Buitenlandsch Nieuws. VÊRGADEBIV6 VAN DËi\ GEMEENTERAAD Gemengde Be'richtea. Stadsnieuws. (Gemeentelijke Arbeidsbeurs, Laatste Berichten. Telegrafisch Weerbericht Qfficieele Prijscourant Bij ei- zijn Wijnbergen een propagandist vindt, zoo treedt de heer van der Bieeen in den Senaat voor dit orgaan op. alles, tot in het belachelijke toe, teert de heer van der Bies en „Maasbode" coalitiebroeder Hooft zat er om te Schateren - het toppunt van malligheid word be reikt, toen deze „Maasbode-propa gandist, die zelf verklaard had geen liberale bladen te lezen, kwam ver tellen met het ernstigste gezicht van de wereld, dat ,,De Maasbode" het beste blad in ons land was.... Gelukkig was onze collega van „De Tijd" nog niet present, toen dat werd Frankrijk. Jules Verne op den Index. Na Maeterlinck is thans ook Jules Vörne op den Index gezet. Deze maatregel wordt gemotiveerd als volgt; „In alle werken van Jules Verne, in al de avonturen, die hij met verhitte phantasie heeft bedacht, is de leiding der gebeurtenissen in het leven aan de goddelijke Voorzienigheid ontno men. Men vindt er niet de geringste toespelling in op ]iet gebed zelfs niet in de moeilijkste en gevaarvolste oogen- blikken. Wat is het gevolg daarvan De kinderen, welke deze avontuurlijke vertellingen gaarne lezen, zullen ge makkelijk tot dp meening kunnen ko men, dat men het in het leven heel goed stellen kan buiten Onzen Lieven Heer." Turkue. De inspecteurs in Armenië. Omtrent de bevoegdheden van de op aandringen van Rusland in Arme nië aan te stellen christelijke inspec teurs-generaal deelt de Daily Telegraph het volgende mede De inspecteurs hebben het recht om ondergeschikte ambtenaren aan te stel len en te ontslaan en hooger geplaatste ambtenaren, behalve de wali's te ont slaan. De benoeming van laatstge- genoemdo ambtenaren blijft aan de Regeering. i In dringende gevallen mogen de inspecteurs-generaal ook magistraats personen' ontslaan, doch zij moeten daarvan met opgave van redenen on middellijk kennis geven aan den Mi nister van Justitie. Bij geschillen met wali's hebben de inspecteurs-generaal het recht, hen voor ontslag aan den Minister van Binnenlandsche Zaken voor te dragen. De Minister geeft hiervan onmidaol- lijk kennis aan het Kabinet dat bin nen vier dagen een beslissing neemt. De andere hervormingen hebben in eerste plaats betrekking op den mili tairen dienst. Elk dienstplichtige komt in garnizoen in de inspectie waartoe hij behoort. De Koerdische ruiters ko men bij dé reserve. In tijd van vrede mogen zij geen wapenen dragen, be halve tijdens de manoeuvres en inge val van mobilisatie. De verschillende talen, in het Turk- sche Rijk gesproken, zullen gebruikt worden bij bekendmakingen van Staatswege, in dien zin, dat de taal, die de meerderheid der bevolking van eert bepaalde streek spreekt, gekozen wordt. Een jaar na afkondiging dezer her vormingen zal een algemoene volkstel ling worden gehouden, waarop de ver kiezingen voor de algemeene raden in alle wilajets volgen. Albanië. Essad Pasja. Essad Pasja is thans aan het hoofd Sloeg het vrijheids-begeeren nog zóó krachtig in den klop van dit dappere, ontembare hart, dat bet al de moeilijk heden, ai de gevaren, al den waanzin van haar poging vergat? Vermomd in mannenkleeren, zwerft grootmoedertje door enkele getrouwe makkers begeleid, eenige dagen rond in de Siberische toendra. Maar zoodra men haar gemist heeft, is de geheele politie van 't district gealarmeerd ge worden en de menschenjacht begonnen. En éér Irkoetsk, de stad, waar zij een schuilplaats hoopt te vinden, be reikt is, vinden haar de gendarmes zij herkennen haar en voeren haar in triomf naar de stad. Opnieuw ondergaat zij een voor arrest, ditmaal in de gevangenis te Irkoetsk. En ditmaal luidt het vonnis, gelijk^ de lrkoetsker correspondent van de „Roesjkoje Slowo" dezer dagen aan zijn blad meldde Twee^ jaar gevangenisstraf! Men zal zich één anderen Europee- schen staat voorstellen als Rusland, waar oude, afgeleefde vrouwen de regeering nog met vrees e vervullen eener Albaneesche deputatie vertrok ken om zich naar den Prins Von Wied te begeven. Op zijn doorreis werd hij te Durazzo door een groote menigte menschen opgewacht tot wie hij een redevoering hield, waarin hij de historische betee- kenis van het oogenblik uiteenzette. Hij eindigde met een toost op deh nieuwen heerscher. Daarna ging hij weer qan boord waarbij hem uitgeleide wëfrd gedaan door een eerewacht. Essad heeft ook in de te Weenen verschijnende „Alba- nische Korrespondenz" een verklaring gepubliceerd, waarin hij o.a. verklaart, dat sedert de afdanking van Ismaël Kemal in geheel Albanië volkomen rust heerscht. Verder zegt hij, dat bij dé aankomst van den Prins Von Wied met onge duld tegemoet ziet. Zijn meening over den toekomstigen regeeringsvorm' van Albanië drukt hij aldus uitHet land is nog niet rijp voor een constitutioneolen regeerings- vorm. Doch evenmin wenscht hij een absolutistisch bestuur. Daarom moet een regeeringsvorm worden gevonden die het midden houdt tusschen deze beide uitersten. Engeland. jücu lijn geieaen. Kwam er bericht, dut iveir iiarüie en Jonu Letimonu een groote ertenis tiauden omvangen van de jutirouwen Elizabeth en Jane Kippen, zoo ineidt de JN.fc.Ct. zuj zen heoben er geen etuiver voordeei bij, schrijtt Ilardie in de Labour Lea der, want ieder stort het geld ïu de partijkas, liij vertelt verder van twee oude vrijsters en van zijn ver houding lot hen de merkwaardigste dmgen. lie twee dames Kippen hadden van hun vader een aardigen dun geertd door verstandige geidoeiegging kapitaal vermeerderd, zrn reisden veel hadden de laatste twintig jaar eigenlijk geen vaste woonplaats rneer. liij maakte met ze kennis 111 löttë. Het vorige jaar was hij in het Par lenient verkozen, en toen hij in zijn dorp kwam, hoorde hij dat de vorige week twee wonderlijk gekieede oude dames daar waren gekomen en nauw keurig inlichtingen over zijn leven en karakter hadden ingewonnen. La ter hoorde hij van zijn schoonmoeder die elders woonde, dat zij ook van de twee dames bezoek hadden gehad. 'IA hadden openhartig verteld, wat hui doei was. Zij wisten, dat Keir Har dte een werkman was en wei niet good in de kontanten zou zitten; en nu wilden zij hem daarvaxf wat ge ven, maar moesten eerst weten of hij het waard was. Zijn openbare leven was goed, hadden zij gehoord, maar hoe was hij als echtgenoot. Zij dach ten, dat daarover niemand beter kon oordeeien dan zijn schoonmoeder. Vervolgens kreeg Hardie een uit- noodiging om de dames te Edinburgh te komen opzoeken. Zij zeiden hem, dat zij het socialisme wilden steunen, zij geloofden dat socialisten en natio nalisten nog eens samen zouden gaan Zij verklaarden zich schriftelijk te willen verbinden hem 300 pond ster ling in het jaar te zullen geven, zoo lang hij in het Parlement bloei, te zullen zorgen, dat dat geld In ook na hun dood zou worden uit) taald. y Voor iemand zonder een stuiver vermogen had het aanbod veel aan lokkelijks. Maar hij weigerde. Zijn voorstel, dat zij het/ geld aan de Schotache arbeiderspartij zouden ge ven, maakte de dameè boos. Mis schien, schrijft Ilardie, was ik wat don-quichot-aehtig, maar ik was eenmaal vastbesloten mijn eigen weg te gaan, zonder mij aan iets te bin den. Bovendien hadden de dames een proces aanhangig gemaakt tegen oen voornaam lid van de Land Reeto|p- tion League. Hij vond het daarom ook veiliger te bedanken. Jaren gingen voorbij zonder dat Hardie weer van hen hoorde. In 1897 zonden zij hem 100 pond, waar op een gift vap 1000 pond en een van 2000 p<*nu volgden (alles ging naar do socialistische Onafhankelijke Arbeiderspartij), waar Hardie de lei der van is, en een heel groot bedrag voor de nationalistische partij van Redmond. Elizabeth stierf I en Ja ne, oud en bijna blind, weigérde de advokaten een cent te laten Verdie nen aan een testament. De van de dames is dan ook door rechter bevestigd moeten worden. De dames Kippen, besluit Ilardie, behoorden tot een voorbij gegaan ge slacht. Wonderlijk in hun kleeding en vol ouderwetsche hoffelijkheid moet hot hun vreemd te moede zijn geweest tegenover den draaikolk van het mo derne leven. Maar van nature hadden zij het gemeene volk lief en de zaak van de vrijheid der menschen. VRIJDAG 13 FEBRUARI 1913. VoorzitterDe Burgemeester. Tegenwoordig zijn de hh. van de Velde, Knuttel, van der Torren, van Eijk, Bokhoven, Vergeer, van Galen, do Jong, van der Ree, van Veen, Kolijn, Broekhuizen, Muijlwijk en Jon genburger. Afwezig de heer Prince met ken nisgeving. Ingekomen De geloofsbrieven van de heeren A. J. IJsselstijn Azn., J. A. Donker en I. van der Want, nieuw gekozen leden van den gemeenteraad. De Voorzitter: Ik stel voor de geloofsbrieven te stellen in handen eener commissie en wanneer de Raad niet zelf die commissie wenscht te benoemen, benoem ik daarin de heeren van Galen, van der Torren en Bok hoven. De vergadering wordt geschorst. Na heropening deelt de commissie mede, dat zij voorstelt de geloofs brieven van de gekozen heeren goed te keuren en hen toe te laten als de termijn bij de wet bepaald zal zijn verstreken. Aldus besloten. De Voorzitter: Mag ik de commissie dank zeggen voor het uit gebracht rapport? De notulen van de vorige vergade ring van den 16 Januari 1914, die den voorgeschreven tijd ter visie gelegen hebben, worden zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. De Voorzitter: Aan het lid Knuttel is toegekend een Koninklijke onderscheiding. Ik spreek zeker namens TJ allen wanneer ik hem ook op deze plaats golukwensch met de hem verleende onderscheiding. (Teekenen van instemming) De Voorzitter deelt mede dat door Ged. Staten dezer provincie de ge meente-rekening over den dienst van 1912 is gesloten, zooals zij door den Raad in zijne vergadering van 22 Augustus 1913 voorloopig was vast gesteld. Door Gedeputeerde Staten dezei provincie zijn" goedgekeurd de vol gende raadsbesluiten ln. Van 19 December 1913 en 16 Januari 1914, waarbij de ondergrond van verschillende stoepen voor per- ceelen aan de Wijdstraat, Westzijde Markt en Hoogstraat om niet door de gemeente wordt overgenomen 2°. Van 16 Januari 1914, waarbij in het raadsbesluit ter uitvoering van de pensioenwetten voor de gemeente ambtenaren een wijziging wordt aan gebracht 3°. Van denzelfden datum, waarbij grond onder de gemeente Gouderak aan de Koninklijke Stearine Kaarsen fabriek „Gouda" wordt verkocht; 4°. Van denzelfden datum, waarbij pan Th. de Kruijs vergunning wordt verleend tot het overbouwen van een poort of gang 5°. van denzelfden datum, waarbij aarf eigenaars van omliggende per- ceelen recht van overpad wordt ver leend op een gerioleerde zijl 6°. Van denzelfden datum, waarbij een stuk grond onder de gemeente Reeuwijk aan P. Mac Daniël aldaar wordt verkocht 7°. Van denzelfden datum, tot het doen van een af- en overschrijving op de begrooting van uitgaven voor den dienst van 1913. Voorts is door Gedeputeerde Staten der provincie goedgekeurd het 2e aanvullingskohier voor den dienst 1913 wegens plaatselijke directe belasting naar het inkomen. Deze mededeelingen worden genomen voor kennisgeving. De Voorzitter: Sedert de laat ste vergadering hebben zich nog eenige eigenaars van panden aan de Hoog straat bereid verklaard om den onder grond van de voor hunne huizen zich bevindende Btoepen aan de gemeente over te dragen. Verder heeft de fabricage-commissie aan B. en W. voorgesteld het trottoir aan de oostzijde van de Hoogstraat door te trekken tot aan de Sïnt-Anthoniestraat. De eige naars van de daar liggende perceelen hebben zich eveneens bereid verklaard den ondergrond van hunne stoepen aan de gemeente af te staan. De stoepen aan de Hoogstraat zijn voor de perceelen 2 en 6 en die aan de Kleiweg 2, 4 en 6. Namens B. en W. s^el ik voor die ondergrond te aanvaarden en het trot- •^oir door te trekken. Aldus besloten. TSen laste van het gemeente-pen sioenfonds is door Burgemeester en Wethouders pensioen verleend le. aan P. Hornes, eervol ontslagen 2do keurmeester van het vleesch en de viscb, ten bedrage van f 252.'s jaars met ingang van 1 November 1913 2°. aan D. L. Soer, eervol ont slagen pandbewaarder bij de Bank van Leening, ten bedrage van f 242. jaars met ingang van 1 April 1914. Deze mededeelingen worden voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter: Door den heer Kolijn is mij verzocht om hem in de te stellen in deze vergs dering een vraag tot Burgemeester en Wethouders te mogen richten. Deze vraag luidt aldus Zijn B. en W. bereid de overwe gingen mede te deelen die hen ertoe hebben geleid kostelooze verpleging in het van Iterson Ziekenhuis alhiejr te beschouwen als onderstand in ver band met de artt. 3 en 4 van de Jrieswetj, gezien de taalkundige beteekenis van het woord onderstand, en de aan dip begrip gegeven uitlegging bij de bel- handeling in de Kamer en in dé rechtspraak. De Voorzitter: Dan zal ik den heer Kolijn na afloop van de agenda gelegenheid geven die vraag tot B. en W. te richten. Aldus besloten, Ingek« men .1. Het verslag der commissie tot) wering van schoolverzuim over 1913, Ik stel voor dit te stellen in handen van B. en W., om daarvan gebruik te maken bij de samenstelling van het gemeente-verslag. Aldus besloten. 2. Het verslag van den-Archivaris drzer gemeente over 1913. Ook wensch ik dit te stellen in handen van B. en W. om daarvan bij de samenstelling van het gemeente verslag gebruik te maken. Aldus besloten. 3. De rekening en verantwoording van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Ter visie. 4. Een voordracht voor onderwijzer aan School No. 1. 5. Een voorstel van B. en W. tot het toekenden van een gratificatie aan den le keurmeester van vee en vleesch. 6. Een-voorstel van B. en W. tot wijziging der gemeente-begrooting voor 1913. 7. Een voorslel van B. en W. tot uitbreiding van het secretarie-perso neel. 4—7 zijn gedrukt rondgedeeld en voor heden aan de orde gesteld. 8. Een voorstel van B. en W. tot het leveren van electrisch licht aan de gemeente Haastrecht. Is gedrukt rondgedeeld en wordt ter visie gelegd. 9. Een adres van de gebrs. Baas tot het bebouwen van de Cornelis Ketelstraat. Is gedrukt rondgedeeld en wordt tervisie gelegd. 10. Het voorstel tot vaststelling van het verslag van de vereeniging Jeruël betreffende voeding aan be hoeftige schoolkinderen. Dit luidt aldus c Gouda, 12' Februari 1914. Wij hebben de eer U hiernevens ter vaststelling aan te bieden het over eenkomstig artikel 11 van het Ko ninklijk Besluit van den 19 November 1900 (Staatsblad No. 202), aan heeren Godeputeerde Staten dezer provincie uit te brengen verslag aangaande de wijze, waarop de bij de Gemeente- Begrooting voor het dienstjaar 1913 aan de Vereeniging Jeruel" toegestane subsidie ad f 200.voor voeding aan behoeftige schoolkinderen ter bevorde ring van het schoolbezoek, is besteed. Aan den Raad der Gemeente Gouda. Ter visie. 11. Een rapport van B. en W. op het verzoek van den heer J. H. Müller. Dit luidt aldus Gouda, 12 Februari 1914. Onder mededeeling, dat de uitvoe ring der hem verleende concessie voor den aanleg van eene tramverbinding Gouda—Utrecht, werd overgedragen aan de N.V. Nederlandsche Industrieele Oommercieele Maatschappij, geves tigd te 's-Gravenhage, verzoekt de heer J. II. Müller, ingenieur en architect, thans gedomiliceerd te Nijmegen, op nieuw verlenging van die concessie. Zijn schrijven wordt hierhij ^ver- De Commissie van bijstand in het beheer der gemeente-werken merkt naar aanleiding van dit verzoek op, dat er nu. twee plannen van aanleg aanhangig zijn, namelijk het hier- bedoelde en dat van het'spoorweg comité te Montfoort, voor welke wat onze gemeente betreft, verschillende richtingen zijn gekozen, wenschelijk voorkomt met verlenging der con cessie te wachten totdat door de Regeering eene beslissing zal zijn ge nomen, welk der beide plannen tot uitvoering zal komen. Ons College deelt dit gevoelen der Commissie, zoodat wij Uwe vergade ring in overweging geven te besluiten, dat de laatstelijk bij haar besluit van 14 Februari 1913 tot 31 Januari 1914 verlengde concessie aan den heer J. H. Müller voornoemd voorloopig niet zal worden verlengd doch hem zal worden bericht, dat hij zich opnieuw tot Uwe Vergadering zal kunnen wen den zoodra de vereischte concessie der Regeering zal zijn verleend. Aan den Raad der Gemeente Gouda. Ter visie. (Wordt vervolgd.) van de Liberale Unie. De door het hoofdbestuur Liberale Unil benoemde commissie tot het geven van een leiddraad voor het hoofdbestuur bij het ontwerpen van eventueel e voorstellen in zake een. programma voor gemeentepolitiek is samengesteld uit de heeren M. M t'ouvée Jr., lid van den Gemeente raad van 's Gravenhage, mr. Th. Fal- kenburgh, hoofdcommies ter gemeen te-secretarie te Amsterdam, J. S. Hol- J lander, lid van den Gemeenteraad van 1 Rotterdam, J. li. T. O. Kettelitz lte Utrecht lid van den Gemeenteraad, mr. dr. h. van Ketwich Vereehuur, referendaris, chef der afdeeling Ge meentezaken en Onderwijs ter Pro vinciale Griffie van Overijeel, u. Mijs, burgemeester van Middelbands, en Mr. J. J. Veurman, wethouder té Moppel. Een oplichter als philantroop en Maecenas. In de laatste weken heeft zich bij verschillende personen te Amsterdam een jongeman aangemeld, hij stelde zich voor als een zoon van den beken den, thans reeds hoogbejaarden gra veur en etser P. J. Arendzeu, die te Londen is gevestigd. Deze goed ge kieede en welbespraakte jongeling gaf hoog op van zijn uitgebreide relaties, in binnen- en buitenland, hij vertélde achteloos van de kostbare schilderijen dié hij bezat en vooral van hetgeen hij gedaan had om jonge kunstenaars vooruit te helpen. m In het algemeen gaf hij blijk goed op de hoogte'te zijn van vele familieverhoudingen, zoowel van degeiten, die -hij met een bezoek vereerde, als van de familie Arendzen. Op die manier slaagde bij er in, ver trouwen en zelf sympathie te wekken voor zijn belanglooze, mensch en kunstlievende plannen. Bij een zeer bekend Amsterdamm^ leider van een instelling op kunstge bied, is deze jeugdige dandy maar al te wel in zijn bedoeling geslaagd. Na een groot vertoon van volmaakt belanglooze hulp aan een jong en veelbelovend artist, wien hij tegelijk gouden bergen had beloofd, was hij wel zoo goed een leening aan te gaan van f200, die hij met een ewWrend gebaar in zijn porteuille stak. Door toevallige omstandigheden is toen twijfel aan de geloofwaardigheid van het jonge mensch, waarop de bedro gene de politie in kennis stelde. Blijk baar was de zich noemenden Arend zen Jr. vast overtuigd, dat zijn slacht offer hem niet wantrouwde, en dat er nog méér was te halen. Het onver wachte gebeurde, want nadat hij zich reeds een paar maal telephonisch had aangemeld, kwam hij nogmaals aan hetzelfde adres, met nieuwe, nog veel grootere plannen om de kunst vooruit te helpen. f Men slaagde er in, hem geruimen tijd aan de praat te houden, totdat de politie kwam en hem meenam. Van verwantschap met den kunstenaar Arendzen was geen sprake. Diens eenige zoon woont in Italië. Men heeft hier te doen met een 27-jarig jong- mensch van ongeveer gelijkluidenden naam, naar het schijnt, Hagenaar van geboorte, zonder bekende middelen van bestaan en tijdelijk gevestigd als kostganger ergens in de buurt van den Amstelveenscben weg. Misschien zijn nog anderen de dupe geworden vqn dezen gevaarlijken sin jeur. (N. v. d. D. Nabij Jemmingen, in Oost-Vriesland, zijn in één graf de overblijfselen ge vonden van zes paarden en zes ruiters met wapens en gouden sporen, blijk baar gesneuvelden in den slag bij die plaats. N. R. Crt. Een vermakelijke vergadering. Men schrijft uit HarderwijkHet bestuur van de Oranje-vereeniging be sloot ten gevolge van een minder aan gename samenwerking met den eere voorzitter, den burgemeester, vóór ea tijdens de Onafhankelijkfeesten, een parig het bijltje er bjj neer te leggen. In de algemeene vergadering van gisteren poogde de burgemeester om het bestuur tp behouden, echter tever- Men ging dus over tot stemming voor elf bestuursleden bijna alle stem men waren uitgebracht op bejaarde weduwen en oude-jonge-dames, na tuurlijk tot uitbundige vroolijkheid van de ajansche vergadering. De bar- gemeestér verwijderde zich terstond na de abr&te stemming. Tot midder nacht aleef men stemmen, doch de pret zat er zoo in, dat men niet tot een resultaat kon komen en t nieuwe vergadering zal worden uitge schreven. De vereeniging telt 300 leden. De brutaliteit van de boeven in de stad New-York is wij hebben er reeds dikwijls op gewezen ver bluffend. En Woensdagavond is, naar de N. R. Crt. schrijft, daarvan weer eens een verrassend staaltje gegeven. Dien avond traden in het Tripoli-res taurant welk restaurant gelegen is in de Italiaansche wijk i zeven per sonen binnen, die plotseling revolvers te voorschijn haalden en toen de gasten begonnen te pilunderen. Alle aan wezigen moesten afstaan, wat zij aan geld en kostbaarheden bij zich hadden. De waarde van het geroofde bedroeg ongeveer 10,000 gulden. Een der gas ten, die zich verzette, kreeg een dolk stoot in den buik en is er slecht aan toe. Gelukkig kwam politie opdagen nog voor de boeven met hun werk gereed waren. Vier wisten nog te ontsnappen maar drie zijn er gevat. Te Maastricht heeft gistermorgen, naar de N. R. Crt. meldt, in de Konin klijke Papierfabriek, doordat de kraan van een stoonlketel sprong, de werk- man Hollander levensgevaarlijke brand wonden gekregen. Hij werd naar het gesticht Calvariëjiberg overgebracht. GOUDA, 14 Februari 1914. Verkort Raads verslag. In de gisterenavond gehouden ver gadering van den gemeenteraad waren ingekomen de geloofsbrieven van de nieuw gekozen ledén, de heeren A. J. IJsselstijfr Azn., J. A. Donker en I. van der Want. Nadat deze door de daarvoor benoemde commissie waren nagezien en in orde bevonden, werd 'tot toelating besloten nadat de bij de wet gestelde termijn zal zijn verstreken. De voorzitter wenschte namens den Raad den heer Knuttel geluk met de hem dezer dagen verleende koninklijke onderscheiding. Sedert de laatste vergaderingen heb ben nog eenige eigenaren van stoepen zich bereid verklaard deze aan de gemeente af te staan. Door de fabri- cage-commiBsie is aan B. en W. in j overweging gegeven het trottoir aan I de Hoogstraat door te trekken tot aan I de St. Anthoniestraat; door de be- woners der perceelen 2, 4 en 6 Klei ig weg is de ondergrond voor hunne perceelen daarvoor afgestaan. Pensioen werd verleend aan den 2en f- keurmeester, P. Hornes, met ingang van 1 Nov. 1913 van f 200aan D. A. Boer, pandbewaarder, van f242 met ingang van 1 April 1914. Onder de ingekomen stukken be- j jhoort een voorstel van B. ep W. om de concessie verleend aan den heer J. H, Muller voor "den atfnleg van een tram verbinding GoudaUtrecht niet te verlengen nu de heer Muller dezen aanleg heeft overgedragen aan de JSed. .Industrieele en Oommercieele Maatschappij te 's Gravenhage op grond hiervan dat thans twee plannen Gouda -'«Utrecht aanhangig zijn en het raad zaam zal zijn af te wachten totdat de Regeering beslissen zal welk plan tot» uitvoering zal komen. 33. en W. stellen den Raad bij schrij- voor aan de woningbouw vereeni ging „Het Volksbelang" alhier een subsidie te verleenen van f 138.000 voor den bouw van arbeiderswoningen aan de Nieuwe Gouwe. Door den heer C. M. Dessing, aan nemer van den reinigingsdienst is een request ingezonden, waarin ver zocht wordt wegens stijging van loo- aen en «andere aanmerkelijke kosten een verhooging van de aanneinings- 8om van f 3600.— per jaar, zoodat deze met 1 Januari 1914 zou worden bepaald op f 13000. Onder dankbetuiging voor de vele diensten in zijn langdurigen loop baan van gemeente-ambtenaar werd op de meeet eervolle wijze met in gang van 1 Mei 1914 eervpl ontslag verleend aan den heer W. Kromhout, ambtenaar van den Burgerlijken Stand $n rooimeester alhier. M Benoemd werden: tot lid der Com- fraaie van Toezicht op het L. O. de hee>' J. J. M. Hermans tot ouder wijzer aan de school v.g.l.o. no. 1 •e heer G. M. den Herder te Nieu- ;#erkerk,a.d. IJsel. pf Goedgekeurd werden het voorstel tot verhuur van gerioleerden, grond aan de firma van der Want Bar- rw, het voorstel tot verhooging der wedde van den Directeur der Gemeen- ^■Baik van Leening tot f 850 met V dienstwoning; het voorstel tot verhooging van de wedde van den concierge van het Gymnasium tot vl 500.—. Na eenige af-en overschrij- 5?fen op de Gemeente-begrooting W13 en wijziging van de begrooting 1914 werd besloten tot het toekennen van een gratificatie van f 150 aan den ln Keurmeester, den heer E. Overboseh, wegens waargenomen dienst van 2n Keurmeester en werd vastgesteld het besluit tot het aanstel len vaneen tweeden commies ter ge meente-secretarie tegen 1 April. Aan het einde der zitting werd door den heer Kolijn een interpellatie gehouden over het feit, dat kosteloo ze verpleging in het Ziekenhuis wordt beschouwd als onderstand en als zoo danig een beletsel vormt om op de kiezerslijst geplaatst te worden. De heer Kolijn verzocht B. W. of deze bereid waren de motieven mede te deelen oj) grond waarvan die ver pleging als onderstand wordt aange merkt. De voorzitter, deze interpellatie be antwoordend, deelde mede dat de sa menstelling van de kiezerslijst behoort tot de competentie van B. W., dat deze aan de zeggingschap van den Raad is onttrokken en dat op grond van de wet B. W. niet bereid waren den heer Kolijn op de gestel de vraag te antwoorden Na eenige discussie werd de inter pellatie gesloten. In Maart a.s. zal de bekende Duit- sche experimentator O. Dahne bij vol doende deelneming te Gouda twee populaire voordrachten houden over onderwerpen uit de leer van 't Liet Ekdriciteit en Magnetismealles door een groot aantal proeven opgehelderd. Deze voordrachten, waarvoor de vol gende week eene inteekenlijst zal cir- culeeren, worden ten zeerste aanbevo len door de navolgende heerenDr. A. C. Geitel, Dr. S. Hoogstra, Dr. Hoving, Swartwout de Hoog, H. Knut tel, Dr. P. Levedag, Mr. M. M. Schim v. d. Loeff, R.( L. Martens, T. B. Granpré Molière, Dr. A. Montagne, Dr. Bakker Niemeijer, H. Nort, Dr. Rups, I. IJssel de Schepper, Dr. B. W. van Eldick Thieme, S. Vrofhan en Dr. A. van IJsendijk. Door de politie alhier zijn twee ^signaleerde personen aangehouden die nog 3 en 4 dagen hechtenis te goed hadden. Zij zijn naar het huis van bewaring te Rotterdam overge bracht. Plaatselijke keuze. Het plaatselijk Comité voor het petitionnement van Plaatselijke keuze' hield dezer dagen een vergadering, waarin de huisbezoekers, voor zoover aanwezig, verslag deden over de resul taten van hun werk. Uit de mededeelingen bleek dat ook hier in Gouda de sympathie voor de beweging groot is, hetwelk blijkt uit het aantal handteekeningen dat reeds is verkregen en reeds de 1000 over schrijdt. Waar nog maar een klein gedeelte der stad is afgewerkt, zal het eindcijfer voor Gouda zeer zeker niet gering zijn. Zaterdag 14 Febr. zal een propa- ganda-fietstocht plaats hebben. N. V. Waddinxveensche Kurkwaren- fabriek v.h. L. Vermeulen Co. Blijkens advertentie in dit nummer wordt door de firma Hoffman Co alhier van af heden de inschrijving geopend op 20 aandeelen a f lOOCk aan toonder en 150 6 Eerste Hy pothecaire Obligatiën a f 1000.van de N.V. Waddingvoen8che Kurkwaren- fabriek v.h. L. Vermeulen Co. Het prospectus is verkrijgbaar ten kantore van de firma Hoffman Co. Soiróe Amusante. Zaterdag 28 Febr. a.s. zal het hier ter Btede reeds bekende Delftsche Stu denten Strijkorkest „De Hooge Q", hetwelk bij zijn eerste optreden hier in de Sociëteit „Ons Genoegen" zulk een uitbundig succes behaalde, in den Nieuwen Schouwburg een tweede uit voering geven. Teneinde echter een programma sa men te stellen, waarop niet uitsluitend muzieknummers zullen voorkomen, hebben een aantal dames en heeren, allen dillettanten, zich bereid verklaard, door het uitvoeren van zangnummers voordrachten het amusante deel van dezen avond te vormen. Daartoe moet wel bijzonder worden gerekend de uitvoering van hetaller- vermakelijkst zangspel „Landlice Konzertprobe", waarbij de uitvoeren de, op een keurig daarvoor ingericht tooneel, een Tyroler orkest zullen imi- teeren. Dit is werkelijk een allerleukst nummer. Bovendien zullen door den heer B. Sternfeld, danslepraar alhier, met eenige zijner leerlingen oude en mo derne dansen worden uitgevoerd. De soirée, waarvoor alle uitvoeren den geheel belangeloos hun medewer king verleenen, heeft ten doel gelden bijeen te brengen tot steun van de actie der vrgzinnigen in het district Gouda. Dat doel zal veler sympathie heb ben de medewerking van alle vrij zinnigen, zoowel in Gouda als in de omliggende gemeenten, om voor dezen avond een uitverkochten schouwburg te bezorgen, wordt daarom gaarne ingeroepen. Gasonderzoek over de maand Januari. Lichtsterkte, gemeten m/d Zo we Jet Photometer 15,26 kaarsen. Gemeten m/d Zetheby Methuen Screen 14,97 kaarsen. Ammoniakgehalte 0,80 m. Gr. per M3. Zwavelgehalte 740, n n Calorisch vermogen 5305 caloriën. Rijkspremiekeuring. In de gisteren op Woudensteiü te Rotterdam gehouden rijkspremiekeu- ringen van dekhengsten van 3 jaar en ouder, goedgekeurd voor de pro vincie Zuid-Holland, werd in de tweede afdeeling, type landbouw-koétspaard een aanhondingsbijdrage toegekend van f 250.aan Claus, eigenaar de heer J. H. van der Torren Kzn. alhier. Loskoop. Door het Gemeentebe stuur alhier is benoemd tot Ambte naar ter Secretarie de heer J. Luijerink thans als zoodanig werkzaam te Ermelo. Op het Sportterrein alhier speelt morgen Amicitia een korf bal wedstrijd tegen Vitesse II uit Den Haag. Tot directeur van de te Boxtel te openen R. K. landbouwwinterschool is benoemd de heer M. van den Broek, leeraar aan de Rijkstuinbouywinter- school alhier. Waddinxveen. Aan de Directie der N.V. Waddinxveensche Kurkwa- renfabriek v.h. L. Vermeulen Co. is door Burgemeester en Wethouders dezer Gemeente vergunning verleend tot het bouwen eener fabriek op een perceel land gelegen langs de Noord kade alhier, kad. bekend Gemeente Waddinxveen, Seotie'B No. 928. Door de politie alhier is tegen een 2-tal gezagvoerders van stoomboo- ten proeps- verbaal opgemaakt wegens overtreding van het Reglement van Politie op de Gouwe, nml. sneller dan de voorgeschreven snelheid varen. Ammerstol. De heer O. Zanen Hz. alhier, kwam Dinsdagmorgen tot de onaangename ontdekking, dat zijn roeiboot, welke hij aan dèn rivierkant zeer goed had vastgelegd, met riemen en al verdwenen was. Na lang zoeken werd de roeiboot drijvende gevonden in de nabijheid van Bergstoep. Daar juist dien nacht bij A. J. van der Werken en J. van den Dool kip pen gestolen waren, wordt vermoed, dat dieven de boot hebben gebruikt om er mee naar den overkant te roeien, teneinde zoodoende een veilig heen komen te vinden. Krimpen a. d. Lek. Donderdag avond werd door dq afdeeling Volks onderwijs de eerste vergadering ge houden. Het bestuur werd definitief vastgesteld. Gekozen werd tot voor zitter de heer A. C. Mijnlieff Tz., 2e voorz. de heer P. van Namen, lste secretaris de heer J. C. M. van der Linde, 2e secretaris de heer J. v. Vliet, penningmeesterAe heer C. van Hale wijn P.Az. en de heeren L. C. M. Eer- land en D. Deelen tot commissarissen. De vereeniging telt thans 50 leden. Opgave van Personen die zich gedurende de week van 6 Febr. tot 13 Febr. in de Gemeente gevestigd of deze verlaten hebben. GE VESTIGDEN: 8. Slort uit Amsterdam in Korte Tiendeweg 7. N. Hoevers uit 's Gravenhage in Turfmarkt 111. C. H. Hoevers uit 's Gravenhage in Crabethstraat 9. F. de Waard, tuit Waddinxveen in Boekenbergstraat 57. S. de Jager uit 's Gravenhage in Steijnkade 25. A. Tempelman uit Oud-Ayfias in Turfsingel 24. Ma. van der Laan uit Zwammer- dam in Nieuwe Markt 38. I. Gazan uit Rotterdam in Oostha ven 33. G. Brouwer uit Rotterdam in Hee renstraat 133. M. Schalkwijk uit Amsterdam in Bleekers8ingel 23. J. Vierregge uit Nijmegen in Bo gen 67. B. Jongenecl uit Reeuwijk in Der de Kade 54d. J. G. L. Brokke uit Zandvoort in Markt 51. G. P. Roosendaal uit Tilburg in Looierspoort 16. Ar Bak uit Gouderak inWilJens30. G. C. Maroe uit Rotterdam in Prin ses Julianastraat 30. VERTROKKENEN: H. Simon uit Bleekerssingel 20 n. Nijmegen Gerard NoordstraaL 20. M. Schreij uit L. Dwarsstraat 22 naar s Gravenhage KI. Veerkade 47. A. Jongeueei uit A. de VisChmarkt 29 naar Ned.-lndië. T. M. liouweling uit O. de Boom pjes 2 naar Zegwaart. W. H. van Munt uit Kattensin- gel 78 naar Rheden Parellen weg 748. A. A. van Gooi uit Kleiweg 23 n. Oosterhout. J. A. Stekelenburg uit L. Tiende weg 31 naar Bodegraven. A. Zwaan uit Turfsingel 51 naar Delft Raamstraat 56. Z. Stoker uit Fluweelensinkel 90 naar Delft Oude Delft 74. J. Pieöte uit lieerenstraat t67 n. Rotterdam. R. van der Klip uit Kattensingel 24 naar Assen, Mulderstraat 2. Ca. van den Hen vel uit v. Bever- ninghlaan 35 naar Polsbroek. P. J. P. Pillekers uit Bogen 61 naar Waddinxveen. W. J. Nellestein uit IJssellaan 51 naar Waddinxveen Stoofkade 150. H. I?. J. M. Bakker uit Gouwe 19 naar 's Gravenhage. J. C. Müller uit Steinkade 22 n. Utrecht Sterrenbosch 16abis. L. C. Mulder uit Keizerstraat 100 naar 's Gravenhage Paul Krugerplein 20. Predikbeurten te Gouda. Zondag. REMONSTRANTSCHE KERK. Voorm, lQl/2 uur. Ds. H. VAN AS SENDELFT. GROOTE KERK. Voorm. ten 10 ure. Ds. BIJL. Namidd. ten 2 ure. Geen dienst. Avonds ten 6 ure. Ds. DEUR. KLEINE KERK. Namiddag ten 2 ure. Ds. BERKEL- BACH v. d. SPRENKEL. LUTHERSCHE KERK. Voorm. ten 10 ure. Ds. P. GROOTE, Evang. Luth. I^red. te Amsterdam. GROOTE KERK. Huwelijksinzegening, Woensdag 18 Febr. 12 uur, Ds. DEUR. KLEINE KERK. Woensdagavond 8uur. Ds. JffiR- KELBACH v. o. SPRENKEL, Bij bellezing. Aanvragen van werknemers op 13 Februari. Volwassenen, 1 kantoorbediende, 1 timmerman, 1 opperman, 1 schilder, J gas- en waterfitter, 2 grondwerkers, 3 pakhuisknechten, 1 loopknecht, 3 werklieden 'zonder vakkennis. Aanvragen van werkgevers. Volwassenen. 1 timmerman, 1 smid-bankwerker, 1 boerenmeid. Halfwas of aankomende 1 schilder, 1 wagenmaker. 1 vuurwerker, 1 pakhuisknecht. Leerlingen en jongens 1 timmerman. 1 jongen zonder vakkennis. Heden slaagde te Rotterdam voor het examen Nuttige Handwerken, mej. A. Amsingh alhier. Weer oorlog? Athene, 14 Febr. Men verzekert dat de Italiaansche kruiser San Marco door Turkije is aangekocht. Van alle deelen der bevolking maakt zich groote onrust meester. Men vreest een plot selinge aanval van Turkije op de eilanden in de Aegëïsche Zee. Het gerucht loopt dat een Grieksche tórpedoboot door een Turksche kust- batterij is beschoten. De Turksohe troepenconcentratie aan de kust tegenover de eilanden Chiof en Mythilene heeft -de aandacht ge trokken. Door Griekenland worden tegenmaatreglen gekomen door het zenden van torpedobooten. BURUEKLIJKE STAND. GEBOREN12 Februari. Sophia, ouders I. van Leeuwen en S. Leem- poel. 13. Benjamin, ouders J. C. Bakker en A. Weeldenburg. Jan, ouders J. Snaterse en J. de Graaf. 14. Cornelis, ouders C. L. de Bruijn en L. M. Hooger waard. ONDERTROUWD: C. den Toom en J. A. G. van der Ree. OVERLEDEN: 12 Febr. Klaas Scheer, 26 j Johanna M. Maree geh. met J. Ferwerda, 35 j. van het Koninklijk Meteriologisch Instituut te DE BILDT. Hoogste barometerstand »773.7 te München, laagste stand 724.0 te Thors- havh. Verwachting tot den volgenden dag: Krachtige tot stormachtig zuid westelijke wind, betrokken tot zwaar bewolkt met tijdelijke- opklaringen, waarschijnlijk regenbuien, zelfde tem peratuur. Vorige Koer». Koeri ran haden VAN DEK Effecten handel te Amsterdam 14 FEBR 1914. Staatsleeniucen. Ned. Cert. Werkelijke Schuld 3 pet. Oostenr. Belastingvrije Kronenrente 4 pet. Port. Obl. 3de Serie Amort. Schuld 3 pet. Russische Obl. 1906 5 pet. Id. Obl. (Gr. Russische Spw.mij) 189$ 4 pet. ld. Obl. (Nicolai Spoor weg) 1867-69 4 pet ld. Obligatie 6e Emis. sie 4 pet, Japan. Obl. 1899 4 pet, Mexico Afl. Binnenland Obl. 5 pet. Brazilië Funding Lee ning o pet. d. Obl. 1889 4 pet Venezulea Dipl. Schuld 1905 3 pct.l Uauk- en Crediet-Instel lingen. Fed. Bankaandeelen Industr. ündemeiüiiitfcu American Car Foun dry Comp. O. v. A. Id. Smelting Refining Co. Cert. v. Aand Anglo American Tele graph Cy. Cert. v. A. U. S. Steel Corp. Cert. v. Gew. Aand. Kql. Grediet Instelt, en Cultuur Ondernemingen Handels ver. „Amster dam" Aand. Jav. Cultuur Mij. Aand. Ned. Handel-Mij.C.v.A. Mijtibouw Mfjen. Ketaboen" Mijnbouw Mij. Gew. Aand. Redjang Lebong, Mijn bouw Mij. Aand. Great Cobar Aand. Petrol enin-Ondern. Dordsche Petroleum In dustrie My. Öew. A. Kon. Ned. Mij. totExpl.j v. Petr, Bronn. C.v.A.) „Shell" The Transp. Trad Cy. C. v. G. A, Scheepvaart liyen. Ned.Am. Stoomvaart- Mij. Aand. Stoomvaart-Mij. „Zee land" Preferente A Int. Mercantile Marine Cy. afgest. Pref. A rabitk-Oiideriieifiintren. Bindjey Tabak Mij. A. fïiversen. Maxwel Land Gpant Cert. v, Aand. Peruvian Corporation Lim. Cert. v. Aand. Spoorwegen. Holl. IJzeren Spoor wegmij. Aand. 95 7/8 Mij,, t. Éxpl. v. Staats- spoorwegen Aand. 99'/: Zuid-Italiaan. Spwmij. Serie A-HQbl. 3 pet. 60% Warschau-Weenen Spoorwegmij. Aand. 941I3 dito dito Act. de Jouiss- 30'/* Amerika. Atchison Alg. Hypb. Obl. 4 pet. 941/; Erie Spoorweg-Mij. Gew. Aand. 66V: Union Pacific Railroad Cy! Cert. v. gew. 162 Wabash Gew. Aand. Premieleening'en. Amsterdam Aand. 3 pet. 100 Hongarije. Tneiss-Re- gulirungs-Ges. A pet. 147 GELDKOERS. Prolongatie 5 pCt. Nat. Staatsf. beter, Buitenl. weinig vaiieerend, Culturen geen omzet, Ta bakken vaster, Petroleum lusteloos, Amerikanen vast, Mijnen flauw, Rab» bers voor Nederland-Rubbers beter. W/,1 84"/, J 61 »J 100'/. 83'/, 70'/, 317« 100»/, 74'/, W'/. 61 68b/ib 60'/,, 242 239 14'/, 190 167: jl 88'/, 023'/, 194 201'/, 120'/: 37, 111 37/,( 97,

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 5