I 1 Wit li ïif 11 ii '1 ill 16S Ij :EvS O .iJKIEèWÉf. *De B)ÜrÖWEÉSTEIW'“’ 11 f t I hm Dr. X d. Rups in/district lil I, yan der X’o 12392 •52e «Jaargang. behalve Zon en ff, J Buitenlandsch Nieuws. FEUILLETON HERSTEMMING voor den Gemeenteraad. Weerbericht □l f fe: I it I 7 H' w* II •s-i 25 I 'u 3fl Se &aitanfioeiar. Feestdagen. Telefoon Interc. 82. 1 I I qiscomnt «Amsterdam L I! Balkan-St aten. '.a*: Maandag 3 Februari 1914. eza. -^d-’^extearLtle'lol©.^. -voor O-ou-öLsu ean. Oaaa-stxeleezx- Verschijnt dagelijks 4= te worden op de kiezers! ijstj uitge- npbdigd daarvan vóór den 15*| FebrJ a.'s, aangifte té doen. i T E RA. ij j 78»/,. Si 84’As 84 86’/, Februari 89 (16 83'/, ib, io. /ft 329/16 GOUDA, 87.50. 1-75- 450.00. 300.00. 1007, 68’/ 26 67 233 )UW 15'/. 16*/. ijn- 184'/, 628'/, art- 19*/. 196 119'/, 120 3’/. 3’/. 108'/. »ant 3'/. XVIII. 971 9 95'/, 99’/, 98’/. go 60*/, 61 94’/. 32'/, 307, road 4 100 160 147V1 (Wordt vervolgd.) tion md. 192 127, 191 15 waar 2 de by Gemeente ot deel der Gemeente eu ren ;er- jk Meteriologisch >E BILDT. kerstand 772.9 te and 723.5 te Vest- Koen van hoden 157 I oor- md. ,ats- ■md. mij. pet. nd. 3’/, 234 241’,, s et. ije et. rie et. '06 le- I i See- A. rine en. A. 6?7u 103’/. *7. ■n en G. A. Borst, .an den Heuvel en irnelis, ouders C. Koster. VK 1 r. A. 1617.. and. reeds in de Luxemburger-gevangenis, ten prooi aan vertwijfeling en mach- telooze woede. and. lias- Alg. biljet ter invulling toegozonden. In de tabel, bedoeld .in de artikelen 1 en 2 der Kieswet, is, voor zoover de Gemeente Gouda betreft het vol gende bepaald: §8 W1. 26 f1 61’/,, 69'/. j J j Vrij bewerkt door AMO. pet. 14 COERS. pCt. 1, Buitenl. prijshoa- en omzet, TabakW aooger, Amerikanen j ar, Rubbers vast. ;he iet. or- ppt lis. >ct. >ct. md >ct. ee* ^ct. 1( iet. uld jet tel in-' A. ing nd. ale- A. art. en volgenden dag: jk wellicht storm- dwestelyke wind, irbewolkt, tydelyk 1, waarschijnlijk iets zachter. PRIJS DER ADVERT ENTIËN: Van b—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. De formulieren tot het doen van aangifte zijn kosteloos verkrijgbaar ter Seretarie der Gemeente. De ingevulde formulieren kunnen kosteloos per post aan den Burge meester worden toegezonden, met in achtneming van het volgedJe voor schrift dat de omslagen met aangiften en stukken moeten dragen boven aan de voorzijde het opschrift„Vrij van briefport, ingevolge art. 50 der Kies wet” en in 'den linkerbenedenhoek de vermelding van den naam en de woon plaats van den afzender, gewaarmerkt door zijn handteekening. Gouda, den 2 Februari 1914. De Bugemeestert*voornoemd, R. L. MARTENS. Bj5RGl|MEESTER<q Artikelen II/A2 eij 13* I I v1’1 mannelijke inwohers bè uit, om zoo zw in eeoè al 0 over het volle Iaat$t- verloopen diensj jaar in eene der Rijks- Zoowel burgeres Railmont als Ma deleine waren vast overtuigd, dat de- burggraaf door het revolutionair tri-/ bunaal zouden worden vrijgesproken. De dag was nauwelijks aangebro ken of burgeres Railmont trad reeds bij haar nicht binnen. Zij hielp Ma deleine bij het aankleeden, bromde op Charles die maar niet kwam opdagen om de dames naar de Conciergerie te geleiden en ypst door haar aanhou dend gesnap Madelèine op te vroolij- ken. Zoo werd het negen uur en nog al tijd bleef Charles weg. Daar hij niet veraf woonde, zond men er iemand heen. De bode kwam echter weldra terug met de boodschap dat Jacques Beauchème pas was opgestaan en zul ke verwarde antwoorden gaf, dat men er niet uit wijs kon worden. Burger Charles had hij niet gezien. Wat moest dat nu beteekenen? Truchon verklaarde, dat hij wel eens zou gaan kijken, en burgeres Railmont sloot zich daarbij a én. Bij Jacques Beauchène gekomen,' deed deze eerst alsof hij de binnen komenden niet bemerkte, en borstelde met ongewonen ijver verder aan de kleederen van zijn mééster. deze wet gevoegde tabelenkel vrije kost, op het bedrag, vermeld in de laatste kolom, verminderd met dat, vermeld, in de voorlaatste kolom dier tabel. Overigens komt geld in aan merking. Indien het inkomen, bedoeld in art. lö, 2°., als vast week-, veertiendaagsch, maand- of jaarloon is genoten en dit loon wegens ziekte of verwonding ten hoogste twee maanden niet |of niet ten volle is ontvangen, wordt het geacht tot het normale bedrag te zijn genoten. Indién gedeelten eener Gemeente in de bij deze wet gevoegde afzonder lijk woeden genoemd, wordt de grens tuschen die gedeelten door Ons, Ge deputeerde Staten gehoord, bepaald en wanneer verandering van omstan digheden daartoe aanleiding geeft ge wijzigd. Van deze besluiten wordt mededee- ling gedaan in de Staatscourant, met by voeging van de adviezen van Ge deputeerde Staten voor zoover bij de besluiten van die adviezen is af ge weken. Volgens art. 20 der Wet is voor hen, die krachtens vroeger gedane aan gifte op de loopende kiezerslijst voor komen, hernieuwde aangifte onnoodig, indien de plaatsing op die lijst be rustte op lo. bewoning van een huis of ge deelte van een huis of van een vaar tuig, mits zij op 31 Januari alsnog hetzelfde huis of een gedeelte van het zelfde huis of hetzelfde vaartuig be wonen 2o. genot van pensioen 3o. bezit van een inschrijving in de Grootboeken der Nationale Schuld of van een inleg in de Rijkspost- spaarbank DEN 914. Vorig. Koof*. BEDOELD IN ARTIKEL ib, 20. 2. 2. Servië. Als een sprekend contrast met het naburige Roemenië kan gelden,' de houding der Servische Regeering, die besloten heeft om als teeken van haar dankbaarheid voor het patriotisme en den. moed, door de Servische Joden tijdens den oorlog betoond, hun drie nieuwe Synagogen ten geschenke te geven. 4o. afleggen van een examen. Daarentegen is hernieuwde aangifte wèl noodig voor hen, wier plaatsing op de lijst berustte op lo. bewoning van een huis of ge deelte van een huis of van een vaar tuig, indien zij niet meer op 31 Ja nuari hetzelfde huis of een gedeelte van hetzelfde huis of hetzelfde vaar tuig bewonenof 2o. op genot van inkomen in dienst betrekking of inwonende zoon, in het bedrijf of beroep der-ouders werkzaam, hetzij met of zonder genot van pen sioen. Aan hen, die verkeeren in het laat ste onder No. 2 vermelde geval, wordt door den Burgemeester een aangifte- 86) „Opgepast, Lotard, wij moeten ons nu haasten. Morgen is het te laat.” „Kalmpjes nu mijn beste Beauchè- ne, kalmpjes nu maar. Eenigen moe ten er immers in de Seine, en eeni gen aan de lantaarnshëhè die vervloekte emigranten wijn.” De twee edele zielen, die zich al dus op hun wijze met het welzijn van het Fransche volk bezig hielden, be sloten nu op te stappen en in bedon- kelijk scheeve houding, stapten zij „de roode haas” uit en gingen over het Percheronplein op een huis aan dat Lotard als de woning van dein burgerkapitein Vivier had aangeduid. Het was een ellendig, vervallen krot,, en niets wees er op, dat het bewoond werd. Geen gordijnen voor de ramen en geen heele ruit er meer in. Daar bij was de deur verbrijzeld en niet her- Hield, zoodat de toegang voor een 'hder vrij was. Het was ook niet 1 ifoodig geweest, de inwendige inrich- I öng van het huis af te sluiten, want L een spitsboef, die er in mocht ver. J dWaaJfl raken, zou eerder iets achter- I gelaten dan meegenomen hebben. Voor de herstemming vodr een lid van den Gemeehteraad in district II en in district III op VRIJDAG 6 FEBR. a.s. warden met den meesten aandrang aanbevolen in „District II I meente- j Gelet op de j I der Kieswet: II Noodigtl Be ‘I u dezer Gemeent/ U andere Gemeen! directe belastingen zijn aangeslagen, wat de grondbelasting betreft ïn eene andere gemeente of in meer gemeentel i te zamen, tot een bedrag van ten minste I één gulden.^ daarvan door overlegging I der, overéén]--V;; artikel la der Kieswet, geteekendejjaanslagbiljetten vóór den 15don Februari a. s. te doen blijken. Deze aanslagbiljetten worden na de vaststelling'dèr kiezerslijsten aan be langhebbenden teruggegeven. Nog worden de mannelijke inwoners, die op grond van het bepaalde bij het vierde lid vaö artikel 2 voormelde wet aanspraak meenen te kunnen maken om geplaatst te worden op de kiezers lijst, uitgenoodigd daarvan vóór den 15n Februari a.s. aangifte te doen. De bewijsstukken, bij zoodanige aan gifte over te leggen, waartoe moeten behooren het aanslagbiljet, of een door den Ontvanger gewaarmerkt duplicaat daarvan, eene opgaaf van het bedrag van het aandeel in den aanslag en de noodige bescheiden ten bewijze van het gemeenschappelijk bezit, worden na de vaststelling der kiezerslijsten a$n belanghebbenden teruggegeven. Tevens worden de mannelijke in woners dezer Gemeente, die krachtens irtkel Ift derzelfde wet aanspraak meenen te kunnen maken om geplaatst Turkije. Turksche financiën. De Turksche regeering heeft aan den onder-directeur der Ottomaansche Bank, Steeg, medegedeeld, dat zij de hoop heeft opgegevon om de nieuwe Turksche leening in Frankrijk te kun nen plaatsen. De Turksche regeering moet zich derhalve'‘genoodzaakt zien voor de onkosten der landsverdediging a' 184‘/’ ‘Pj’! 626'/, „Burger Beauchène, waar is bur ger Charleé?” „In de Luxemburger gevangenis!” „Wat zegt ge?” vróeg de verbaas- fyle Truchon. „In de Luxemburger ge vangenis? Wat moet dat beteekenen? Wat doet hij daar?” „Dat weet ik niet, burger Truchon, ik denk gevangen zitten. Ik weet al leen, dat hij vannacht, toen wij bei den lagen te slapen door nationale gardes gevangen genomen is.” Jacques Beauchène was niet woon te liegen en ook thans viel hem dit niet licht. Maar het gevoel, dat er nu mogelijk een groot ongeluk ge beurd kon zijn, beheerschte hem zoo danig, dat hij zijn eigen aandeel in de zaak verzweeg. Burgeres Railmont was bleek als een doode gewordenals verlamd bleef zij Jacques aanstaren, doch eindelijk herstelde zij zich eenigszins on zei „Je bent zeker weer dronken? Wij zijn hier niet gekomen om praatjes te hooren, hoor! Zeg dus de volle waar heid Jacques Beauchène haalde de schou ders op en zweeg. „Het is dus toch waar, wat gij gezegd hebt?” „Burger Truchon, het is gebeurd, zooals ik het aan u verteld heb. En overigens weet ik van de zaak niet meer af dan gij, burger Truchon,” zei Jacques. „Hemel, Madeleine zal sterven bij die tijding,” jammerde burgeres Rail mont. „Dan moet men het haar niet ver. tellen,” zei Jacques snel. „In geen geval, Madeleine zou het besterven,” voegde de slotenmaker erbij; „vooral omdat wij de redenen dezer gevangenneming niet kennen. De een of andere verachtelijke boef moet die bewerkstelligd hebben. Dus zeggen Vfij er burgeres Madeleine niets van. Het zal 'dunkt mij, echter wel goed zijn als wij den vader van Charles er mee in kennis stellen.” „Dat moet dan ten spoedigste -ge schieden, burger Truchon.” „Laat dit maar aan mij over. En gaat gij naar Madeleine terug. Het wordt hoog tijd om naar de Concier gerie te gaan. Ik hoop, burger Beau- chème, dat gij de dames zult geleiden.” „Zeker, burger; wanneer dit al thans gewenscht wordt.” „Ga dan. Zeg aan Madeleine het een of ander ter verklaring, van de afwezigheid van Charles en verlaat je verder op mij. Burgeres Railmont wischte de tra nen af, die haalbij de gedachte aan Madeleine in de oogen waren gekomen en verliet met Jacques het huis. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal J .1 Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per pöst Abonnementen worden dagelijks ia^ngenomen aan qns Bin Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkante- Telefoon Interc. 82. «‘Uitgevers A, BRINKMAN EN ZOON. in genot zijn van een door een open bare instelling verleend pensioen ge- |yk bedrag 1 met dien verstande dat voor hén, dfie in beide gevallen verkeeren, zoo rioodig, 'tér bereiking van het ver- eischte bedrag, het inkomen en het kfipnsioen worden samqngeteld '*'l 3° dat zij op den- lllten Februari sedert een jaar den* eigendom met ibecht van vrije beschikking hebben wan ten minste f 100.(nominaal), ]ingeschreven in de Grootboeken der Wtionale Schuld of van fi|n minste f50.ingelegd in de Rijkspostpaar- bank 4°. dat zij hebben voldaan aan de eischen van bekwaamheid, door of krachtens de wet gesteld voor de be- npémbaarhei'd tot eenig ambt, voor de wjvulling van een betrekking of voor d® uitoefening van eenig bedrijf of bllroep. Ji Art. 2. Onder hen, die den leeftijd vlan vijf en twintig jaren hebben be reikt, verstaat deze wet hen, die dien leeftijd hebben bereikt vóór of op den 15den Mei. De aanslag der vrouw in de Rijks directe belastingen geldt voor haren mandie van minderjarige kinderen wegens goederen, waarvan hun vader het vruchtgenot heeft, voor hunnen vader. Aanslagen in de grondbelasting we gens onroerende goederen eener on verdeelde nalatenschap gelden ook voor den mede-eigenaar, wiens naam niet bij den aanslag in het kohier is vermeld, mits zijn aandeel in dien aanslag ten minste één gulden be draagt. Door den aanslag in de grondbe lasting, in art. 1 vermeld, worden de hoofdsom en de Rijksopcenten ver staan. Aanslag in de vermogens- of in de bedrijfsbelasting geeft geen,e aanspraak op kiesrecht, indien hij het gevolg is van eene met de waarheid strijdige aangifte. Bij de berekening van den werke- lijken huurprijs wordt maandhuur tot weekhuur herleid door deeling met 4, jaarhuur door deeling met 50. Bij de berekening van het inko men, bedoeld in art. 16, 2°., eerste lid, worden vrije yoning pf inwoning en vrije kost en inwoning gerekend op het bedrag, voor de gemeénte of het gedeelte der gemeente, waar zij genoten worden, vermeld in de bij asting betreft ïn eeni te zamen, tot een bedrag van ten minste Êkomstig het bepaalde bij er Kieswet, voor voldaan 601DSÉHË COÏRANT. f 1.25 1.50 1.50 1.90 ireau laren.. Wie not deze aangifte bevbegd zijn blijkt uit de artikelen 1 en 2 jler Kies wet, luidendej I 1 Art. 1. De léden van de Twedde Ka per der Staten-Generaal worden ge-1 kpzen door de mannelijke ingezetenen ides Rijks, tevens Nederlanders, die .dep leertijd fvan vijf en twintig jarieni ^hebben bereikt, voor zooVer zij oter1 pet laatstverloopen dienstjaar in eene of meer der Rijks directe belastingen zijn aangeslagen, het tè dier zake ver- ’schuldigdfe vóór tof op den l8ton Madrt voldaan fiebbeq, én a. 1 dver ihet volle laatstverloopen dienstjaar jzijnij aangeslagen in de grondWasting voor een bedrag vpn ten minste een gulden, in de vermo gensbelasting, in de belasting op be- drijfs-en én;)andere inkomsten pfnaar epn of meet der vijf eerste grondsla gen van de personeele belasting} zoo als die is geregeld bij de Wet van 16 April 1896-^Staatsblad n°. 72} b. indien zïj niet overeenkomstig het bepaalde sub a zijn aangeslagen, vol doen aan eane der volgende yoorwaar- 1° dat zq als hoofden van gezinnen of als allppn wonende personen op den 31$en^ Januari sedert den,l8ten Augustus van het vorige jaar hpbben bewoond krachtens huur achtereenvolgens in dezelfde gemeente niet meer dan twee huizen of gedeelten van huizen, voor huizen, voor elk waarvan, met of zonder bijbehoorenden grond of lokalen en bijgebouwen, niet ter be woning bestemd, de werkelijke huur prijs per week berekend ten minste heeft bedragen de som, voor de ge meente of het gedeelte der gemeente, waar het huis gelegen is, vermeld in de bij deze wet gevoegde tabel of, krachtens eigendom, vrucht gebruik of huur, eenzelfde vaartuig ten minste 24 kubieke Meter. 2°. dat zij op den 310tOR Januari sedert den l8t0n Januari van het laatst verloopen jaar bij dezelfde persoon, onderneming, .openbare of bijzondere instelling in dienstbetrekking of als inwonende zoon in het bedrijf of be roep der ouders werkzaam zijn en als zoodanig over dat jaar een inkomen hebben genoten als voor de gemeente of het gedeelte der gemeente, waar zij wonen, is vermeld in de bij deze wet gevoegde tabel „Zijt gij daar, burgerkapitein?” riep Lotard. Doch geen antwoord volgde en slechts een zacht snorken uit het achterste gedeelte van het huis verried de aanwezigheid van een mensch. Nogmaals zette Lotard zijn longen krachtig uit en brulde: „Hé, Vivier, wij hebben een graaf, hoort ge, een graaf gevangen te nemen.” „Wie roept mij daar!” klonk thans een diepe stem. „Ei burger, hoort ge niet, wie er zoo roept? Vooruit, kom uit je hol, het vaderland is in gevaar!” Het duurde niet lang meer, of de slaper was opgeslaan en voegde zich bij zijn vrienden. Hij was een man van nog sjechts acht en twintig of dertig jaag, gekleed in de uniform van een kapitein der nationale garde met levendige gelaatstrekken. Nauwe lijks had pij vernomen, wal er aan de hand was of hij was een en al aandacht. Een graaf gevangen te ne men, dat'gold in die dagen vooreen heldendaad, waaraan een niet gerin ge belooning verbonden was. „Allons dan vrienden, naar ’t stad huis! Daar is de zaak met den graaf in weinige minuten beslist,” meeaide burger Vivier en de drie vrienden gingen spoedig naar het stadhuis. Kort na middernacht, werd graaf Charles de Miraie in zijn woning in de Boomstraat uit zijn bedgelicht en gevangen genomen. Toen de dag aanbrak, zat hij al

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1