I o r 41 M Bin.rL©nJ.a,33.d.. ERGiMlH ÖEN GEMKENTERA.\[) Gtemengde Berichten. Stadsnieuws. TTit d.e Pers. Laatste Berichten. Telegrafisch Weerbericht n Officieele Prijscourant - 4 'Ti f JU.Hl f i hïL Tokio, 16 Febr. De Minister van Marine deelde gisteren in de Kamer mede, dat admiraal Fngu en kapitein Sawaaika voor den krijgsraad zouden terechtstaan "wegens de corruptie-zaak. In antwoord op de vraag waarom de Minister-president en de Minister van Marine niet aftraden, verklaarde de Minister-president dat men het resultaat van het onderzoek van den krijgsraad moet afwachten, daar men thans nog niet weet of de corruptie algemeen is, dan wel of men. te doen heeft met een op zichzelf staand geval. ZWITSERLAND. Het Absint-verbod. Eenige jaren geleden is indeZwit sersche republiek, na de heftigen strijd, bij referendum een wet aangeiomen, waarbij het verbouwen van de absint- plant en de verkoop der daaruit ge wonnen alcoholischen dranken verbo- den werd. Het schijnt echter, dat dit verbod weinig geholpen heeft, en veeleer een uitwerking tegengesteld aan de bedoel de heeft gehad. Uit W.-Zwitserland wordt althans bericht, dat sedert de in werkingtre- ding van het verbod het gebruik van absint in de Fransche katons eer toe genomen als verminderd is, en dat men in vele families er een eer in stelt een gast den door den Staatwer- boden drank voor te zetten. „Het ab sint-verbod was", schrijft o. a. een medicus in de „Bund", een prachtige reclame voor den drank, en tegen woordig drinkt menigeen zgn glaasje „groen" of wit", die vroeger absint niet kende". De uitwerking van dezen drank is bovendien tegenwoordig nog te ernstiger, omdat er allerlei voor de gezondheid schadelijke surrogaten worden bijgevoegd. Volgens den Züricher berichtgever van de Köln Ztg. wordt er sedert het verbod op groote schaal smokkelhan del in absint gedreven, wat vooral ook mogelijk is wijl in de Fransche kantons de autoriteiten absoluut geen lust too nen om de wet stipt uit te voeren. VoJ- gens hem zijn het vooral de hoogerc ambtenaren, die door hun laksheid den smokkelhandel in de hand werken. Er wordt thans aangedrongen op de invoering van een Staatsmonopolie voor den absint. Volgens genoemden berichtgever echter met weinig kans op succes. De Witt-herdenking. De financieele medewerking van tal van zijden ondervonden, is van dien aard, dat de verwezenlijking van het voornemen, om te Dordrecht een stand beeld voor de gebroeders De Witt op te richten, als verzekerd mag worden geschouwd. Nederlandsche officieren in Albanië. Tegen de beschouwingen van den correspondent der N. R. Ct. te Kon- stantinopel in zake de Nederlandsche ofijcieren in Albanië, schrijft men aan het blad: „Het Albaneesche reglement stelt de traktementen als volgt vast: „Nederlandsch hoofdofficier, onge acht den rang, 30,000 francs kapitein 16,000 francs luitenant 10,000 francs. Deze traktementen kunnen dus de vergelijking met die der Fransche officieren in Turkschen dienst in dien althans de correspondent omtrent deze traktementen met juistheid Is ingelicht zeer wel doorstaan. Want zijn die opgaven inderd&ad juist, dan volgt daaruit, dat de traktementen van onze officieren in Albanië in den rang van hoofdofficier 16,200 frs. in dien van kapitein 4680 frs. en in dien van luitenant 900 frs. hooger zijn dan die der Fransohe officieren. „Wel is waar moet uit de Alba neesche traktementen het onderhoud f' der paarden bekostigd worden en wordt na het eindigen van het oontract geen dienstpremie genoten, doch daartegen over staat de zeer ruime bepaling van het Albaneesche reglement, dat de gehuwde officieren, die hunne gezin nen niet kunnen medenemen (hiervan toch kan voorshands geen sprake zijn) het volle Nederlandsche traktement in surplus ontvangen. Zoo ontvangt dus de commandant van het gendar meriekorps een traktement van 41,000 frs., hetwelk tegenover het traktement van 35,000 frs. van den Franschen commandant een goed figuur maakt. „De vergoeding voor eerste uit rusting bedraagt voor onze officieren 2000 frs., tegenover 1500 frs. voor de Fransche officieren. Ofschoon onze officieren uit dat bedrag ook de kosten van aanschaffing van paarden moeten bestrijden, dient in het oog gehouden te worden, dat da grijsgroene uniform, behoudens kleine wijzigingen ook in Albanië zal worden gedragen, zoodat in dit opschrift de aanschaffingskosten gering zijn. „Het contract der Nederlandsche officieren is voor den duur van twee jaar bindend, als gevolg van de drin gende noodzakelijkheid, het officiers korps, dienende in een naar zeden en taal onbekend land, eenigermate sta biel te doen zijn. Het Albaneesche reglement voorziet echter wel degelijk m het geval om, bij uitzondering, tus- schentijds ontslag te verkrijgen. „Ten overvloede volgt hier nog eens een opgave van de reeds meermalen gepubliceerde uitkeeringen ineens, in geval van overlijden in dienst of van invaliditeit. Die uitkeeringen zijn voor den hoofdofficier 100,000 frs., voor den kapitein '70,000 frs., en voor den luitenant 50,000 frs. „Dat „alles fè zamen genomen" de voorgestelde financieele voorwaarden voor de dienstneming van onze offi cieren „bepaald onvoldoende" moet worden geacht, is eene gevolgtrekking, die geheel moet worden gelaten voor de verantwoording van wie haar durft maken." Vrouwenkiesrecht. In de Landelijke Meeting voor Vroüwenkiesrecht, Zondag j.I. gehou den te Amsterdam, werd de volgende motie onder stormachtig applaus aan genomen „De Landelijke Meeting, gehouden door de Vereeniging voor Vrouwen kiesrecht op Zondag 15 Februari 1914, in het Paleis voor Volksvlijt te Am sterdam; ontevreden met de in uitzicht ge stelde Grondwetsherziening, waarbij alleen voor de mannen het kiesrecht in de Grondwet zal worden vast- gelegd van oordeel, dat de hedendaagschi vrouwen in haar strijd om het bestaan het kiesbiljet niet langer kunnen mis sen, en dat het Nederlandsche volk niet langer moest verstoken blijven yan de ervaring en het inzicht der vrouwen bij tal van sociale maatregelen, die door Staat en gemeente moeten worden geregeld; stemt ten volle in met het besluit van de Vereeniging voor Vrouwenkies recht tot het houden van een Volks- petitionement om de Regeering met den volkswil in dezen bekend te maken en roept het Nederlandsche volk van alle gezindten en klassen op, van deze meening te doen blijken, door het teekenen van de lijsten, waarop de Regeering zal verzocht worden in de voorstellen tot Grondswetsherziening te brengen: grondwettelijke gelgk- telling van man en vrouw". Naar de „N. R. Ct." verneemt, heeft de poging om voor prof. Lake te Leiden van regeeringswege een finan cieele regeling te bewerken, die hem kon weerhouden het aanbod van een professoraat aan de Harvaid-univer- siteit in Amerika aan te nemen, ge faald. Er is nu weinig twijfel meer mogelijk, of de Leidsche universiteit gaat in prof. Lake een groot verlies lijden. Gepens. schout-bij-nacht G. Doorman, f In den ouderdom van bijn^76jaar is gisternamiddag te Amersfoort over leden de gepens. schout-bij-nacht G. Doorman. Na zijn studiën te hebben volbracht aan de Kon. Militaire Academie te Breda, trad G. Doormam op 1 Sep tember 1866 als adelborst 1ste klasse in '8 rijks zeedienst. Als jong officier nam hij géruimen tijd deel aan de hydrografische opneming van den Oost-Indischen Archipel. Als hoofd officier was hij eerst belast met oplei ding van de zeemilitie en vervolgens als commandant van het Koninklijk Instituut Voor de Marine, met, de op leiding van de zeemilitie en vervol gens als commandant van het Ko ninklijk Instituut voor de Marine, met de opleiding van de adelborsten. Op 1 Mei 1892 werd hij bevorderd tot schout-bij-nacht en belast met het be vel in de maritieme directie Hellevoet- sluis, waar hg zeer bemind was. Op 1 Augustus 1894 verliet hij den zee dienst. (N. R. Crt.) VRIJDAG 13 FEBRUARI 1913. (Slot). Aan de orde: De benoeming van a. een lid der Commissie van Toe zicht op het Lager Onderwijs. De Voorzitter: Mag ik de hoe ren van Veen, Kolijn en Broekhuizen uitnoodigen het bureau van stemop neming te willen vormen voor deze en de volgende benoemingen Uitgebracht worden 13 stemmen waarvan 8 op den heer J. J. M. Her mans, 4 op den heer W. A. Hoyng en 1 op den heer K. Spoelstra, terwijl stembriefje in blauco is' zoodat be noemd is de heer HERMANS. Aan de orde: b. een onderwijzer aa% de School v. g. 1. o. No. 1. Wordt benoemd met algemeene (14) stemmen de heer G. M. DEN HER DER. De Voorzitter: Ik zeg den hee- ren stemopnemers dank voor den ver leenden bijstand. Aan de orde: Het voorstel tot verhuur van grond aan de firma van der Want en Barras Wordt zonder beraadslaging en zon der hoofdelijke stemming aangenomen. Aan de orde: Het voorstel tot herziening der jaar wedde van den directeur der Bank van Leening. Wordt zonder beraadslaging en zon der hoofdelijke stemming aangenomen. Aan de orde: Het voorstel tot herziening der jaarwedde van den concierge van het gymnasium» Wordt zonder beraadslaging en zon der hoofdelijke stemming aangenomen. Aan de orde Het voorstel tot wijziging der ge meente-begrooting voor 1913. Wordt zonder beraadslaging en zon der hoofdelijke stemming aangenomen. Aan de orde: Het voorstel tot toekenning eener gratificatie aan den len keurmeester van vee en vleesch. Wordt zonder beraadslaging en zon der hoofdelijke stemming aangenomen. Aan de orde: Het voorstel tot wijziging der ge meente-begrooting voor 1914. Wordt zonder beraadslaging en zon der hoofdelijke stemming aangenomen. Aan de orde: Het voorstel tot uitbreiding van het Secretarie-personeel. Wordt zonder beraadslaging en zon der hoofdelijke stemming aangenomen. Aan de orde: De interpellatie van den heer Kolijn betreffende de niet-plaatsing van kos teloos in het van Iterson-Ziekenhuis verpleegden op de kiezerslijst. De heer K o 1 ij n M. d VHet mag van algemeene bekendheid heeten, dat B. en W. telken jare bij de vaststel ling der kiezerslijst het standpunt in nemen, dat gratis-verpleging van iemand of van een lid van zijn gezin in het van Iterson-Ziekenhuis valt onder het begrip „onderstand", waar bij zij dan zonder twijfel een beroep doen op art. 4 der Kieswet. Dit artikel bepaalt „Deze wet verstaat onder onder stand elke ondersteunning in geld of andere benoodigdheden tot leniging van nood aan behoeftigen verstrekt. Onder benoodigdheden, genoemd in het voorgaande lid, zijn geneesmidde len niet begrepen.". Het is niet gemakkelijk, zonder de noodige inlichtingen van B. en W. te erlangen, en deze uit te maken welke meer minutieuze overwegingen daarbij gelden. Eerstens heb ik gemeend dat wan neer het woord „onderstand" in dezen zin wordt opgevat door B. en W., dan inderdaad niet geheel wordt vastge houden aan de taalkundige beteeke- nis van dat woord. Ter toelichting wijs ik er op, dat wanneer de Kieswet vraagt kenteeke- nen van welstand die men moet be zitten om op de kiezerslijst geplaatst te mogen worden en zij bepaalt dan uitdrukkelijk, dat gratis verstrekking van geneesmiddelen niet kan be schouwd woiden als te zijn onderstand. Wanneer men de taalkundige betee- kenis van het woord daarnaast legt, dan gevoelt een ieder dat het niet opgaat om, als de behoete aan ver pleging als anderszins zich voor een oogenblik voordoet, dat te brengen onder het begrip „onderstand." Als een arbeider, die een weekloon van f 14 heeft, zelf tijdelijk verpleegd wordt of een lid van zijn gezin tijde lijk moet doen opnemen in een zieken huis, dan kan die man toch niet aan gemerkt worden als iemand die be- ïoeftig is. By de behandeling van art 4 der Kieswet in de Tweede Kamer is door het toenmalig Kamerlid Talma naar ik meen en naar ik zeker weet door de heeren Tydeman en Schaper "een vraag dienaangaande tot de Regeering gericht, naar aanleiding waarvan de toenmalige Minister van Binnenland- sche Zaken Goeman Borgesius ver klaarde, dat van onderstand alleen sprake kan zijn, als iemand doorloo pend onderstand genoot. Ik meen dus, dat B. en W. van Gouda een verkeerd standpunt inne men, als zij, gelijk hier ter stede meer malen is voorgekomen, iemand die zelf of van wien een lid van het ge zin tgdelijk gratis in het ziekenhuis verpleegd is, op grond daarvan het kiesrecht te ontzeggen. Er komt bij dat in onderscheidene gevallen de rechterlijke macht zich in dezen zin heeft uitgelaten, dat derge lijk hulpbetoon niet kan worden aan gemerkt als te zijn onderstand. Ik be hoef den voorzitter van dezen Raad zeker niet te verwijzen naar verschil lende uitspraken yan den Hoogen Raad in geschillen van dezen aard en zeker ook niet naar het Weekblad van het Recht, waarin in den breede zijn omschreven verschillende gevallen van dien aard. Het zou mogelgk na deze korte inleiding noodig zgn alsnog nader op deze zaak terug te komen, doch voor- loopig wensch ik U dank te zeggen M. de V., voor de gelegenheid, die U mij geboden hebt, om deze vraag hier te stellen. De Voorzitter: Naar aanleiding van de door den heer Kolijn met toe stemming der vergadering tot B. en W. gerichte vraag heb ik de eer na mens het college varf B. en W. in herinnering te brengen dat de samen stelling der kiezerslijst één der werk zaamheden is, aan B. en W. opge dragen, ter uitvoering van de Rijks Kieswet, en dat tot de verbetering der kiezerslijst uitsluitend gerechtigd zijn B. en W. en de rechter. Bij de in de Kieswet geregelde pro cedure is de gemeenteraad geheel uit geschakeld. De wetgever heeft deze zaak aan de bemoeiingen onttrokken. Voorts breng ik namens B. en W. in herinnering, dat ingevolge art. 183 der Gemeentewet B. en W. den Raad verantwoording schuldig zgn wegens het dagelijksch bestuur en dat art. 179 dier wet opnoemt wat tot het dage lijksch bestuur behoort. Daartoe be hoort niet de uitvoering van Rijks wetten, waaromtrent B. en W. aan den Raad dus geen verantwoording ver schuldigd zijn. Om deze reden verklaren B. en W. zich niet bereid op de vraag van den heer Kolijn te antwoorden. De heer K o 1 ij n M. de V.U kunt natuurlijk met een beroep op de door genoemde artikelen der Gemeentewet uw standpunt in deze volkomen hand haven. Laat ik hier met alle beschei denheid aan mogen toevoegen, dat mij zulks niet onbekend was. Ik- wijs er op, dat ik niet alleen zoo beleefd maar ook zoo voorzichtig ge weest ben om te vragen, of B. en W. bereid zijn den Raad mededeeling te doen van hunne overwegingen. Waa neer u nu hier verklaart, dat B. en W. daartoe niet bereid zgn, en wan neer daarbij een beroep gedaan wordt op de Gemeentewet, dan is verdere gedachtenwisseling op dit stuk geheel afgesneden. Ik kan dan alleen mijn spijt betui gen, dat B. en W. in deze niet meer tegemoetkomend zijn opgetreden en geen antwoord willen geven op mgn vraag, waaruit anders zeer zeker zou zijn op te maken, welke motieven B. en W. in deze leiden. Ik do#e verder meC alle bescheiden heid opmerken, dat het niet van be lang ontbloot is, dat inzonderheid de kiezers, die zeer zeker een niet onbe langrijk deel in onze samenleving vormen, weten wat syj in dergelijk gewichtig geval hebben aan B. en W., die van overheidswege geroepen zijn om over hen te regeeren. De Voorzitter: Het schgnt dat ik niet duidelijk genoeg geweest ben. De heer Kolijn antwoordt alleen op het tweede gedeelte van hetgeen ik namens het college heb medegedeeld, maar slaat over wat ik in het eerste deel van mgn aniwoord heb gezegd. Ik heb daarin uitdrukkelijk er op gewezen, dat de uitgesproken bedoe ling van den wetgever geweest is, dat de kiezerslijst werd onttrokken aan de bemoeiingen van den gemeenteraad en ook op grond daarvan zijn B.N en W. niet bereid in deze vergadering de gevraagde inlichtingen te geven. De heer K o 1 g nM. de V. Ik vraag het woord. De Voorzitter: Kan de Raad goedvinden, dat do heer Kolgn voor de derde maal het woord voert? Aldus besloten. De heer K o 1 ij n M. de V. Ik heb zeer goed gehoord het eerste ge deelte van hetgeen-TJ hebt aangevoerd, maar ik heb ook gezegd, dat wij vrij wel aan het eind waren. Alleen heb ik er aan toegevoegd, dat het mij speet dat uit het antwoord bleek, dat B. en W. meenen aan de kiezers niets te kunnen mededeelen. De Voorzitter: Ik antwoord nogmaals, dat bij B. en W. voorzit eerbied voor den wetgever. De rechter heeft in deze eventueel te beslissen, niet de gemeenteraad. Het oordeel van den rechter mag niet worden beïnvloed door hetgeen hier zou worden gesproken. Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten. Indisch .Nieuws. Pieuwe Postzegels. Wij lezen in de Deli Crt. van 21 Januari: De post bracht ons.heden stukken gefrankeerd met de nieuwe Neder landsche koloniale zegels. Deze nieuwe zegels zijn vervaar digd om fraude te voorkomen, die met de oude veelvuldig voorkwam in Üost-Indië. De tot heden gebruikte zegels schenen zich bijzonder te lee- nen, zoowel door teekening als kleur om van stempelinkt ontdaan te wor den, zoodat eenzelfde zegel meerma len gebruikt werd. Om die fraude zooveel mogelijk te- g«n te gaan zijn blijkens Confiden- tia biffage stempels ingevoerd, waar mee de inkt op sommige plaateen van den stempelafdruk in den post zegel dringt, terwijl voorts deze nieu we zegels zijn ingevoerd, waarin meer wit voorkomt en waarvan, de kleuren op zoodanige wijze worden aangebracht, dat ze bij poging, om de zegels af te wasschen verdwijnen, of althans zoodanig verbleeken dat opnieuw gebruik niet zonder groot gevaar voor ontdekking kan plaats vinden. Verder zijn kleuren gekozen welke zoowel bij dag als kunstlicht voldoende van elkaar verschillen om -erwarring te voorkomen. In verband met dit laatste zijn ten hoogste acht waarden in elk type ver vaardigd en is er naar gestreefd om zooveel mogelijk ongemengde Zg. moe- derkleuren te kiezen. In het nieuwe boekdruktype zijn de bestaande waarden gehandhaafd, met uitzondering van de 15 cents ze gels die zijn afgeschaft voor N.-I. en de 50 cents die naar het plaatdruk* type zijn overgebracht. Voor het boekdruktype zijn geko zen 10 cents rood, 12centr blauw, 17cents bruin, 20 cents groen, 22% cenits oranje; 25 cents paars, 30 ets. grijszwart en voor het plaatdruktype 50 cents gro:u, f 1 sepia, f 1.50 vio let en f 2.50 karmijn. Op de zegels beneden de waarde van 50 cents is het portret der Ko ningin en profil aangebracht links, rechts een zee met een boot in de verte. Mooi kunnen we de„voorstelling niet noemen. De grootste brug in* Indië. In het Soer. Hbld. werd melding gemaakt van een brug, wel ke gebouwd is door de Nederlandsci- lndische Industrie te Soerabaja. En deze brug, gelegen over de kali Lek- so, nabij Wlingi, noemde het blad de grootste brug van Java. Men maakt er het blad thans op merkzaam op, dat zich in Indië een veel grootere brug bevindt, nl. de brug in den Gajoweg over de Peu- sangan-rivier op de Noordkust van Atjeh. Deze brug heeft toch twee spannin gen, elk van 60 meter lang. Zij werd naar de plannen van den luitenant kolonel der genie van 8teeden in 1905 door generaal van Daalen als gou verneur van Atjeh uit Europa be steld en in de jaren 1906 eu 1907 door wijlen kapitein Heinzenknecht onder zeer moeilijke omstandigheden gebouwd. De Peusangan-rivier kan heftig en zeer plotseling bandjiren en de opvoer van de materieelen langs een onverharden weg diep het binnen land in, bracht groote moeilijkheden met zich mede. Bovendien had kapi tein Heinzenknecht nogal te kampen met herhaalde bezoeken van wilde oli fanten, die uit het oerwoud een kijk- e kwamen nemen naar het voof ïen zoo vreemde gedoe. Op de zwa re voetstappen dezer dieren waren de materialen zeker niet ingericht en het kostte deetijds veel moeite om de dieren van de br^g af te houden. De verduistering te Zundert. Men meldt uit Zundert over deze verduistering aan de Maasb. Een hevige agitatie beerscht thans in onze anders zoo rustige gemeente, door de aanhouding van den heer P. B., kassier van de boerenleenbank alhier, wegens verduistering van een bedrag van circa f 60.000. De aangehoudene, die hier zeer ge zien was en het algemeen vertrouwen genoot, had gelgk thans gebleken is, sinds eenige jaren valsche spaarboekjes en schuldbekentenissen ten laste der Boerenleenbank uitgegeven, ten einde met het daardoor verkregen geld znne groote verliezen te dekken, geleden door mislukte speculaties in Ameri- kaansche effecten, eto. Zgn bedrog is aan het licht gekomen doordat hg zgn meisje, met wfe hg dezer dagen in het huwelijk zou tre- den, de vorige week van zijn QJW»* lijke handelingen op de hoogte y gebracht. Deze waarschuwde, aaar°P den geestelijken adviseur, der boaen leenbank, die zich onmiédelijk in ver binding stelde met den Raad van Beheer der bank, waarna een grondig onderzoek werd ingesteld, met het hierboven vermelde gevolg. De hoofdinspecteur der Centrale leenbank te Eindhoven, dr. Dekkers, bevindt zich ook hier ter plaatse om den omvang der gepleegde verduiste ring nader te onderzoeken. Aan de N. R. Crt. wordt uit Londen geseind Het van Marbella naar Rqtterdam beBtemde Nederlandsche stoomschip Dorothea is op de Chesilküst ten oos ten van Portland (Bill) gestrand en zal waarschijnlijk totaal wrak worden. De opvarenden, zijn gered De Dorothea van de maatschappij Dorothea (P. W. Louwman) te Rotter dam, is in 1903 op de werf van Bonn Mees alhier gebouwd. In den kelderingang van een perceel zan den Jodenbreestraat te Amster dam, is Zaterdagnamiddag een kin- derijjkje gevonden. In verband hier mede is gisterenmorgen eene vrouw aangehouden, die bekende de moeder dattfvan te zgn. (N. R. Crt.) De moord te IJmuiden. Door het O. M. bij de Rechtbank te Haarlem tegen den is bekl. J. B., die te IJmuiden Dina Sant, 16-jarige dochter van een drogist aldaar, 'ten huize barer ouders door twee revol verschoten van het leven beroofde en daarna het wapen op zich zelf richtte en zich ernstig verwonddegeëischt een gevangenisstraf van 7 jaren. Als verdediger van bekl. trad op Mr. Willekes Mac Donald. Sabotage. Naar de N. R. Ct. meldt is gister nacht vermoedelijk sabotage gepleegd aah de Boombrug te Dordrecht. Toen zij geopend was om een boot door te laten, kon de brug niet meer gesloten worden en men vond toen in het kamrad een moer, die van de brug was losgedraaid. Een paar tanden van het kamrad waren gebroken. Ernstige brand. In de grensplaats Bocholt is Zater dag de wattenfabriek van J. Borgers, de grootste wattenfabriek van Duitsch- land, afgebrand. v Te Veenendaal is, zoo meldt het Vaderl., het echtpaar A. J. aange- I houden, hetwelk zich schuldig heeft gemaakt aan oplichterij van de Dia conie der Ned. Herv. gemeente te Ranswoude. I In deze gemeente woonde een man, t eveneens J. genaamd. Deze was over leden. J. ging op naam van den over ledene steeds onderhoud halen te Rans woude. Zgn vronw deed dit ook, zoo dat het mes aan twee kanten sneed. t De Kazernebrand te Haarlem. Omtrent den kazernebrand te Haar lem in de infanteriekazerne deelt de Opr. Haarl. Ct. nog de volgende bij- 'jonderheden mede: ln gesprekken, die we met verschil- lende militairen voörden, werd de mo gelijkheid geopperd, dat de brand met door militairen, doch door bur gers zou zijn gesticht, die van buiten af aan de Nieuwe Gracht-zijde de kazerne zouden zijn binnengekomen en met 4e toestanden in de kazerne goed op de hoogte zijn. En die mo gelijkheid is geenszins uitgesloten, wijk de" toegang aan die zijde per sciiuitje zeer gemakkelijk is. In verband met die mogelijkheid dient te worden medegedeeld, dat in Januari den brigade-commandant en 4® schippers, die in de Nieuwe Gracht met hun schepen liggen, brie ven zijn toegezonden, waarin werd gedreigd met de vernietiging der ka zerne en waarbij den schippers werd aangezegd hun biezen te pakken. Na het ontvangen van die brieven werden de controlemaatregelen nog weer verscherpt. De materieele schade*— er zijn in act geheel drie rustkamers door het viiur aangetast wordt verschillend begroot. Men spreekt van f 9000. aan verbrande goederen. De waterschade is belangrijk. Naar men nog mededeelt wij ataan voor de juistheid niet in want tegenover de pers zijn alle inlichtingen ten strengste verboden zijn in de aabijheid van de ruBtkamer der 4e "ampagnie le> bataljon gevonden: on- fgebrande lucifers en een fleechje ge- 'eerolie. Geweerolie is zeer brandbaar. Velerlei zijn de meeningen die men overal over de brandstichting hoort ^kondigen. De een weet dit de an- ®er - dat doch allen gissen, natuur- Zoo ontvingen wij o.a. ook een F^^feeling, die, indien ze waarheid een ander licht werpt op de j^Qgredenen, die de daders of den dader ©r toe gebracht hebben aan Uri heilloos vóornemen gevolg te jteven. Dit bericht dan behelsde, dat •teor een compagnies-commandant de ken telling gelast was. Deze zou gis teren worden gehouden. En nu moet gebleken zijn, dat zich onder de ver brande voorwerpen juist veel dekens bevinden, zoodat de tolling onmoge lijk is geworden. Wanneer dus dekens verkocht zijn en getracht is door den doel in brand te steken, den diefstal onbewijsbaar te maken, vervalt groo- tendeels het vermoeden, dat de brand is ontstoken met het oogmerk om de kazerne te vernielen. Van andere zijde schrijft men nog aan genoemd blad: Ik heb mij ter plaatse op de hoog te gesteld. De vermoedelijke brandstich ter is wel met groote brutaliteit te werk gegaan. Men heeft namelijk bij den opbouw van het eerst verbrande gedeelte een tweetal steenen muren op de tweede étage bijgeplaatst, beide over de geheele breedte. Vlak boven de muziekzaal in een afgesloten klee- dingkamer is het vuur in den aan vang gestuit; een groot gat in den vloer is hier het hoofdoverblijfsel van het gepleegde kwaad. Om nu het eigenlijke terrein van het vernielde gedeelte te bereiken, moeten wij een 25 meter verder zijn en de beide nieu we muren passeeren. Naar de N. R. Ort. verneemt, is in de nabijheid van de rustkamer, die is uitgebrand, een fleschje gevonden met geweerolie en ook eenige afgebrande lucifers. Snijpartij. Een hevige vechtpartij, waarbij met essen is gestoken, heeft Zondagavond plaats gehad in een bierhuis aan de Anjerstraat te Rotterdam. Het ging een meisje, dat die inrichting be zocht. De twist liep zoo hoog, dat twee broeders, Dnitsche stokers, hun ssen trokken en daarmede hun mededingers te lijf gingen. Die mede dingers waren een Duitsche schippers knecht, die een steek achter het lin keroor kreeg, een andere landgenoot, die messteken ontving in den rech terarm, de linkerzijde en in de rech terzijde van den hals en een derde, die een steek in den hals opliep. Na te zijn verbonden, zijn de ver wonde schippersknechts naar het zie kenhuis gebracht, waar allen ter ver pleging zijn opgenomen. Van geen hunner is de toestand levensgevaarlijk. De twee stokers zijn kort daarop ge arresteerd en naar het politiebureau aan de Nassaukade overgebracht. (N. R. Ct.) GOUDA, 17 Februari 1914. Bij beschikking van den minister van Landbouw, Nijverheid en Handel is aan J. H. van der Torren Jr. te Gouda op zijn verzoek eervol ontslag verleend als lid van de commissie van Toezicht op de Rijkslandbouwwinter- school te Dordrecht, on3er dankbetui ging voor de in deze functie door hem bewezen diensten. Bij, beschikking van den minister van Landbouw, Nijverheid en Handel is aan jhr. mr. W. Th. C. van Doorn te 's Gravenhage op zijn verzoek eer vol ontslag verleend als lid van de pommissie van Toezicht op de Rijks- tuinbouwwinterschool te Naaldwijk, onder dankbetuiging voor de in deze functie door hem bewezen diensten. Met ingang van 1 Mei a.s. is be vorderd tot dirigeerend officier van gezondheid 3e kl.chef van het mi litair hospitaal te Assen, de officier van gezondheid le kl. H' H. Pilger, chef van den geneeskundigen dienst te Gouda. In plaats van dr. Pilger zal als chef van den geneeskundigen dienst alhier optreden de officier van ge zondheid le kl. Dr. J. O. Diehl van bet hospitaal te Bergen op Zoom. Bij Kon. besluit van 14 dezer is aan den opzichter van den Rijks Wa terstaat le klasse, den heer A. Pateer, op diens verzoek, eervol ontslag ver leend met ingang van 1 Mei a.s. jBoskoop. Tot tijdelijk onderwijze res aan de Chr. School in de Nieuw- straat is benoemd Mej. P. D. Goud- kade-Koelmans, alhier. Zevenhuizen. Aan de Rijks Vee- artsengschool te Utrecht is na afge legd examen toegelaten tot den cursus ter opleiding van hoefsmeden tot on derwijzer in practisch hoefbeslag de heer H. Mul Jr. alhier. Krimpen a.d. Lek. Van de werf der firma I. Kriens alhier is met goed gevolg te water gelaten het motorjacht „Repelsteeltje", gebouwd voor reke ning van den heer C. Bogaerdt. Lekkérkerk. Zaterdagavond werd in café „De Groote Boer" alhier, de eerste vergadering gehouden van de Afdeeling Volksonderwijs, waarin zich 67 personen als lid der vereeniging opgaven. Tot bestuursleden zijn ge kozen de heerenW. Wegbolders, J. C. Kersbergen, C. A. van Zoest, D. A. Oskam en I. de Vos. De vergadering besloot aan de ge kozen bestuursleden de verdeeling der functies over te laten. Schoonhoven. De vereeniging Schoonhoven'e Belang heeft besloten tot de instelling van een kaasmarkt op des Woensdags. De markt zal geopend worden na de opening van de spoorlgn Gouda— Schoonhoven. Moercapelle. De naar de Ned. Herv. Gemeente te Ooltgensplaat be roepen predikant, Ds. K. van As al hier, heeft voor dat beroep bedankt. POSTBBIJBW. Postkantoor te Gouda. Lijst van de aan dit kantoor ter post bezorgde brieven en briefkaarten, welke wegens onbekendheid van de geadresseerden gedurende de le helft der maand Feb. niet zijn kunnen worden uitgereikt. Namen der Plaatsen van bestemming. Binnenland. Brieven. R. v. d. Berg, Adam. W. von Dente, Lith. C. D. A. Verkerk, Zeist. Briefkaarten. A. Pol, Adam. Juffr. N. de Boer, Gouda. Buitenland. Brieven. Melle Marcelle, Bruxelles. Nota. Aan de afzenders wordt aan bevolen hun naam en adres op de stukken te vermelden, opdat deze bij onbestelbaarheid aan hen kunnen teruggegeven worden. De Direbteur van het Post en Telegraafkantoor, HERMANS. „get zwaartepunt verlegd. De uitslag der JuiMr verkiezing heeft zegt „De Gelderlander^ otfk tot ongewild gevolg gehad, dat de aan dacht van het land vtoor een belang rijk gedeelte van de Tweede Kamer naar de Eerste Kamer is overgegaan. Het blad ziet in de toekomst het centrum van den parlementairen strijd naar de Eerste Kamer verlegd. Het is in dit verband allerminst van beteekenis ontbloot, dat in de laatste maanden het politiek gehalte van de Eerste Kamer door de intrede van mannen als dr. Kuyper en mr. Regout danig is versterkt. De anti- revolutionnaire partij vindt er haar leider, een man, wiens invloed ook bij de beide andere fracties van de coalitie onmiskenbaar is en ook de politieke beteekenis van den hoewel nog jongen katholieken oud-minister van waterstaat hoeft niet te worden onderschat. Die hernieuwde belangstelling voor onze Eerste Kamer moet nood zakelijk aan haar positie zelve ten goede komen, moet die positie ver sterken. En vooral thans, nu helder als de dag gebleken is, dat de heil- looze Juni-stemming van het vorige jaar er eene was, die de kiezers zelf liefst zoo spoedig mogelijk ongedaan zouden maken, is de Eerste Kamer als rem tegen een al te brutaal voort- dringen op -den weg, dien de meer derheid van ons volk niet op wil, verre van overbodig. Meer wellicht dan in het laatste decennium het geval was, treedt thans haar nut aan het licht. Onze geïllustreerde Weekbladen. Bet leven opent met het portret van Louis Bouwmeester, verder eenige gelaatsuitdrukkingen van den grooten tooneelspeler, de tentoonstelling der Amsterdamsche Pluimveeclub, de ope ning van het Engelsche Parlement, de carnavalspret in Amsterdam, verschil lende bal-masquepakjea, het 100-jarig jubileum van het 3e Regiment Huza ren te 's GravenhageAmsterdam, de winter in 't hooggebergte, caricatuten, romanbijvoegsel enz. enz. MARKTBERICHTEN. Veemarkt Rotterdam. Vette Ossen en Koeien goede aanvoer, prijzen waren voor lste kw. 40, 2e 37 en 3e 32 cent per half kilo. Magere ossen, melkvee en vaar- koeien goed aangevoerd. Vette Kalveren, goede aanvoer, Lste kw. 33Vj, 2e 30, 3e 27 cent per half kilo. Stieren goede aanvoer, lste kw. 35, 2e 31, 3e 26 cent per half kilo. De handel in vet vee en vette Kal veren was gelijk aan voorgaande week, prijzen ongeveer het zelfde. Stieren met redelijke omzet. Op de magere- markt was de handel stug prijzen iets Bij kon. besluit is voor het tijdvak 1 April31 Augs. benoemd aan de Rgks Hoogere Burgerschool te Gouda tot leeraros Mej. P. J. Toorenburg te Goes en tot leeraar de heer A. Speyar te Amsterdam. De Peet op Java. Volgens een regeeringstelegram be treffende pestgevallen op Java heb ben zich de,volgende gevallen van pest voorgedaan van 18 Jan. tot 10 Februari. Malang 345 nieuwe gevallen, 300 dooden; Madioen 60 nieuwe gevallen 51 dooden; Kediri 25 nieuwe geval len, 24 dooden; Soerabaja 16 nieuwe gevallen, 15 dooden; Paree 51 nieu we gevallen, 48 dooden Uit Batavia wordt gemeld, dat de Gouverneur-Q^neraal op 21 dezer zich naar Malang zal begeven tot het bren gen van een bezoek aan de peetstreek De toeetand is verergerd. Koninklijk bezoek. Brussel, 17 Febr. De Etoile Beige meldt, dat de koning en koningin van Denemarken slechts 2 dagen te Brus sel-tullen blgven. Op 21 Mei zal het officieele bezoek aan koningin Wilhel- mina worden gebracht. De Olympische spelen. Berlijn, 17 Feor. De Rijksdag heeft heden de, door de begrootingscommis- geschapte Rijkssubsidie voor de in 1916 te Berlijn te houden Olympische spelen, aan. Leening 2 millioen. De gemeenteraad van Dordrecht heeft heden zonder discussie besloten een geldleening aan te gaan, groot 2 millioen gulden in 47$ rentege- vende obligatiën, aan toonder groot f 1000.De aflossing dezer geld leening is bepaald op 60 jaar. Naar de N. Crt. verneemt, is deze leening overgenomen door de firma Hope Co. te Amsterdam. Koning Albert gevallen. Brussel, 17 Febr. Toen koning Alblrt hedenochtend een wandelrit maakte in de omstreken van Brussel kwam zijn paard te vallen over een steen. De koning stortte daardoor van zijn paard en bezeerde zich ernstig aan den linkerarm. Per auto werd de koning naar het Paleis vervoer, waar door den ge neesheer werd geconstateerd dat de linkerarm gebroken was. De toestand van den koning is overigens gunstig. BURGERLIJKE STAND. GOUDA. GEBOREN15 Febr. Clasina, ouders J. A. Koolmees en C. van der Louw. Sophia Hermina, ouders F. C. Fortuin en A. C. G. den Taat. - Gerharda Hendrika, ouders G. H. Bloe mendal en F. Kuipers, 16. Gijs- berta, ouders P. Borst en C. v. Elteren Qornelis Johannes, ouders C. J. van Straaten en J. L. van der Valk. Jan Leendert, ouders "W. Verschoor en A. Mes. 17. Cornelis Hendrikus, ouders F. J. Boegheim en N. G. Heij. OVERLEDEN 15 Febr. Isaac Bik 88 j. Pieter de Mink 84 j. Sara Bomer 44 j. Christianas A, van de Poll 73 j. i BOSKOOP van 114 Febr. GEBORENTheda Wobina, oaders W. Th. van der Sluis en W. H. Ros bergen. Thomas Cornelis, ouders Th. Kaptein en A. Hoogendoorn Jacobus Petrus, oudere J.O. Vermeu len en J. M. Meijer. JosinaWille- mina, ouders G. Ramp en W. van Donk. Jurianus Anthonins, ouders A. G. Vreeburg en M. M. de Korte. Jacobus Maria, ouders A. Straver en G. M. Stolker. OVERLEDENCornelis Gerardus van den Hoek, 2 m. Francisca Maria Mens, 2 m. Maria Helena Koster, 33 j. Adriana Roodhorst, 39 j. gehuwd met K. Versluis. GEHUWDPetrus Verleum, wo- i nende te Ter Aar en Ggsbertha Ne- derhof alhier. van het Koninklijk Meteriologisch Instituut te DE BILDT. Hoogste barometerstand 777.2 te Horta laagste stand 738.1 te Hapa- randa. Verwachting tot den volgenden dag: Meest matige tijdelijke wellicht krachtige westelijke tot zuidwestelijke wind, zwaarbewólkt tot betrokken, waarschijnlijk regenbuien. Ochtendtemperatuur iets hooger. Koer» van haden ",5/.6 33 Va 81 88'/, 83 31% 63% G5 G4 VAN DEN Effecten handel te Amsterdam 17 FEBR 1914. SUut8ieenineen. Ned. Cert. Werkelijkt Schuld 3 pet. Oo8tenr. Belastingvrije Kronenrente 4 pet. Port. Obl. 3de Serie Amort. Schuld 3 pet. Russische Obl. 1906 6 pet. Id. Obl. (Gr. Russisohe Spw.mij) 1898 4 pet. ld. Obl. (Nicolai Spoor weg) 1867-69 4 pet ld. Obligatie 6e Emis, sie 4 pet. Japan. Obl. 1899 4 pet, Mexico Afl. Binnenland Obl. 5 pet. Brazilië Funding Lee ning 5 pet. d. Obl. 1889 4 pet. Venezulea Dipl. Schuld 1905 3 pet. Bank- en Credlet-Instel ltngen. Fed. Bankaandeelen (ndustr. Ondernemingen American Car Foun dry Comp. C. v. A. Id.Smelting Refining Co. Cert. v. Aand, Anglo American Tele graph Cy. Cert. v. A. U. S. Steel Corp. Cert. v. Gew. Aand. Kol. Crediet Instel 1. en Cultuur Ondernemingen Handelsver. „Amster dam" 3fee.nd. Jav. Cultuur Mij. Aand, Ned. Handel-Mij.C.v.A. Mijnbouw M(jen. Ketahoen" Mijnbouw Mij. Gew. Aand. Redjang Lebong, Mijn bouw Mg. Aand. Great Cobar Aand. Petroleum-Ouderu. Dordsche Petroleum In dustrie Mij. Gew. A. Kon. Ned. Mij. totExpl, v. Petr, Bronn. C.v. A. Shell" The Transp. Trad Cy. C. v. G. A, .Scheepvaart flUen. Ned. Am. Stoomvaart- Mij. Aand. Stoomvaart-Mg. „Zee land" Preferente A Int. Mercantile Marine Cy. afgest. Pref. A. Tabak-Ondernemingen. Bindjey Tabak Mg. A. Diversen. Maxwel Lahd Gpant Cert. v, Aand. Peruvian Corporation Lim. Cert. v. Aand, Spoorwegen. Holl. IJzeren Spoor wegmij. Aand, Mij. t. Expl. v. Staats spoorwegen Aand. Zuid-Italiaan. Spwmij. Serie A-H Obl. 3 pet. W arschau-W eenen Spoorwegmij. Aand. dito dito Act. de Jouiss- Amerika. Atchison Alg. Hypb. Obl. 4 pet, Erie Spoorweg-Mij Gew. Aand. Union Pacific Railroad Cv. Cert. v. gew. A, Wabash Gew. Aand. Premieleenlngen. Amsterdam Aand. 3 pc(i. Hongarge. Tneiss-Re- gqlirungs-Ges. 4 pet. GELDKOERS. Prolongatie 4—47* pCt. Nat. Staatsf. stil, Buitenl. prijsh., Culturen geen omzet, Tabakken lus teloos, Petroleum lager, Amerikanen zwak, Mijnen flauw, Rubbers stil. Vorige Koer». 77"/,, 84% 61%. 100% 83% 79% 31%. 101 74% 57% 62% 68% 24% 66% 239 237 15% 194 16 184'/, 624 194 204 120 3% UI 15% 193 15 620'/, 204 3% 110% 8% 96 96% 99% 99 61 94'/, 30% 94% 94'%. 30% 29% 162% 3'/, 181 3% 1 '4? 147% U, jl-l

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 2