SKSp ‘f [GAS. [ITS, i a nd el. ires: Gouda ’EIT IN en Heeren jselI ll H 'I LE. Alter Gracht 269* AAG, 5TE WAAR- igen meskleediug. e of gedeelten ISHT f' GAS. lö I kURJNll O. 12387. 52e Jaargang. Telefoon Intero. 82. Él±xxxeixlarxd.. Baite&la&dsch, Nieuws. FEU1LLE1ON xv. TZD-A-. Dinsdag 27 Januari J914. DU Kz, RINOERWAARD. Wa &9Ïtenfioióer. 'ei E. ALTER Telefoon Interc. 82. U' Verschijnt dagelijks behalve Zon- en Feestdagen. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. licht hebben? tJAC. KOOIJKz. Wieringerwaard, ist met het instal- i A. J. IJssolstijn Az. Dr. J. G. Rups. I. van dar Want. teloo«. STATENGENERAAL Verlies dus di- ik (Wordt vervolgd.) de N. dezer oen bezoek aan den 'rankrijk ligt.”" Vrij bewerkt door AMD. f 1.25 1.56 1.50 ge- on- houwburg”, 8 o., ba v. d. Pas. en Woningtoez., nderstandscomm sgetegemoet, II c in de helft voor de helft J aan groene >n. kt, dat Uw Uw handen en Uw leven lan Zn., Goud*. mie, 8 u., Lezing erHelfrich. louwburg, 8 uur, sch Sted. Orchest. vij geregeld tijdig jn ontvangen vas rten, vermakelflk- ze dan in om» houwburg”, 8 u., nmerspiele „Der ergoed. 4 Jf en pacht 269* IAAG. a de stad aan hui. is dit werk door iet het grootste ilverheid van haar alleen roor het van kostbaar I fijne kant f 0.55 0.10 jen twee berekend. 0.35 by vooruit- per regel. en de de lijk verbranding. De „Vereeniging voor i thans een erv en nu heeft Justitie verklaard, een strafvervolging zal worden wer- tc gaan of De wil niet dat wing „En gaat?” „Zend Robespierre. „En dat zegt gij? Nu?” „Ja! Maar g«r, burgeres. Men komt al. Vaarwel, flinke vrouw!” PRIJS VAN HET ABONNEMENT: t Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons B Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkant) GOI nSLII E Cttl'RAXT. f ezx -^d.’vex'ten.tio’bls-d. voot G-o-clqLsu ezx Ozxxstxelcezx. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1-5 gewone regels met bewysnlmimer. Elke regel meer By drie achtereenvolgende plaatsin; Dienstaanbiedingen per plaatsing betaling, elké regel meer 6 ets. b Groote letters en randen naar pla Oobtenmjk-Hongakije. Do Mode. Het zijn niet alleen de bisschoppen die zich keeren tegen de tegenwoor- KM TWEEDE KAMER. Vergadering van 26 ’Jan. 1914. Voorzitter: Mr. H. Goeman Borgesius Vervolg. Bij de afdeeliftg I’estbestrijding, be sprak de hoer van Hamel, u.-l., de pestbestrijding. Spr. bracht kulde aan de Amsterdamsche Gezondheids commissie, die aangedrongen heeft op verscherping der desbetreffende beper kingen in een hoogst belangrijk rap port aan de hoofdinspecteurs van de volksgezondheid voor Holland Utrecht. Spr. behandelde verder quaestie van vrije artsenkeus en lijkverbranding. De „V Lijkverbranding” heeft matorlum hier te lande de Minister van dat uitgelokt, als het crematorium in king wordt gesteld om na het hier te lande geoorloofd is. Min. v. Binneniandsche Zaken ver klaarde dat daarop met wetswijziging gewacht zal worden waakte, vernam men met schrik, dat Danton, den lieveling van het volk, benevens den talontvollen Camille Desmoulins en anderen gevangen ge nomen waren en terechtgesteld. Het ambtelijke blad sprak evenwel wederom van een zuivering van de Conventie. De guillotine had ook in zoo langen tijd geen versch voedsel gehad. Voor de stemming voor één lid van den Gemeenteraad vai'Gouda, voor elk der drie districten, op 30 JAN. a.s. bevelep wij ten zeerste aan voor district I voor district II voor district lil Jacques Boauchène, die zooveel ja- ren droomend door de eensftnie vol den had gezworven kon, bij het loven van uitspattingen, dat hij thans leid de in Parijs, den ruwen winter niet zonder schade trotseoren. Hij hoestte veel, on daar het eenige geneesmiddel dat - hij thans voor alles gebruikte, drank was, .ging zijn gezondheid be denkelijk achteruit. Hijzelf bemerkte daarvan echter niet veel, daar hij ge regeld in een halve roes leefde. In de „Roode Haas!’ ging het he den weer luidruchtig toe. Aan de kleine tafel, in het hoekige, onreine lokaal zaten sansculotten en krijschen- de wijven, allen walgelijk dronken. Ook op het plein voor de „roode haas” liepen fcn stonden groepen in lompen gehulde-kerels. Men had het natuurlijk over de politiek en over-de terechtstellingen. p£wprden deze tegei vap 15 rei;els f 0 «Marnes £J).25 «ruimte. 81) „Panton”, sprak nu burgeres Kail- dringend en snel, „gij zijt ver- ais gij niet spoedig handelt, bevel tot inhechtenisneming van uw vrienden is reeds uitgevaar digd. Binnen een uur kunt ge reeds een gevangene zijn. Verlies dus gepn. tijd en ga mee.” „Waarheen?” „Danton, ik herhaal thans, in het groote gevaar waarin ge verkeert, nogmaals, wat ik u in den herfst van het vorig jaar aanbood. Honderddui zend francs in goud, zoodra burger Etienne de Leuronsac over de gren zen is. Thans hebt gij de keus tds- Bchen leven en dood in uw handon. I Het betreft nu niet alleen zijn rèd- I ding, maar ook de uwe. Wat er- van wordt,als. 'men u gevangen neemt, -j. weet ge zelf wel. Wat er van burger 1 Etienne wordt, weet God alleen! Dus yhelp Danton! Redt u hem, dan redt •ge uzelf. Toe dan, sta daar nu n|et zoo stijf en stom. Handel! Over een kwartier kan het reeds te laat zijn£” Danton stond als vastgenageld en keefc sprakeloos en somber voor zidh- Prof. Eerdmans. Men meldt aan het Vad. fflkverband met ons bericht van Zaterdag, dat prof. Eerdmans van plan is om zitting to nemen zoodra de Kamer weer bij eenkomt na het reces, dat met Zater dag zal ingaan. Daar prof? Eerdmans toch geen zitting zal kunnen nemen voor het midden van deze week, heeft hij besloten om, onvoorziene omstan digheden voorbehouden, zich in de Maartzitting te laten beëedigen. Hij zal dus niet tot Paschen colleges geven. „fj -~— mont dril lonen, Het u en Danton”, riep burgeres Railmont, steeds opgewondener en angstiger uit, „hoort ge mij niet? Ik heb reeds alles voorbereid en een soldaat omge kocht. Hij zal kleefen gereed hou den, waarin de gevangene de Conciér- gerie kan verlatenmaar gij moet hém niet uw persoon dekken. Alles is al reeds klaar. Alles wacht op u. Toe, draai nu niet langer, of wij en ook gij zijt verloren. Is het dan zoo zwaar te kiezen tusschen leven en dood, Dan ton?” „Ontzettend zwaar, burgeres!” zei Danton mat en levensmoede. „En toch moet het geschieden, en wel oogenblikkelijk, Dantoni” Weder zag zij hem zwijgend aan, angstig als verwachtte zij een weige rend antwoord. Maar Danton antwoordde niet. On bewegelijk staarde hij voor ‘zich uit, zwaar ademhalend zichtbaar in strijd met de twee ^voorstellen. Dood of ge red! „Vlug nu, Danton, kom mede, mijn rijtuig staat hier vlak bij. Snel, an ders is alles verloren.” „Welnu, burgeres Railmont, heb gekozen. Ik blijf hier!” zei Dan ton eindelijk op rustigen toon. „En wal wordt er van burggraaf Etienne, ala gij gevallen zijt." „Niemand kan zijn lot ,ontloopen, burgeres. Kan ik hem niet meer op eerlijke wijze redden, dan mag komen ,wat wit” et jjérilleuse”. Het vlo vlo-geroep van de jagers, die het wild zien, heeft w de Vogee^en reeds weerklonken en uit de diepte der bosschen" klink het ge schal van den jachthoorn. Rusland. Donderdagnacht, zoo meldt men aan de N. R. Crt. uit St. Petersburg aan de Kölnische Zeitung, bezochten hier eenige officieren een inrichting, waar de jeunesse doréé zich pleegt te ver maken en waar een koor zigeuners liederen ten gehoore ëracht. Een van de officieren verzocht de 17-jarige dochter van den aanvoerder van het koor alleen te spreken. Na afloop van het onderhoud be schuldigde de zigeuner hem zijn doch ter te hebben onteerd. De officier trok zijn revolver en schoot den beleedig- den vader, de onteerde dochter, als mede een zanger, die ter hulp snelde, dood. De moordenaar is gevangen gezet. Frankrijk. De koude drijft in de bosschen van Frankrijk de wilde zwijnen uit hun schuilplaatsen. Men vraagt zich af waar de dieren zich bij minder nijpend weer toch wel ophouden. In den om trek van Nancy hebben naar R. Crt. meldt dragonders er dagen acht met de lans geveld. De wolvenjagermeesters een ambt, dat in Frankrijk nog steeds bestaat halen hun schilderachtige uniformen uit do kast, gespen zich het mes om en wapenen hun mannen, want het everzwijn is, zooals Gaston Phoebus zeide, nune’ orgueilleuse et fiére heste, „Maar gij zelf, Danton! Gaat gij dan geen zekeren dood tegemoet. Het i lot der Girondisten, denk^laaT eens aan. Uw gevangenneming is uw dood. Kom dan toch, Danton!” „Dat is zij ook inderdaad. Ik weet i het wel.” I „Waarom wilt ge u niet redden?” i „Mijn plichtis op nlijn post te ster ven. De ééne schakel trekt de ande- re mee? Nu is het mijn beurt, morgen volgt Robespierre Zijn stem werd overdonderd door i het slaan van geweerkolven tegen de deur. Burgeres Railmont slaagde een i kreet van angst. Er volgde een korte beangstigende stilte. „Te laat!” mompelde burgeres - Railmont. En Danton voegde er zacht aan toe: „Daar zijn ze al!” „In naam der republiek, doe di- reet open!” riep een scherpe, door- I dringende stem. „Richard, doe open!” beval Danton aan zijn bediende. i „Mijn hemel,” jammerde burgWea - Railmont, „wat zal er gebeuren?” „Verbergt u binnen, burgeres; ik L-t KÜ voor uw waarschtf- schade zult lijden.” wat zal er gebeuren, nu gij burgeres Madeleine naar Hij is rechtvaardig.” zantschapsgebouw, terwijl het Nedör- laridsche gezantschap de overtuiging is toegedaaa, dat de arrestatie is ge schied over den drempel van het ge bouw, dus wél op Nederlandsch grond gebied. Het antwoord van de Turksche Regeering op het proest, van den Nederlandschen gezant, die tijdens het- voorval afwezig was, wordt spoedig tegemoet gezien. Albanië. De voormalige president der voor- loopige Albaneesphe regeering, Ismail Kemal Bei, heeft zich naar Brindjsi begeven. Hij zal eenige dagen in Ita lië blijven, om daarna naar Berlijn te gaan, teneinde zich bij den prins'von Wied te vpegen. Me€ moet, aldus wordt uit Valona aan de Tribuna gemeld, de tegen standers van prins von Wied te Vo- lona, evenals in overig Albanië niet ónder het volk maar uitsluitend onder de bey’s en pasja’s zoeken, die zich in hun feodale inkomsten bedreigd zien. Het volk zou de contröle-commissie niet een kwaad oog aanssien, indien zij er zou toe overgaan de boeten te verminderen waartoe Bekir Bey en al zijn medeplichtigen veroordeeld zijn. Het Albaneesche vplk richt tjtiEuro- peesche mogendhepen, en onder deze tot ^aljë en Oostenrijk een dringend beroep, om den prins von Wied op de troon te plaatsen en terzelfder tijd de noodige troepen te zenden om de orde tp t herstellen en eiken aanslag op de onafhankelijk heid van het land te kunnen afslaan, die de mogendheden aan Albanië heb ben geschonken. Italië. De gezondheid van den Paus. Tegenover de onrustwekkende ge ruchten die eenige bladen over de ge zondheid van den Paus hebben ver spreid, wordt uit Rome gemeld, dat Z. H. Zaterdag buiten andere bezoe ken, ook prihs en prinses von Bülow heeft ontvangen. De Paus heeft zich in dit langdurig onderhoud zoo frisch en wel getoond, als het in zijn jaren nauwelijks te ver wachten was. Balkanbtatén. Tutksöh-Nederiandscfi incident. Uit Constantinopel wordt d.d. 251 Jan. geseindDe Albaansohe ex-afg(e- vaardigde Basri bey, die gedurende d° laatst vferloopen twee maanden gevan gen had gezeten, verdacht van mede plichtigheid »an den moord, di'e jn April 11. op Mahmoed Sjefljet Pasja werd gepleegd, heeft op «1 Jan-, terwijl hij door Pera werd vervoerd, de vlucht genomen op Nederlandschen bodern^, nl. in. het Nederlandsche gezantschaps- gebouw. Ten gevolge van een mis verstand van den legatie-tolk werd hij daar gearresteerd en weggevoerd. De Nederlandsche gezant, die des tijds afwezig was, heeft onmiddellijk, na zijn terugkeer, ten krachtigste ge protesteerd bij de Porte over deze inbreujc op de internationale wetten, betreffende de onschendbaarheid der gezantschappen. Omtrent het geschil tusschen de Porte en den Nederlandschen gezant te Constantinopel naar aanleiding der gevangenneming van den Albanee- schen ^x-afgevaardigde Basri bey jn het Nederlandsche gezmitschapsge- bouw te Constantinopel1 neeft <?npe Minister van Buitenlandsche Zak^n aan een redacteur van een pers-bure^u het volgende medegedeeld Het verschil in opvatting tusschên de Porte en het Nederlandsche ge- zantschap te Constantinopel schiiht voornameiyk daarin te bestaan, dat - volgens de verklaring der Turksche RegeerWg de arrestatie heeft plaats gehad bij den drempel van het gp- dige mode der daméskleeding ook een Hongaarsch generaal heeft daar thans den strijd tegen aangebonden. De generaal hij is de bevelheb ber van het te Boedapest liggende legercorps heeft een order uitge vaardigd, waarbij aan de vrouwen zij ner officieren wordt verboden mede te doen aan de excessen in de tegen woordige vrouwenkleeding, met name om rokken te dragen, die van voren een eindje open zijn. Bovendien heeft hij verboden dat zij op straat hun echt- genoöten een arm geven. De strijdvaardigheid van het Hon- gaarsche leger zal* nu stellig wel veel footer worden! Engeland. Ontploffing. Te Liverool heeft gisteravond aan boord van de Mauretania die in het dok ligt een ontploffing plaats gehad. De ontploffing had plaats in de machine-kamer, waar een aantal werk lieden bezig was. Vier hunner werden gedood, .8 werden gewond; de lijken waren vreeselijk verminkt. De staking te Londen* Bij de staking der kolensjouwers heerscht noch onder de werkgevers, noch onder de arbeiders eensgezind heid. Verscheidene kblenfirma’s zyn bereid een loonsvejhooging toe te staan, maar haar vereeniging weigert hierin toe te stemmen. Een groot aan tal dragers en voerlieden der firma Cornwall, die naar men weet, de ge vraagde loonsverhooging heeft inge willigd, heeft zich bereid verklaard, den arbeid te hervatten de staking- leiders hebben ’n overeenkomstig voor stel in de bijeenkomsten der stakers gedaan doch deze hebben het voorstel verworpen. Amerika, Tusschenkomst der V. 8. New York, 25 Jan. De correspon dent van de Tribune te Washington meldt dat de V. 8. zoo spoedig mo gelijk maatregelen zullen nemen om de omwentohng op Haïti tegen te g^an. De kruiser Montana heeft be vel gekregen zich daarheen te bege ven. Als de opstand aanhoudt, zal do regeering van Haïti genoodzaakt zijn de betaling te staken van de rente van zekere spoorwegobligatiee, die den In Februari komen lo ver vallen. De correspondent van de Tri buna verwacht dat onder deze omstan digheden het staatsdeparteinent der V. 8. weigeren zal de rebellen te erken nen, zelfs wanneer zij er in slagen de regeering omver te werpen.. Een Amo- rikaansche commissie zal uitgezonden worden om de staatszaken te regelen en de verkiezingen te organiseeren. Griekenland. Te Athene baart veel opzien de ar restatie van drie voormalige leiders van de Banque d’Athène, die worden beschuldigd van frauduleuze hande lingen en verduistering. l>o bank moet door gewetenlooze bedienden voor 83 millioen zijn benadeeld. De ongunstige toestand werd door uitkeenng van hoogo dividenden jarenlang verborgen en de balansen werden vervalscht. De directeuren hadden buitengewoon hooge salarissen en tantièmes van de gefingeerde winst. Dit alles geschiedde voordat de heer Eliasco de bank over nam. Er klonken reeds zware voetstap pen in de gang, en burgeres Raal- mont verdween in een zijkamer. Terstond daarop werd de deur ge opend en de burgerkapitein Simon Nadet verscheen in den ingang. Ach ter hem* stonden in lange rijen solda ten achter hem. „Burger Danton,” riep Nadet met zijn schelle stern. „In naam der re publiek, gij zijt mijn gevangene.” „Toon mij uw lastbrief, burgerka pitein,” antwoordde Danton rustig. Simon Nadet haalde een beve,schrift uit zijn borstzak en overhandigde het aan Danton. Deze las het opmerkzaam en kalm door. Het was onderteekend met: „Het Comité van Openbaar Wel zijn, Maximiliaan Robespierre.” „Ik wist het,” mompelde Danton; Jiardop voegde hij er aan toe „Ik gehoorzaam, burgerkapitein. Laat ons gaan.” Na enkele minuten lag het huis van Danton in doodelijke stilte huid, terwijl de eigenaar er van der sterke bedekking naar de Luxem burger gevangenis werd overgebracht. Daar werd hij in hetzelfde vertrek opgesloten, waarin zoovele Girondis ten mede door zijn toedoen de laatste uren hadden doorgebracht. In den loop van den nacht werden zijn vertrouwde vrienden, zestien in getal, eveneens uit hun woning op gelicht en naar die kerker toegebracht. Toen Parijs ’s morgens vroeg ont- Liberple Unie. 4 j Tot adj.-eecretaris van 4e Liberale Unie is benoemd de he$r J; B. Ament, Van Speyckstraat 181, ,’spravenhage. Koninklijk bezoek. De N. R. Crt. schrijft „In ons berioht over het bezoek van den Koning en Konipgin van Dene marken aan ons hof in de tweede helft van ‘Mrei stond dat hunne Majesteiten zich eersthaar Lonten zullen begeven, dan naar Brussel on vandaar naar ons land. Wij moeten dit bericht in zoo verre verbeteren, dat tusschen Londen en Brussel nog president van Fr

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1