VnwmT Hand. ian Blad. I JGAS. I' te driika" iH •I'll «GAS. No- 12401 Donderdag 12 Februari 1914. 52e Jaargang ken behalve Zon en IS Buitenlandsch Nieuws. Botterdam. ia burg - Goud». Sïnxienlaiid- r. Gemengde Berichten. FEUILLETON. t J &èitenfiotóer. irr, voedingswaarde McdaiU**. ebraari 1914 3 8 UUR. JOU Kz., ieringerwaard. Eiira Mflcm. )L8ER en HE8SE réaties XTie^arws- ©xx -A-d."v©x,texx*t5.eTolsLd. voox G-ercucLsu ©xx Om-strekeru Verschijnt dagelijks prijs van he¥“abonneme¥t Telefoon Interc. 82. ig licht hebbel? - i.oo dagelijks aangenomen aan ons Bureau: ten, den Boekhandel en de Postkantoren. Feestdagen. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. LH. Apothekers, dal I osteloos. 45) Besluit. 1 EINDE. het jonge paar I Vrij bewerkt door AMO. ER EN HESSE, opvoering het te i, zal bin- jrstvolgeu- sio zal als- inen plaats één bedrijf naar nsch. Hengelwedstrijd. Onttrek. nlg, maar ’t l> een ‘epita uit Spanje Ma de jpperen. De ver- voortdu- ig ia dit werk door met het grootste ken wij geregeld tydij nogen ontvangen den. iakmaa&Za^OM oeien tot flinke dan op dat ze t 0,55 0.10 e plaatsingen worden deze tegen twee berekend, guatsing van I5 regels f0.35 by vooruit- r ft ets. Reclames fO.Ï5 per regel. staid: Vryainnigen 21, 8. D. A. P. 6, totaal links 27, Christ. Éist. 4, Antir. 8, R. K. 7, totaal rechts 19. Er is één vacature in district I (Tninstra o. h.). nie, 8u., Voordracht- ebappij tot Nut vsn nie, 8 u., Dr. M. M. van Grav.nhsge. Schouwburg, N- V. palen. ouw-en 'Woningtoea- Onderstandsoomn, toespraak tot de boeren. En ten slotte komt de tijding, het ministerié Staaf is afgetreden. Met belangstelling mag men nu af wachten hoe dit conflict, dat zich zoo ernstig laat aanzien, zich verder zal ontwikkelen. De koning heeft nu aan baron de Geer, een „gematigd-liberaal” de vor ming van een nieuw kabinet opgedra gen. Indien deze daarin mocht sla gen wat niet zoo heel zeker is zaleen ontbinding van het parlement moeilijk kunnen worden vermeden. nplakbiljetten. itsonStalles-Loge r ,75, Galerij f 0.40, rechten. gewone reductie. van af Vrijdag, 12 en 24 nnr. t van Oorlog in Nederlandsch-Indiö, de generaal- majoor J. P. Michielsen, chef van den generaal staf van dat leger. MIME COURANT. Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden Markt 31, bij onze Agenten^, cl JAC. KOOIJKi. Wieringerwaard, slaat met hetinstal- quaestie zou de nieuwe groe pee ring mogeliik maken en dan zouden de christelijke arbeiders moeten begrypen, dat hun plaats in de Soeiaal-democra- tische Partij is. ko- zijn ambt voor geschreven neutraal stand punt „boven de partijen”; hij werpi zich in den parlementairen strijd en stelt zich aan de zijde der reactionai ren. Om deze houding kracht bij te zetten, lokt hij een manifestatie van 30.000 conservatieve en meest welge stelde boeren uit, die hem trouw be loven, toejuichen, en tot wie hij een toespraak houdt, waarin hij zich on dubbelzinnig verklaart tegen de door zijn eigen regeering in te dienen ont werpen. In het parlement heeft daarvoor de bekende discussie plaats gehad, waar in hij zoowel van liberale als van socialistische zijde scherp wordt aan gevallen wegens zijn inconstitutionee- ie houding. Daarbij werden door den niinister- p resident Staaf woorden gesproken, waaruit is op te maken, dat hij en zijn kabinet tegenover den koning de consequenties zullèn trekken uit diens Het was in den naherfst. De wijn- bergen kleurden zich in het eigenaar dig rood, bruin en geel van het L. jaargetijde. Op het balcon van bet herstelde slot zaten burggravin Rail- Ontmoeting op zee. De Nadert stoomboot Minerva kwam Donderdagmorgen te Algiers aan. De bemanning deelde mede, dat de stoom boot 9 Februari 300 mijlen westelijk van Gribraltar het Engelsche zeilschip Avanti Savoia ontmoette, dat van Iqniqne (Peru) kwam en op weg was naar Napel». Het ontbrak er aan le vensmiddelen en de Minerva voorzag het zeilschip ervan. Dit zette daarop zijn tocht voort. De staking aan het Blaauw- hoedenveem. In d$n stand der staking onder de veemarbeiders van het Bljtauwhoeden- veom te Rotterdam is nog geen ver andering gekomen. De arbeiders der andere veemen blijven weigeren werk voor het Blaauwhoedenveem te ver richten. Het Blaauwhoedenveem heeft intus- jchen een klein getal werklieden uit DbiUchland doen overkomen om zg. onde\kruinorsdiensten te verrichten. .L..“.rnèiJ^a8stdtion kwamen nl.heden- morgen Ifharbeider» aan uit Bremers- haven diefier auto naar de pakhuizen van het Blaauwhoedenveein aan de Leuvehaven gebracht zijn. Aan de station» wordt door de stakers gepost. Mexico. Uit New-York wordt/ gemeld, dat de toestand in Mexico verergerd ia, doordat de Indianen in opstand zijn gekomen. Men vreest, dat in de hoofd stad de installaties voor kracht en licht onbruikbaar gemaakt zullen worden. Door den opstand worden in het bij zonder Engelsche en andere buiten- landsche belangen bedreigd. Zweden. Het conflict. Het ministerie Slaaf is af getreden, en hiermede is het constitutioneel® conflict in al zyn scherpte uitgebro ken. Gaat men het in de laatste dagen gebeurde nog eons na, dan vindt men dat dit zich concentreert in de volgen de feiten: De Zwoedsche weermacht moet ver sterkt worden; daarover zijn - alle par tijen het eens. De militaire deexun- digen, gesteund door de reactionair- eonsefratieve partij wil echter verder gaan dan de ontwerpen, welke de regeering gebonden door bij de jongste verkiezingen afgelegde belof ten harer liberale parlijgenooten bij net parlement wil indienen. De ning verlaat het hem door Gemeenteraadsverkiezing Rotterdam. Bij de gisteren gehouden herstem ming voor twee leden van den Rot- terdamschen gemeenteraad uit Hoek van Holland werden uitgebracht op de heeren A. D. van Doorn (lib.) 262, F. de Meester (lib.) 241, P. J. Bela dingen (s.d.) 141 en W. J. M. Hen- neker (s.d.) 129 stemmen'1, zoodat de vrijzinnige candidaten gekozen zyn. De gemeenteraad is thans naar de N. R. Ort. meldt als volgt samenge- Het was een heerlijke dag en door de ronde vensters zond de zon haar gouden stralen neder op het tyioofd van de bruid en den bruidegom, die voor het altaar knielden. ,,De beste waarborgen voor het toekomstig geluk,” zei de geestelijke, ..zijn ondervonden beproevingen. De vergoten tranen zijn als een toover- sluier, die waken tegen den overmoed van het geluk, tegen een lichtvaardi ge gezindheid. Daarom kunt gij, ge staald door ondervonden leed, ge troost ingaan tot dé beproevingen van het leven. Uw geluk is geen kleine, ranke boot, die door den eersten den besten storm omvergeworpen, wordt. Het is een beproefd sterk schip, dat u voor nood en gevaar Zai behoeden. Mijn zegen ruste op u, beiden.” Toen Charles en Madeleine naar ’t slot wilden terugkeeren, wenkte burg graaf Etienne hen en ging oenige schreden rechts naar den zijmuur. Toen trok hij aan een koord waar door een gordijn op zijde schoof. Nu vertoonde zich een marmeren plaat met het opschrift: - „Ter dankbare herinnering aan den geitenhoeder Jacques Beauchè- ne, die met trouwe aanhankelijk heid zich voor mij opofferde. In mijn plaats betrad hij het schavot, en stierf onder de guillotine te Pa rijs, den 14en Juni 1795. Etienne, burggraaf de Leuronsac. i, 8 uur, Lering^- i Boskoop. it „On» Genoegen”. Corfimandant Ned.-Ind. Leger. Bij kon. besluit is, met ingang van 2 April benoemd tot luitenant gene raal, commandant van het leger en chef van het departement van Oorlof rend met den voorzitter der commissie» den nationaal-liberalen afgevaardigde Beek, voeling gehouden. U)e mede- deeling wanneer de verbonden regee- ringen aan de werkzaamheden der commissie zullen deelnem< nenkort plaats hebben. De de bijeenkomst der commi dan Dinsdag aanstaande ku vinden. 1 Reeds ty?ee dagen na Robespierre’s dood werd het revolutionair tribunaal ontbonden, werden scharen gevange nen vrijgelaten, de politieke clubë ge sloten, vele gevluchte emigranten te ruggeroepen, de veiligheid van per soon en eigendom zooveel moge lijk hersteld. Onder de in vrijheid gestelde ge vangenen bevond zich ook de jonge graaf de Miraie. Madeleine had niet “geweten welk gevaar haar verloof de boven het hoofd gehangen had. Zij begroette hem als genezen en men liet haar in den waan, dat hij ziek was geweest. Men achtte niet noodig haar nu nog meer verontrusten en te beangstigen. Grondwettelyke gelijkstelling van man en vrouw. Men meldt uit Amsterdam De landelijke meeting, welke 15 dezer in het Paleis voor Volksvlijt zal wor den gehouden tot inleiding van ’t volkspetitionnementbeloof t een groote betooging te wordmft* Aaw den optocht die om 12 uur van het Centraal-Sta- tion zal vertrekken, zullen tal van vereenigingen met haar vaandel» deel nemen. Tot bywoning van de meeting, welke om l1/. uur aanvangt, zijn alle in de Tweede Kamer vertegenwoor digde politieke partijen uitgenoodigd een spreker te zenden. Reeds is toezeg ging ingekomen van de heeren F. M. Wibaut (S. D. A. P.) en H. Snyders (Vrijz.-Dem.), terwijl tevens het woord zal worden gevoerd door de dame» Van Italië, Baer veldt, v. d. Meer, Van Kuffeler en Bergsma. Oostenbuk-Hongabije. Gemeentelijk communisme. Te Boedapest geschiedt het ver schaffen van levensmiddelen aan de bewoners van gemeentewege. Er be staan stedelijke verkoopplaatsen van levensmiddelen en er is een gemeen telijke broodfabriek. Hoezeer deze communistische rege ling van een der voornaamste takken van industrie, de aandacht trekt, blijkt wel uit de belangstelling welke een aantal buitenlandsche steden er voor aan den dag hebben gelegd. Volgens de Pester Uoyd toch heb ben de gemeente-besturen van Moskou en Augsburg dezer dagen om de toe zending van allerlei gegevens omtrent de communale instellingen verzocht. De stad Straatsburg zond een harer Gemeenteraadsleden, de stad Smyrna zond haar eersten burgemeester, en de stad Belgrado twee magistraats- raden om de communalen verkoop van levensmiddelen en het bedrijf der ge meentelijke broodfabriek te bestu- deeren. Nederlandsche officieren in Albanië. In do Memorie van Antwoord op het Voorl. Verslag der Eerste Kamer omtrent de begrooting van Buitenl. Zaken handhaaft do Minister de gun stige verwachtingen, door hem in de Tweede Kamer uitgesproken nopens het optreden onzer officieren in Al banië. Hij wordt daarin bevestigd niet alleen door hun eigen rapporten, doch ook door verschillende berichten en oordeelvellingen, langs officieelen weg uit het buitenland tot hem gekomen betreffende hetgeen reeds door gene raal De Veer en majoor Thomson met evenveel beleid als flinkheid is verricht. Uit de schrifteiyk antwoorden, zoo wel door den Minister van Oorlog als door den Minister van Binnenl&ndsche Zaken op vragen van een lid dor Tweede Kamer gegeven, is reed» ge bleken, dat dio officieren, van het oogenblik dat zij de leiding der Alba- neesche gendarmerie, zij hot ook voor- loopig on op een beperkt grondgebied, aanvaard hadden, uit het Nedorland»ch in het Aibaneeach dienstverband ge treden zijn en dat hetzelfde ten aanzien der vorder uit te zenden officieren zal gelden, torwul voorts hun juridische en financieele toestand gewaarborgd is door de ze» betrokken mogendheden. Verwikkelingen en moeilijkheden uit die zending voortvloeiende zijn dus voor Nederland niet te dachten. Het persbericht omtrent een slaags raken der Nederlandsche officieren met Turken was geheel verzonnen. De publicatie van brieven van gene raal De Veer in dagbladen is op ver zoek van dien officier zei ven gestaakt. mont en Madeleine, de laatste stra lende van liefelijkheid. „Je ziet er uit om te stelen, deieine, en ik zeg je, dat er in heele wereld geen ineiisch minder te beklagen is dan Charles. Heusch! en burggravin de Railmont nam haar nicht van allé kanten nog eens op getogen op. „Waar blijft hij toch?” vroeg Ma deleine eenigszins verstrooid door de op handen zijnde feestelijkheden. „Hij is een barbaar.” „Maar tante...” „Nu, ja, hij is -een barbaar, maar een vroolijke, goede barbaar. Ha... daar komt hij al met beide vaders, Nu kunnen de feestelijkheden spoedig een aanvang nemen.” Madeleine stond op, toen de heeren de balkonkamer binnentraden. Blo zend, frisch en schalkscher dan ooit, trad zij haar verloofde tegemoet. En Charles wilde verrukt op haar toe- snellen... doch.de oude graaf de Mi raie, die expres voor de bruiloft van zijn zoon overgekomen was, voor kwam hem. „Gij veroorlooft mij wel mijn zoon?” vroeg hij en drukte met ga lanterie, eiken Franschen .edelman in dien tijd eigen, een kus op het voorhoofd van de bruid. Nu vormde men een kleinen feestelijken optocht en ging naar de slotkapel, waar Me geeetelijke wachtte om het jonge paar te trouwen. Mr. Troelstra te Delft. Men meldt aan de N. Crt. uit Delft Gisteravond sprak te Delft mr. P. J. Troelstra voor de Vereeniging Vrye Studie van het Delftsch Studenten Corps over „Socialistische ministers”. Het publiek was in de gelegenheid gesteld, om schriftel(jk een introductie* kaart voor deze vergadering aan te vragen, waarvan zoo’n druk gebruik was gemaakt, dat de lezing niet in de kleine concertzaal doch in de Schouw burgzaal van Stad» Doelen werd ge houden. Vooral de parterre was dicht bezet, voor het grootste gedeelte door niet-leden van Vrije Studie. In den breeds ging mr. Troelstra den loop der politieke omstandigheden na in Denemarken, Frankryk, België en Italië, waardoor de gedragslyn der Nederlandsche sociaal-democraten vol doende gerechtvaardigd wordt, In Denemarken lieten de sociaal democraten ten slotte de vorming van een ministerie over aan de radicalen, de op 2 na sterkste party. In Italië werd de pary bereid ge vonden een ministerie te vormen, om zich ten slotte toch weer terug te trek ken. Spreker kan zich die handelin gen best verklaren. Op grond van parlementaire overwegingen was de gevraagde formateur voor een socia listisch ministerie, terwijl ten slotte zijn innerlijk gevoel de overhand kreeg en hij weigeren moest. Vandervelde in België gaf mr. Troel- »tra den raad, om do zetels niet te aanvaarden, tfn aan die raadgeving kan hij gewicht hechten, terwyl België vrywel in een analoog geval vorkeert als on» land. De sociaal-democraten kunnen geen zitting nemen in een ministerie waar zij de minderheid in vormen, en aan handen en voeten gebonden zyn. Daarvoor is een algeheele verandering van de politieke constellatie noodig. En dat acht spr. zeer wel mogelijk. Doch dan moeten de vry-liberafen uit de concentratie en ook uit de nieuwe democratische partygroopee- ring; immers, zij zyn alp de grootste kapitalisten ook de grootste belem mering ^van een gezonde democratie. Vooral de oplossing van de school- „Deze plaat,” sprak de oude burg graaf, „heb ik hier laten ininetaelen, vuuo als een aandenken aan den onbeechaaf- den geitenhoeder, die door zijn ster ven wilde goedmaken, wat hij bij ge brek aan doorzicht jegens mij had mis daan. Zijn natuurlijke goedhartigheid bracht hem tot oen, daad van woerga- looze toewijding, die wij hem helaas niet meer kunnen velgelden. Laat pns echter onze dankbaarheid toonen door aan de arme onwetende lieden, die op onze bezittingen wonen, door een christelijke opvoeding te geven hun deel aan de ware beschaving, die de ziélen adelt. Zoo een paling gerookt 1 be logger SCH 351, schipper S. Bron, bracht aan den afslag te Sche- veningen een reuzenvisch, een zeefia- ling lengte 2.15 M., drie mansarmen omvang ,en wegende 371/! kilogram. Het béést is naar Amsterdam ver kocht voor het aquarium. Bij de drukkersstaking in Oosten rijk zij» reeds sedert vijf weken 17000 typografen in staking. Te Tetsoher in Boheme werd zekere Paul Keuling bedreigd door de stakers'. Ment ver weet hem een Pruisisch agent te zijn die een Oostenrijksch patroon werk willigen leverde bij het uitbreken van de staking. Hij verdedigde zich met zijn revol ver en doodde een machinist, Bolin ger genaamd. Duitschland. Zabern. De commissie uit den Duitschen Rijksdag, naar welke de moties der vooruitstrevende party en van de sociaal-democratische partij in de jongste debatten over Zabern zijn verwezen, heeft, naar van blijkbaar officieuze zijde wordt medegedeeld, tot dusver, af gezien ^an een consti- tueerende zitting, nog niet beraad slaagd. Deze omstandigheid heeft het vermoeden doen rijzen, als zouden de verbonden regeeringen zich aan de beraadslagingen der commissie willen onttrekken en moeilijkheden oi Dit vermoeden nu is onjuist. 1 bonden regeeringen hebben f I 25 1.50 1 50 PRIJS DER ADVERTENTIÊN: Van 1—5 gewone regej^met bewijsnummer. Elke regel meer v Bij drie achtereenvolgende Dienstaanbiedingen per j betaling, elke regel meer v cus. neoaaiBCMi i Groote letters en randen naar plaatsruimte.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1