BRONGAS. lllllllllllllllllllllllllllllllllll Moeders van Nederland. Him iitim jiMiiirar CATZ’ Levertraan „1.1. Koninklijke Mróta 't tan Sta Inraf OPGERICHT Keukenmeid, „HALF WATT” C. SMITS, SCHOEISEL POTTELBERG Mh hl bn grijs gebruikt dan het Amerikaansche Haarwater, Lotion Felton. Het geeft de kleur terug en is onschadelijk. LAMPEN SUNUQHT “1 zeep TT Gekocht en Betaald. Zit- en Slaapkamer met Pension. Mej.de Wed. E. Alter 269* Gedempte Gracht 269' Dienstaanbiedingen hebben in de i BRONGAS. Goudsche Courant steeds succes. o. 124( Advertentiën XTie-ui BOOGLAMPEN Buitenlands Maatschappelijk Kapitaal f l.OOO.OOO. Tooneel. MMMcli, FELlLi Valei :o elsz® zx Telefoon 11 Maria fella Jacoba Francois, in den ouderdom van 58 jaren. Wed. C. G. VAN DER POST- Koninklijke Vereniging Wie wil prachtig licht hebben? Jb. KOOIJ Kz., DE ZUID-HOLLANDSCHE Maatschappij van Verzekering’op het Leven, HEERENGRACHT 12 -DEN HAAG. DEN HAAG, geeft de HOOGSTE WAAR DE voor Gedragen Heeren- en Dameskleeding. W'MejdeWed.E.ALTER 269* Ged. Gracht 269* DEN HAAG. MF* Deze advertentiën kosten slechts bij vooruitbeialintg POOL’S TAAHMIOIH'LEA Onzuiverheid Cac^ur wordt UITSLUITEND geleverd in vierkante pussen, waarin een zakje met bovenstaand op- Bchrifl Erech dus deze verpakking en weiger namaak. NIEUWE PHILIPS Echtscheiding. 5 h |p Schoenhandel, Kleiweg 48. Gouda. Fijn Dames- en Heeren Gebroeders CATZ, Groningen-Amst^rdam-Rotterdam. Het beste Taffelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater. dan op dat ze Gouda, 17 Febr. 1914. lage premiën. Vrijgevige voorwaarden. en Zonen, Amsterdam. der Jury. 17 Febr. Bovenzaal ectr -Dr. A. Brinkman Zn., Gouda DRACHEN-QUELLE NATUUR BRONWATER tl. HOl’U nitl^TKH, llucen O. LtrEUKH, (BOUGHT AND PAID FOR). DE HELFT DER SLAVERNIJ van het huiswerk wordt te niet gedaan, zoodra Sunlight het huis binnen treedt. Om vloeren, tegels, muren, houtwerk ene. door en door schoon te maken ie Sunlight het afdoendste en voordeelloste middel. Laat Sunlight Uw huls doen glinsteren en Uw werk verlichten. «14 tekenM. M. BELONJEJr 83, No. 148, Qpuda. geregeld p Per kwartaal Idem franco j Met Getllustre Idem franco p Abonnementei Markt 31bjj Commissarissen: Mr. M. M- SCHIM v./n|. LOEFF, (Pres.), Dr. A. E. TEN OEVER, Mr. A. S. MIEDEMA, Al. M v. EMBDEN, Dr. P. H. J. BERENDS, Mr. J. W. DE KANTER (Secr.) Directeur: Mr. J. W. KONING. W De Maatschappij sluit alle soorteh Levensverzekering tegen lage premiën. Vrijgevige voorwaarden. Voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren te Mchoonhoeen, en W'eilAqoen te Uonaa. ONDERWIJZERES vraagt tegen 1 April Brieven met prijsopgaaf onder No. 2736 bureau van dit Blad. 23 Febr. Scc. Openb. Malth. Voedert nw Vee met de xuivere murwe merk „Ster” en W I en SOlAHOOIfLlKOKHKV turk XL, Uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Hero-Diploma Parijk 1900. Negen Gouden Medailles. Heden ontsliep na een langdurig doch geduldig lijden mijne innig geliefde Zuster Fbawjois. Utrecht, 16 Febr. 1914. Enqej In het Lagerhuis Minister van Fin gisteren op een v eind December in 685,288 persopen doms-pensioenrente land 97.702 en in j het geheel dus 982 wie, dank zij Lloyc I „oud en arm” niet DONDERDAG 19 FEBRUARI 1914 7e Voorstelling in heyAbonnement. IFLESSCHEN WORDEN OP REKENING GESTELD,DOCH BU TERUGGAAF VERGOED 'A LITER a 15 ct. Hij wende zich tot JAC. KOOIJ Kz. puttenboorder te Wieringerwaard, die zich gaarne belast met hetinstal- leeren van Reeds jaren lang is dit werk door ondergeteekende met het grootste succes uitgevoerd. Begroetingen kosteloos. Aanbevelend, WIERINGERWAARD. Tooneelspel in vier bedrijven van GEORGE BROADHURST, uit het Engelsch vertaald door ED. COENRAADS. RegieH. SCHWAB. Aanvang 8 uur. Voor entree der Leden en hunne huisgenooten zie men de Programma’s. Entrée voor Vreemdelingen f 2. per persoon. (Loge, Stalles, Balcon). Niet-Leden, inwoners van Gouda, hebben geen toegang, dan op de Galerij. Entree voor de Galerjj, zoowel voor Leden als Niet-Leden, inwoners van Gouda, 40 cent per persoon. Twee dagen voor iedere Voorstelling, van de Sociëteit uitgaande, zullen daarvoor bij den Buffetchef der Sociëteit en des avonds van de Voorstelling aan het Bureau, entrée-bewijzen verkrijg baar zijn. Bespreking der plaats 10 cent extra. Door huwelijk der tegenwoordige, wordt op een dorp bij Gouda met 1 Mei GEVRAAGD een alleszins be kwame Prot. Godsdienst en van goede ge tuigen voorzien, loon f 200.en veel verval. Brieven lett. A. B. Bureau dezer Courant. Koopt geheele of gedeelten van Inboedels. Is ook naar buiten de stad aan huis te ontbieden. Brieven worden vergoed. Let s. v. p. op NA AHA en ADRES: 1—6 regels f 0.35, voor elke regtl meer 6 cents. Opgaaf uitsluitend aan het Bureau. zijn de bekte en goedkoopste, staan onder voortdurende scheikundige contröle en worden sinds 1894 door Nederlandsche Tandartsen en doctoren aanbevolen. Chemische Fabriek L. POOL A Wereldtentoonstelling GENT 1913. Buiten mededinging, Lid van het bloed veroorzaakt de meeste ziekten. De Laxeerpillen van Apotheker BOOM zuiveren het bloed, verdrijven overtollige gal en slijm en bevorderen den stoelgang. Prijs per doosje 25 en 50 cent. Alleen echt zoo elk doosje voorzien is van de handteekening firma M. A. BOOM. 15 Verkrijgbaar te Gouda bij ANT0N COOPS,'Fa. WOLFF Co., te Rot terdam bij E. VAN SANTEN K0LFF, Korte Hoofdsteeg 3. 17 Febr. Bovenzaal „Schaakbord”, 8*/a u., Kiesvereen. Burgerplicht. 19 Febr. Nieuwe Schouwburg, 8 u., 7e Abonnement»voorstelling. 23 Febr. Sociëteit „Ons Genoegen"! Bal-Masqué. jb. „de Réunie“ 8*/j Vergad. Afd. Goud* N Bond. Prijs per flacon f 1.50. Uitsluitend verkrijgbaar bij: BALT. A. BE JONG Coiffeur. Oosthaven 31. Bel< De Vlaamsche I Het clericale Har werpen geeft, terw i verwijt van Waalse de Vlamingen „mai zijn, die lawijd nu en zóó den indruk w j ontelbaar heir ve -jich de moeite g( naamste weekblade in te kijken om di nieinand anders d slup wiegen, eens te maken.” Het blad geeft h 1 „inkijken” als volg „Heel ’t Vlaamse I teland, wij mogen verleden week dieg I ernstige Vlaamsche I schoolwet vroegen I geen schijnvoldoenii Ziehier een ove I vriende Katholieke Spreken niet f Katholieke Vlamin; Berlaer”, die toe’ ft „Godsdienst, taal b „Onafhankelijke” enkel het nieuws oplossing meldt Lokeren”, die niets in h**t Land van W te hebben. Het „Maeseycker geen deel aan de drukt de redevot Hugo Verriest op Brussel over. Het rNieuwsbla van oordeel dat c onderteekenaren va Nobels aan de Vla alle verdenking si zijn lezers mee d Derde Aankondiging. Bij yonnis der Arrondissements- Rechtbank te Rotterdam van 13 Oc tober 1913 is het huwelijk tusschen MARIUS VAN DEVENTER, fabri kant, wonende te Schiedam en IDA HENRIETTE BACKSTRÖM, zonder beroep, zonder bekende woon- of ver blijfplaats, verklaard ontbonden, door echtscheiding, met alle Wettelijke gevolgen daarvan. De Procureur van Eischer i Mr. H. J/F. HEIJMAN. 6) Met haar welluk lentine haar vader der grootste geiu zieke nog kon doe de dan ook nimmer dit verschaffen, zei keie uren slechts 01 zij zich zelve om h schenken aan d< P, haar gedachten bij waren, en toch hai lang haar vader v H liet zij echter het naar haar vader, 1 sloten had en vroeg „Vermoeit het u n vader? Zal ik ei wachten?” Hij sloeg de ooge de met meer vuur Wrwacht zou hebb' ®*ar verder, als WB vermoeit!” „O, volstrekt ni Verzekerde Valentir lach. „Ik leee mev ken dag meer dan zonder dat het mij Wilt U dat Uwe kinderen opgroeien tot flinke mannen en krachtige vrouwen, let er Eenig adres: SPECIALITEIT IN gebruiken, in V, en Vs flesschen verkrijgbaar bij H.H. Apothekers, Drogisten en Winkeliers in koloniale waren. Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dank voor de vele bewijzen van deelneming ontvangen zoowel bij ziekte als overlijden van onze eenige, innig geliefde Dochter, Kleindochter en Nicht MARIA ROSINA PIETERNELLA. Uit aller naam, P. J. L. VAN DEUTEKOM. R. W. P. VAN DEUTEKOMr- SOHOLTEN. I^roefTleschjeg gr at it verkrijgbaar. Gen. Agent ‘voor Holland: CAT|ALONIÊ te Tilburg. Vertegenwoordiger voor GOUDA en Omsl Agent Amstel-Brouwerij, Keizerstraat Tel.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 3