WAS. i Jtaitaatartmjii itt f I RONA. venhuis. 3d. E. Alter URHT eip m WAS. h -:c o. 12388 Woensdag 28 Januari 1914. 14 A. J. IJsselstijn Az. voor district 11 Dr. J. G. Hups, voor district Ui 1 van der Want. - I 1 XTieu/ws- en. -^d.'rrenrtdip.tïe'blsi.d. voor S-oiolc3.sl ezx Oxxxstre3x:®zx- RONA 52e Jaargang. DAT IS DE CACAO LTZ5-A- xvt. )OIJ Kz., IERINGERWAARD. I b Van Houten's ffiütenhndseh Nieuws. a» EEU1LLETIH We &eitenfioeóer. h' i Telefoon Interc. 82. HAAG, J7ed.l. ALTER gracht 269‘ Lig licht hebben? tot JAC. KOOI J Ks J KENNISGEVING. M hl nieuwe rertrag Nederland imerilia. Ie Gracht 269* dit onderzoek moge de SJtaten elkan- der geen oorlog verklaren. ■'elefoon Interc. 82. Verschijnt dagelijks behalve Zon- en Feestdagen. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON.Telefoon Interc. 82. f f 1.J5 iSigtiixS OstoloOB. V!an de kwam (Wordt vervolgd) die wij zoo lekker vinden en waarvan Moeder zegt dat ze zoo voordeellg in het gebruik ia. Gij moet bepaald dadelijk een bus gaan koopen. De num is tan vraag om kk mt nu ook de r~; do de wan- menigte. E. “terechtstellingen een einde. W SLAVERNIJ wk v«a t. t»gil«. MM, I* «M» M «M. ikM to taülfkt M raMMcrt. lit Uw hal. do.. irwMk .«rlletotn. jg is dit werk door met het grootste Schouwburg”, 8 u., Cammerspiele „Der Vrij bewerkt door AMO. Voor de stemming voor één lid van den Gemeenteraad van Gouda, voor dk der drie districten, op 30 JAN. a.s. bevelen wij ten zeerste aan voor district 1 „Stilte, mannen! Wilt ge elkaar af ranselen voor iemand, die zich door om te ver- 1 I weer, verried dat hij reeds ver boven Echte emi- is goud, de belastingen voor 1914 met 20 per cent verlaagd zullen worden. In de laatste vier jaar zagen de gelukzalige Mayeners hun personeele inkomsten belasting imbeds met 65 en 105 percent dalen. Schouwburg, 8 uur,® htsch Sted. OrcheU. geregeld Mj«« 1 3gen ontv-igjsj- I K»rtan, vermaM4»- I das. dan i» lan. jfe Jtman A Ze., flood. I Manie, 8 n. Lasing <iker—HaUnah. w- en Woning*»-. Onderstand Honua. S8TEWAAR- Iragen lamaaltlayling. ele of gedeelten ten de stad a* huis vergoed. AXMen HAAG. Coamiaaie: oort. ZIG, Vioe-Voers. 0TENDOR8T, Pen. 1I Wieringerwaard.' elast met net install wie helpt ons? in boodsobap Mn een sden en wij suilen en, wat te «to«J De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bij deze ter kennis van de belang hebbenden, dat door den Heer Directeur I der Directe Belastingen enz. te Utrecht op den >4n Januari 1914 executoir is ver. klaard het Kohier der Grondbelasting over het J®" l9»4- Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvao- I ger, dat ieder, die daarop voorkomt, ver- I plicht is zqnen aanslag op den bij de Wet I bepaalden voet te voldoen en dat heden in i' gaat de termijn van zes weken binnen welke F de reclames bebooren te worden ingediend Gouda, den 27 Januari 1914. De Burgemeester voornoemd, R. L. MARTENS. eeuig geplastoen werd allee stil. Deauphène zotte zijn wég verder voort. Hij was nu een moordenaar gewor den. Och, werden er niet degelijke mama's menschen vermoord? Hij ging nu maar kalm naar huis, er aan denkende, <lat men hem nu ook den kop kon afslaan. Och ja, waar om ook niet? Dan was ook immers alles uit! In de Boometraat zag hij nog tot den slotenmaker r hetgeen der en beschoten een meeting van Russische uitgewe kenen gehouden, waarop Karpovitch, zelf een uit Siberië ontsnapte revolu- tionnair, het een en ander over Breah- kowsky meedeelde. Hoeewel uit een goedgezeten fami lie geboren en gehuwd met een libe ralen landeigenaar, aarzelde Bresh- kowsky niet man en kinderen te ver laten, om in de gelederen der eerste propagandisten voor de boeren tetroden Zy werd gearresteerd en in de gevan genis geworpen en tot mijnarbeid in Siberiö veroordeeld. In 1881 ontsnapte zij, doch werd weer gevangen en op nieuw tot 4 jaar dwangarbeid en le venslange verbanning naar Siberië veroordeeld. In 1897 ging zij onverschrokken wederom op den trein naar Rusland en hielp, buiten medeweten der auto riteiten, de revolutionaire socialistische party stichten en zij ging naar Ame rika om geld in te halen 'voor de groote zaak. Op aanwijzing van den boruchten spion Azow werd zij in 1907 wederom gearresteerd en naar Siberië verbannen. Hoe oud ook deed zij in December 11. nog weer een stoute poging tot ont vluchten. Zij zit nu in do gevangenis te Irkutsk opgesloten, ten prooi aan alle verschrikkingen van het Russische gevangenisloven. Namens do meeting werd haar Zondag een telegram van bemoediging toegezonden. der wereld bereid is zoo een verdrag aan te gaan. Reeds heeft Ameiik^ met zes Amerikaansche Staten het eerst met Salvador een soortgelijke over eenkomst gesloten. Thans opent Neder land de rij der Europeesche mogend heden. Spoedig zal Denemarken volgen. Deze verdragen bevatten niet de verplichting, dat de Staten het advies van de internationale Commissie van Onderzoek moeten opvolgen, zooals zij de uitspraak van het Hof van Ar bitrage verplicht zijn na te leven. Hierdoor zullen Staten, die nog hui verig zijn zich geheel en al te binden aan de uitspraak van een internationaal college en die daarom geen onbeperkte arbitrage-verdragen willen sluiten, ver moedelijk wèl geneigd zijn een ver drag volgens het voorstel van Bryan aan te gaan. Want iedere Staat blijft na het advies der Commissie volko men vrij. Het hoofddoel van deze verdragen is, dat niet in de opwinding van het oogenblik óver een ontstaan geschil een oorlogsverklaring zal volgen. Dit wordt door dergelijke overeenkomsten nu onmogelijk gemaakt. En men mag vertrouwen, dat na «en onderzoek gedurende een jaar de opwinding zóó bedaard zal zgn, dat beide partijen zullen inzien, dat een oorlog wel de rampzaligste oplossing van het geschil zou zijn 1 Dat Nederland en'Amerika zulk een verdrag thans hebben gesloten, is niet alleen van belang voor de goede be trekkingen tusschen deze twee Staten zelf, maar is vooral van beteekenis, omdat dit Verdrag nu ook in Europa tot méér navolging zal kunnen leiden. Het orgaan van den Bond „Vrede door Recht” bevat reeds een bespre king over de beteekenis van dit Ver drag, waarbij in de volgende woorden de vreugde der Nederlandsche vredes- vrienden fgeuit wordt „Een hartelijke gelukwensch aan onzen nieuwen Minister van Buiten landsche Ziken is hier wèl op zijn plaats Niet alléén, omdat dit verdrag het eerste is, dat een Europeesche Mogend heid met de Vereemgde Staten van Amerika heeft gesloten in den geest van Bryan’s bekend voorstel, maar óók om den inhoud zelf van het Ver drag, dat m menig opzipht een ver betering is van het Verdrag Salvador- Amerika en dat inderdaad waardig schijnt bestemd te zijn als een Model- Na Zabern. Aan de Köln. Ztg. wordt uit Berlijn gemeld, dat naar verluidt het aftreden van graaf Wedel en van den Minister Zorn von Bulach niet meer twijfel achtig is. De verjaardag van Keizer Wilhelm. Wegens de herdenking van den ge boortedag van Keizer Wilhelm had gisteravond te Berlijn een galavoor stelling plaats in het feestelijk ver sierde operagebouw. Opgevoerd werd L’Africaine van Meyerbeer. Ongeveer 60 vorstelyke personen waren aan wezig, waaronder de Koningin van Griekenland, verder de gezanten en de overige leden van het diplomatieke corps, alsmede de Grieksche Minister president Venizelos. Rusland, Katherine BreshkoWsky. Katharine Breskowsky, een bekende revolutionnaire strgdster, die thans levenslang naar» Siberiö is verbannen, heeft onlangs een mislukte poging ge daan om te ontsnappen. Zondag ia nu ter viering van den 70en verjaardag der lijdpres, in Londen Het nieuwe Verdrag tusschen Np- derland en Amerika is nu openbaar geworden. De beide Staten hebben zich bij dit verdrag verplicht over alle geschillen, van welken aard ook, die tusschen déze twee landen zonden kunnen ontstaan en die niet geschikt zijn om aan het Hof van Arbitrage te worden onderworpen, in te winnen het advies van een vaste Internatte- I nale Commissie van Onderzoek, die r,weldra zal worden b omd. Gedurende Dit Verdrag is het eerste verdrag van dien aard, dat een Europeesche mogendheid met Amerika heeft ge^o- Lten. Het is een gevolg van de mede- feeling van den Amerikaanschen Mi- van Buitenlandsche Zaken, Bryan, dat Amerika met alle Staten spieree on vraag hom to spraken. Men zogl algemeen, dal hij deugdzaam on rechtvaardig ia; hij zal hot ook zijn voor u en uw vader. Go moet hel due doen.” „Hu”, bromde JacijUcs „het Imtreft den burggraaf! Nu opgepaat; daarbij heb ik ook nog een woordje te «pre ken. Vooral als ik de vijfduizend franca van burger Charlee niet krijg. OpgepaHt dus!” Iwtr zwaaide hij weer vorder en kwam kort daarna in zijn woning aan, waar hij zich teratond in zijn deken wikkelde, on op zijn legerstede neerplofte. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad.„1.50 Idem franco per post 1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31bij onze Agentenden Boekhandel en de Postkantoren. zijn groote vorbazing licht in gesloten winkel van dea^sl TrurNlnNieu wsgierig nah daar gebeurde, trad hij m gluurde door liet slecht venster naar binnen. Daar at Made leine in de werkplaats te w-enen; tranen stroomden haar over dc gen. En naast haar zaj burgen» Railmont, die haar gedjjrig scheen te troosten. Wat deden die vrouwen nu nog zoo laat bij elkaar! Waarom ook weende jonk vrouwe M»4eleine? Hij hield d0i adem i^i en luisjenle met aandacht um te vo/neimm. waar over gesproken wérd. Voor tien Na- dets gevoelde hij nog niet zooveel als voor één’ burgeres Madeleine, „Gij moet het doen, Madeleine," zei burgeres Railmont zoo duidelijk, dat Jacques het verstaan kon. „Het is het «enige middel om uw vader in het leven te houden. Sinds Dantons dood kan hij eiken dag voor hot re volutionair tribunaal gesleept wor den. Daarom ga naar het huls van S 32) Men had de terechtstelling Danton en zijn vrienden bijgewoond, en besprak nu die gebeurtenis, al naar het aanwezige verstand ingaf. 'f „Hij was toch een volksvriend!” meende een piekdrager met een Nor- mandisch accent, „men mag zeggen, wat men wil, maar hij is onschul dig vermoord.” „Ach, dood is dood!’’ bromde een ander. „Ja, maar men moet zijn moorde naars ter verantwoording roepen!” „Trek nu je kop bijtijds terug, in duwen. Spreek nlef over zaken, De” twist werd steeds’heftiger. Jac- i onderdo vrienden en dronk hét eéhe glas- na't Tc Jtloppartij gekomen L_: X Vergezeld van «enige nationale gar des. Op bevelenden toon riep hij luid: GOUDSCHE COllltA M. Van 1—-5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze legen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte. Duitsohlamd. Hopf. De giftmenger hoeft van hooger be roep afgezien, zoodat zgn vonnis kracht van recht verkreeg. Het medelijden met Hopf’s zwaar beproefde derde vrouw is treffend. De gezworenen zagen niet geheel van hun zittingsgelden ten haren behoeve af, doch deden er nog 700 M. bij. Boven dien hebb&n de president, de ambte naar van het O. M., de instructie-rech- ter en nog eenige personen een in schrijving voor de ongelukkige vrouw geopend. Binnen eenige dagen waren 10.000 M. Een buitengewoon benijdenswaar- dige gemeente ia Mayen. Dezer dagen w?rd een nieuw gemeentehuis inge- wijd en bij die gelegenheid deelde de burgemeester mede, dat vermoedelijk neerwierp. Hoe kwan# die officier aan dat guud? Hij wist net zoo goed als ieder ander dat de soldij in assigna ten uitbetaald werd en het goud als tut het verkedt was weggeblazen. Jacques begreep het wel, in dien nacht in de branche Corntó had ihij dat geld gestoleu en Jacques kreeg ter belooning... een sabelhouw. „Kalm maar wat, broertje”, mom pelde Jacques Beauchène zacht voor zich uit. Het was reeds laat in den nacjit, toen Nadet „de, Koode Haas” ver liet. Sterk zwaaiende eu met zijn ru we stem de Marseillaise brullende, ging hij over de Seine-brug, toen er plotseling achter het standbeeld van Hendrik IV een donkere gedaante naar voren sprong. Het volgende mo ment voelde Nadet dat hem een mes in den rug drong on krachtige px- men hem omhoog tilden. -* Blijkbaar wilde mêtt höm over de brugleuning in de J^eine "werpen. Hij rkty luid om hulp, doch het baatte'niet, evenmin of hij zich wan hopig verweerde. „Weet je, broertje,” fluimde een schorre stem hem toe, „dit is nu de wraak voor den sabelhouw in het kasteel de Lturonsac. Je bent zoo erg heet, broertje, je moeCheusch een beetje afkoelen. Marsch, in ’t water! Doe je best, broeri!6-’’ Het werk was verricht, het lichaam van Nadet plonste in de rivier, nog verdrag, gelijk Jhr. Loudon ih Decem ber te kennen gaf. Het Nedenandsch-Amerikaansch Verdrag heeft uit het verdrag Sal- vador-Amerika overgenomen al die bepalingen, waarvan naar billykheid verwacht mag worden, dat ook andere Staten zich daarmede zullen kunnen vereenigen. Veftneden is daarentegen in het Verdrag bepalingen op te ne men van al te verre strekking, die voor menigen Staat, naar te voorzien is, onaannemelijk zouden zijn. En het in het andere Verdrag zoo schromelijk verwaarloosde verband tusschen de verplichtingen uit het Bryansche Ver drag en die uit een reeds bestaand arbitrageverdrag, is in art. 1 neer gelegd. Inderdaad, het Verdrag is ge schikt om een Model-verdrag te worden en is als zoodanig niet alleen van be lang voor de verhoudingen tusschen Nederland en Amerika, maar zal tevens strekken, om de zoo juist gestelde aanvangswoorden van het Verdrag te herhalen „om den algemeenen vrede te bevorderen.” Alle Pacifisten, en in het bgzonder de Nederlandsche, hebben reden tot groote dankbaarheid' jegens onzen nieuwen Minister van Buitenlandsche Zaken, die reeds binnen een half jaar na zgn optreden heeft blijk gegeven van zijn hoog inzicht in de verplich tingen, die Nederland op internationaal gebied zijn opgelegd r „Stilte, mannen! Wilt^ ge arwtocraiengeid Jiet omkoopeo, van dut geld een liederlijk leven leiden’ Danton heeft den dood diend, en gij allen raoogt blij zijn, dat gij van hem verlost zijt. Leve daarom Koheepierre! Hé daar, wiju en glazen’ Leve de Republiek!” Tegen zooveel welsprekendheid waa niemand beetand. Aan de eaoe zijde ongeveer vijftig nationale gardes, aan den anderen kant gevulde glazen wie kon daar nu weerstand aan bie den? Men brulde dan ook allen luid en juichend: „Leve Robespierre! I^e- ve de Republiek!"... Danton was den achtergrond gedrongen en ver geten. „Wijn!” riep Simon Nadet wiens gelaat It* u‘ veel gedronken had, en het normale was. „Wijn! grantenwijn! Vooruit, hier echt emjgrantengoud. Weent vroolijk, menschen! Leve Frankrijk!” Dat was een gejoel en een vreug de, waaraan geen eind -scheen te ko men. Slechte Jacques Beauchéne keek den kapitein aan, alsof hijn een geest gezien had. Zijn wond, zoo zorgvuldig vroeger door Madeleine verbonden be gon thanZ hij het aanschouwen van dit gelaat opnieuw te branden. Voortdu rend hield hij «ten langen dolk beet die in zijn gordel stak. Hij zag, hoe Nadet eenige goudstukken op tafel St. Just, Robespierre's vertrouwe ling had een openhartige en rondbor stige soldatennatuur, die, gewprpen inj^et woeste drijven van het Schrik bewind, in Robespierre zijn heilige gevonden had. Wat Robespierre zei,’ dat was goed; wat hij deed, recht, meende St. Just. Doch in den laatsten tijd scheen het hem toe, dat Robes pierre met zijn maatregelen niet meer zoo volkomen zeker werkte als vroe ger met de instemming van de groote Er vloeide Ie veel bloed, aan maar nooit l, maar men ter verantwoording roepen!” plaats van die in een zekeren strop te duwen. Spreek niet over uk«n. -die gij toch niet begrijpt.” Lm C t:" ques Beaucfiène zat^ mitfden ;.|teandere. Hij gevoelde zich heden ellen- ibiCTF dan ooit. p Toen eindelijk de tijd voor een «^kloppartij gekomen scheen te zijn, trad de burgerkapitein Nadet binnen, des. Op bevelenden toon riep

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1