dezen verslaggever nog niet te publiceeren. Nu echter ook in de „Ba+aille Syndicaliste” de z&ak wordt aangeroerd, meent het blad het resultaat van haar eigen onderzoek eveneens te kunnen mededeelen. De Matin belooft dit nu morgen te zullen doen. GOniMIIE COURANT. g is dit werk door met het grootste LGAZIJN VAN THEEËN worden zerd in verzegelde van vijf, twee en If en een Ned. ons rmelding van Nom- i Prijs, voorzien van staand Merk, vol- e Wet gedeponeerd, i tot de uitvoering ;eeerde orders aan- nd, BIJL, RERBAARTLz. Woensdagnamiddag een 70-tal gevan genen op het binnenplein der gevan genis bevonden, maaktefi zij plotseling alarm, sloegen verschillende venster ruiten in en bedreigden de opzichters. Zij trachtten de gevangenisdeuren te forceeren. Het tumult nam geen einde, zelfs niet toen de wachtposten met geladen geweer kwamen toesnellen. Er zou zeker bloed gevloeid hebben, wanneer niet de directeur de brand spuiten in werking had laten stellen als gevolg waaraan de gevangenen ijlings naar hui» cellen terugkeerden. Een tweetal aanstichters der muiterij werden in kettingen geslagen. De glasblazerij te Albi. Ongeveer zeventien jaar geleden werd ün he^laatsje Albi bij Carmaux na een grcrote staking onder de glas blazers, een coöperatieve glasblazerij opgericht voor en door de na° de sta king werkloos geworden glasblazers. Met groote*belangstelling werd deze oprichting, die een sociale proefneming moest zijn, in verschillende kringen gevolgd. Na eeuigen tijd bleken echter de zaken niet bijzonder voorspoedig te gaan. De arbeiders der fabriek die< tevens de aandeelhouders waren, ble ken te zeer gehecht aan de ouderwet- sche manier van protectie en hadden maken van de jrmÖdemste tech- 11 wij geregeld tijdig gen ontvangen van Berten, vermakelijk leze dan in onze en. PRIJS DER ADVERTENTIÊN: Van 15 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer„0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels *f 035 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f 0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimté. rgcheen het eiland geheel in rook en iammen gehuld. Toen begonnen ook «e inwonérs uit Kagasjima te vluchten. Andere berichten melden, dat Zon dag en Maandag over de geheele provincie Kioesjioe schokken van aardbeving werden waargenomen. En zelfs viel in stad Nagasaki, gelegen ,op honderd Engelsche mijlen van Sa- koera-Sjima, Dinsdag een fijne asch- regen. De staking in Zuid-Afrika. In Zuid-Afrika is op het oogenblik een economische strijd te aanschouwen, die tot de geweldigste behoort, die in de laatste jaren zijn voo^ekomen. In de laatste tijden is het trouwens reeds lang waarneembaar dat het te gelegener tijd tot een uitbarsting moest komen tusschen de wefklieden eenerzijds en de groot-kapitalisten anderzijds. Die heeren maken met hun zaken reusachtige winsten en boven dien oefenen zij op de staatszaken een invloed uit, die hoogst verderfelijk is. Het hoofdargumen^ waarover de strijd feitelijk loopt is de groote concurrentie die de kleurlingen in Zuid-Afrika den blanken werkman aandoen. Als in elk land is ook hier waar te nemen, dat de kleurlingen voor loonen werken, waar dp blanken niet van kunnen leven. Maar waar de aandeelhouders weigeren hun winsten ook maar eenigermate te verlagen door betere loonen aan de blanke- werklieden, daar is het natuur lijk begrijpelijk dat de atmosfeer steeds meer bezwangerd werd en het van (laag of morgen tot een uitbarsting moHtó komen. Waar thans de botsing höOV plaats gehad, valt het te betreuren), dat de werklieden' hun toevlucht zijn gaan nemen tot maatregelen, dieniet door den beugel kunnen en waarmede zij natuurlijk de sympathie van de burgers verspelen. Dit is zoo merkbaar dat direct de groote politieke strijd tusschen de regeering (Botha) eener- zjjds en Hertzog en de Wet met hun aanhang anderzijds, stilwijgend is beëindigd en deze aanvoerders zich ter beschikking hebben gesteld om met hun boerenpatrouilles de rust te helpen bewaren. De regeering is vastbesloten de ge regelde gang van zaken niet te laten verstoren. Ovetal worden de spoor wegen, openbare gebouwen enz. streng bewaakt en in vele districten is de staat van beleg atgekondigd. En met de bepalingen der krijgswet valt, niet te spotten. De bepalingen der krijgwet zijn uiterst streng jvooral ten aanzien van de mogelijkheid van dynamiet- aanslagën, waarmede men blijkens de telegrammen, duchtig rekening heeft te houden. Ieder dy? in de nabijheid van publieke gebouwen, spoorwegin- richtingen, bruggen, telegraaflijnen, er dan niet „Ik wil je waar de Con- Zeker, burgeres, ik ben daar gis terenmiddag nog geweest. Het is dat -«r, die karren Engeland. De staking] te Leeds. De staking der gemeente-werk- zekerheid, dat haar beheerschte. Of schoon zij toch in geen enkel opzicht voor zichzelf vreesde, had zij toch in een vreeselijke opwinding verkeerd nog verergerd door de vraag: „Hoe zal ik mijn vader terugvinden, en hoe zal de eerste ontmoeting zijn Slechts de sterke, innerlijke drang, dat zij voor de beVrijding van haar vader werkte, kon haar het verschrik kelijke daarvan vastberaden tegemoet doen gaan. Op het kleine plein voor de Con ciergerie drong zich een menigte vatn allerlei slag te zamen. Men schreeuw de en joelde, en danste en sprong, en vergat daarbij vooral niet te drin ken. Daarom was het goed, dat Jac ques met hen medegegaan was, die hun dan ook veilig een weg baande. Hij bracht ze ten laatete in een groo te hal, waar sansculottes., rookend en pratend de wacht hielden. Jacques Beauchène wenkte één van hen die spoedig naderde. „Wat wilt gij, burger?” vroeg hij. Jacques wees op Madeleine. „Ik wensch in de zalen der ge vangenen geleid te worden,” zei Ma deleine vastberaden, „hier is mijn verlofbewijs.” „Verlofbewijs?” mompelde de sans culotte en draaide het papier om en om. „Hé, Brutus, kom jij eens even hier! Kan jij lezen?” De geroepene wendde zich om, doch, kwam geen stap nader. Zoo moest verzuimd gebruik te hulpmiddelen der aller niek. Er werd een enquête ingesteld door het bestuur der C. G. T. en door een uit socialistische Kamerleden bestaande commissie, en men kwam tot de con clusie dat een ingenieur zou worden belast met de leiding en dat hem on beperkte volmacht tot het invoeren van hervormingen zou worden gegeven. In den ingenieur Spinetta meende men den geschikten man te hebben gevonden. En inderdaad bracht hij dfy»-Ruizen. Van uit het vasteland gezien, arbeiders, zij het ook na eene staking, J k""1 1- er toe hun loyale en volledige meffi- J werking te verleenen voor een grcML-J digê reorganisatie. Hij is nu drie jaar aan het werk geweest. Maar thans zijn weer sedert eenigen tijd geruchten over oneenig- heid in de buitenwereld dóórgedron gen. Zelfs heeft Spinetta als directeur ontslag genomen of gekregen, De Matin had reeds in de potige maand een harer verslaggevers naar Albi gezonden om een onderzoek in te stellen. Zij heeft echter om ‘ver schillende redenen gemeend de con- veroorzaakte. „Ik wou je vragen, Jacques, of je zoo goed zopdt willen zijn, mij en burgeres Vera naar de Conciergerie te brengen”. „U naar de Conciergerie?” vroeg hij verwonderd. „Ja, je weet ook wel waarom. Ik wil mijn vader daar bezoeken.” „Ja, maar... wanneer...” Ontsteld zag hij naar Madeleine op. „Wat meent ge, Jacques?” „Hm, hm, en... wanneer zij ook u eens daar hielden?” Hij scheen werkelijk door die ge dachte verschrikt en twijfelend staar de hij voor zich uit. Burgeres Ma deleine wisselde snel een blik met den slöiïbnmaker, als wilde zij hem zeggen: „Zie je nu wel, dat ik ge lijk had? Doch deze haalde de schou ders op. „Dat behoef ik niet te vreezen,” antwoordde zij daarop. „Ik heb een verlof van den minister van jus titie gekregen, Jacques, om een be zoek te brengen aan de Conciergerie. Wil je dus met ons mee gaan?” „Natuurlijk, burgeres! Gij hebt slechts te bevelen.” Madeleine riep daarop Hera en met zijn drieën gingen zij daarna op weg naar de Conciergerie, Jiet wachtlo kaal voor de guillotine. Terwijl zij door de drukkq. straten liepen, verwonderde Madeline zich over zichzelf en over het geVod.‘wan 21) Meer uit beleefdheid dan uit plichts gevoel liep hij eiken dag aan om te vragen of zij ook, iets voor hem te doen had. Gewoonlijk was dit niet 't geval, en Jacques Beauchène ging dan aan &jn dagelijksche bezigheden d.w.z. hij liep de wijnhuizen af, en jooldë daar met vrienden, woonde de e terechtstellingen bij, of ook wel de zit tingen der Conventie en kwam ten slotte dronken thuis. De slotenmaker Truchon had zich door spaarzaamheid en vlijt omhoog gewerkt en was een rustig man en van omwentelingen afkeerig gewor den. Op een morgen stond hij in zijn werkplaats uit het raam te kijken, toen hij Jacques Beauchène bemerkte die er in het oog loopend bleek en slaperig op straat bijliep. De roode muts stond hem half op de ooren en zijn kleeding was vuil en ordeloos. „Burgeres Madeleine,” sprak Tru- shon tot het meisje, dat niet ver van hem af zat te breien, „gij weet, dat ik het oprecht en eerlijk met u meen. Daarom moet ik u voor uw landge noot, Be^uejiène, waarschuwen. Neem Frankrijk. Muiterij in een gevangenis. Een ernstige muiterij brak Woens dag uit in de militaire gevangenis citadel te Rijssel. In deze gevangenis bevinden zich ongeveer 180 soldaten die door den krijgsraad veroordeeld zijn. De gevangenen klaagden sedert eenige dagen over de groote koude en de slechte voeding. Toen zich u voor dien knaap in" acht. Ik ver wacht niet veel goeds van hem.” „Gij hebt gelijk, burger Truchon, die man is eigenlijk oorzaak van ons ongeluk. Maar hij is eerlijk, en ook zeer trouw, dat heeft hij mij onder weg bewezen. Zonder zijn hulp wa« ren wij niet hier gekomen,” verdedig de Madeleine hem. „Dat mag zoo zijn, maar hier in Parijs wordt hij niet beter.” „Helaas, dat weet ik zeer goed Jacques is in gezelschap van schrikkelijke sansculottes verzeild raakt. Maar niettegenstaande dat, weet dat er een goed hart in steekt. Vooral ik weet, dat hij eerder zal sterven dap mij onheil te berok kenen.” Truchon schudde bedenkelijk het hoofd,, maar wilde daartegen niets meer 'ïnbrengen, omdat de besproken persoon op dat oogenblik zelf de slo tenmakers werkplaats binnen kwam. Bij Madeleine gekomen, hield hij zich gpo recht mogelijk, en vroeg als gewoon lijk, of zij hem soms iqla op te dra gen had. Madeleine was de eenige, voor wie hij nog eerbied betoonde. „Jacques, weet je waar de Con ciergerie staat?” PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaalf 1.25 Idem franco per post,„1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad .„1.50 Idem franco per post„1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, bij onze AgenteiP, den Boekhandel en de Postkantoren. telephonen, waterleidingen of electri- sche centrales zich, bevindt, moet op eerste aanmaning van een lid van de verdedigingsmacht zyn hanflen opste ken, of loopt het gevaarzop staanden voet te worden neergeschoten. De be palingen schrijven verder voor, dat ieder, die in het bezit is van dynamiet, zelfs al is hij niet betrapt op het ge bruik ervan, voor een krijg^aad kan worden gedaagd blijkt dat hij onwet tige bedoelingen had, dat kan hij ter dood worden veroordeeld. Alle poli tieke vergaderingen zijn onder de krijgswet verboden, zooals ook het posten. Het onder de proclamatie der krijgswet vallende gebied wordt in districten verdeeld, die onder de macht van een officier worden geplaatst, die met absoluut gezag is bekleed. De gewone wet blijft van kracht, de bur gerlijke rechtbanken blijven haar func ties uitoefenen, maar zij hebben op de bevelen en handelingen van den offi cier, di/ de krijgswet toepast op te volgeiy Zonder bevelschrift mogen inhechtenisnemingen plaats hebben en de /'bevelvoerende officieren hebben evén volledige macht'wat het gjgcom- /plandeeren der burgers en de Inquisi tie van benoodigdheden betreft, als in j^tijd van oorlog. Een buitengewone macht is dus in handen gelegd van de officieren. Zooals we reeds hebben meegedeeld, wordt tot dusver alleen de burgermacht voor den dienst ge bruikt, maar de regeering, die in vol komen overleg handelt^met den gou- verneur-generaal, heeft van de impe riale regeering de mededeeling ont vangen, dat indien noodig, ook de imperiale troepen kunnen worden requireerd. In de regeeringskringen te Pretoria wenscht men echter eerst in het uiterste geval hiertoe over te gaan. Men wil den toestand trachten te be- heerschen’met de eigen weermacht en de pojitie. I -- lieden te Leeds, die, 10 December begonnen, voor ongeveer twee weken reeds geëindigd heette, doch door een deel van het personeel hardnekkig werd volgehouden, behoort thans tot het verleden. De stakers hebben genoegen genomen met een schikking, waarbij o.a. is bepaald, dat een commissie uit den Gemeenteraad alle gevallen zal onderzoeken van hen, die aanspraak maken op loonsverhooging. Men her innert zich dat de staking werd be gonnen met den algemeenen eisch van een loónsopslag van 2 shiUing in de week. Verder zullen de stakers voor zoover er werk voor hen is, weer in dienst worden genomen, zonder straf voor het stakingsfeitdaarvoor zullen de tijdelijke werklieden worden ont slagen, echter niet zij die bij ’t begin der staking dadelijk als vast zijn aan- gesteld. De stakers, die dan nog wer keloos blijven, zullen ’t eerst in aan merking komen voor opeh gevallen plaatsen. Vit deze voorwaarden blijkt duidelijk, dat de staking een algeheele misluk- king is geweest. De liberale Westmin ster Gazette wijst er nog eens op, dat deze te danken is aan de energie, waarmede de gemeenschap zich ver dedigde tegen een aanslag op haar eerste levensbenoodigdheden. De werving voor het Engelsche leger. Het Engelsche ministerie van oorlog heeft heloten, voor de werving van recruten voor het leger, voortaan ge bruik te maken van de advertentie- pagina’s in de bladen. De Engelsche couranten van gisteren bevatten alle een advertentie, die een geheele pagina in beslag neemt, waarin tot dienst neming in het leger wordt jtónge- spoord. Duitsohland. ‘De processen van Reuter en Forstner. Het O. M. in ’t tegen luitenant Forstner aanhangig gemaakte straf proces, heeft er van afgezien tegen ’t vonnis, waarbij de beklaagde door het hoog militair gerechtshof vrijgesproken werd, in hooger beroep te gaan. Ook in het proces tegen kolonel von Reuter heeft het O. M. geen hooger beroep aangeteekend tegen de vrijspraak van het militair gerechtshof. Voor deze handelwijze heeft wellicht gepleit, dat bij de uitvoerige bewijsvoering het vaste' geloof van beklaagde in de be voegdheid der militaire overheid om in te grijpen, onomstootelijk gebleken is. men dan wel bij hem komen. „Lezen? Ik? Wat hebben wij lezen, voor den duivel! Je bederft er je oogen maar mee.Maar zeg, gooi ze toet dqi vod de trappen af het is een adellijke, dat zie je toch zoo wel, aan d’r bleeke gezicht en d’r fijne handen.” „Is burger Lanjon -■vroeg Madeleine angstig, burger Lanjon spreken.” „Burger intendant Lanjon, ja juist breng haar daarheen, dan kan zij ’t hem heelemaal vertellen.” Onder geleide van eenige sanscu lottes klom men nu een paar trappen op en kwam in een bureau, waar een man zat te schrijven. Het bleek, dat de intendant Lanjon er niet was, maar de man aan de lessenaar zei, na het verlofbewijs in gezien te hebben: „Het is in orde, de burgeres kan met haar gezelschap de zalen der gevangenis bezoeken.... Hé daar, Hémard, Wal duivel,! Ben je weer dronken Een man met een roode neus, een paar verwaterde, domme oogen en verwarde haren, richtte zich op en keek verbaasd op, wie hem daar Van den bank, waar hij juist zoo heerliX op sliep, dorst wekken. Hij droe^ den uriiform der nationale gardes. (Wordt vervolgd.) ;eit „de Réunie” 8 itavond Dep. Gouda ut van ’t Algemeen. Genoegen”, 8 uur, lymnastiekvereeni- >r”. chouwburg, 8 uur, Tooneelgezelschap, het 168* Schouwburg”, 8 a., coba v. d. Pas. Schouwburg”, 8 u., Ammerspiele „Der huis, waar zij steeds op geladen wordan.” Madeleine Kromp ineen door dat losse gezegde, dat haar hevige smart Japan. De aardbeving. De telegrammen over de aardbeving en de vulcanische uitbarsting worden, gelijk het helaas in den regel bij der gelijke rampen gaat, hoe langer hoe verschrikkelijker. Een vloedgolf schijnt de verwoes ting te hebben voltooid. Volgens het verhaal van ,een der geredden, die te Nagasaki is aangeko men, zouden van Zondagmorgen tien uur tot Maandag op het oogenblik, dat hij vluchtte te Kagoshima twee honderd aardschokken zijn waarge nomen. Toen de vulcanische uitbarsting be gon, zag men eerst kolossale zuilen van rookten vlammen op verschillende plaatsen van den berg de lucht in schieten.^Spoedig (hadden deze het geheele eiland omhuld. Ongeveer 40 minuten later volgde een uitbarsting op dwi top. Her eerst werden de huizen aan de Oostzijde van het eiland aangetast. De vlammen verspreidden zioh met angstwekkende snelheid. De bewo ners, die er het leven afbrachten lie pen naar het water, terwijl een aantal booten en schuiten die in de baai lagen de vluchtelingen zooveel mogelijk opnamen. De hitte welke de vulcaan verspreidde was zeer hevig en werd zelfs gevoeld in de stad Kagosjima, waar, de hemel geheel werd verduis terd door rook zoowel van de vulcaan als van de brandende bosschen en

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1