I 3Bixixi.©ra laaad.. 8TATEN GENERAAL Indisch Nieuws. Gemengde Berichten. kAnlUMtiitMCUT TE liOUDA- Stadsnieuws. INGEZONDEN. 404e STAAT8-LOTER1J. ÜURGERLIJkE STAND. Laatste Berichten. Officieels Prijscourant Elfeeten hande e Amsterdam Advcrtentiën - - n 3-V, - Telegrafisch Weerbericht Door een auto overreden. Gistermorgen werden op een der hoeken van de Blücherstrasse te Ber lijn de beide Rijksdagafgevaardigden Hebei en de predikant Putz door een taxi-auto overreden. Zij bekwamen ernstige verwondingen en werden naar een der ziekenhuizen overgebracht. Beiden waren des middags nog niet tot bewustzijn gekomen. De heer Hebei vertegenwoordigt in den Rijks dag het district Memmingen, de heer Putz het district Donau-Würth. Beiden zijn leiders van de Christelijke Boeren- vereeniging. Beloie. Critiek op de Brownin-hnlde. In de Matin komt van de hand van Clément Vautel een critiek voor op de hnldiging van Browning bij de feest viering ter gelegenheid van de afwer king van den millioensten Browning revolver. Gij zyt een groot uitvinder, een be roemd burger, een man onze bewon dering waardig, riep de Belgische minister Browning toe en Vautel laat er op volgen De heer Browning kent den roem en het geluk. Drommels hij heeft niets gemeen met de ongelukkige uit vinders, die gezocht en gewerkt heb ben, en hun krachten gaven voor het welzijn van hun mede-menschen. Hij heeft zich niet in een onvruchtbaren strijd uitgeput, hij heeft zich niet laten uitlachen, beschimpen, vervolgen, en zyn naam is een wereldnaam gewor den. Bedenk dan ook hij heeft een auto matisch pistool uitgevonden. Vergelijk het lot van den heer Brow ning eens met dat van Saavage, van Tellier, en zoovele andere geniale scheppers, wier uitvindingen het geluk van de menschheid hebben verhoogd, Wie kent ze? Ikzelf zoek te vergeefs naar de namen van geleerden, die in ellende en vergetelheid zijn gestorven, nadat zij een werk voor het levens- teluk der menschheid hadden volein- igdEr zijn er honderden, maar ik ben ze vergeten. Maar Browning, dien ken ik, dien kent gij, dien ken nen wij allen. Men moet erkennen, dat zijn prach tig speelgoed op. het juiste oogenblik is gekomen. Een millioen Brownings De vaccine tegen de typhus heeft niet zoo snel succes. i Itawe. De ramp in het Italiaansche fort. Niet ver van Geuua kon Aen tot Woensdag verleden week op drie uur gaans van de stad op den berg Aresoi een fort opmerken, dat ver in den om trek de hoogten en dalen beheerschte en een 30-tal jaren geleden gebouwd was om een aanval op Genua van de landzijde, "Zoowel als van de zeezijde te voorkomen. Het kleine fort Aresoi bevatte een compleet artillerie-mate riaal en goedgevulde minutie-kamers. In vredestijd lagen er echter slechts 6 man en een onderofficier, die tegelijk de wacht hielden bij de twee naburige kruitmagazijnen. Maar sedert Woens dag is dat kleine fort van den aard bodem verdwenen en waar het eenmaal stond, ziet men slechts puinhoopen, diepe groeven in den bodem en vorm- looze klompen steen. Hoe de ramp ontstond, weet niemand. Alleen weet men, dat Woensdagnamiddag om half drie een schok gevoeld en een ontplof fing gehoord werd en dat de bewoners van den omtrek op de plaats, waar het fort Aresoi gestaan had, dichte rookwolken zagen opstijgen. Na onder zoek bleek, dat het fort en de beide kruitmagazijnen waren verdwenen en eindelijk vond men onder de puin hoopen de afgrijselijk verminkte lijken van de bezettingde lichamen waren verscheurd en de ledematen her- en der waarts verspreid. Thans wordt de plaats door carabiniers bewaakt. Uit de mededeelingen van een tamelijk zwaar gewond slachtoffer kon men opmaken, dat het onheil te wijten is aan onvoorzichtig omgaan met ont plofbare stoffen. Een der soldaten, die het toezicht had over de groote ont plofbare patronen, moet niet elk afzon derlijk in een bepaalde ruimte hebben onderzocht, maar alle tegelijk in het magazijn, waardoor de geheele voor raad ontplofte. Mexico. Een melodrama. Een telegram uit Juarez meldt, dat Francisco Guzman, die een rol speelde in dén opstand tegen generaal Madero op last van generaal Villa is geëxecu teerd. Het is bewezen, dat Guzman door Felix Diaz was afgezonden en dat hij trachten wilde generaal Villa de zijde van generaal Oarranza te doen verlaten om zich bij Diaz te voegen. Toen generaal Villa dat hoorde gaf hij last Guzman dood te schieten. Ds. A. S. Taima. Het bericht van de N. R. Crt., als zon het niet in de bedoeling van Talma liggen, weder dienstdoend predikant te worden, kan De Ned. op de meest besliste wijze tegenspreken. TWEEDE KAMER. Vergadering van Woensdag 4 Febr. Lager Onderwijs. Vervolg. De Minister Cort van der Linden, besprak eerst den eisoh van voortdurende aanwezigheid van den Onderwijzer van bijstand, om de school voor subsidie in aanmerking te doen komen. De min. gaf toe dat de onderwijs toestanden verbetering behoeven, maar toch zal de regeling van het voorbe reidend onderwijs en uitbreiding der leerplicht verschoven moeten worden. De min. noemde het een onredelijke eisch van hem een oplossing te ver langen als men er zelf geen weet. De dekking der sociale maatregelen kosten zooveel dat men moeite heeft ze te dekken geld voor die on der wijsmaat regelen, zullen dan ook ook niet te vinden zijn. Invaliditeits- en ouderdomszorg zijn bij de vorige regeering voorgegaan, beiden gaan nu voor de regeling der onderwijszorgen. Spr. heeft de vaste overtuiging dat bij alle partijen de wil is, om tot bevrediging op onder wijsgebied te komen. Maatregelen die kosten veroorzaken moeten achterwege blijvende inspectie verbetering zou minstens 2 ton kosten. De klachten over het onvoldoend schooltoezicht zal de min. verder on derzoeken spoediger verschijning van het schoolverslag wilde de min. over wegen. De min. zeide met groote sympathie de rede van den heer Ger hard gehoord te hebben, waaruit sym pathie sprak voor het kind en het onderwijs. De heer Troelstra (s.d.) zeide zeer teleurgesteld te zijn door de rede van de min. waaruit bleek dat abso luut geéh geld beschikbaar is voor verbeteringen op lager onderwijsge bied. De salarisverbetering voor onder- wijzerp was byde verkiezingen, een even urgent punt als staatspensioen. Indien geen geld beschikbaar is, dan hebben ook de debatten geen zin. De positieverbetering der onderwijzers staat in direct verband met hunne prestaties, men vordert nu van hen een offer in 't belang der oudep van. dagen. Verschillende sprs. repliceerden, waarna de min. kort antwoordde. De min. vond voor teleurstelling gten enkele reden indien dit ministe rie was opgetreden als conceptratie- of 800. dem. ministerie, dan mogelijk wel. Dit ministerie staat echter geheel zelfstandig en nog eens zei spr. dat al was er nu geen geld beschikbaar, wanneer de toestand der geldmiddelen gunstig blijft en het finantieel even wicht verkregen wordt, dan zal ook voor de onderwijsbelangen worden gezorgd. De heer De Jong (u. 1.) bepleitte verhooging dér salarissen voor leeraren van de rijksnormaalscholen. Na enkele discussies werden ver schillende artt. z. h. st. aangenomen. De vergadering werd daarna ver daagd tot Donderdagmorgen 11 uur. Bandjir. "Wij lezen in de „Deli*Ct.u van 4 Januari Daar moeten formidabele regenbuien zijn neergevallen in het hoogland van de Oostkust. En de vallende droppelen hebben zich verzameld tot plasjes en stroompjes, die beekjes vormden, welke op hun beurt de bergsoengeis deden zwellen tot machtige watermassa's, die, de lucht vullend met hun ruischende stemmen, van de bergen daalden en in de laag gelegen kampong de be woners uit hun huizen verjoegen. Gistermiddag tegen een uur of twee begonnen de rivieren, die door Medan stroomen, de voorteekenen mee te dn gen van den komenden vloed. Het water werd vuilgeel en doorzichtig van het meegevoerde zand en slijk. Takken en bladeren werden meegedragen op den steeds in snelheid groeienden stroom. Langzamerhand groeiden die drijvende teekenen aan tot blokken hout en boomstammen en toen de groote watermassa kwam aanstormen waren in eenige urén tijds alle rivieren 2 3 meters gestegen. Op de bruggen stonden nieuwsgierigen het spel van het water gade te slaan en de spelende houtstammen in hun onrustig bestaan te volgen. En daar, waar huizen waren gelegen nabij den rivieroever, begonnen de be woners hun have naar bniten te bren gen, om ze voor het water te sparen. En toen de avond gevallen was, waren er hier en daar in de stad kam pen opgeslagen, die in het licht der walmende olielampjes, waaronder de lieden neerzaten bij hun matrassen en koffers, leken als groote zigeuner kampen. Hier en daar huilde een kind en de kippen kakelden zenuwachtig van het ongewone gedoe. Maar gedruktheid van stemming was er niet te merken. Grappen werden er gemaakt en de kinderen hadden schik in het onge wone. dat hen nu van hun bale-bale terughield. Met opgeschorte sarongs waadden mannen en vrouwen af en toe door den watervloed, om te zien of het water nog steeg. Eindelijk tegen een uur of negen kwam het r§zen tot staan. Nog een korte poos en het wegvloeien be gon even snél nis het gekomen was. Onder de bruggen spoot het water als een kokende stroom tusschen de pijlers door en een oogenblik moest men wel bevreesd zijn voor verzakkingen of wegspoelen. Maar de groote ijzeren bruggen in Medan hebben de kracht proef goed doorstaan, een krachtproef waarop ze misschien nog nooit beproefd waren. Maar buiten Medan heeft de water vloed heel wat onrust gewekt. In de Maleiscbe kampongs langs de bene dengedeelten van de rivieren verraste het water de bewoners, die zich be zighouden met het verzamelen van nipabladeren voor atap en op tal van plaatsen zag men monigeen zijn voor raad bedorven of door het water mee gevoerd. KippPn en kuikens verdron ken en de huisjes leden hier en daar aanmerkelijke schade. In Laboean is gebleken, dat de verandering in de waterwerken een verbetering is. De dijk in Kampong Besar verrichtte zijn werk naar be- hooren en het wegnemen van een bocht uit de rivier daar ter plaatse heeft de bandjir absoluut onschadelijk gemaakt. 1 Van Mahbr naar Titipapan echter kon het tabaksvervoer niet voortgaan, omdat de grond rondom het station Titipapan onder water stond. Men meldt aan de N. Crt. uit Lon- neker Qp weg van school naar huis kregen gisternamiddag twee leerlingen van school G. I. in de buurtschap Glaner- burg twist om een pet. De 11-jarige Talman ontstak dermate in woede, dat hij met, een zakmes zijn kameraad A. Jonksma een wonde achter het oor toebracht. Ongelukkigerwijze werd by het toebrengen van den steek een slagader afgesneden, waardoor een hevige bloeding ontstond. Onmiddellijk werd geneeskundige hulp gezocht doch toen de geneesheer kwam, was het knaapje reeds tengevolge van bloed verlies bezweken. Demping van het Rokin Uit Amsterdam meldt men ons Naar wijvernemen kan binnen kor ten tijd een voordracht van Biygem. en Weth. worden tegemoet gezien, waarin den Raad zal worden voorge steld te besluiten tot gedeeltelijke dem ping van het Rokin. De bedoeling is het Rokin te dem pen van den Dam tot de Langebrug- steeg, zoodat het gedeelte tussehen laatstgenoemde steeg en de Doelen straat blijft zooals het thans is. De door de belanghebbende Rokin- bewoners te storten bijdrage in de kosten van deze voorgenomen demping zijnde f40,000, is bijeengebracht. Gisterennacht is ingebroken bij de firma Onderdelinden en Ouweland, gevestigd in de Itaampoortstraat on- dèr de viaduót te Rotterdam. De dieven zyn ovet een schutting in de Ridderstraat binnengekomen, hebben de brandkast uit het kantoor naar het pakhuis gesleept en in de nabijheid van het slot een gat er in geslagen. De brandkast bevatte echter geen waarde. Slechts een paar reclamehorloges wor den vermist. Een paar weken geleden is ook getracht daar in te breken.' De arrestatie van De Bordes De Bordes stelt het voor alsof hij door zijn kameraad Roks tot den dief stal is overgehaald. Volgens de Tilb. Crt. vertelde hij te Tilburg aan Hendriks, dat Roks hem meermalen gevraagd had of De B. niet eens een ffinken slag kon slaan, om dan samen op avontuur te gaan. De Bordes was daar nooit op inge gaan, doch langzamerhand zette zich iet denkbeeld om oneerlijk te zyn hechter by hem vast. Op den avond nu, dat hij in het bezit was van den geldbrief, ontmoette hij toevallig zyn vriend R., wien hij vertelde hoeveel geld in zyn bezit was. Onmiddellijk moet R. daarop hebben aangeraden het geld zich toe te eigenen. Aanvankelijk spartelde De B. nog wat tegen, doch ten slottÉ liet hij zich toch door R. meetronen naar het sta tion. Even voor het tweetal daar aan kwam haalde De B. nog eens den brief met geld voor den da^ en toen gaf R. met zyn mes plotseling eensnede over de enveloppe, zoodat deze open sprong. Dat was de genadeslag. Nu durfde De B. die nog altoos twijfelde, niet meer terug. Aan het station werd een kaartje gekocht en voort ging het naar Parijs. Daar heeft R. zijn vriend De B. zooals men weet, na enkele dagen ver-- laten en is teruggekeerd naar Breda, in het bezit van ongeveer f-13.000. Toen De Bordes zijn Vriend niet zag terugkeeren, beeft ook hij Parijs ver laten en is teruggekomen naar Ant werpen. Daar had hij nu zoo ongeveer een week vertoefd en telkens van hotel verwisseld. Intusschen, zoo vertelde De Bordes verder,, was hij ernstig ongerust ge worden over zijn moeder. Hij had er zoo'n voorgevoel van, dat haar de slag misschien te hard getroffen had en dat ze wel van ver driet gestorven kon zijn. Dat denkeeld liet hem geen rust, meermalen brak bij de gedachte er aan het koude zweet hem nit. Toen De B. over1 zijn moeder sprak, biggelden hem de tranen over de wangen. Zyn vader, och, die zon verschrikke lijk boos zijn, dat kon hij wel vermoe den. Maar zijn moeder, die zou lijden onder een hevig verdriet, en dat maakte hem van streek, om nu te weten hoe zijn moeder het maakte, daarom was hij eigenlijk teruggekeerd naar Nederland. Toen De B. vertrok verzocht hij aan H., hem niet te verraden, doch zooals bekend, voelde deze zich verplicht de politie te waarschuwen. Op het misdryf van verduistering in dienstbetrekking, waarvoor De Bordes waarschijnlijk veroordeeld zal werden, staat een maximum straf van 4 jaar. Beter laat dan nooit. 20 Februari a.s. zal te, Gorinchem de 100-jarige Onafhankelijkheid ge vierd worden, 18 eu 19 Februari zul len de feestelijkheden o.a. bestaan uit een kerkconcert, cantate, volksspelen enz., terwyl de 20ste, de groote dag, hoofdzakelijk ingenomen zal worden door een historischen optocht, die zeer fraai beloofd te worden. De 41e Algemeene Vergadering van den Volksbond tegen drankmisbruik zal dit jaar op W oensdag 2b Augustus plaats iiebben te Arnhem in het Ge bouw Musis Sacrum. Uitspraken van 4 Febr. 1914. Wegens jagen zonder vergunning K. v. d. T. te Gouda f 2 subs. 1 week tuchtschool. Wegens visschen zonder vergunning P. W. L. N. te Bleiswijk f 1 subs. 1 d. met' verbeurdverklaring van den inbeslaggenomen hengel. Wegens zijn kind niet geregeld de school laten bezoeken A. S., huisvr. A. P. de J. te Gouda f 2 subs. 2d. Als hoofd van een onderneming, waarin krachtwerktuigen worden ge bezigd niet de daarvoor geldende voorschriften opvolgen Th. C. te Gouda 2 maal f 5 subs. 2 maal 5 d. Als hoofd eener onderneming niet zorgen, dat daarin geen arbeid wordt verricht in strijd met de Arbeidswet P. T. te Bleiswijk 2 maal f 5 subs, zmiaal dagen. Wegens als hoofd eener onderne ming niet in het bezK^zïjSrvvan een arbeidslijst en kaart/ G. V. 'te Wad- dinxveen 2 maal f 2 subs. 2 maal 2 d. Wegens een kind beneden 13 jaar arbeid doen verrichten en niet zor gen dat in zijn werkplaats duidelijk zichtbaar is opgehangen een arbeids lijst, J. C. V. te Gouda 2 maal f 1 subs. 2 maal 1 d. Wegens inden Holl. IJsel zijn vlot niet voldoende bemand hebben D. D. te Zaandam f 3 subs. 2 d. Wegens fietsen zonder bel, A. M. S. te Reeüwijk f 1 subs. 1 d. Wegens 's nachts fietsen zonder licht, H. "W. en G. H. te Gouda, D. P., J. L. en M. S. te Boskoop, W. v. d. M. te Waddinxveen, H. Th. C. te Moordrecht en K. V. te Langerui- geweide f 1 subs. 1 d. Wegens idem en opgeven van een valschen naam J. v. O. woonplaats onbekend f 1 -j- f 10 subs. 1 d. -f 19 d. Wegens te Gouda zonder vergun ning in zijn café muziek maken A. V. te Gouda f 1 subs. 1 d. Wegens zich te laat in een café be vinden G. F. M. I. D. te Gouda f i subs. 1 d. Wegens vuil in het water werpen J. B. Sj huisvr. B. v. d. H. te Gou da f 0.50 subs. 1 d. Wegens van een boot, die niet vast- gemeerd ligt, de schroef laten wer ken J. 8. te Leiden f 1 subs. 1 d. Wegens den openbaren weg versper ren C. S. en P. d. V. te Bodegraven ieder f 1 subs. 1 d. Wegens te Gouda op straat noode- loos schreeuwen W. v. W. en D. H. te Gouda ieder i 0.50 subs. 2 d. Wegens te Gouda wateren buiten de waterbakken J. S. te Rotterdam f 3 subs, -ld.; J. v.d. W. te Gouda f 2 subs. 1 d. Wegens te Gouda zonder vergun ning het bedrijf van liedjeszanger uit oefenen J. M. woonplaats onbekend, f 3 subs. 2 d. Wegens te Gouda venten zonder vergunning en opgeven van een val schen naam A. G. v. D. woonplaats onbekend f 1 4- f 10, subs. 1 d. 10 d. Wegens te Gouda op straat met een voetbal spelen W. F. v. W. te Haast recht en W. V. te Gouda f 0.50 subs. 1 week tuchtschool J. v. d. L. een berisping; A. V. te Moordrecht f 0.50 subs. 1 d. Wegens te Gouda op straat met geld spelen A. G. v. d. W. teGpuda eene berisping. Wegens te Bleiswijk zonder ver gunning het beroep van orgeldraaier uitoefenen, J. G,, J. P. P., C. O., T. R. allen te Rotterdam, ieder f 2.50 subs. 3 d. Wegens straatschenderij J. H. te Waarder f 9 subs. 3 d. Wegens openbare dronkenschap H. H., P. de J. en B. Th. de V. te Gouda f 1 subs. 1 d.; J. A. v. V. te Waddinxveen idem; J. B. te Gouda en N. K. te Hoenkoop, f 2 subs. 1 d.; J. J. G., J. W. S. en P. v. V. allen woonplaats onbekend en W. V, te Moordrecht ieder f 2 subs. 2 d. H. P. te Gouda f 3 subs. 2 d. Idem bij 4e herhaling 2 maal ge pleegd J. v. V. te Gouda 2 maal 3 wekep hechtenis. GOUDA, 5 Februari 1914. De herstemming. In het district II, waarin morgen herstemming moet plaats hebben voor den gemeenteraad tusschen deheeren Dr. J. G. Rups en J. A. Donker, is een gerucht loopende als zou Dr. Rups bij e.v. verkiezing zijn benoeming niet aannemen. Wij kunnen dit gerucht met de meeste beslistheid tegenspreken. W. Kromhout. Naar wij vernemen heeft de heer W. Kromhout, hoofdcommies ter ge meente-secretarie alhier en ambtenaar van den Burgerlyken Stand, wegens hoogen leeftijd tegen 1 Mei ontslag aangevraagd. Naar aanleiding van deze ontslag aanvrage van dezen verdienstelijken gemeente-ambtenaar, vermelden wij, dat de heer Kromhout op 1 Mei a.s. gedurende 60 jaren onafgebroken ter secretarie is werkzaam geweest, ter wijl hij daarvoor ook reeds daaraan werkzaam was, welke werkzaamheid echter door dienst in het leger werd onderbroken. ||De heer Kromhout werd 1 Aug. 1840 geboren en heeft dus thans den leef tijd van ruim 73 jaren bereikt. Bij gelegenheid van zyn 40-jange dienstvervulling werd hij benoemd tot Ridder in de Ordejvan Oranje-Nassau. Holl. Mij. van Landbouw afd. Gonda en Omstreken. Gisterenavond hield de afd. Gonda van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw êen oppnbare vergadering in de bovenzaal van het n®0*1?"" bord", waarin als spr. optrad "ebeer Herm. Lindeman uit Utrecht met het onderwerp „De bestrijding van de Runderhorzel." Er was niet veel belangstelling. Ned. Gymna8iastenbond. **De Nederlandsche Gymnasiasten- bond heeft gisterenavond in de saai der Sociëteit „de Réunie" een P^P®" ganda-avond gehouden met bet doel te geraken tot de wederoprichting van het eertijds hier bestaande „Utile ci" en het verkrijgen van be voor den Bond. Daarvoor was een feestpro samengesteld, bestaande nit mu zang en declanéatie, alles uitgö» door gymnasiasten en oud-gynm®®*^ ten, terwyl door den voorzitter den N. G. B. een propaganda-rede gehouden. De jeugdige voorzitter zette het doel van den Bond uiteen, waaruit bleek dat hij beoogt te bevorderen een ka- meraadschappelijken omgang, een band te leggen tusschen de gymnasiasten van geheel Nederland door het orgaan van Bond „Rostra Gymnasiorumu,door te voeden de liefde voor de taal van eigen land en te Bteunen de beweging van de Vlamingen voor het Vlaamsch. Na deze uiteenzetting gaven zich in de pauze vele leerlingen van het gym nasium als lid op van het nieuwe „Utile Dulci" terwyl ook begunstigers werden gewonnen. Het feestelijk gedeelte van den avond was goed verzorgd en viel blijkens het applaus zeer in den smaak. Ned. Vereeniging van Kaashandelaren. Naar wij vernemen is in de plaats van Mr. M. M. Schim van der Loeff alhier, die als zoodanig zijn ontslag had genomen, benoemd tot secretaris van de Nederl. Vereeniging van Kaas handelaren, de heer Th. G. G. Valette to '8 Gravenhage. Het IJscomité.' Men meldt ona: Gisterenavond heeft het comité, dat zich geoonstitueerd had voor het hou den van een wedstrijd op schaatsen door behoeftige kinderen op Zaterdag, 24 Januari, vergaderd. De penning- meester deed rekening en verantwoor ding van zijn beheer en werd, nadat alles in goede orde bevonden was, onder dankbetuiging voor de bewezen diensten, gedechargeerd. Het comité voelt zich gedrongen zyn dank te betuigen aan alle inge zetenen, die doer bijdragen van welken aard ook, of op andere wijze tyet iQ staat geBteld hebben den kinderen een prettigen middag en menig gezin een blijden avond te bereiden. Boakoop. Uit eene kweekkas van den firma Endtz, van lies Co. aan de Achterkade, zijn ten nadeele van den heer L. J. Endtz, zeven schakels ontvreemd. Door de politie wordt een pndersjhek ingesteld. Door B. H. van Ree is bij de gemeente-politie aangifte gedaan, dat uit zijne tuinloods staande op zijne kweekery op bet Ryneveld, verschil lende tuinbouwgereedschappen zijn ontvreemd. Een onderzoek wordt in gesteld. 4 Waddinxveen. In het gebouw van het Hoofdbestuur der Posterijen <£i telegrafie werd gisteren aanbe steed het opruimen en bijspannen van .draden aan de telefoonlijn langs den spoorweg ZevenhuizenWoerden. Laagste inschrijver H. Baas alhier voor f 1129. Krimpen a. d. IJsel. Naar het R. Nbld. verneemt, is de scheepswerf van den heer Vermeulen alhier over gegaan aan een Haagsche combinatie, die van het thans betrekkelijk kleine werfje een groote scheepswerf wil maken. Buiten verantwoordelijkheid der Red. 's Gravenhage, 4 Febr. 1914. De quaestie Verhulst-Verzijl. 1 Mijnheer de Redacteur Zoo juist bereikt mij het bericht, dat er in Gouda een openbare verga dering der Katholieken zal plaats vin den, waarin van de zijde van het Be stuur van de Vennootschap „Nieuwe Zuid-Hollander" een uiteenzetting over de zaak „Verhulst-Verzijl" zal worden gegeven. Ik veftrouw, dat de Katholieken van Gouda met die toelichting van ééne zyde wel geen genoegen zul len nemen- En daarom ook even kor telings de toelichting van andere zyde. Als vertegenwoordiger van het Hoofdbestuur van den Nederlandschen Bond van Boekdrukkerijen, is mij, bij de conferentie met het Bestuur van de Vennootschap „Nieuwe Zuid-Hol lander" en het Bestuur van de Dis- trictsvereeniging van Boekdrukkeryen Gouda, gebleken: le. dat er geen enkel zwaar wegend argument werd aangevoerd, waarom de Krant aan de Drukkerij van den heer Verhulst mocht worden ont nomen dat er natuurlijkgeen enkel deugdelijk argument werd ge leverd voor de zeer leelyke hande ling om het drukken van een derge- "k blad met veertien dagen op te zeggen. Dit even toegelicht Voor den zéér slechten prys on geveer de helft van wat hy behoort te zyn wordt een accuratesse ver langd, die alleen van een uitmuntend ingerichte zaak kan worden goëischt. Iedere tekortkoming voor vakmen- schen in de gegeven omstandigheden zéér wel verklaarbaar wordt opge blazen tot een zwaar vergrijp, zooals te late bezorging, gebruik van stop pers enz. enz. Daarnaast staan alB klachten slechts beuzelingen. Dat de Krant met veertien dagen werd opgezegd werd verdedigd met het argumentnoodweer. Indien men niet in het geheim en met het mes op de keel handelde, zouden de heer Verhulst en de Drukkersorga nisatie op hun hoede zijn geweest Ik vertrouw, dat de Katholieken van Gouda een dergelyke verdedi ging. op haar juiste waarde zullen schatten. Mijn persoonlijke meening is, dat de kwestie tusschen de Vennootschap en Verhulst hoofdzakelijk berust op persoonlij ke antipathieën tusschen de Commissie van Redactie en den heer Verhulst. Maar daarvan mag de heer Verhulst niet zoo maar de dupe worden. Ik vertrouw, dat de Katholieken van Gouda en alle andens inwoners, nu den heer Verhnlst zelfs niet de gelegenheid werd gelaten om onder controle gedurende zekeren proeftijd de krant te blijven drukken den on- gerechten aanval ojJ het bestaan van een hunner stadgenooten zullen hel pen afslaan. De openbare moraliteit in Gouda zal dan niet weinig worden gebaat. U dankend voor de verleende plaats ruimte, Hoogachtend, Mr. J. A. VERAART. Vertrouwensman van den Ned. Bond van Boekdrukkerijen. Gouda, 5 Februari 1914. Mijnheer de Redacteur Verzoeke vriendelijk een plaatsje in uw veelgelezen blad voor een inlich ting waarop wellicht een uwer lezers mij kan antwoorden. Gisteravond vernam ik, dat de So ciaal-Democratische Arbeiderspartij met de Roomseh-Katholieken (die dus blijkbaar met de coalitie niet meer één zijn) zal zorgen voor vry willige even redige vertegenwoordiging. Ik bluf er buiten of dit goed of slecht is, doch zou alleen willen weten, hoe het komt, dat de eenige zetel, wélke de Goud- sóhe vrijzinnige partij in de Provinciale Staten bezat, hen door de coalitie weder is afgenomen, hoewel de vrij zinnigen nagenoeg de helft der stem men behalen. Toen hoorde ik niets over onbil lijkheid, of kwam dat omdat het toen de vrijzinnigen waren, die aan de ver liezende partij waren Moet die bil lijkheid maar aan ééne 2ijde worden betracht. Hopende een gegrond antwoord te lezen, dank ik u mijnheer de Redac teur voor de verleende plaatsruimte en teeken Hoogachtend V. «LAR&TölüRJCHTEN. Gouda, s Febr 1914. GRANEN: Hoewel het heden, na drie weken weder een normale markt was, scheen er tooh nog niet veel lust tot zaken te bestaan. TarweZeeuwsche (nieuwe) 8.75 A 9.— mindere dito (nieuwe) 8.25 A 8.50. Afwijkende 7.50 A 8.10. Polder 7.50 A 8.25. Rogge Zeeuwsche A6 75 7 *5- Folder ƒ6.25 6 75- Buitenlandsche per 70 kilo 5.50 a 6 25 GerstWinter 6 A 6 25. Zomer 5-5° a 6.— Chevalier 6.50 A 7.— Buitenl. voergerst per 65 kilo 5,A 5.S5*. HfaVer per H.L. 4 10 A 4.40 Per 100 kilo 7.75 A 8 25. Hennep zaad Buitenlandsche per 50 Kilo 6 25 A 6.75. Kanariezaad ƒ17A 18.50. p. H.L. Karwijzaad per 50 Kilo A Koolzaad 13.— A 14.— per HL. Erwten: Kookerwten 11 50 A 12.Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 6 50 A 7.25 Boonen bruine boonen 12.A 13.— witte boonen 16.— A 18,Paardenboonen 8.25 a ƒ8.75. Duivenboonen 8.50 A 925. Mais per 100 Kilo Amerikaansche Mixed 8.— A 8.25. Kleine ronde 7.5c A 8. Vmmxrkt. Melkvee goede aanvoer ,1 handel en prijzen flauwer. Vette varkens, redel. aanvoer, bande matig, 21 A 23Vg ct- per half K.G. Biggen voor Engeland, goede aanvoer, handel minder, 12 A 24 ct. per half K.G. Magere Biggen, redel. aanvoer, handel matig 1.20 A/1.50 per week. Vette Schapen, weinig aanvoer, handel vrijwel 20.A -f 25 Lammeren, aanvoer, geen beteekenis. a Nuchtere Kalveren, goede aanvoer, han del vlug, 10.A f 16. Graskalveren, geen aanvoer, Fokkalveren 14-3*.1 Eieren per 100 atuks A ruimen aanvoer, handel vlug. Kaas, aangevoerd 18 partijen,» handel vlug. ie kwab 36.A 38.—. 2de kwal 34-— A 35.—. Zwaardere 38.A Noordhollandsche a Boter weinig aanvoer. Handel vlug. Goeboter 1.55 A 1.60. Weiboter 1.40 A 1.50. 54. KI Trekking v, JJonclerdag 6 Febr No. 1663 f 6000. 1278, 4840, 11569 en 11969 ieder f 1000, 7100 en 19626 ieder f 400. 9356, 12636 en 13347 ieder f 200. 250, 2646, 3529, 4181, 4810, 6266, 10504, 12395, 12693, 13280, 13645, 17439, 17920 en 20791 ieder f 100. Prijzen van 1 70. ld .7 ft 187 47 997 868 470 8» 86 TM 806 65 gft 1104 1909 1841 1560 1804 67 1709 1880 86 1906 76 86 9045 59 67 79 9196 9985 9810 88 70 88 9497 88 9548 981B 49 58 64 3706 8074 8175 8208 22 85 8444 09 8542 8021 8781 8800 4053 4114 24 4842 4570 4018 BB 4705 7 4819 89 57 4886 71 5020 82 5502 14 68B8 42 48 59 6183 0291 97 «aan 72 6502 6758 0894 7064 7364 87 7402 8 57 56 6T fcl 95 7578 78 7781 7910 88 8408 52 S3 8916 40 88 89 9104 74 9648 57 00 9414 9594 9741 77 10001 19 $0108 47 10289 10418 10810 08 11064 09 81 11110 11278 70 11456 11608 11641 11706 11800 7894 12815 27 12400 86 12589 12889 12900 1B214 18 77 97 18804 11 99 18447 89 18628 88 18016 40 66 13764 N4 13810 13962 14068 14256 11328 14412 14597 14602 96 14786 14882 14961 16274 15592 15615 09 16756 87 15648 10168 44 92 16281 10325 60 70 10766 10825 84 61 17064 47176 17218 26 70 17B48 00 17584 17612 81 42 17705 26 27 87 88 17877 78 80 17927 18046 98 18139 54 68 92 18208 74 86 18810 18484 55 18514 27 61 87 94 18802 98 18997 19024 27 89 88 75 90 19106 19800 19482 19629 80 19678 19750 20112 06 20409 20629 44 20704 66 20850 60 20969 6e Krasse 11e Lyst flo. 10228 m. z. f 70 en No. 18028 f 70 m. z. 18038 f 70. Korfbal. Zondag a.s. ontvangt Swift ten 2 lüie i}»m. op het Sportterrein H. S. V. III uit 'sHage. Hoewel het de vo rige maal bij den thuiswedstrijd van deze club Swift niet mocht gelukken de overwinning té behalen gelooven we nu wel dat al Jtomt Swift ook met invallers op, de zegen aan de zijde der Gouwenaars zal bljjven. "t Het bestuur der wereeniging tot het houden van korte, baanjlraverijen te Wolvega en het bwtnurr der Hard-' draverij- en Ren vereeniging te Alphen a/d. Rijn hebben adhaesie betuigd aan het adres van de Nederlandsche Hard draverij en Ren vereeniging aan de Tweede Kamer, houdende verzoek om opheffing van het totalisator-verbod bij paardenwedstrijden. Watertoerisme. In Augustus van dit jaar zal door de motorclub uit Gent een toer door Nederland worden georganiseerd, wel ke via Terneuzén door het Kanaal van Zuid-Beveland langs Dordrecht, Rot terdam en Amsterdam naar Marken zal gaan, terwijl de terugtocht overVlis- singen wordt genomen. GOUDA. GEBOREN4 Febr. Bertus Pieter Anthonie en Mijntje ondeys A. M. D. Thesingh en M. Reebeen. Pieter Johannes Cornelis, ouders A. F. Ernst en C. G. van Loon. 5. Elisabeth Maria Margaretha, ouders G. J. Flux en P. J. Buis. GEHUWD4 Febr, R. H. van den Berg en J. Middag. J. Ultee en B. Kirpestein. O. Blom en N. Barne- veld. L. Konijnendijk en J. van den Berg. OVERLEDEN3 Febr. Leentje Binnendijk 6 j. 4. Maria P. Ver- blaauw, wed. v. A. de Jong 78 j. Alida J. J. Stolk 2 j. Alida M. Heemskerk, geh. met J. Binee 49 «fr. WADDINXVEEN. GEBOREN15 Jan. Johannes Petrns Anthonius, ouders J. P. van der Peuw en J. A. de Vos. 16. Reinier Cornelis, ouders G. E. Streng en K. Vurens. Cornelis, ouders D. Metselaar en J. Rynsburger. 17. Pieter, ouders J. Versluis en E. K. Versluis. 18. Henriette Pieteroella, ouders M. Bosloper en J. H. Suffer. 20. Theodora, ouders C. Ar Koster en P. Dries. 21. JohannjÉ Petrus, ouders J. H. Mulder en C. Br Kromme. 25. Da/iiel, cruders J. Verburgh en E. G. van der Sluis. 26. Maria, ouders J. Noorlander en W. Koerts. ONDERTROUWD: 15 Jan. E. W. Brinkhorst en A. van Helden. GEHUWD: 21 Jan. T. Ramp en W. Kersbergen. D. W. Schouten en J. Assenberg. A. Goor en L. Schaap. 28. E. W. Brinkhorst en A. van Helden. OVERLEDEN16 Jan. H. de Heer, 9 d. 20. G. Jongenelen, Sm. 22. J. W. van Tricht, 79 j. 25. W. S. Boer, 80 j.. wed. van O. van der Velden. HAASTRECHT. ONDERTROUWDC. Bode, 27 j. te Oudewater en M. J. van Zuilen, 25 j. GEHUWDA. Schoonderwoerd en J. van der Steegt. OVERLEDENH. N. Drost, 88 j. B. C. Steenkamer, 8 j. REEUWIJK. GEBOREN: Neeltje Adriana, ouders M. T. Hagen en A. van den Oever. GEHUWD: M. Mulder met T. M. Janmaat. B. Jongeneel wed. van Qi Kreuk met M. N. Hol, wed. van D. Jongeneel. OVERLEDEN: C. den UyUmnd. TWEEDE KAMEK. Vergadering van heden Voortgezet wordt de behandeling van het Lager Onderwijs en daarna art. 166. Dé hoeren van Raalte c.s. stellen voor een memoriepost op te nomen, strekkende om de salarissen der onderwijzers te verhoogen. Deze afgevaardigde verdedigt het amende ment, dat niet alleen in het belang der onderwijzers maar ook in het be lang van het onderwijs zal zijn. Spr. is van oordeel, dat de onderwijzers niet kunnen wachten tot de resultaten van de onderwijscommissie zijn ver kregen en een algeheele herziening van de financieele verhoudingen nood zakelijk zal zijn. In de eerste plaats denkt spr. aan de verhooging van het minimum-salaris. Een verhooging met 100 gulden zou in totaal 2% millioen 'gulden kosten. Op eeu andere wijze zal ook een noodmaatregel kunnen worden toege past hetzij door versnelling der ver- noogingstermijnen of door aan de Ka mer de macht te geven de minima daar te verhoogen naar dit noodigis. De heer Ter Laan (s.d. den Haag) verdedigt spr.'s motie om het mini mum-salaris van 500 gld. op 600 gld. te brengen. 9 De vergadering duurt voort. De onderwyzerssalarissen." Van den heer Ketelaar is bij de Kamer een voorstel te waohten in houdende een voorloopige maatregel om verbetering te brengen in de on- De indemniteitswet. Kaapstad, 4 Feb. In den Zuid- af rikaanschen volksraad betoogde Smuts, dat de maatschappij er nog niet op is ingericht om af te rekenen met de syndicalisten, die erger vijan den zijn dan menschen, met geweren Een leger, dat het land was bin nengestroomd, had geen grooter ver woestingen kunnen aanrichten dan de syndicalisten, die een sameuzweering hadden gesmeed om het land ten on der te brengen door zijn nijverheid tot stilstand te brengen en de bewo ners nit te hongeren. Hn zeide verder, dat de syndicalisten als krijgswet een wet van overheer- sching door het gepeupel hadden in gevoerd en verklaarde van meening te zyn, dat de inwoners zeker minder bezwaren hadden tegen de krijgswet van de regeering, dan -tegen de ge noemde wet. Het land en de regoering, zoo ver volgde hij, hebben thans een les gehad en hij verklaarde te gelooven, dat het pleit tusschen regeering en syndica lisme, althans voor zoover Zuid-Afrika betreft, voorgoed beslecht is. De opstand in Portugal. Lissabon, 5 Febr. Uit het noorden van Portugal komen berichten, dat ongeregelde royalistische troepen de grens zyn overgetrokken, doch door de regeeringatroepen zijn teruggedre ven. Het Kamerlid Jhr. de Stuers. Jhr. de Stuers, die door ongesteld heid verhinderd was de Kamerzittin gen van het thans loopende jaar bij te wonen was heden in de Kamer tegen woordig dF werd als Kamerlid geïn stalleerd. Vorige Koec». VAN DEN 5 FEBH 914. StMtsleeniucen. Ned. Cert. Werkelijke Schuld 3 pet. Oostenr. Belastingvrije Kronenrente 4 pet. Port. Obl. 3de Serie Amort. Schuld 3 pet. Russische Obl. 3^906 6 pet. 1 ld. Obl. (Gr. Russische Spw.mij) 1898 4 pet. ld. Obl. (Nicolai Spoor- 78 85»/, 68»/,, 100»/,, 86"/ie 83'/, 78»/, 329/« l°l'/a 75'/, 57'/, 63 Koert van beden 78 86'/, 61'/,, 103»/, 89% 32% 101'/, 75'/, 52'/, 70 weg) 1867-69 4 pet ld. Obligatie 6e Emis. sie 4 pet. Japan. Obl. 1899 4 pet. Mexico Afl. Binnenland Obl. 6 pet. Brazilië. Funding Lee ning 6 pet. d. Obl. 1889 4 pet. Venezulea Dipl. Schuld 1905 3 pet. Bank- en Credlet-Instel- lingen. Fed. Bankaandeelen Industr Oiidememiniren American Car Foun dry Comp. C. v. A. Id.Smelting Refining Co. Cert. v. Aand. Anglo American Tele graph Cy. Oert. v. A. U. S. Steel Corp. Cert. v. Gew. Aand. Kol. Crediet Instelt, en Cultuur Ondernemingen Handelsver. „Amster dam" Aand. Jav. Cultuur Mij. Aand. Ned. Handel-Mij.C.v.A. Jlijnbouw Mjjen. Ketahoen" Mijnbouw Mij. Gew. Aand." Redjang Lebong, Mijn bouw Mij. Aand. Great Cobar Aand. Petrolenm-Ondern. Döirdsche Petroleum In dustrie Mij. Gew. A. Kon. Ned. Mij. totExpl. v. Petr, Bronn. C.v.A. „Shell" The Transp. Trad t)y. C. v. G. A. Scheepvaart H(jen. Ned. Am. Stoomvaart" Mij. Aand. Stoomvaart-Mij. „Zee land" Preferente A. Int. Mercantile Marine Cy. afgest. Pref. A, Tahak-Oudernemlniren. Bindjey Tabak Mij. A. Diversen. Maxwel Land Gpant Cert. v, Aand. Peruvian Corporation Lim. Cert. v. Aand. Spoar weren. Holl. IJzeren Spoor wegmij. Aand. Mij. t. Expl. v. Staats spoorwegen Aand. Zuid-Italiaan. Spwmij. Serie A-H Obl. 3 pet. W arschau-W eenen Spoorwegmij. Aand. dito dito Act. de Jouiss- Amerika. Atchison Alg. Hypb. Obl. 4 pet. Erie" Spoorweg-Mij. Géw. Aand. Union Pacific Railroad Cy. Cert. v. gew. A. Wabash Gew. Aand. Premleleeninren. AmsterdamAand. 3 pet. Hongarije. Tüeiss-Re- gulirungs-Ges. 4 pet. GELDKOERS. Prolongatie 41/»4Vg pOt. Nat. Staatsf. stil, 'Buitenl. weinig varieerend, Culturen geen omzet, Ta bakken beter, Petroleum stil, Ameri kanen kalm, Mijnen vast, voor Guyana,, Rubbers prijshoudend. 26 21 66'/, 66'/, 235 234 239 15'/, 178 176 17'/, 16'/, 184'/. 627'/j 626»/, 194 194»/, 195 119'/, 119'/s 3»/, 3 108'/, 109»;, 3'/, 8'/, 95'/, 95'/, 99 99 61 60»/, 94'/, 31'/, 31»/, 162'/, 162'/, 3'/, 100 148 van het Koninkljjk Metoriologisch Instituut te DE BILPT. Hoogste barometfjwi and 774.9 te Mnnchen, laagste stand 743.7 te Thors- havn. Verwachting tot d.en volgendi Zwakke tot matige, meest zuidelijke wind, licht bewolkt, droog wtter, zelfde temperatuur, nachtvorst.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 2