BRONGAS. POTTELBERG Adverteert in dit Blad. NIElOlNM CATZ’ Levertraan ffllï VAN M Men wordt verzocht op ’t MERK te letten uit het Magazijn van Mn he haren grijs gebruikt dan het Amerikaansche Haarwater, Lotion Felton. Het geeft de kleur terug en is onschadelijk. al Moeders van Nederland. Keukenmeid, a „U. Koninklijke Fakita 1, tam «Laan tams" IIW uuuuii Gekocht en Betaald. Rectus Brandbinscb Apparaten Gedurende Februari OPRUIMING van alle courante ZANDVLOTEN met fbeflaadvermogen 10—12 ton. 8UNU6HT KOKO vh“ HAAR Mej.deWeiE. Alter 269a Gedempte Gracht 269A I>EN HAAG, geeft de HOOGSTE WAAR DE voor Gedragen Heeren- en Dameskleeding. Dienstaanbiedingen hebben in de Brokkenhuis. DE ZUID-HOLLANDSCHE Olïön, Verfwaren, Vernissen, Drogerijen en Aanverwante artikelen. MAITOl'ACTTOEÏÏ m DEKENS. .XTïeia.' VllhOS NolOrrijVilleil II magml eo mde vort I 450.-. Jacobus albertus Maria U Jacoba Fnapis, in den ouderdom van 58 jaren. Wed. C. G. VAN DER POST— BRONGAS. A_«ep__A Lijnzas-dkoeken kènnisg Goudsche Courant ifeedc muice*. Advertentiën. Tooneel. Maatschappelijk Kapitaal f l.OOOOOO.-. Valeis TgTBWUHHniau, ax ram •ODA. lltnnlt Jit llmtll". Maatschappij van Verzekering op het Leven, HEEBENGRACHT 12 - DEN HAAG. Fa. J. v. d. LINDEN Gzn, GOUDA, Turfmarkt 130—13». Gebroeders CATZ, Groningen-Amsterdam-Rotterdam. Wearwell Rijwielen zijl ml, sierlijk eg laag ie prijs. ADR. DE GROOT. Kleiweg 79, GOUDA. pi Telefoon In o. 124C M. RAVENSWAAYZOMEN gorïxchem. LOOPT UW KAM WEG MET UW s A HAAR Het Nederlandse!) Wie wil prachtig licht hebben? J‘. KOOIJ Kz., Maaglijders. POOL’S TANDMIDDELEN Koninklijke Vereenifling Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater. Proefkichjei gratia cerkr(jgbaar. yoM SÉm**1*"4, Vo“ K'MejdeWed.&Aim 269* Ged. Gracht 269* DEN HAAG. FEU1L1 ffO" Dwt adierlfniiêo kosten slechts bij rooroltbelallng: 1-4 86 mannen Eleetr -Dr. A. Brinkman A Glia'to Namens de Rectus compagnie te Copenhagen, P. D. MUYLWIJK. n. N. (BOUGHT AND PAID FOR). - HANDEL IN: Beleefd Aanbevelend. Hij die i Verantwoord wil zijn ten opzichte van huisgenooten en eigendom, is verplicht een of meer aan te schaffen. Gebr. DE RAADT, Westhaven 8. geregeld gebruiken, in l/> en Vs flesschen verkrijgbaar bij H.H. Apothekers, Drogisten en Winkeliers in koloniale waren.' u I Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorrijwiel. AGENT Prijscouranten gratis. IMPORTEURS GEBR. SIEBOL, Amsterdam. z- —HM1 »s»nnl nBKKmMnaMBU Per kwartaal Idem franco p< Met Gelllustree Idem franco pt Abonnementen Markt 31, bij Geboren: Zoon van TERSTOND GEVRAAGD nog in goeden staat zijnde Br. No. A 8073 bureau Haagsche Courant, Den Haag. Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf, twee en een half en een Ned. ons metvermelding van Nom- mer en Prijs, voorzien van nevenstaand Merk, vol gens de Wet gedeponeerd. Zich tot de uitvoering van geeerde orders aan bevelend, J» HUL, voorheen J. BREEBAART Lz.’ voor het .van kostbaar X fijne kant. Prijs per flacon f 1.50. Uitsluitend verkrijgbaar bij: BILT. A. DB JONG Coiffeur. Oosthaven 31. Gouda Schoonhoven Krimpen a.d. IJssel Zegwaart u (G goed doen door S “KOKO” te gaan gebruiken ▼oor bot te laat ia. DEPOTHOUDERS: ANTON COOPS, Wijdstraat 29 A. v. ZESSEN. A. GROENEVELD Lnz. A. OOSTERLING. Heden ontsliep na een langdurig doch geduldig lijden' mijne innig geliefde Zuster Francois. Utrecht, 16 Fëbr. 1914. voegde hij er treuri -tegemoet Valentine, in de salon,” herste tebd, terwijl hij in boekend rondkeek. dig kleeden, want ii kan ik de honneurs toch niet waameme stance, help mij nat mer.” J. C. BIJL en E. S. BRND*ERS. 6) De tegenwoordigl ne s vader bracht h Welke reden mevroi foor haar bezoel zieke mocht die niet mevrouw Rechlin ze die zulk een eigenat zich uit te drukken t goed of kwas r- »uu het niet anders Zij peinsde op een k verwijderen .op de L manier, toen haar 5 voorkwam. I Komt mevrouw I dan vroeger terugge n’ zéker afhalen? De v zen keer van kortei Entree voor de Galerij, zoowel voor Leden als Niet-Leden, inwoners van Gouda, 40 cent per persoon. Twee dagen voor iedere Voorstelling, van de Sociëteit uitgaande, zullen daarvoor bij den Buffetchef der Sociëteit en des avonds van de Voorstelling aan het Bureau, entrée-bewijzen verkrijg baar zyn. Bespreking der plaats 10 cent extra. Tooneelspel in vier bedrijven van GEORGE BROADHURST, uit het Engelsch vertaald door ED. COENRAADS. RegieH. SCHWAB. Aanvang 8 uur. Voor entree der Leden en hunne huisgenooten zie men de Programma’s. Entrée voor Vreemdelingen f 2. per persoon. (Loge, Stalles, Balcon). Niet-Leden, inwoners van Gouda, hebben geen toegang, dan op de Galerij. Hij wende zich tot JAC. KOOIJ Kz. puttenboorder te Wieringerwaard, die zich gaarne belast met hetinstal- leeren van Reeds jaren lang is dit werk door ondergeteekende met het grootste succes uitgevoerd. Begroetingen kosteloos. Aanbevelend, A WIERINGERWAARD Het Maagpoeder van Apotheker BOOM is het beste geneesmiddel voor maagpijn, maagkramp, zuur, hart water en slechte spijsvertering. Prijs per doos 75 Cents. 12 Verkrijgbar te Gouda bij ANTON COOPS, Fa. WOLFF Co., te Rot- terdam bij E. VAN SANTEN KOLFF, Korte Hoofdsteeg 3. zijn de beste en goedkoopste, staan onder voortdurende scheikundige controle en worden sinds 1894 door Nederlandsche Tandartsen en doctoren aanbevolen. Chemische Fabriek L. POOL <k Zonen, Amsterdam. Wereldtentoonstelling GENT 1913. Buiten mededinging, Lid der Jury. DONDERDAG 19 FEBRUARI 1914 7e Voorstelling in het Abonnement. Gei»- Agent voor Holland: CATALONI& Cö Tilburg. Vertegenwoordiger voor GOUDA en OmstrekenAf. Af. BELONJEJr Agent Amstel-Brouwerij, Keizerstraat Tel. 83, No. 148, Gouda. Wilt U dat Uwe kinderen opgroeien tot flinke en krachtige vrouwen, let er dan op dat ze fl komt U halverwege tegemoet, Ij M doet al het werk In de helft I van den tijd en voor de helft der kosten, die U aan groene zeep zou uitgeven. Sunlight maakt, dat Uw goed niet lijdt, Uw handen niet ruw worden en Uw leven geen slavernij is. De volttrektezul verheid van Sunlight maakt haar alleen geschikt wasschen linnen en Door huwelijk der tegenwoordige, wordt op een dosp bij Gouda met 1 Mei GEVRAAGD een alleszins be kwame Prot. Godsdienst en van goede ge tuigen voorzien, loon f 2p0.— en veel verval. Brieven lett. A. B. Bureau dezer Courant. OPGERICHT Voedert uw Vee met de zuivere murwe merk ,8ter" en W C, en HOÏABOOÏKUKOKHK^ merk HL, Uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Kere- lllrdoma Par (it 1000. Neaen Gouden Medaille». Inrichtingen welke HINDER KUNNEN burgemeester ran GOUDA. Gelet op de artt. 6 WET; Brengen ter algeme de Secretarie ter. visie i met bijlagen van de F Zoon, te Gouda, om nitbieiden' harer besta door bijhouw, en ia rallen geplaatst worde ieder van 5 F.K. in aan de Lazaruskade N kend Sectie E No. 242 Dat op Dinsdag des namiddags ten l1/, huis gelegenheid is om gevraagde vergunning dat gedurende drie da op de Secretarie der G uke ingekomen schrit kennis genomen. De aandacht wordt c volgens de bertaande 1 tot beroep gerechtigd j ttótomstig artikel 7 het gemeentebestuur o leden zijn verschenen zwaren mondeling toe Gouda, den 17 Febi Burgemeester en Wei R 1 1 Commissarissen: Mr. M. M. SCHIM v./d. LOEFF, (Pres.), Dr. A. E. T$N OEVER, Mr. A. S. MIEDEMA, A. M v. EMBDEN, Dr. P.H. J. BERENDS, Mr. J. W. DE KANTER (Secr.) Directeur: Mr. J. W. KONING. MF" De Maatschappij sluit alle soorten Levensverzekering tegen lage premiën. Vrijgevige volwaarden. Voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren: €J. ROinMIlEtlEH, Haven te Schoonhoven, en f>. C. L4FKHHH, We st haven te t^ouaa. KOKO DOET HET HAAR GROEIEN. GAAT HET UITVALLEN TEGEN. VERSTERKT DE WORTELS. HELDER ALS KRISTAL. BEVAT GEEN KLEURSTOF. OLIE OF VET. VERFRISSCHEND VOOR DE HOOFDHU D. KOOP HIT VANDAAG VAN UW DROGIST OF COIFFEUR. PRIJS 1 FL 0.75, ft 1.00, tn fl. Z.QQ fUmn. AllMn Vcrterenwoonlur.H ■wrJ^ht n, AtMUrttM. Hr» B. ■■INDMiax, faMk. Koopt geheedéofgedeelten van Inboedels. Is ook naar buiten de stad aan huis te ontbieden. - Brieven worden vergoed. Let s. v. p. op NJL4.Jf en ADRES: F. Lieft Het was gisteren idat de Nestor van de heer F. Lieftinck I afgevaardigde voor Jitaande dubbele kies den. Van af dien tij tinek onafgebroken I weest, zij het niet «elfde district. De persoon van merkwaardige feit b het Vad. daarvan h Altijd is hij op zjj kende bankje dat hij deelt, en de hoogt blozend gelaat en die menig jongere 1 trekken steeds de opi de bezoekers der tr afvragen aan wien s kop toebehoort, als z niet fluisterend zeg tinek 1 Voor lange beschi ziftenden persoon 19 Febr. Nieuwe Schouwburg, 8 u., 7e Abonnementsvoorstelling. 23 Febr. Sociëteit „Ons Genoegen”, Bal-Masqué. 23 Febr. Soc. „de Réunieu 8’/j Openb. Vergad. Afd. Goud* Maith. Bond. Bij de groote aanvraag om kleeding en schoeisel komt nu ook de vraag naar KACHELS, i Stadgenooten, wie helpt ons? Zendt s.v.p. e^a boodschap aan een der Commissieleden en wjj zullen gaarne laten halen, wat U te missen heeft. Tel. n°. 178. De Commissie: W. G0L, Voorz. I. v. DANTZIG, Vice-Voorz. B. D. GR00TEND0R8T, Pen. 1—6 regel» f 0.35, voor elke regel meer 6 cento. Opgaaf uitsluitend aan het Bureau.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 3