I {aadsel •1 i H d McIiocm Vooruit”. DANTZIG b i urwollen deren LIGHT I in I» ■tt'l behalve Zon en Telefoon Interc. 82. 1 I IMUUlll Buitenlandsch Nieuws. I k* i. V 1 Gouda. II o. 12385 Zaterdag 24 Januari 1914. r OQe Jaargang f XTïeu-"ws- ezx voor G-ottlcLsu exx Ona.s’txelcezx- Verschijnt dagelijks Feestdagen. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. Tweede Blad. KEVMSGFAIXG. De zellffloord-epidemie in de Dessiscde gevaegeoisseo. ar. lei- sbespreken 5 ct. US, Friezenveen. de 28 I 11 ikman Zn., Gouda S •die dramatique er spannend. JRRAAD lEST^iN'S InÏC '■indelijk de BESTE ONSCHADELIj, drn-holland. de an- et de hoofdfilm: 1 erwege tegemoet, If werk In de helft r en voor de heift lie U aan groene geven. maakt, dat Uw jdt, Uw handen den en Uw leven Ij is. tezuiverheid van akt haar alleen «voor het A van kostbaar fijne kant. schikbaar gesteld van 20 deelen lijddi?» behandé| ker weft naam nii Schouwburg”, 8 u., icoba v. d. Pas. w- en Woningtoez., Onderstandscomm. eenvoudig opgehangen, zij 93 die Schouwburg”, 8 u., Cammerspiele «Der bouw Isr. Gemeente, g Dr. D. Cohen,, nit dat hun personeel zoowel ’s winters - een tijdperk t 38 sh. per week. De stakers daarentegen mee nen, dat de kolenhandelaars best dit loon iets kunnen verhoogen, omdat zij, de handelaars, een buitengemeen voor- deeligen tijd hebben gehad na de mijn-1 werkersstaking. Sinds deze staking wordt ongeveer twee shilling voor de kolen meer betaald dan daarvoor, en van deze twee shilling krijgt de mijn werker* slechts een klein deel, terwijl de rest wordt verdeeld tusschen de mijneigenaars, de spoorwegen en de kolenhandelaars. Bovendien hebben dezen laatsten onmiddelijk na het in treden der koude, hun prijzen nog met six pense per ton verhoogd. Daar kan, meenen de stakersf best een penny voor hen af. En de liberale Westmin ster Gazette is dat volkomen met hen eens. Van werkgevers-zijde is reeds be kend gemaakt, dat zij bereid zijn het conflict aan een scheidsrechterlijke uit spraak te onderwerpen. Doch de stakers hebben verklaard, dat zij daar niet voor te vinden zijn, en dat zij de staking niet zullen opgeven vóór zij hud penny verhooging hebben. Balkanstaten. Albanië Uit Valona wordt geseind Nadat Ismaël Khemal zijn macht in handen had gesteld der controlecommissie, heeft deze doen blijken van haar waar- deering voor de vaderlandslievende daad van Khemal en verklaart de macht te aanvaarden, die hem was opgedragen en daarmede de regeering van Albanië. Nadat het proces-verbaal van deze overdracht is voorgelezen, is het Kabinet ontbonden en Fevzi Bey den oud-Minister van Binnenlandsche Schouwburg, 8 uur, htsch Sted. OrchesU ui wij geregeld tijdig )gen ontvangen van icerten, vennakelijk- deze dan in on*® len. fiOUDSUHË COURANT. PRIJS DER ADVÊRTENTIËN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer«0.10 Bj^drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1—5 regels f0.35 by vooruit betaling elke regel meer 6 ets. Reclames f 025 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. f 1.25 1.50 150 1.90 ireau administratie iets van de voorbereidse- hun hen aan nieu- w te kunnen onderwer pen. Zoo werden de zelfmoordenaars te Orel een bonte massa, waaronder zoowel gewone misdadigers als „po- litiekeji” en toevallige bewoners ge- weet niet wat vreeselijker is: ingeordende, gemartelde schare heidengraven te Kara, Seren- PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad I Idem franco per post. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bui,.. Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. f Inrichtingen welke gevaar, schade of HINDER KUNNEN VEROORZAKEN. I BURGEMEESTER en WETHOUDERS I van GOUDA, Gezien art. 8 der Hinderwet; i Doen te weten Dat zij vergunning hebben verleend aan P. J. Fijn en zijne rechtverkrijgenden tot het oprichten eener Zeeppoedertabriek, ge- dreven door een electromotor van 5 P. K. in het perceel aan de Cappenersteeg No. i5 kadastraal bekend sectie C No. 2633. g Gouda, den 23 Januari 1914. Burgemeester en Wethouders voornoemd, R. L. MARTENS. De Secretaris, J. V. HEUSDE. kwaad, omdat (ly--'gevangenen in if waren geraakt bestuur van Koetomar hl, dat het zich te |k weten had van zijn ehen te visiteeren. In ilX gevangenis te Orel taling verheven. Daar Zaken bpgedragen de algemeens ding van de regeeringszaken te Valona op zich te demen. Hij zal worden ge holpen door de oud-Ministers die be noemd zijn tot directeuren van ver schillende diensten. Aan de autoriteiten te Berat en Elbazan is telegrafisch verzocht Fevzi Bey als hun directen chef te erkennen. Dè daad van Ismaël Khemal heeft een uitmuntenden indruk gemaakt. Rusland. Russisch of niet Tot welke uitspattingen het streven der Russische administratie om de niet- Russische volken in het gebied van den Tsaar te russificeeren, voert, blijkt uit het volgende Twee Poolsche dames. Barones Ma- tylda Rosenberg en mej. Kolylinska, hadden bij gelegenheid van den 50Bton verjaardag van den laatsten Poolschen opstand (26 Januari R. T.) na het be ëindigen van de mis in een R. K. kerk het Poolsche volkslied Bose los Polske (O, God, die Polen behoedt).inge zet. Een groot deel der kerkgangers zong het lied mee. Het hooggerechts hof te Wilna veroordeelde de beide dames voor deze misdaad tot vesting straf van vier maanden en twintig dagen. Maar zelfs de belangen van handel en industrie zjjn voor de gevolgen van dezen ijver niet veilig. Sedert als ge volg van de stelselmatige russificeering van Finland, de Finsche loodsen zijn vervangen door Russische loodsen, is de onveiligheid in de Finsche wateren op ergerlijke wijze toegenomen. Een commissie van den Russischen Rijks raad heeft zich gedwongen gezien, de bekwaamheid en betrouwbaarheid der Russische loodsen als volkomen onvol doende te qualiflceeren. Volgens de statistiek der averij-gevallen vonden in ’t voorjaar van 1913 24, in den zomer 23 en in ’t najaar 25 ernstige ongelukken plaats. Zelf de Rijksraad heeft moeten erkennen, dat de russi ficeering van het Finsche loodswezen dit departement volkomen heeft ge desorganiseerd. Duitsohland. De daad van een krankzinnige. Een zekeren Salomon, kleermaker, op 7 Juli 1887 te Colmar geboren, liep hedennamiddag tegen 3 uur, toen de kroonprins naar zijn paleis terugkeerde achter de automobiel aan. Een politie agent greep Salomon beet, en bracht hem naar het politiewachthuis, alwaar, daar hij den indruk maakte krankzin nig te zijn, door den districtsdokter een onderzoek naar zijn geestvermo gens werd ingesteld. In onsamenhan gende bewoordingen beweerde Salo mon een broeder van den kroonprins te zijn, die hij om ondersteuning in zijn levensonderhoud wilde verzoeken. Amerika. Een millionair-philanthroop. Een reeds bejaard New-Yorksch millionnair heeft 15 millioen doll, be- voor de oprichting ;a§thu.izen in verschillende ^V^^hnigde Staten, waarin i^mpsteloos met radium nwjworden. De schen- imwrukkelijk dat zijn békend zal worden. Belgis;. De schulden van prinses Louise. Volgens een gisteren afgesloten over eenkomst tusschen prinses Louise van België en den Belgischen staat, zal zg van dezen een bedrag van 5’/2 mil- Hoen fres. ontvangen, waarvan 4’/2 millioen fres. zal moeten dienen om de schuldeischers der prinses te voldoen. afgeranseld. „Deze gemeenschappelijke verant woordelijkheid van al de be'woners eener zelfde cel voor een zelfmoord had evenwel niet altijd het gewensch- te gevolg. ,,ln cel no. 6 van de 4e afdeeling waar de voor levenslang veroordeel den zaten, gebeurde het volgende Daar was ook opgesloten de politie ke gevangene Iwan Soedych. Toen hij, in een Oostzee-Provincie, gevan gen was genomen, had men hem op gruwelijke wijze gemarteld en van die marteling droeg hij de onuit- wischbare sporen. In Orel werd hij aan nieuwe folteringen blootgesteld. Hij kon het niét langer meer verdra gen. Op een avond deed hij aan zijn cel-genooten het volgende verzoek Kameraden! Staat me toe, dat ik me ophang. Ik houd het niet langer uit. Ik kan niet meer. Niemand ver wonderde zich over die woorden. Al len dachten bij zichzelf: „Als Soe dych zich ophangt, krijgen wij allen morgen slaag. Maar zijn verzoek kun nen wij niet weigeren. Hij moet te erg lijden. En misschien zal ik ook eens dezelfde liefdedienst van mijn kameraden moeten vragen”. Na» korte aarzeling gaven de bewoners der cel ,aan Iwan Soedych verlof on zelfmoord te plegen. Zij gingen opzetW telijk vroeger dan gewoonlijk naar bed, verborgen het hoofd in de dekenA om niet zijn doodsgerochel te moeten' hooren en niet de laatste stuiptrek kingen van hun kamsmad te moeten zien. En vol ijzige angst wachtten zij op zijn dood. Velen schreiden. Intus- schen bevestigden Soedych een uit. linnen gedraaide strop aan de muur^ en legde dien om zijn hals „Den volgenden morgen werd zijn lijk uit den strop bevrijd en men ran selde op gruwelijke wijze zijn kame raden, die Soedych vergunning ge geven hadden de hel van Orel te ver laten. „In de laatste jaren van gevange- nis-gru welen heb ik veel kennis moeten maken met vele wijzen van sterven, veel heb ik gezien, aan de mogelijkheid waarvan ik vroeger ge twijfeld heb, en nooit heb kunnen gelooven. Maar zelfs in de annalen der Russische gevangenissen staat de ze zelfmoord van Iwan «Soedych, ge pleegd met toestemming van zijn cel- genooten, alleen. Verder kan men in die richting niet gaan.” bezit vaii ver® het gevangenis!] Werd beschuldig onverschillig gel taak/fir*gH^aiig< ditop zicht wïta boven alle vera M hadden de gevangenen geen vergif bij de hand. Zij vergiftigden zich niet, niet, doch bedreven zelfmoord op andere wijzen. „Rosin liet zich op een gaanderij op de derde verdieping naar beneden vallen. Tsjasowenny beproefde zich ’t hoofd te verbrijzelen tegen een fornuis van gegoten ijzer. Jakowen- ko begoot zich met brandende olie. Sapotnizky hing zich aan een ven sterraam op. Koedrjawzew hing zich op ift een strop, welks eind aan een bedsteil was verbonden. „De billijkheid eischt de uitdruk kelijke mededeeling, dat het bestuur der centrale gevangenis te Orel naar kracht en bekwaamheid tegen het zelfmoorden der gevangenen is opge treden. „Deze strijd nam een aanvang op hetzelfde oogenblik, dat in een of andere cel een poging tot zelfmoord werd ontdekt. Had deze plaats ge vonden in een cel voor eenzame op sluiting dan snelden zondei verwijl de bewakers, de dienstdoende assis tent van den Directeur en de zieken oppassers toe; de zelfmoordenaar werd uit den strop bevrijd en pogin gen werden aangewend om de levens geesten weer op te wekken. Terwijl de ziekenoppassers met dit werk bezig waren, sloeg de assistent-directeur met een gummistok een roffel op het ge zicht en ’t gansche lichaam van den ongelukkigeIn de cellen der in gemeenschap opgeslotenen werden deze toorteelen herhaald, doch met dit verschil, dat, behalve de zelfmoorde naar, ook de overige bewoners van de cel om hun zorgeloosheid werden koude was overleden, daar hij in de open lucht had gewerkt. In het lijk van den jongen man evenwel werden sporen van arsenicum gevonden, het geen tot de ontdekking leidde, dat ook de 60-jarige man aan arseniaum- vergiftiging was overleden. Octavie werd gearresteerd. Het onderzoek bracht aan het licht, dat, Octavie Le Compte ongeveer tien dagen geleden arsenicum heeft gekocht. Niet onwaar schijnlijk is het, dat de vrouw tot de daad is gebracht door het lezen van de verslagen van het proces Hopf. Engeland. Een staking. De staking der kolenbezorgers, voer lieden en sjouwers, te Londen heeft zich aanmerkelijk uitbreid. Het aantal stakers steeg van 5000 tot 8000. Men vreest thans ook voor eer. sypathie- staking van alle voerlieden, waardoor vrijwel het geheele kolen ver voer stop zöu gezet worden. Reeds thans trou wens doet zich de invloed der staking in menig huishouden, waar men het voor de aanvulling van den kolen- voorraad op het laatste oogenblik laat aankomen, op onaangename wijze ge voelen door afwezigheid van deze brandstof, dubbel noodig nu er einde lijk werkelijk eens ’n winterkou is in getreden. De kolenhandelaars, hoewel zij de beide laatste dagen zelfs hun klerken aan ’t werk zetten om kolen op te laden enz., konden onmogelijk aan alle aanvragen voldoen, zoodat er thans te Londen in menig gezin, bit ter koude wordt geleden. De staking gaat alléén om loonsver- hooging. De eisch is een verhooging van 3 penny per behandelde ton ko len welke penny dan echter verdeeld zou worden over een ploeg van drie, vier of vijf man, zoodat de verhoo ging individueel slechts een derde, vierde of vijfde penny zou bedragen. Van werkgevers-zijde worden echter cijfers aangevoerd, om te bewijzen, a|s zomers den slappen tijd goed loon heeft in het eerste t”J~ zelfs wisselend van 33 sh. tot ,1 „Het Schaakbord” rvergadering Vrijz. •op. Club. Schouwburg, 8 u., ring „De Gouds- Denemarken. Brand te Kopenhagen. Dinsdagavond is in de Rigensgade te Kopenhagen de Methodistenkerk door brand vernield. De brand ont stond door een defect aan de centrale verwarming en weldra stond het ge heele gebouw in vlam. Om drie uur stortte het dak in en een uur later zakte de toren in elkaar. Uit het tehuis voor kinderen, dat in een bijgebouw der kerk was gevestigd, konden de 28 zich daar bevindende kleinen, worden gered. De brandweer kon den brand niet meester worden en richtte al haar krachten op het nabijgelegen depot van marine, waar door de vonken eenige balen laken in brand waren geraakt. Dit gebouw bleef gespaard. Frankrijk. Een giftmengster. Een ernstige poging tot vergifti ging, welke herinnert aan de daden van den giftmenger Hopf te Frank furt, wordt uit Cambrai gemeld. De 30-jarige vrouw Octavie Le Compte vergiftigde een achttal dagen geleden haar vader, een 60-jarig man, met arsenicum en bracht gisteren haar broe der Jules Le Compte door hetzelfde vergif, dat zij in spijzen had gemengd, om het leven. De geneesheeren waren aanvankelijk van oordeel, dat de oude man als gevolg van de buitengewone Een bekende Russische schrijver, Hens naam wij o in begrijpelijke re- I011011 niet noemen kunnen, en wiens ra volkomen betrouwbare mededeelingen I wij overnemen, zooals hij’ze gal, d. K w.z. zijn appreciaties voor zijn reke- ■L ning latend, heelt een nauwkeurig onderzoek ingesteld naar de gruwelen m de centrale gevangenis te Orel, Bielke in de laatste jaren alles heb- K'beu overtroffen, wat de ofticieele, «Russische barbaarschheid aan wreed- v. heid heelt kunnen bereiken. Aan zijn beschrijving, die zelfs in de omvang- I' rijke literatuur over dit onderwerp I/ nergens een voorbeeld vindt, zij de volgende schildering van de zelf- moorden in defe plaats overgenomen; I „Uit deze hel, waartoe net leven I der politieke gevangenen in de Uen- I trale gevangenis te Orel veranderd I is, was slechts een verlossing: het T graf. En de gevangepen zochten die Iverlossing. De gevallen van zelï- r moord en poging tot zelfmoord volg- I den elkaar in ééntonige rij. Ook m I dit opzicht staan de getuigenissen I van hen, die in deze gevangenis heb- ben vertoefd, in lijnrechte tegenspraak f met de officieele mededeelingen. Het hoofdbestuur der gevangenissen heeft bijv, verklaard, dat in al de gevan genissen van het Gouvernement Orel .^tezamen gedurende 1909 slechts zes I gevallen van zelfmoord onder de ge- 1 vangenen hebben plaats gehad. De bloeide getuigen verklaren evenwel, die gevangenen in de Centrale l .gevangenis te Orel alleen bij dozijnen moeten worden geteld en dat daar we- ken zijn geweest, waarin verscheide ne personen zich het leven hebben benomen, en dat op één dag in fbr- 1 scheidene afdeelingen van de gevan genis pogingen tot zelfmoord werden ontdekt. „Ik heb de namen van de zelf- p moordenaars niet kunnen vaststellen. Zij waren zelfs aan de bewoners der gevangenis onbekend. Zij wisten al leen, dat uit deze of gene cel het lijk van een zelfmoordenaar werd weg- I gesleept, of dat ziekenoppassers naar deze of gene afdeeling werden gezon den om een van den strop geredden zelfmoordenaar in ’t leven terug te roepen. Wie zich van het leven had beroofd, of wie een poging tot zelf- Woord had gewaagd, hoe zij heetten of vanwaar zij kwamen, dat wisten zij niet. „Mét een bijzonder dichten sluier bedekt zijn de gevallen van zelf- moord, voorgekomen in de cellulaire afdeeling.” I, Bij toevaf werd in de gevangenis de naam van den gevangene Jako- I wenko bekend, den bewoner van cel 93, die zich in Juni 1908 door - .^verbranding het leven benam. Maar had Jakowenko, in plaats van -brandende oliela mp op zich laten eenvoudig opgehangen, dan hadden zelfs zijn naaste buren naam niet leë.ren kennen; hadden slechts gehoord, dat no. Vnl was geworden en dat uit cel een lijk naar “de lijkenkamer was gebracht. „Men moet‘niet vergeten, dat zelfmoorden in Orel van geheel deren aard zijn dan in de Katorga- gevangemssen (huizen van bewaring voor verbannenen) te Kara of Koe- lomar in Oost-Siberië. Voor de Ka- lorga-gevangenen te Kara en Koeto mar was zelfmoord de laatst overge blevene en meest besliste vorm van protest. Tot dien stap besloten slechts revolutionairen en wel de sterksten onder dezen, nadat zij met hunne lot- genooten alle bijzonderheden van de daad hadden overwogen, en zij namen afscheid van het leven even standvas tig, mannelijk en saamverbonden, als zij bij hun leven hadden gestreden. Deze zelfmoorden trokken natuur lijk de algejneene aandacht. Geheel anders staat het met de zelfmoorden in de centrale gevangenis te Orel; geen zelfmoorden om te protesteeren, maar heel eenvoudig i zelfmoorden uit wanhoop. ►De gevangenen namen geen afscheid li'an hel leven om de aandacht van het publiek op de gruwelen van Orel te vestigen, doch zij deden het al leen, omdat zij ze niet langer kon den verdragen. Zij pleegden zelfmoord zonde’r afscheid te nemen, zonder er voor te zorgen, dat hun dood er gens bekend werd gemaakt. Zij de den het snel, in koortsachtige haast, vol vrees, dat de zou bemerken len, hen in de uitvoering van plan zou hinderen, om we folteringen pen. >wel gei aV 0 1 vended werden. „Ik deze 1 of de uciuviigiava toej 0^1 Koetomar. „In 1 de dagbladen is eens een be richt herschenen, dat de zelfmoorden te Kóetomar aan het Hoofdbestuur der gevangenissen reden tot groote on tevredenheid hadden .gegeven. Te 8t. Petersburg was mgn verbaasd en kwaad, omdat de-^gevangenen in het en

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1