>s II CRG mini tl I SI r” v. d. WANT. t Dr. J. G. Rups in district III I. van der Want. RUPS Donderdag 5 Februari 1914. 52e Jaargang. 1)00 000. behalve Zon- Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. MP EN IW1 Buitenlandsch. Nieuws. ater FEUILLETON <1 Telefoon Interc. 82. HERSTEMMING jwor den Gemeenteraad. ronwater gbaar. •CHE p het Leven, HAAG. &eit<infioeèor. De stembusstrijd van morgen.. Hij I jW Xo. 12395. en Feestdagen; Telefoon Interc. 82. I XTïoij.'Ws- ezx -^L.cL’^extezxt-LelolsucL toox G-o'vlcL©- ezx OMCxstxellsezx- Verschijnt dagelijks KËNNISGFA1.VG. I sverzekering tegen I do OmiHEl.bM» n Brinkman Zn., G® Ml fa**1 lllfl Markt 31, bij onze Agenten hem Daar nis. „Si. stukki der, nu de F, (Pres.), Dr. A. E. EMBDEN, Dr. P. H. f 1 25 1.50 1 50 1.90 ireau: te Tilburg. F. Jf. BELONJEJi 148, Gouda. op. mor- voor twee wij en Vrij bewerkt door AMO. juiste Waar morgen de eindbeslissing valt inzake de bezetting van twee zetels in den Gemeenteraad, hierover nog een enkel woord. Hetgeen de laatste dagen met betrekking tot de herstemming is bekend geworden, noopt ons daar toe. Het herstemmingsadvies van de afd. Gouda van de S. D. A. P. heeft ons gisteren reeds aanleiding gegeven daarover onze meening te zeggen. Wij herhalen deze hier nogmaate in, ’tkortdit advies achten wij een. on verantwoordelijke daad voor de S. D. A. P. zelve en bovendien een groote tactische fout. Ondoordacht is* dat be- atait genomen de gevolgen daarvan gi' Voor de herstemming voor een lid van den Gemeenteraad in district II 'K en in district III op VRIJDAG 6 B FEBR. a.8. worden met den meesten J aandrang aanbevolen in District II PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per postB Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bui__. Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. zal zij hebben te dragen. Het mani fest van de S. D. A. P., hetwelk het herstemmingsadvies bevat, plaatst deze partij op een vrij laag standpunt. Het geen daarin wordt gezegd ten opzichte van de houding van de vrijzinnige raadsleden bij de behandeling van de subsidie-aanvrage van .de vereeni- ging „Volksbelang”, geeft blijk dat de S. D. A. P. zich niet op de hoogte heeft gesteld van de zaak om daar- .over een juist oordeel te kunnen uit spreken. Er is daarover maar wat neergeschreven. Haar raad aan de kiezers om zich niet te laten opzweepen door anti-paapsche mani festen, die wellicht van vrij zinnige zijde zullen los komen (woordelijk aan het mani fest ontleend. Red.) getuigt dat het bestuur van de afd. Gouda het hoofd heeft verloren. Dergelijke insinuaties tegen de vrijzinnigen zullen hun terug slag niet missen op de S.D.A.P., die ze lanceert. Van roomsch-katholieke zijde, zoo vermoeden wij althans, is voor deze herstemming een bijdrage geleverd, die bedoelt te zijn ten gunste van de can- didaturenDonker en Van Pelt, doch die door haar inhoud den roomsch- katholiek ten zeerste "blameert. Wij bedoelen het schunnig verkiezings- blaadje „Verkiezingsbodeu dat aan de kiezers is toegezonden. Ter beoordee- ling laten wij hier volgen hetgeen wij ten opzichte van de linksche partijen, waarmede bedoeld worden de vrijzin nigen en de sociaal-democraten vin den vermeld Om de vraag te beantwoorden op wie der candidaten, die in herstem ming komen, moet worden gestemd, diertt men zich los te maken van alle persoonlijke gevoelens ten op zichte van de candidaten en moet er alleen worden gelet op de rich ting in de politiek, welke door stond in de gang r zonf te En het scheen hem - een iue, maar eindelijk hoor- toch leven. Er weerklon- Uit het bovenstaande blijkt dat de roomsch-katholieken den treurigen moed hebben, evenals zij het in den grooten verkiezingsstrijd zoo menig vuldig hebben gedaan, den laster uit te strooien dat Links is de partij van het ongeloof, dat zq hU met de zede lijkheid niet zoo nau w neemt. Wij her inneren ons nog die beruchte woorden van een Van Wijnbergen„Het ca naille stemt links” en wij vragen op nieuw, zooals wij het ook reeds deden: Is het niet beschamend voor een partij van dusdanige middelen gebruik te maken bij een verkiezingstrijd Dat vuil aan links toegeworpen - de soci aal-democraten, die thans de r.k.-can- didaten steun verleenen, zijn daarvan niet uitgezonderd, -schoppen wij 'ver achtelijk aan den kant. Wij strijden den strijd voor de Vrij zinnige candidaten met faire midde len, omdat wij ons beginsel niet wan- schen te bezoedelen en wij roepen onze medestanders met warmte daarvan te getuigen, nu, vooral gen. De gronden van billijkheid, de roomsch-katholieken om de zetels in den Raad te bezetten, herhalen, wat wij reeds eerder sohre- Truchon. Trek aan deze kiel. Zij fcterft als gij niet komt. Vraag nu niets meer aan me. Hier is mijn muts, daar zet op. Let op, zoodra ge bui len lawaai en geschreeuw hoort, ga dan hier vandaan, en sluip voorzich tig langs de schildwachten. Leef met Madeleine gelukkig. Groet haar van mij voor het laatst.” 'Een handdruk... en Jacques Beau- chöne liep met treurig hangend hoofd naar buiten en beklom de kar. f Als betooverd bleef de graaf staan. „Wat moet dat beteekenen?” dAcht de burg graaf; wilde men hem na zooveel lij den, toch nog de vrijheid grven? Hij had Jacques wel herkend. Maar wat beteekende dat (fan van hem? Wilde hij in zijn plaats het schavot be klimmen? Neen, dat mocht hij toch niet aannemen! Maar... Madeleine sterft als gij niet komt!... Ja, jzijn dochter, daar wilde hij naar toe, dat had Jacques bedoeld. En nu... maar hoorde hij buiten geen rumoert Het waren slechts de commando’s. Mis schien onlsnapte Jacques buiten mog wel... „Zijn ze er alle zes?” „Ja, we hebben ze allen? Zes”. „Vooruit dan maar!” De kar begon zich te verwijderen. Maar nu ontstond er op eens een ge weldig rumoer. Mannen, vrouwen en kinderen schreeuwden door elkaar en schenen in een bepaalde richting te hoop te loopen. Was dit soms het af- 200 van de grootste meisjes met ge- jouw ontvangen en toen zij de school deur probeerde in te gaan, werd zij omsingeld en met vereende krachten van de school weggedrongen. Daarop werd een „wacht” voor de schooldeur geplaatst om deze te bewaken ge heel volgens de beginselen der moderne stakings-krijgskunst. Dit tooneel werd bijgewoond door tal van ouders, die echter niet de minste moeite deden om de onderwij zeres in bescherming'te nemen. In een jongenskostschool te Ross ging het nog vrij wat erger toe. Daar waren het hoofd en een onderwijzer niet in staking gegaan, terwijl er nog twee „onderkruipers” van buiten wa ren gerequireerd. Toen echter de lessen gisteren zouden beginnen, maakten do jongéns ’n helsch kabaal, waarbij alle onderwys onmogelijk was, wierpen de nieuwe onderwijzers met inktpotten en stukken klei, en trokken eindelijk en bloc het schoollokaal uit, om een optocht door de stad te houden. Een mooie erfenis. Lord Strathcone heeft ruim millioen gulden nagelaten voor stich tingen van openbaar nut. Het grootste deel er van krijgen twee Canadeesche ziekenhuizen. De Amerikaansche Yale- upiversiteit krijgt 1.200.000 gulden. Duitbohland. Men herinnert zich het jongste „in cident” te Sablon, waarbij een Pruisisch majoor een paar Elzassers onhebbelijk bejegende en dezen o. a. toevoegde, dat alle fatsoenlijke Franschen waren vertrokken, en dat alleen het „Krethi en 'Plethi, en de heffe des volks” in het Rijksland was overgebleven. Vol gens de Lorrain zullen nu verschillende Metzer-burgers. die zich door deze uitlating beleedigd gevoelen tegen den majoor een gerechtelijke aanklacht indienen. Verder zou ook door de burgerlijke autoriteiten reeds een on derzoek zijn ingeleid. Naar de Berlijnsche bladen berich ten heeft de geweldige sneeuwval van 30 December jl. de rjjkshoofdstad aan opruiming niet minder dan 410.000 mark gekost. In ’t geheel moest er 3*/a millioen kubieke meter sneeuw opgeruimd wordenEen quantiteit ongetwijfeld, waarvoor men eerbied heeftdoch nóg meer voor den man, die haar zoo netjes wist uit te reke nen Engeland. De onderwijzersstaking. Wanneer een staking gewonnen kan worden door de sympathie welke de beweging buiten den eigen kring der stakers ondervindt, dan hebben de lagere onderwijzers, die in Herefords hire ten slotte tot dit middel hun toe vlucht hebben genomen om verbetering te krijgen van hun inderdaad schan delijk lage salarissen, een goede kans. Men zoekt in de Engelsche bladen tevergeefs naar één protest tegen deze eigenaardige staking. Doch het merk waardigst is wel de sympathie, welke de scholieren voor hun onderwijzers aan den dag leggen. Zij hebben zich, zonder uitzondering, met dezen soli dair verklaard, en dat niet alleen met woorden. Te Ledbury bijv, had de school commissie voor een meisjesschool een „onderkruipster” van buiten laten ko men. Doch nauwelijks verscheen de nieuwe onderwijzeres of zij werd door gesproken rumoer, waarbij hij moest zien te vluchten? Hij geloofde het wel en trad daarom voorzichtig uit .Slaat hem dood, snijd hem in »xen. In de Seine met dien verra- uer, hij heeft een burger geslagen! Volksverrader!” Nu werd burggraaf Etienne alles duidelijk. In zijn zelfopoffering had Jacques een oploop verwekt, odj al le aandacht op zich te vestigen -en zoo het ontsnappen van den burggraaf mogelijk te maken. Dit kon hij te gemakkelijker doen, nu ook schildwacht zich een weinig van den ingang verwijderd had en naar het gewoel keek. Hij maakte zich dat mo ment ten nutte. Ongemerkt trad hij den gang uit en met de muts verder in zijn oogen en stak de handen diep in zijn zakken. Zoo mengde hij zich onder het volk, terwijl de karren zich meer en meer verwijderden. Hij hoor de van de omstanders, dat Jacques een burger geslagen had, omdat die hem te veel aangegaapt had. Het volk had hem in stukken willen scheuren, maar de gendarmes hadden hem be schermd, omdat zij op het Revolutie- plein hun bepaalde aantal moesten af leveren. Het kostte den burggraaf veel moeite achter zijn onverschillig uiterlijk zijn ontroering te verbergen. Vrij! Na een gevangenschap van vijf tien maanden vrij! Als dronken wan kelde hij verder! Alles scheen hem toon je een man en PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer„0.10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling elke regel meer 6 ets. Reclames f 025 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. den muur staan, zoodat men niet kou zien en wachtte af. werden de deuren der gevangenis ge opend en hij hoorde de namen af- Iqzen. „Jean Baptiste de Meni,” hoorde hij roepen en deze antwoordde: „Hier ben ik. Eindelijk is het dan toch mijn beurt.” „Ginds aan het einde van de gang staat de kar.” Terstond daarop gingen er zes sol daten voorbij; De Meni volgde in zijn guillotine-toilet: het lange roode hemd. „Jeróne Goursoult”, klonk het. „Marie Denervart.” „Bartholomée Arnau'd.” „Clément d’Aubigue.” De geroepenen antwoordden allen terstond en trokken hem dan voorbij in het roode hemd. Eindelijk hoorde -hij roepen: Etien ne de Leuronsac. Jacques sidderde hevig. „Nu, Jacques, 4z* -r'~' houd je belofte!” Terstond daarop zag hij den burg-* graaf voorbij komen. Op hem toe te springen en hem in de nis te trek ken, was het werk van een oogen- blik. Terwijl hij nu het roode hemd van den verbaasden burggraaf uit trok, fluisterde hij hem toe: „Stil heer, nu kom ik u redden. Ik heb het mezelf vast voorgenomen, stil dus burggraaf. Madeleine wacht in de Boomstraat, in het huis van burger e Schouwburg, 7*j van Zegen”. louw- en Woning jrg. Gezondheidsein, la. tabouw Bouw- en ht ’s middags 2 uur vt onderstandsco®®188 ateit ié. oekenwij geregeld I a mogen ontvang» concerten, venna* m deze dan nel den. ven: Het zijn drogredenen, waarmee het publiek om den tuin wordt ge leid. De strqd gaat niet tegen de roomsch- katholieken als zoodanig, het gaat tegen de coalitie, die nooit of te nim mer eenige billijkheid ten opzichte van de linker partijen heeft betracht, de overwegend clericale gemeenteraden in vele plaatsen zijn daar om dat aan te toonen, in eigen gemeente hebben wij het aan den lijve gevoeld toen een wethouder van publieke werken moest wijken voor een niet bevoegde. De vrijzinnigen hebben morgenmals het allereerste hun plicht te doen als kiezer. Wij wekken hen daarvoor met den meesten ernst op, geen hunner mag dezen plicht verzaken. Zij hebben dan te stemmen op de vrijzinnige candidaten 1 GIHINIIE COURANT. voNhoeen, en liouaa. I Inrichtingen welke gevaar, schade of HINDER KUNNEN'VEROORZAKEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA, Gezien art. 8 der Hinderwet: Doen te weten Dat zij vergunning hebben verleend aan de Directie der N.V. „De Goudsche Machinale Garenspinnerij” en.hare recht- I verkrijgenden tot bet uitbreiden der fabriek, F door aanbouw op het perceel aan den Turf- singel No. 38 kadastraal bekend Sectie C No. 2035, Gouda, den 5 Februari 1914. Burgemeester en Wethouders voornoemd, R. L. MARTENS.1 De Secretaris, J. V. HEUSDE. den een of anderen candidaat wordt voorgestaan, m.a.w. er dient reke ning gehouden te worden met het feit, of hij tot de rechterzijde of tot de linker behoort. Moet hij tot de linkerzijde gerekend worden, dan is de zaak spoedig opgelost; immers Links is depar- 11 j van het ongeloof, die God overal uitschakelt enhet met de zedelijkheid zooheel nauw niet ne^mt; Links is de part ij, waar uit het Socialisme zich ontwikkelt, dat tegen a 1 le G e z a g i s. En God uit het staatkundig leven bannen is niet de wil der Rechtache partijen, die het boven hen gestelde Gezag hoog houden als komende van God.” 39) Toen het tegen den morgen liep, sliep de soldaat half op zijn post, en met moeite trachtte hij zijn oogen nu en dan nog open te houden. Op dit oogenblik nu had Jacques Beauchène gewacht. Langzaam kroop hij den soldaat voorbij en kwam zoo stap voor stap verder in den gang. En toen de soldaat in de schemeringmog eenmaal slaapdronken de oogen open de, zag hij wel dat de man, dieihem zoo uitstekend met het heerlijke nat bediqnd had, niet meer naast hem lag, doch daarom bekommerde 3 hij zich niet meer en dacht dat de man wel weer weggewaggeld zou zijn. Ons Genoegen» Jacques echter i 1 ongeduldig het opkomen der verbeiden. 1 ^eeuwigheid toe, de hij dan - £|en commando’s, de gevangenen,) die ten ’de beurt waren, werden afgeroe- penj De wacht aan den ingang werd afgelost en eindelijk hoorde hij reeds bet ratelen van de kar. Nu brak het juiste oogenblik aan. Vlug trok hij zijn kiel uit en ging in een nis van nieuw! De huizen, de wolken, de ri vier, hij bekeek het als het grootste wonder! Vrij! Ach wat een heerlijk heid... Maar, dat is waar, Madeleine sterft als gij niet komt. Was zij in gevaar? Hoe zou hij haar vinden?... Die gedachte kwelde hem en deed al le schoons, die hij om zich heen ontwaarde, weer verduisteren tot het gewone en zijn blijdschap om zijn vrijheid werd afbreuk gedaan door die kwellende gedachte: Hoe was het met Madeleine? Omzichtig naderde hij de Boom straat. Hier moest hij wezen bij den slotenmaker Truchon. Daar zag hij wel een werkplaats voor aan de straal maar een naam stond er niet te le zen. Mistroostig drentelde hij voorbij. Hoe moest hij dat te weten komen, wie daar woonde. Hij had geen cen time op zakMaar... wat duivel was dat niet zijn nicht... burgeres Railmont, die daar aan de deur stond. Van vreugde had hij het bijna uit geschreeuwd... Maar... niet te voor barig... eerst eens voorzichtig aan kijken. Langzaam drentelde hij terug, vlak voor de deurkant, en naderde zoo meer en meer de burgeres, steeds scherp uitkijkende of zij het niet was. Ja, hij geloofde het nu zeker te we ten. En vlak voor haar bleef hij staan, haar scherp aankijkende. (Wordt vervolgd)

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1