5°» Pandbrieven Met Stoom! ValtuwHaaruit? SCHOEISEL Gebroeders RIJKEN 4 DE LANGE DE PHONOLA, RIJWIELEN 2850 /,0. Uoklijke Fttci tan ilai taimetr" eoB nni UITGIFTE van 20 aandeelen a f 1000.-aan toonder ■a C. SMITS, DONAU Mig «tor Itfmpt mm, vine M flume, Petrolan WOLFF C#. F. A. DEE Gedurende Februari OPRUIMING Soirée Amusante Zit- en Slaapkamer N.V. Waddinxveensche Kurkwareiifabriek 18 He lp! ObligÉi 8 i II.- ABDIJSIROOP I' JW Advertentiën. HT7IS BEIJERS. MANUFACTUREN en DEKENS. St. Jacob straat 7 - Rotterdam Fa. J. v. d. LINDEN Gzn., Olifln, Verfwaren, Vernissen, Drogerijen en Aanverwante'artikelen. P. Weijer, ANTON COOPS, Asthmalijders Borstlijders Teringlijders I r;I HYPOTHEEKBANK Binnen land. Brieven uit de Hofstad ccxv. 2-5. Aambeien. I. A. Theuulsse, 1, 19TTE11JI, Drogisterij Westhaven 11, Kipstraat 42. Rotterdam. Het Hotel „CENTRUM" Midi Verlicht. 12 bun. Westhaven. Pain Ezpeller, Thermogène watten. 8 ch oenhandel. Kleiweg1 48. Gouda. Fijn Dames- en Heeren 155 Gedempte Binnenrotte FLAJïTO'S ROTTERDAM TTXjIDTT Q-EXjS Telefoon, IntexcomirL-anaal 25SS. GOUDA, Turfmarkt 130—-139. Nieuwe Schouwburg - Gouda. Landliche Konzertprobe Oude en Moderne Dansen Thermojfèncwalten. Rheumatiekwatten. Aspirine Tabletten. —r GOUDA. Heeft voorradig Apotheek 't Goude Hert, P. BORG MAN en ZOOI. Dr.P.Jf.ScsievEiN Borgman, Apotheker. Mossdtrap 9, Rotterdam. v/h L. VERMEULEN Co. t© "Waddiaxvesn. Kapitaal f 150000.- te brengen op f950000.- Rheumatiekwatten. Thermogènewatten. Pain-expeller. IIOVTMAN Co. s-Gravenhage Budapest Mr H f' MAkilltM H. a -Ai.mHtrl in stukken tan 11000, f500 f [Ou gegeven, dan zonden wij maar na men dnrven wjj niet noemen wel de twee uitnemende juristen kunnen aanwyzen, die een voorstel tot wets wijziging zouden kunnen doen om ons uit deze belachelijke misère te helpen. We worden, als het zoo doorgaat de risée van het Buitenland. Welk Nederlander, die zijn land liefheeft, zou in Berlgn in verstandig gezelschap durven vertellen, dat in Nederland de stad van den wereldberoemden Grotius aan de leiding is toevertrouwd van iemand, dieDe Spaansche Vlieg, de in Duitschland zoo bij uitstek popu laire klucht ajs onzedelijk verbiedt? We hooren den gemoedeiijken Ber- lijner, aan wien men dit zou mede- deelen, reeds zeggenMachon Hie doch kein Unsinn. En we zouden dan den moed missen om te antwoorden, dat die onzin niet van ons is, maar wol van den hr. tor. L. W. O. van den Berg, oud ambtenaar by de Rochterlyke Macht in Indië, oud-hoogleeraar aan de Indi sche Instelling te Delft, lid van de Eerste Kamer, enz. enz. enz. Waarlijk, er is periculum in mora, aan het werk dus H.H. van Maar we zouden geen namen noe men." Urinekwalen. Een der voornaamste verschijnselen tot het herkennen van aandoeningen der nieren en blaas levert ons de ver andering in het uitzicht der urine. Het water kan troebel zijn, donker gekleurd, en bij staan een bezinksel achterlaten, hetzij wit of rood (gelij kend op stof van baksteen). Deze verschijnselen wijzen op overvloed van urinezuur in het bloed en vormen de oorzaak van rheumatiek, jicht, nier steen. Overvloedigo urineafscheiding, urine helder als water, schuimend, eiwit houdend, wyeen op aandoeningen der nieren, welke reeds vergevorderd kun nen zyn. Voortdurende aandrang, vooral nachts, met branderig gevoel, wyst op aandoeningen der blaas en urine- Jeiders. Ook kan druppelsgewijze loo sing en zelfs verstopping der urine optreden, en de urine kan bloed be vatten, zand of steentjes. Alle bovengenoemde verschijnselen duiden ernstige ziekten der nieren en blaas aan, niet alleen door de ellende, die zjj "mot zich brengen, doch ook door hetgeen u verder te wachten staat. Fosters Rugpijn Nieren Pillen zyn een speciaal geneesmiddel voor deze kwalen. Zij bewerken, dat de nieren de urinestof, het urinezuur en het overtollige water uit het bloed afvoe ren, herstellen zoodoende de geregelde urineloozing en nemen den oorsprong van uw ziekte weg.Ml tn uw ziekte weg. bi Te Gouda verkrygb. bij de hh. 8. van >on, v.h. Wolff Co., Westhaven 11, Loon, Ant. Coops, Wijdstr. 29. Toezending geschiedt franco na ontv. v. postwissel I f 1.76 voor één, of f\10.voor zes doozen. Eischt de echte Booster's Rugpijn Nieren Pil len, weigert elke doos, die'niet voor zien is van neven- 51a staand handelsmerk. Plan 1813. De secretarissen der feestcommissies 1818—1913 hebben van den minister van landbouw, nyverheid on handel den volgenden brief ontvangen: Nu het H. M. de Koningin heeft behaagd aan enkele personen wogëhs hunne werkzaamheden in verband met de viering van het voor Nederladd zoo merkwaardige iaar 1913 onderschei dingen toe te kennen, komt het mij voor, dat het oogenblik is aangebro ken om uitdrukking te geven aan de waardoering der regeering voor al hetgeen door uwe commissie is ver richt. Ik heb derhalve dq eer by dezen hulde te brengen voor hetgeen door u werd tot stand gebracht en u te danken voor uwe bemoeiingen. Ik spreek hierby tevens de hooD uit, dat al hetgeen dit jaar op verschillend gebied is geschied om Nederland aan landgenoot en vreemdeling op zyn gunstigst te vertoonen, ook voor de toekomst goede gevolgen moge heb ben. N. R. Crt. Auteurswet. Het bestuur van den Neder# Foto grafen-Kunstkring geeft, naar de N. R. Gt meldt, in een adres aan den minister van justitie in overweging, het daarheen te leiden, dat het be ginsel worde aanvaard, volgens vroe gere wetgeving niet-ongeoorloofd ver vaardigde fotografische cliché's, naar •tukken van beeldende kunst te mo gen blijven gebruiken tot het afdrukken en verspreiden van foto's, zoo moge lijk zonder eenige beperking, en wan neer daartegen bepaalde bezwaren mochten rijzen, dat alsdan tenminste een termijn van vijf jaren worde ge- steld, gedurende welken de versprei ding blijve geoorloofd, en van ten minste een jaar, gedurende welken alsnog verveel voudigingen zullen mo gen vervaarvaardigd worden naar de bestaande cliché's. Volgens een telegram uit Soerabaja, aan de Delibladen, verneemt de N. 8. Crtdat oud-minister Colyn binnen kort zal optreden als hoofdadministra teur der Bataafsche. De tegenwoordi ge functionnaris, jhr. J. C. van Rei gersberg Versluis repatrieert in Juni Nederl. Vereeniging „Schoonheid ir opvoeding en onderwijs". Pryavraag Ontwerp voor de inrichting en ver siering van een schoollokaal. In verband met deze prijsvraag werden ons de volgende vragen ge steld, met verzoek de antwoorden in de pers ^bekend te maken. Wy geven de antwoerden er onmiddelijk onder. Vraag 1. Is de ontwerper gehouden de raamverdeeling, zooals zij in hot programma is aangegeven te behouden, of mag daarin wijziging gebracht wor den, indien aan de woltelyke eischen omtrent lichtoppervlakte wordt vol daan Antwoord. Neen, in de raamverdee- deeling kan wel wijziging worden ge bracht. Aan de wettelijke bepalingen echter moot men zich houden. De lichtopeningen moeten zoodanig plaatst worden, dat ze zooveel m< het lokaal gelijkmatig verlichten. Vraag 2. Welk principieel verschil wordt in het programma beoogd tus- schen lagere, middel en hoogero klas sen, behalve met betrekking tot af meting van meubelen en eventueele versiering dor wanden? Antwoord. Geen. De oplossing van deze kwestie zal in hoofdzaak gezocht moeten wordon in de afmetingen der meubelen, in den aard der versiering en de aan te brengen of op te han gen gravuren of platen. Vraag 3. Moeten van de in het programma genoomdo som ook de kosten van vloerbedekking, verwar ming»-, ventilatie- en verlichtings toestellen bestreden worden, of kunnen deze worden beschouwd als zynde aan wezig Antwoord. Van de genoemde som oeten bestreden worden de kosten van volledige inrichting en versiering ;ooala in het programma is omschre ven, dus ook e.t. vloerbedekking, ver ven, decoren, tegelversiering, alsmede verwarmings-, ventilatie- en vorlich- tingstoestellen. Ventilatiekanalen en buizen of geleidingen worden tot het gebouw gerekend, dus zyn in de som niet begrepen. Arbeidswet. Volgons de Arbeidswet 1911 raag een kind boyeden^3 jaar, of nog leer plichtig, geen arbeid verrichtep, doch is niet strafbaar, hy die arbeid doet verrichten of die niet zorgt, dat geen arbeid wordt verricht door een niet- ieerplichtig kind van 12 jaar, indien hy aantoont, dat geen voor het kind geschikte gelegenhoid tot het ont vangen van onderwijs vóór des namid dags 5 uur bestaat. Hij wordt geacht dit te hebben aangetoond, wanneer blijkt, dat door hot hoofd oener school, die het kind na het vervullen van de leerverplichting verliet, of door den burgemeester der gemeente, waar die school is gelogen, een verklaring is afgegeven, inhoudende dat voor het kind op die school geen gelegenheid meer was verder onderwas te ont vangen. Het is der Regeering gebleken, dat de woorden „verder onderwijs", tot misverstand aanleiding geven. Veron dersteld wordt nl. door sommigen dat met die woorden bedoeld wordt ^voort gezet onderwys". Deze veronderstelling is niet juist naar in een ciroulaire van den Minister van Binnenlandsche Za- wordt medegedeeld, welke oirculaire door tusschenkomst van de Gedepu teerde Staten ter kennis is gebracht van de gemeentebesturen.' De strek king van do bedoelde bepaling is, te voorschijn komen dat kinderen, die niet meer loerplichtig en nog geen 13 jaar oud zyn, tengevolge van bet verbod om arbeid te verrichten zouden leeg- loopen. In verband hiermede moet aan de woorden „verder onderwys" een ruime befceekenis worden gehecht. Naar de bedoeling van den wetgever moet de verklaring worden geweigerd zoowel wanneer aan de school een vervolgklasse is verbonden, of ver- voigklassen die voor de leerlingen van alle scholen openstaan, doch aan enkele scholen zijn verbonden, als wanneer voor niet meer leerplichtige kinderen gelegenheid bestaat bet onder wijs in dezelfde klasse waarin zij bij het vervallen der leerverplichting te blyven volgen. uat uot »vi «O i unu un digde bedrag byeen te brengen, zou zeer te betreuren zijn, indien Eenigen tijd geleden is er een com missie gevormd, die zich ten doel stelde een standbeeld voor Johan de Witt op te richten. Hoe het met die commissie staXt en hoe ver zy alreeds gevorderd is met haar plannen, is ons niet bok&nd. Het eenige wat wjj er een enkele maal van vernamen was, dat er koninklijke giften waren inge komen en dat deze of geene persoon lijkheid lid was geworden van de commissie. Wy hebben eon stille hoop, dat het wel gelukken zal het benoo- wgmmm. Het ien onze hoop beschaamd werd, want het is onze overtuiging, dat een eer-horstel van Johan de Witt al veel te lang is uitgebleven. De tijden zijn veranderd een dergelijke openhartige bekentenis had ons misschien een wreede bejege ning van het volk kunnen doen ten deel vallen, wanneer zij was geuit in de dagen van den raadspensionaris zelf. Maar de historie hoeft recht gedaan over dezen man en het is meer dan tijd dat de Haagsche burgerij daarvan blyk geeft door een monument te stichten voor deze kranige figuur in onze geschiedenis. Reeds werd eenige jaren geleden het vefzoek tot den gemeenteraad gericht om de nieuwe straat die op hét Buitenhof uitkomt en die leidt naar de plaats waar een maal het Groene Zoodje was te vin den, den naam van Johan de ^jfitt- straat te geven. Met zijn bekende voortvarendheid heeft echter het ge meentebestuur deze straat geen naam gegeven. Niettegenstaande de straat roods eenige maanden in gebruik is. blyft ze naam-loos. Te meer opmerke lijk is het, aangezien telkenmale door het gemeentebestuur nieuwe "straten gedoopt moeten worden en het dus oen zeer kleine moeite zou zijn en passant ook dezen weg den doop toe te dienen. Intusschen heeft zoowel Johan als Cornelis de Witt frijn naam vereeuwigd gekregen. Op lm bekende Zorgvliet zijn de namen dor Janen aangegeven on het verheugdo ons dat naast Car negie, Jacob Cats, ook de beide de Witten zijn herdacht. Om echter op het monument terug to komen: wij vreezen zeer dat straks een stryd zal losbranden over de vraag waar het standbeeld aal moeten ver rijzen. Men herinnert zich do misère mot het Huvgens-monument, hoe daar mede gesold is, hoe een nabootsing ervan in hout en latwerk op enkele plaatsen is opgericht en hoe ten slotte de goheele geschiedenis in den ge meentel ykon doofpot is gestopt om er nooit weer uit te worden gehaald. Mot onze standbeelden zijn we niet gelukkig. Het eene is leelijk, het andere staat op een ongelukkige plaats, het derde maakt weinig indruk, het vierde loopt men voorbij, omdat het in het -eheol niet opvalt. 'osraaer in de Bosohjes staat 's zomers op een waterleiding-fonteintje, wat al ©en zeer zonderlingen indruk maakt, en 's winters in een afgedankt schild wachthuisje, wat nog gekker is. Richard Hol staat op het Stadhou- dersplein, een vreemdsoortige combi natie. Huygens om een hoekje van een zyweg naar de Scheveningsche Bosohjes. Op het Copernicus-plein ver heft zich een zuil ter eere van den heer Gevers Deynoot en men zegt dat den Haag dat schoone stuk niet eerlijk in zijn bezit heeft gekregen. Spinoza is vogelvrij verklaard en wordt door de straatjeugd geregeld mishéndeld. Dan hebben wy het ruiterbeeld in het Noordeinde, dat in den weg staat, het standbeeld op het Buitenhof, dat straks eveneens in den weg zal staan en het standbeeld op het Plein, dat achterste voren is opgericht. Rost nog het vrijheidsbeeld op Plein 1813,^ waaraan thans herstellingen worden verricht. Misschien dat er hier of daar nog een bqeld staat, maar behaftre den Cartesius, die op het Newtonplein zal komen, weten wy er op dit oogenblik niet meer. 't Is niet veel oêls, wat wij aan stand beelden bezitten. Vreemd toch, dat men in ons land over het algemeen zoo weinig oog heeft voor het decoratieve van nieuwe monumenten. De Maece- nassen hebben er zelden hun werk van gemaakt om onze steden te verryken met standbeelden, gedenknaalden enz. En toch moest dit m den Haag anders zyn. Geen letterkundige, geen schilder, geen muficos, behalve Hol, heeft nade kunnen vinden. Verdiende e< Israels geen standbeeld En men moge over vader Cats denken hoe men wil, hy 'kan toch ook wel in aanmerking komen. I» er nu eens geen enkele rijk aard, die zyn villa op Zorgvliet laat bouwen, die eens een sommetje over heeft voor den dichter zoo vol sehats, dien goeden vader Cats Wil men hem eventueel niet als dichter of als staats man huldigen, laat het dan zijn als stichter van Zorgvliet, waar hij een goed werk verricht heeft met het in cultuur brengen van kale duingronden. Zou zouden wij kunnen voortgaan er zijn er nog veel meer wier nage dachtenis nog wel op betere wijze ge huldigd kon worden dan jnet een simpel straat-naambordje. Het denkbeeld zij in overweging gegeten en wanneer wellicht elders in dej/lande zich een liefhebber mocht verheffen aan den Haag,een cadeautje te dóen, hij kan er zeker van zijtf dat wij het dankbaar zullen accepteeren. Er bestaat hier ter stede nog zoo iets van een schoonheidscommissie. Deze schijnt wel in zeer diepe stilte te arbeiden, althans wij zagen nog nimmer iets van haar werk. Misschien wil zij zich nog wel eens bezig hou den met het vraagstuk der monu menten. In de zomersche dagen aan het begin van de afgeloopen week lokte het zachte weer ieder uit tot de wan deling. Het was in de Scheveningsche Boschjes buitengewóón lekker. Een vrij krachtig zonnetje speelde door het sparregroen en koesterde het ge was, dat straks weer de warmte zal aanwenden om in volle kracht zich te ontplooien. De waterpartij glansde in het vriendelijk zonlicht en over het gras langs de hooge paden lag een frissche tint van lente-ontluiking. Het was er dood-stil. Zonderling tochden Haag huisvest duizenden renteniers en fepensionneerden. Waar kunnen die eter zijn dan in de Boschjes, waar zy op hun ouden dag zullen opleven, verkwikt door het zoele lente-weer. Waar blijven zij Zouden ze ook nu nog achter den kachel zitten pijpjes rooken en rochelpotten 't Is vreemd daar waar alle gelegenheid tot wan delen ontbreekt, wordt er naar ver langd en daar waar ze vol-op bestaat, wordt ze genegeerd. Zijn de Hagenaars hun bosschen wel waard? Alleen Zondags zyn ze tamelijk druk bezocht, tamelijk druk, meer ook niet. Er wordt zooveel ge lamenteerd. over de lichamelijke op voeding, doch de eerste de beste ontwikkeling daarvan door korte wandelingen in de frissche lucht wordt totaal verwaarloosd. Zitten Zondags niet de tribunes om het voetbalspel vol en zijn de bosschen niet leeg? Men vergaapt zich aan het moderne wilde beestenspel en ziet zijn eigen belang van gezondheid over het hoofd. Zoo raar is óu eenmaal de mensch. Mocht hij toch* eens loeren datgene te ancepteeron wat hem door de natuur gratis wordt ahngeboden, te stellen boven het schijn-genot van wat vaak veel geld kost. Ach, waren alle menschen wijs HAGENAAR Ondergeteekende betuigt Kij deze zijn vriendelijken dank voor de blijken van belangstelling bij zijn be- "tidder in de Orde van ontvangen. H. KNUTTEL. noeming tpt Ridi Oranje Nassau on Myn hartelijken dank aan allen, die mij bij mijn benoeming tot lid van den Gemeenteraad blijk gaven van hunne belangstelling. I. VAN DER WANT. Gouda, 14 Febr. 1944. Te KOOP of te HUUR een soiled flink met Tuin, Gouwp 100. Te bevragen bij Notaris PITLO en den bewoner. vliegen VERMEULEN** naaimachinen naar alle hoeken der wereld. Kleine winst groot© omzet. Prijscourant gratis. 16 Oude worden voor den hoogsten prijs BEHANDELING van Apothe ker BOOM geneest spoedig in- en Uitwendige, bloedende en blinde Aam beien. Het jeuken bedaart spoedig Prijs per potje 50 ct. jfg „„tejir,j«baar 16 öouda bij AN'lWf COOPS, Fa. WOLFF Co., te Bot terdam bg E. VAN SANTEN KOLFF Korte Hoofdsteeg 3. gebruikt het eenlg afdoend middel van tegenover Plan C, nabij hoek Hoofdsteeg. 20 Prijs per flacon f 1.2.5. ingeruild. WÉT Bezoekt UitsluitendIII Open Rijstuin 2a, Rotterdam (1 minuut ven Station Beurs). Trams in alle richtingen der stad. Logies met ontbijt vanaf f 1.25. Aanbevelend, JACOB VAN WEES, 15 Propriétair. •APOTHEKER Telefoon 292. Eenig adres: SPECIALITEIT IN van Steinwny Sons Bechstein, Erard. Julius Blüthner, Pleijel, Qrotrian, Steins#eg Nachf., Knake,/ Q. Adam, F. Adam, Mann Co., KnSchel, Rönisch Eigen Fabrikaat. 102 HctjjPIANOSPEELAPPARAAT rv,I J ..la I met artistenrollen, stelt iedereen in staat Steeds in onze magazijnen te hooren. muzikaal piano te spelen. Geïllustreerde Catalogus op aanvraag franco en gratis. van alle courante Gebr. DE RAADT, Westhaven 8. fijn gelakt en gebiesd, nikkelen roestvrije wielen, kogelfreeh- wiel, stuur met dubbele remmen, stalen ketting, prachtzadel met zware nikkelen veeren, Engelsche pedalen, goede binnen- en buitenbanden enz., met 2 jaar degelyke garantie. Hoofddepdt voor Nederland: (extra korting voor den handel). 40 HANDEL IN: Beleefd Aanbevelend. FIRMA B. DE JONG Behanger!) -StoffeerderIJ- Beddenmakerij Verhuizingen. Qouwe 91 felef. 47 OPGERICHT MM. Voedert »w Vee met de euivere murwe merk .Ster" es W I,, «e morABOOÉKKKOBUBW merk WL, Uitmestende door hoog eiwit en retgehslte en grootste voedingswaarde Bere-IHpiomq Partje 1900. Degen Gouden MedatUee. ZATERDAG 28 FEBRUARI 1914 te geven door Êet Delftsche Studenten Strijkorkest „DE HOOGE Q" met medewerking van een aantal dames- en heeren-dillettanten. Uitgevoerd worden o.a. Vermakelijk Zangspel door den heer B. Stkrnfbld, dansleeraar te Goüda en eenige zijner leerlingen. MT De medewerking van alle uit voerenden geschiedt gehpel belangeloos De opbrengst van dezöh avoud kömt ten bate van de actie der Vrijzinnigen in het district Gouda. Sthl- f 0.40. f 1 25 f 0.75 en f 0.40. Kaartverkoop bjj de firma A. Bkink «i» A Zoon, Markt 81, Gooda. Plaatsbespreking vanaf 24 Febr. van 10 12 en van 2—4 aan de Sociëteit, Aanvang 8 uur precies. Bureau open 7 u. Apotheker, GOUWE 135. LANGE TIENDEWEG 27, Teleph. 313. BLAUWE DRUIVEN, Ananassen, Californische Tafelperen en Appelen,' Kaapsche Pruimen en Perziken, Navels, (Sinaasappel zonder pitten) Mandarijnen, Bananen, Tomaten, Kastanjes, Nooten, kistjes Vijgen, enz. enz. QNDERWIJZERES vraagt tegen 1 April met Pension. r Brieven met prijsopgaaf onder No. 2736 bureau van dit Blad. HOMOEOPATHIE. Depót der centrale Homoeopa- tische apotheek van Dr. Willmar Schwabe to Leipzig. Op aanvrage per briefkaart wor den fr&noo en gratis boekjes over homoeopathie toegezonden. De geneesmiddelen worden in te Leipzig verzegelde fle-chjea afge leverd. ao en met recht van voorkeur »voor de tegenwoordige aandeelhouders. Drogist, Wijdstr. 29. Do ondergetoekendott berichten, dat zij van af heden inschrgvingen aannemen op bovengenoemde aandeelen en obligatihn op de voorwaardon vervat in het prospectus, dat ten hunnen kantore verkrijgbaar is, en op aanvraag wordt toegezonden met gewoon en preferent insohrgvingabillet. GOUDA, 14 Februari 1914. leest de v< erklaring van dezen beroemden dokter, I betreffende de Klooster Sancta Paulo Geneeskundige Faculteit te De bekende Dr. Surervan de I'urij*. heeft het volgende verklaard: „In mijne kliniok voor long- on bronohitislgders was ik speciaal in do gelegenheid om met nwo Abdijsiroop proeven te nemen op verschillende mijner patifinton, aan getast door hevige bronchitis on in hot bijzondor door chronisoho bronchitis van catarrhalon aard of gecompli ceerd mot asthma (asthmatisoho bronchitis^. De verkregen resultaten hielden gestadig aan en de versohijaelen, waar door zich do beterschap kenmerkte, waren hot gemakke lijker opgeven, de vermindering en het ton slotto ver-' dwjjnen van de benauwdheden, alsook van de pijnlijke verschijnselen van congestie. Deze vooruitgang deod zich in tweo gevallen van astmatische bronchitis op een zoo spoedige en merkwaardige wijze voor, dat ik niet aarzel om de Abdijsiroop te beschouwen als het aangewezen middel voor dozo kwaal. „Aangemoedigd door deze gunstige rosultatepTswamfk er toe het middel ook bij ernstiger gevallen aan te wQfe'tiiin, zooals tnbercnlose der longtoppen in den eersten eptwee- den gr^d, en ik had de voldoening to constatao^en, dat ook hier een zeer merkbare verbetering viel waar to nomen, door de snelle veroudering van de stoffen, die de ontste king veroorzaakten, waardoor vanzelf de koorts ophield, tegelijk' met het transpireoren, terwijl de eotlnst werd king veroorzaakten, K«C - hersteld en de krachten toenamen. „Ik aarzel dan ook niot stoliig to vorklaren, dat do Abdijsiroop beslist hot aangewezen middel is voor de behandeling van long- en luchtpijpkwalen, daar het mij van ,alle geneesmiddelen daarvoor anngowend, de voortreffe lijkste en steeds aanhoudende resultaten heeft opgeleverd. Ik kan dit geneesmiddel dan ook met warmte aanbevelen aan de talrijke lijderss, die te kampen hebben met derge lijke kwalen, welke spoedig een ernstig karakter aan nemen." D. ABDIJSIROOP. Klooster Sancta Paulo, z.aaast onvoo rwasrds- "lk asthma, plsuris, bronchitis, kink- an illjmhuest, catarrh. Influenza, d. hevigst, verkoudheid, den hardnekklglten hoes t en alle boret-, keel- en longaandoeningen en tering, Ind Ien niet al te var gevorderd. Schudt nimmer, zuivert *u v. ret.rkt borat .n longen. flra* „29° «r"m '--l "0 e» na 1000 gnm t iM Zucht roodn bud rot buduefanisg Ten l. Ah KER, Rotterdam Verkrijgbaar bij alle drwriatelr ra meeate apotheker. I I r E' V

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 2