5 min I VAN B nbiedingen enhuis. e Courant if 1 Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. KAMER VAN ARBEID. 4PEN 1 f IEL1LLE1Ü} f Valentine. 1 '1 lentiên kosten slechts uitbetaling NAAYZONEN I op’t MERK te letten Buitenlandse^ Nieuws. KL- Telefoon Interc. 82. KIEZERSLIJST. Dinsdag 17 Februari 1914. 53e Jaargang. ezx -y-oor G-oxxoLeu en Versèhijnt dagelijks behalve Zon- en Feestdagen. L' a Zweden. in Tweede Hoofdstuk. H e Réunie“ 8*/j id. Afd. Gouda N. (Wordt vervolgd.) iknaan Zn-, Gouda Duitsohland. Gezondbidderij. De Berlijusche correspondent 8 unr, Lezing Ds. Boskoop. „Ons Genoegen”, Balk. an-Staten. Albanië. De „Neuwieder Zeitung” verneemt dat de ontvangst van den Prins von Wied op het slot te Neuwied defini tief is vastgfcsteld op 19 Februari. luitenant Zier sedert jaren te Wil- zoowel om de mindere druk- minder wegens en om- dank- geen an- m in de i «uece«. 0.35, voor elke regel I be- een AGAZIJN VAN kommissie orz. IG, Vioe-Voorz. TENDORST, Pen. De Linie, de „Alsatia”, zal of) ■’olgendc „«Oh.uw6v r1 van maakte Koenraad woedend onvermijdelijk. Wij haar vastgesteld program voeren en mer, o schaft. regeering dat zij het door j w zal door- wij verlangen van de Ka- dat zij de middelen daartoe ver- WHEM. e THEEËN worden verd in verzegelde t van vijf, twee en ilf en een Ned. ons «melding van Nom- i Prijs, voorzien van staand Merk, vol le Wet gedeponeerd, i tot de uitvoering jeeerde orders aan- md, T. C. BIJL, REEBAART Lz. redderde. Terzelfder tijd heerschte een ontzettende koudeniet minder dan 14 personen vroren dien nacht dood. Ook aan de kust maakte de storm vele slachtoffers. Bij Chenery strand den twee stoombooten, terwijl elders langs de kust een groot aantal kleinere vaartuigen verongelukten. De „Oceanic”, welke Vrijdagavond te New-York geheel met ijs bedekt aankwam, was door den storm drie dagen verlaat. De officieren en man schappen verklaarden, datUij nog nooit zulk een hevigen storm hadden mee gemaakt. Midden op zee had een reus achtige golf het geheele schip over speeld, alle passagiers tegen den grond geslagen, en patrijspoorten van ’t salon verbrijzeld. Een passagier, die in zgn hut lag, was door het glas ernstig gekwetst geworden. De kapi tein had niet minder dan 36 uur aan een stuk op de commando-brug gestaan 1 T* Te Cettinje verluidt, dat de bevol- I king van Skoetari noch Mohamme- K daansche, noch katholieke leden naar de commissie gezonden heeft die den prins von Wied de kroon van Al- banië zal aanbieden. De Mohamme- Kfcdanen waren daartoe niet geneigd, omdat zij aan de onafhankelijkheid van Skoetari onder een internationa- I le bezetting de voorkeur gaven, ter- ®;wijl de katholieken naar de onafhan- I kelijkheid van Malissia en van het I ..Mirdielen-land streven. Zij rekenen de I beide katholieke leden der afgevaai’- I digden dan ook niet tot de hunnen. I 'Hiermede moet in verband staan, dat I de prins von Wied zijn voorgenomen f bezoek bij den Paus niet heeft' afge- Frankrijk. Het Fransche leger. In een uitvoerig rapport door den L - Franschen afgevaardigde Benazet aan de legercommissie overgelegd, wordt gezegd, dat de regeering in plaats l Y&n de aanvankelijk bekend gemaakte buitengewone legeruitgaven van 800 I miHinen frs. ongeveer 1410 millioen tre. zal noodig hebben en wel in de l pl&ate van 440 millioen 655.311.000 I frcs. voor de vermeerdering van het effectief op voet van vrede, en in c= mwij geregeld tijdig ogen ontvangen t»0 icerten, vermakelg*’ deze dan in gfc len. nvraag om kleeding it nu ook de vraag vie helpt ons i boodschap aan een len en wij zullen n, wat U te missen -o-f 0.55 Elke regel meer„0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling elke regel meer 6 ets. Reclames f 025 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. end aan het Bureau. dit voornemen aLte zien, niet alleen, om zijn moeder niet tot het uiterste te brengen, maar ook ter wille van haar vader, wier hartziekte thans zoo verergerd was, dat elke aandoe ning voor hem noodlottig kon wor den. Er bleef den jongen man dus niets anders over dan opnieuw met zijn geliefde den eed van onwankelbaren trouw te hernieuwen en in Zeckta den verderen loop van zaken af te wachten. PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de I 1) De onverstandige praat hij zwoer, dat hij' nooit van Valentine zou af zien. „Dan hebt jullie beiden niets meel’ van mij te wachten dan mijn vloek; als je met haar trouwt, zet jij noch zij ooit meer een voet over mijn drempel, en ik zal wel zorgen, dat jelui na mijn dood geen cent krijgt van mijn erfenis.” Met deze woorden vertrok mevrouw Rechling uit de kamer terug, om zich in de hare op te sluiten, terwijl de i jonge man, die dert volgenden mor gen weer voor zawn terug moest, geen moeite deed haar'nog eens te zien. Zoo liet ze hem door Hendrik zeggen, dat ze bleef bij hetgeen ze gwegd had, en dat hij terug kon ko- ma, als hij die bedelaarster uit zijn hoofd had gezet. z Nog denzelfden avond was Koén- naar “Wilmersdorf geredem Hij Wilde heer Zier óm de hand van zijn dochter vragen en dan dë verlo ving terstond bekend maken. ■ri-- Valentine bezwoer hem echter van BURGEMEESTER en WETHOU- DERS van GOUDA; maken bekend, dat de op heden door hen vastgestelde Kiezerslijst voor de Kamer van Arbeid ter Secretarie dezer gemeente voor een ieder ter inzage is nedergelegd en dat tegen betaling der k°sten af- I drukken daarvan verkrijgbaar zijn. Bezirarey tegen die lijst kunneh binnenl veertien dagen na heden wor den inrediend bij Gedeputeerde Staten der Pftvincie. gF Gouda, den 16n Februari 1914. E Burgem. en Weth. voornoemd, R. L. MARTENS De Secretaris, J. v. HEUSDE. volkomen genezing. Voor het echter zoover kwam, maakte Alice von Ar- nauld door de tusschenkomst van haar collega Nuscha Butze, kennis met de gezondbidderij die in Berlijn zeer welig tiert, dank zij de belangstelling van hooge, bigotte 'kringen en plotseling verliet de patiënte het zie kenhuis, om de genezing thuis te ont vangen van de bidders en bidsters. Na den dood van Nuscha Butze haal den de collega’s, die de lijdensgeschie denis van mej. von Arnauld kenden, haar uit de bidderij weg, brachten haar naar een ziekenhuis, waar natuurlijk geconstateerd werd, dat de huidziekte feller optrad dan ooit te voren. Na weken van lichamelijk en geestelijk lijden is deze knappe actrice gisteren gestorven. De gezondbidders zullen nu natuur lijk beweren dat zij het offer werd van de behandeling in het ziekenlfüis. De Duitsche militaire autoriteitön en de directie van het vliegterrein Johannistal zijn thans overeengekomen eenige personen ^an te stellen, die de vluchten boven hè£ terrein, het dalen en landen zullen ’regelen. Hierdoor, en met de nieuwe vliëg-verordening, hoopt men een herhaling van onge lukken, als den laatsten tijd zooveel op Johannïsthal plaats hadden, te kunnen voorkomen. De directie van het vliegterrein verwacht, dat het vliegverbod voor de militaire vliege niers nu ook spoedig opgeheven zal worden. Ook de Berlijners kennejj thans het woord „Wackes”. Zaterdag werd bij de kazernepoort van een garderegi- ment een luitenant door een voorbij ganger met dit Rijkslandsche scheld woord betiteld. De officier liet hem inrekenen en voor den rechter brengen, die den „Wackes-roeper” vijftig mark boete oplegde. (iOI IIMIIE COURANT PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummer. piaais Van 4üU millioen 7ó4.óUU.OÜU irce. voor de verbetering der bewa pening. De verliooging der uitgaven voor de vermeerdering van het ef fectief ia vooral een gevolg van de invoering van den volkomen gölijken duur in diensttijd voor alle referaten, en afschaffing van elk vervroegd ont slag. Wat het oorlogsmaterieel betreft, öetreït, wordt in het rapport uitvoerig uiteengezet, dat hranknjk thans op een bedenkelijke wijze daarmede ten achter is. Tevens wordt op de nood zakelijkheid gewezen aan het leger grootere oefenterreinen te verschaffen waarvoor 130 millioen frcs. wordt aangevraagd over 5 jaar verdeeld. Alle punten, aldus eindigt het rap port van het regeeringsprogram, heb ben betrekking op strikt noodzakelij ke behoeften, en de spoedige verwe zenlijking is voor de veiligheid van het land onvermijdelijk. Wij edschen van de Engeland. Tegen het ijsgevaar. nieuwe steamer van de Allan <rj haar eerst volgende reis een motorboot mee aan boord nemen, die Vooral bedoeld is als een beschermer tegen het ijsge vaar. Zij is ongeveer zoo groot als een gewone reddingsboot, heeft een motor die 30 paardekracht ont wikkelen kan, en is verder uitgerust met een apparaat voor draadlooze tele grafie en een voor 'het geven van sig nalen onderzee. De bedoeling is de boot aan den steamer vooruit te zenden bij nevelig weer om dan draadloos de aanwezigheid van ijs en andere gevaren te melden. De motorboot zal echter ook goede diensten kunnen bewijzen om, wanneer in geval van nood de reddingsbooten moeten gestreken worden, deze van het schip weg te slepen enz. Daartoe heeft de motorboot een stalen tros van een .mijl lang aan boord. Behalve de „Alsatia” en de „Calgari” van de Allan Linie, die elk twee van zulke booten krijgen, zal ook de Cu- nard-steamer Aquitania er mee uitge rust worden deze krijgt er vier. Te Harlesden bij Londen heeft naar de N. R. Crt. meldt, een werkman Vrijdagavond zijn vrouw en drie kin deren het oudste,jper jaar en het jongste een paar maanden oud met schoenveters geworgd en daarna zich zelf opgehangen. ^Denzelfden avond heeft te Tonbridge, ook bij Londen, de eigenaar van een wasscherij, een weduwnaar, zijn drie kinderen zes, vijf en drie jaar - en daarna zich zolf doodgeschoten. China. Naar uit Peking gemeld wordt, doet aldaar het gerucht de ronde, dat een der zonen van president Yttan-Sji-Kai zicl\ binnnenkort verloven zal met een dochter van den vice-president, Li- Yuan-Hung. Voor Westersche ooren klinkt het eenigszins vreemd, dat de bruidegom pas negen en de bruid eerst acht jaar oud is. Verlovingen tusschen kinderen komen in het Hemel- sehe Rijk echter meermalen voor en versterken geen familieband. In boven staand geval beteekent de verloving een meerdere versterking der positie van den president. Japan. Het Marine-schandaal. Vijf marineofficieren, waaronder een schout-bij-nacht, zijn door het marine- departément in verzekerde bewaring gesteld in afwachting van de samen stelling van een krijgsraad, in verband met de omkoopings-affaire. In de Tweede Kamer hadden ge durende de debatten over deze aan gelegenheid oproerige tooneelen plaats, wegens de obstructionistische taktiek, door een deel der Kamer toegepast. In den loop van den avond drong een buitenstaanders een zittingzaal der kamercommissies binnen en viel op een der daar vergaderende leden aan, die naar het gasthuis moest worden vervoerd. De indringer werd gearres teerd. De Berlijnsche correspondent van het Hbld. schrijft dd. 15 Februari: Weer is een goede kracht van het koninklijk theater te Berlijn gestorven. Na Nuscha Butze, een paar maanden her, nu Alice von Arnauld. Mejuffrouw von Arnauld werd ge- ruimen tijd geleden in de kliniek van een bekenden Berlijnschen dermato loog behandeld voor een ernstige, hardnekkige huidziekte. De genees heer had haar in den beginne niet veel hoop kunnen geven, doch de be handeling deed de patiënte zoo goed, dat er beterschap geconstateerd kon worden, die misschien leiden zou tot geboorte hunner dochter niet lang overleefd. Sedert werd zijn huishou ding bestuurd door zijn eenige jaren oudere nog ongehuwde zuster Con stance, die zijn dochter Valentine met moederlijke zorg opvoedde. Korten tijd, nadat zij tot lidmaat der kerk was aangenomen, had Va lentine het vaderlijk huis verlaten, om zelve haar onderhoud te verdie nen als helpster in de huishouding of als gezelschapsjuffrouw in burgerlij ke of adellijke families. Zij wilde hu niet langer haar vader bezwaren’. Tante Constance kon den zieke wel alleen verplegen en bovendien voor de huishouding zorgen. Vader en dochter hielden innig van elkaar; het scheiden viel hun zwaar; doch zij brachten dit offer de dringende omstandigheden, dat de oude tante, die beider baarheid wel verdiend had, t der onderkomen had kunnen vinden. Mijnheer Zier was een veelzijdig ontwikkeld man, maar in den laatsten tijd was hij knorrig en stoof hij spoe dig op. Een hartziekte, die hij uit een ernstigen aanval van rheumatiek in de gewrichten had overgehouden, noodzaakte hem op nog jeugdigen leeftijd tot het verlaten van den loop baan, die hij met zooveel voorliefde gekozen had. Naderhand schreef hij met .veel bijval artikelen over oorfpgs- zfcken, maar de daaraan verfiohd<?n groote inspanning kon hij niet ver- De crisis. Ue lioeralen hebben Zondag iViiauen-ZiWeuen, 5ü vergaaerjngeu be- tegid, waarin verschillende mones zijn aangenomen, uie overeenstemmen met uen miioud van het liberale manifest, opmerkelijk is net, dat in deze ver gaderingen pogingen, om een „leve ae ixoning uit te brengen, niet ge doogd werden. Kaar verluidt, zou het den Regee- ringspresident Upland Hammarskjöld, aan wien de opuracht verleend weiU een Ministerie te vormen, gelukt zijn een Kabinet bijeen te brengen, waar van hij heden den Koning de lijst zou voorleggen. Daarop komen voor: Büi- temanusche Zaken: Holle; Oorlog, majoor AkermanMarine, reeder Bos- trom uit Gotenburg; Justitie Hassel roth; Onderwijs 'ligerskjold; Binnen- landsche Zaken bydow; hinanciéii, de bankdirecteur Wallenberg oi lam. Wanneer dit Ministerie tot stand komt, zou het naar gemeld wordt, een zuiver Zakenkabinet zijn. Hammars kjöld zelf is reeds tweemaal Minister geweest; hij was een der vier zaak gelastigden van Zweden in het ver gelijk met Noorwegen en werd daar na gevolmachtigd Minister te Kopen hagen. Bedert 1904 is hij lid van het In ternationale Arbitragehof en was voorzitter van het Scheidsgerecht in zake Casablanca. f 1.25 n 1.50 1.50 1.90 i ons Bureau ’ostkantoren. De luitenant had re gestalte en ingevallen trokken, die vroeger echter knap geweest waren, en waaruit nu nog veel' verstand te lezen was. Op de magere kaken lag een ongewone, roede blos, in de grij ze oogen flikkerde een onrustig vuur dat verried hoe grooten strijd de geest van dezen man nog altijd voerde te- gende zwakheid van het lichaam. Zijn stijve ledematen waren gehuld In een grijze kamerjapon, een huis- mutsje bedekte zijn grijze haren en een deel van zijn hoog kaal voor hoofd. Kussens en dekens dienden om hem te steunen en te verwarmen. Aan het andere einde van het ver trek zat Valentine. Zij droeg oen grijswollen japon met nauwsluitenden hals; hoe eenvoudig déze japon ook was, het deed toch haar gestalte op zijn voordeeligst uitkomen. Zij zat met den rug naar het venster gekeerd en terwijl de Februarizon nu en dan door de wolken brak, scheen die haar lokken met gouden vonkjes te strooien. Valentine zat met fraai gebonden boek in de hand, dat door zijn nieuwheid aanmerkelijk af stak tegen de veelvuldig gebruikte klassieke en wetenschappelijke wer ken, die achter haar in de nabijheid stonden. Amerika. Winter. Terwijl de berichten uit Londen ge wagen van een „vroegen zqmer”, blijft in New-York de winter met bijna ongeëvenaarde felheid heerschen. Zaterdag woedde er boven de stad een geweldige „blizzard”, die niet al leen in deze stad het geheele tramver keer stop zette de sneeuw lag er twee voet hoog maar ook het ge heele spoorwegverkeer in het Noorde lijk deel van den staat New-York ont dragen, en daarom ook had hij deze bezigheitl weder vaarwel moeten zeg gen. Zoo leidde de beklagenswaardi- ge riian een eenzaam, treurig leven. De eenige gast, die hem nu en dan kwam opzoeken, was een achterneef van zijn overleden vrouw, die pas uit Amerika was teruggekomen. Zijn eenige vreugd was echter als zijn dochter kwam, hetzij voor korteren of langoren tijd. Zoo dacht hij ook nu daar zij zeide voor eenige dagen bij hom te komen logeeren. Zij had hem de waarheid niet dur ven bekennen, omdat zij wist dat zijn leven aan een zijden draad hing; en daarom had zij van mevrouw Rech ling acht dagen vrij gekregen zooals zij vertelde. En daarin lag niets onwaarschijn lijks, want mevrouw had haar al en kele malen meer toegestaan eenige dagen bij haar vader te gaan door brengen, wanneer zij zelf met haar zoon op reis was. Mijnheer Zier zat met zijn dochter in de ruime kamer, die als salon, eet- en woonkamer moest dienst doen, en waarvan de net onderhouden meube len toch van veeljarigen dienst ge tuigden. Hij zat daar in een met leer overtrokken leuningstoel, dicht bij de haard, die slechts weinig warmte ver spreidde, ofschoon buiten een snijden de noordoostenwind woedde, die ook zijn weg door de kieren van het ven ster wist te “vinden. De gepensioneerde woonde reeds f-J— mersdorf, - te om zich heen als om het dure leven. Doch van .jaar tot jaar breidde zich dit plaatsje uit, zoodat het ten laat ste een belangrijke voorstad van Ber lijn werd; overal zag men fraaie vil la’s die de laatste jaren verrezen. Het kleine tuinmanshuis, waarvan de luitenant drie kamers in huur had, werd aan beide zijden begrensd door mooie villa’s met prachtige bloemen tuinen, zoodat het kleine huisje met zijn kleinen bloemen- en moestuin en boomgaard, wel wat onbeduidend voor kwam, al maakte ,het lang geen on- vriendelijken indruk. Mijnheer Zier w^as reeds sedert vele jaren weduwnaar; zijn vrouw had de een lange, mage- rweest verstand 10.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1