s M I tl’ 'f I 'd 12404. Maandag 16 Februari 1914. 52e Jaargang. behalve Zon en 1PEN Eixxxxen larxcS.. nemm w«mwK FEU1LLÜ1OA Valentine. i^nD^. I rnniMri*. I„ 'I XTis’VL'ws- ezx ^^.«d.-vextezx’tïeloleLd. voor G-ovlcLsu ezx Oxn.stxelsezx- V ersohij nt dagelij ks O Telefoon Interc. 82. I Bnitenlandsch Nieuws. Feestdagen. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. - Telefoon Interc. 82. AO- 1 jj •y het •tot t i (Wordt vervolgd) km»n Zn., Go* I tan F i jj Schouwburg, N. V» talen. iw- en Woningtoez.i Onderstandscomm* f 1.25 1.50 1.50 1.90 logei Ziji van gebruiken 'V- utu. WORTELS. VET. tOFDlh I 'EUR. ilgvrsi snthe, Overysel en t«. 8nHk. ?S, Wijd straat 29 k. ELD Lnz. NG. GOlINHE COURANT. Het vuur was echter zoo fel, dat men moest afzien van de mogelijkheid nog een gedeelte van de fabrieken, die een zeer groote oppervlakte bestaan, te redden. 800 werklieden* worden door dezen brand werkeloos. De brand is Zaterdagmorgen vroeg gebluscht. De schade bedraagt twee millioen francs. 8 uur, Lezing 0®- ^oskoop. „Ons Genoegen”» in een vertrek en in ruimten die voor 75 man zijn ingericht, liggen 180 man. Deze cijfers maakten grooten indruk op de Kamer; de socialisten lieten daarbij levendig hun afkeuring hooren ovér het beleid van den vroegeren Minister van oorlog Etienne, die voor deze misstanden aansprakelijk is. Ten slotte heeft de groep Briand-Barthou een kleine manoeuvre tegen de regee- ring uitgespeeld. Zij schoof het Ka merlid Reinach naar voren, om dezen te doen eischen, dat de voortzetting van het debat met onderbreking van beraadslagingen over de begrooting tot Maandag zou worden verdaagd. De Minister-president Doumergue ver klaarde daarop, dat sedert 2 maanden de*1, regeering alles gedaan heeft om vroeger begane fouten te herstellen en dat alle schuldigen ter verantwoording zullen geroepen worden. Overigens verklaarde hij volkomen ter beschik king der Kamer te zijn en dat hij aan haar de vaststelling der dagorde över- liet. Aldu^ wist Doumergue de ma noeuvre van zijn tegenstanders te verijdelen, die gemeend hadden hem tot het indienen van een dubbelzin nige motie van vertrouwen te kunnen dwingen. Zweden. De ministerieele crisis. De liberale groep- uit den Zweed- schen Rijksdag heeft besloten een manifest te publiceeren, waarin eerst het constitutioneele conflict en ver volgens de quaestie der nationale ver dediging uiteengezet worden. In dit manifest zal worden gezegd, dat ’t liberale Ministerie aftrad ten einde niet de verantwoordelijkheid te dragen van een politiek, die om de nationale defensie te waarborgen, de andere belangen van het land over het hoofd ziet. Voor alles komt het er op aan, de souvereiniteit van het volk te ver zekeren. Over de landsverdediging' wordt in het manifest verder niets bepaald ge formuleerd, het beperkt zich in hoofd zaak tot het uitspreken van de hoop, dat> een bevredigende oplossing zal gevonden worden. Het manifest'1 is door 40 leden van de Eerste Kamer en '96 leden der Tweede Kamer on- derteekend. België. Hevige Brand. KVrijdagavond tegen halfacht brak een hevige brand uit in de katoen- ipinnerij van de firma Vam Ham frèree te Baine l’Alloud (op ongeveer 20 K.M. afstand van - Brussel). Het vuur ont stond in een der oude gedeelten van de fabriek en greep snel om zich heen, I" mede als gevolg van de brandbare stoffen, -die zich in dit geheelte van de fabriek bevonden. Dè Brusselsche brandweer werd terstond opgeroepen. e Rénnie” 81/, id. Afd. Good»»- i’ in wij geregeld tijdig >gen ontvangeo^ certen, vennaWl*' deze dan b» 0D<e an. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31bij onze Agentenden* Boekhandel en de Postkantoren. g^BS—BS—-B De Regeering en de Bond van Marine-personeftl. Men schrijft uit Den Helder aan Het Volk Vrijdag is overal aan boord der’oor- logsschepen de circulaire-Rambonnet bekend gemaakt en hebben de corres pondenten en besturen alle bondsbe- scheiden van boord moeten doen. Zoo ais te verwachten was, is de circulaire zoo opgevat, dat zelfs contributie-op- halen aan boord verboden is. Het hoofdbestuur van den Bond ver* gaderda gisteren met de afdeelings- besturen en correspondenten te Helder en heeft zijn maatregelen getroffen. De bond functioneert evengoed en de mannen zijn er heel kalm ondeY. Zij weten, dat het om de organisatie gaat en zij zullen zich die door geen Minis ter laten af nemen. Door h^t hoofdbestuur zijn per cir culaire de afdeelingen aangemaand, zich kalm en waardig te gedragen, geen strafbare dingen te doen en voor- vrouw Rechlin door bekenden, geluk gewenschl werd met de verloving van haar zoon en de bevallige gezelschaps- juffrouw. Toen zij dat beslist tegen sprak, vroeg men, of zij dan zoo blind was, dat zij niet sens gezien had, wat voor anderen toch niet ver borgen gebleven was. Woedend was zij naar huis gerend, en had do niets kwaads vermoedende Valentine overstelpt met de gemeenste beschul digingen, haar gelastend onmiddellijk haar koffers te pakken en haar huis te verlaten. Valentine had dit gedaan en was onmiddellijk naar haar vader te Wilmersdorf teruggekeerd, voor dat Koenraad thuis kwam. Deze was wel in Berlijn, doch niet thuis. Hij dineerde bij eenige vrienden. Het kwam tot een heftig tooneel tusschen moeder en zoon. De laatste verklaarde dat hij Valentine nooit op zou geven, dat zij zich samen ver loofd hadden en dat zij zeker niet van minder afkomst en stand was dan hij en dat men rekening moest houden inet eikaars wederzijdsche genegenheid. Mevrouw echter schold Valentine juit voor een slang en een bedelaar ster, hield zichzelf voor het slachtof fer van het gemeenste verraad, en verklaarde het een schande te vin den, dat een gewezen dienstbode van haar, haar schoondochter zou worden. van de Doopsgezinde ge meente plaats. Toen de voorganger gevorderd was tot het gebed, viel de gouverneur van Koersk, Moeratof, hem plotseling in de rede en ontbond de bijeenkomst als een onwettige ver- gadering, omdat, naar hij verklaarde, I de gemeente wel het recht had om bij j elkaar te dromen, maar niet om te I bidden. Toen de doopsgezinden hem eraan herinnerden, dat hun bidstonden r door een keizerlijk besluit toegelaten werden, antwoordde de gouverneur '^Misschien kan ik die vergunning ook h “keven, maar dan is het noodzakelijk, dat gij een lokaal huurt buiten de stad. In de hoofdstraat evenwel, vlak tegen over de orthodoxe kerk, kan ik zulke dingen niet toelaten.” En sedert wordt het gebouw, waarin de doopsge zinden van Bjelgorod gewoon waren, hun bidstonden te houden, nacht en dag bewaakt door de politie, die aan ieder toegang weigert. Bij gelegenheid van het Russische Nieuwjaar kon dan ook geen dienst worden gehouden, wat als te pynlijker werd gevoeld, omdat uit de omgeving van t de stad, eh dikwijls van grooten afstand, lid- I maten der gemeente, vergezeld door I hun vrouwen en kinderen, naar dei Istad waren opgekomen. Zelfs mocht I niemand der stadsbewoners hen in hun'' woning opnemen. En nu de macht- hebbers in de stad zulk eefi vijandige I houding tegen de doopsgezinden heb- ben aangenomen, durft niemand in de voorsteden aan de vervolgde gemeen te een huis of een schuur zelfs ver- J huren, zoo vertelt het „Comité voor dé politieke gevangenen in Rusland”, waaraan het bovenstaande is ontleend. Oostenrijk-Hongarijè. Een merkwaardig vonnis. In Salzburg werd een proces ge voerd legen aen katholieken geestelij ke liane Kircnsteiger, dié oescnuldigu werd pefsoueu in den echt verbonden te hebben, die wegens het bestaan van een huwelijk niet konden trou wen. In honderden gevallen had deze Kirchsteiger zulke „Godshuwelijken zooais hij die noenlde, ingezegend/ IN aar liet „Berliner Tageblatt ver neemt, beriep hij zich voor de recht bank op de macht van den priester, zooais die was vastgesteld 'door het Concilie van Trenle, en door de leer van den paus: „Het priesterambt staat zoo hoog, dat niets daarmede Ipn worden vergeleken, zoodat de priesters terecht niet slechts engelen, maar góden genaamd kunnen woé den, en de macht en de hoogheid van den onsterfelijken God bezitten.”* De rechtbank sprak Kirchsteiger dan ook vrij.Hbl. den Minister van eeredienst Böhm, in de Tweede Kamer, volgens welke de aartsbisschop van Freiburg opnieuw aan de Badensche regeering het ver zoek tot toelating van mannenkloos ters heeft gericht, heeft de uit 24 000 leden bestaande Evangelische Bond in Baden een buitengewone al^emeene vergadering geho'uden Daarin werd tegen het opnieuw toelaten van man nenkloosters en afbrokkeling der Jezuietenwet verzet aangeteekend. Italië. Een nederlaag der regeering. De regeering heeft een wetsontwerp ingediend, bepalend, dat het burger- lijk huwelijk aan de kerkelijke huwe lijksvoltrekking moet voorafgaan. De betreffende commissie uit de Kamer heeft thans dit ontwerp met groote meerderheid verworpen waarbij niet alleen de clericalen, doch ook de geheele uiterste linkerzijde en vele liberalen tegen stemden zoo dat er weinig kans schijnt, dat het ontwerp nog door het plenum der Kamer behandeld zal worden. De Romeinsche correspondent van de Berl. Lok. Anz. verzekert, dat Giolitti’s regeering in deze nederlaag voorloopig nog geen aanleiding tot aftreden heeft gevonden. Bij zijn dood liet hij een, vermogen van verscheidene millioenen na. Zijn panneniabriek was Voorzien van ue nieuwste machinerieën en kon aan andere, dergelijke inrichtingen voorbeeld gesteld’ worden. Hij had daarbij een fraai woonhuis laten bouwen, waarbij een .schoon aangelegd park benevens Bloemen- en moestuin en een grooten boomgaard gevonden werd. Zijn eenigen zoon, Koenraad* had hij een voortreffelijke opvoeding laten geven en die 'dan ook het gymnasium, de universiteit en een landbouwschool had bezocht. Tot den krijgsdienst 1 apgeroepen,diende hij zijn tijd uit bij de cavalerie, .en werd daarop officier bij.de reserve. Vervolgens moest hij eenige reizen doen, om wat van de wereld te zien en keerde daarop naar huiö -'tprug. Bij zijn thuiskomst kreeg hij aandeel in de leiding van de zaak, die bij den dood van zijn vader geheel aan hem overging. De oude Rechling was in het ge heel niet bekrompen van hart geweest en gaarne zou hij zijn vrouw toege staan hebben naar hartelust te genie ten van haar rijkdom, als zij dat op een verÉjtaadige manier gedaan had en zich niet belachelijk gemaakt had door haar pronken en pralen. En ook om deze reden .was het dat hij zich gekant had tegen den wensch zijner vrouw, die met alle geweld een wo ning in Berlijn had willen betrekkjpn 8) Bij haar toornige overpeinziiteen, dacht mevrouw Rechlin er volstrekt niet aan, dat zij ook eens zulk een dood arm meisje geweest was, de on- •beschaafde, slecht onderwezen doch ter van een handwerkman in een ver geten dorpje van Havelland. Maar ’t was reeds zoo lang geleden, waar om zou zij er dus aan denken? Het was reeds zoo. lang geleden, dat zij de vrouw werd van boer Rechling, die in het eerste jaar van zijn trou- wen een put groef in zijn weiland on daar de kleiaarde vond. In den be- ginne had zij niets willen weten van dien zwendelboel, en duchtig had zij gekeven, toen haar man zijn'kleine kapitaaltje in een pannenfabriek wil de steken. Zelfs had hij toeri schul den moeten maken om kleihoudende landerijen te kunnen koopen, die in dien tijd nogal góedkoop waren. Ge- '«kkiR had haarman echter niet naar haar geluisterd. Hij was zijn eigen weg gegaan, had hard gewerkt en haar steeds opgewekt om zijn voor- beeld te volgen. De uitkomst had hem in het gelijk gesteld. H 3 J M| Frankrijk. De gezondheidstoestand in het leger. Het groot aantal zieke soldaten in verscheidene Frapsche garnizoens plaatsen, is ook/in dé Kamer ter sprake gekomen. De conservatieve bladen ver klaren, dat deze besprekingen duidelijk hebben aangetoond, dat de quaestie alleen als voorwendsel gediend heeft om opnieuw een aanval op jle wet op den drie-jarigen diensttijd te onder nemen. De socialisten en een deel der' radicalen, aldus schrijft de Echo de Paris, hebben de in enkele garni zoensplaatsen uitgebroken en in wer kelijkheid weinig gevaarlijke epide mieën (waaraan, inmiddels tal van soldaten overleden zijn, Red. Vad.) als een aanleiding benut, om door wel berekende overdrijvingen de openbare meening te verontrusten en de wet op den 3-jarigen diensttijd in opspraak te brengen. Dit is een strafwaardige wijze van handelen. Wanneer de re geering deze anti-vaderlandlievende pogingen van de revolutionnairen wil ondersteunen en als dit de eerste stap is naar de weder-invoering van den twee-jarigen diensttijd, laat Frankrijk dit dan duidelijk weten. De interpellatie in. de Kamer over de uitgebroken epidéinieën in de ver- schilleri'de kafzernes aan de Oostelijke grens, werd door hét Kamerlid, den geneesheer Lachand gehouden. Daar bij werd door den interpeïlant vast gesteld, dat in 76 garnizoenen onder 3509 soldaten mazelen hëbrschen, waar aan in de maand Januhri 31 soldaten gestorven zijn. In dezelfde maand kwamen 266 gevallen van meningitis voor, waarvan 20 doodelijk verliepen. In 60 garnizoenen is roodvonk uitge broken, waaraan 2461 soldaten lijdende zijn en 32 in de maand Januari stier ven. In 49 garnizoenen zijn oorziekten voorgekomen, waaraan 2256 soldaten lijdende zijn. In totaal bedroeg; het aantal zieken in Januari, bij óen ef fectief van 717.415 man, 194.052; 44.192 soldaten zijn in de barakken ondergebracht, 21.570 soldaten in de hospitalen. In Januari zijn in het geheel 280 soldaten gestorven. Dr. Lachand verklaarde, dat het meest de jonge mannen van buiten te lyden hebben van dé groote menschen- ophoopihgen ijl de kazernes, en dat geblekfck is, dat voorql de jongste lich ting het minste weerstandsvermogen bezit. De nieuwe kazernes zijn nog niet gereedmeermalen liggen 40 man evenals zooveel andere rijk geworden kennissen, om dan slechts eenige we ken in haar buiten bij de fabriek te gaan doorbrengen. Hij had dit bot weg geweigerd en bleef bij de pan- nenfabriek en slechts ioo nu en dan voor een paar dagen of hoogstens en kele we^en bezochten zij qamen Ber lijn om haar genoegen te doen. Na den dood van haar echtgenoot, was dan ook het eerste werk van me vrouw Rechling om zich te Berlijn te vestigen. Zij huurde een rqime wo ning in de Victoriestraat, liet die ge heel nieuw inrichten en wilde als een voorname dame leven. Doch met haar weinig kennis van de wereld, wist zij niet hoe zij beginnen moest, om een voornaipe dame te worden, zocht zij een gezelschapsdame van goede afkomst. Na eenigp mislukte pogingen Jiad zij het geluk in Va lentine Zier een wezen gevonden, dat de kunst verstond liefelijkheid om zich heen te verspreiden. Half tegen haar' wil had Valentine aan de zijde van mevrouw Rechling ongeveer de rol van dierentemster moeten vervul len. Zij had de lagere 'neigingen dier vrouw niet alleen in bedwang moeten houden, maar ze weten te verzachten en te bedekken. Mevrouw Rechling had zich naar haar geschikt, soms wel èens met tegenzin, maar meestal zonder op" te merken, dat zij geleid wérd. Gedurende het jaar, dat Va lentine bij mevrouw Rechling had PRIJS DER ADVERTENTIËÏö Van 1—5 geyvone régelp met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. Koningin en bedelares. Eenige v dagen geleden, zoo meldt het libl., heelt zien in; Brussel een roerend tooneeltje aigespeeld. Ken bedelares, die tnqis een zieken man en zes kinderen had,, waarvoor zij geen brood kon verdienen, bracht in net Koninklijk Paleis een smeek schrift. Juist toen zij het slot ver liet, zag zij de auto van de Konin gin aankomen. Zij wierp zich ervoor en de chauffeur moest met alle kracht remmen om een ongeluk te voorko men. ’De Koningin door Men schok op merkzaam geworden, keek uit het raampje. De bedelares snelde op haar toe, greep haar hand en begon toen krampachtig <te snikken. De koningin beiooide haar hulp, tpen- -zij liét ver haal van de arme vrouw gehoord had en verheugd ging de bedelares naar huis. Maar in haar blijdschap lettê'zij niet op het verkeer en wérd «ij door een tramwagen aangereden. Zwaargewond ligt ze nu in het hospi taal, maar de koningin heeft haar belofte gehouden en,zorgt voor gezin. Duitsohland. i 4 Kloosters in Baden. Met het oog op de verklaring van doorgebracht, was zij voor alle huis- genooten, meesteres of bedienden, on- i misbaar 'geworden toen kwam plot- J seling breuk. v Koenraad Rechling was bij de pan- i nenfabriek. blijven Wonen, doch *bij zijn moeder te Berlijn w waren steeds eenige kamera Voor hem ingericht, als l^^n èe st<d kwam. En hij kwam deJHH^pn tijd véél, machtig aan getrokkén als hij zich gevoelde tot het jonge meisje met haar innemende gelaat st gekken, haar kastanjebruine lokken *en haar bruine, zachte oogen die zooveel versland verrieden. Juist zooais men' dat van Koen- raad's bedaarden, ietwat nuchterep aard ^en van Valentine’s fijne terug houding kon verwachten, had zich onder de oogen zijner moeder allengs een zekere verstandhouding tusschen beide jonge'‘Tieden ontwikkeld. Koen raad geloofde', dat zijn moeder zijn keuze billijkte. De Uvee jongelieden hadden ëlkaar hunne liefde beleden en Koenraad begreep niet, waarom Va lentine hem maar altijd tegenhield om het groote geheim nog niet aan zijn moeder te verraden. Zij beoor- deelde de moeder echter juister dan haar eigéh zoon; zij voorzag, dat er een hevigen strijd zou moeten worden gestreden, en deze bleef dan 5ok niet lang meer uife Hetzij men oprechtte werk ging, hertzij men ^minder edele 'bedoelingen had, genoeg zij ’t te weten, ddt Ine- Rüsland. Russische gewetensvrijheid. Te Bjelgorod had een godsdienst- Poefening gevorderd 86

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1