Het luchtschip S. I. Bioscoop-Salon „Gouda Vooruit TJit de 3?ere. Gemengde Berichten. STATEN GENERAAL. Stadsnieuws. Rechtszaken. Telegrafisch Weerbericht m. Officieele Prijscourant Ëfrectenhandeltc Amsterdam - uo 7. - Kunst. Onze geïllustreerde Weekbladen. Laatste Berichten. Ad verten tiën. AST A ÏIEL8EN in ®ou laten geven maar te bevelen had hier, buiten den generaal, niemand. De kop koffie werd aangenomen, en daarmede was aan de officieele werk zaamheid van Mehmed-pasja een einde gemaakt. Jubilee F. Lieftinck. Onder de personen, die dei» heer Lieftinck gisteren kwamen gelukwen- schen, was de heer inr. Goeman Bor- gesius. De Ministers zonden een tele- graphischen gelukwensch. Mr. Treub op de vloot. Naar ,,Het Volk" verneemt, is de zer dagen een resolutie van den mi nister van Marine verschenen, waar iu hij bepaalt, dat de eerstdaags ver schijnende nieuwe derde druk van het werk van mr. M. W. F. Treub, ge titeld: „Hoofdstukken uit de geschie denisder Staatshuishoudkunde aan boord van de groote oorlogsschepen en aan enkele diensten zal worden verstrekt en dat hij 500 overdrukken van de drie laatète hoofdstukken van dit bode zal aanschaffen, namelijk „De grondslagen van het Marxisme", „De leer van den klassenstrijd.' en „Veranderingen in de maatschappe lijke klassengroepeering" en deze on der den aparten titel van „Marxisme en klassenstrijd" zal verstrekken om te worden gebruikt bij het onderwijs aan het Koninklijk Instituut voor de Marine en ten einde te worden uitge reikt aan eiken tot officier bevorderd wordenden adelborst of adspirant-ad- ministrateur en aan eiken tot adjunct- machinist bevorderd wordenden adspi rant-machinist. Het Volk voegt aan dit bericht de volgende vriendelijkheden toe: „Het is voor den wetenschappelij- ken naam van den ex-hoogleeraar Treub zeker wel een gevoelige klap, dat zijn hoofdwerk niet te goed wordt geacht om de officieren in te lichten omtrerit de beste wijze, waarop zij den Bond van Minder Marineperso neel kunnen bestrijden- „Intusschen is deze op 's Rijks kos ten, dus ook op kosten van de soci aal-democratische belastingbetalers, te maken anti-socialistische propaga niet minder dan een schandaal, waar over het laatste woord nog niet ge sproken is. Als de Minister van Ma rine denkt, dat wij ons goedschiks laten ringelooren, vergist hij zich. Wij verwachten, dat een ieder, die het onpartijdige karakter van het staatsgezag niet tot een aanfluiting gemaakt wil zien, met ons tegen de ze onduldbare bevordering van de platste partij-doeleinden van rijkswege zal protesteeren". Hofberichten. Omtrent de reis van H. M. de Ko ningin naar Gorinchem ten einde een gedeelte van de Nieuwe Hollandsche waterlinie in oogenschouw te nemen wordt nog het volgende medegedeeld Te Gorinchen werd H. M. opgewacht door den commandant der N. Holl. Waterlinie, generaal-majoor d'Hame- court en den chef van den staf van die linie, den luitenant-kolonel van der Voort Maarschalk. Per auto werd door de versierde straten van Gorinchem gereden naar het Sleeswijksche veer waar met een daarvoor gereedliggende stoomboot de Merwede werd over ge varen.'Vervolgens werden eenige for ten in oogenschouw genomen alsmede bij Woudrichem de aldaar zijnde waaiersluis, dienende tot het stellen van inundatie. Per roeiboot werd over gevaren naar het Muninkenland en een bezoek gebraoht aan het historisch slot Loevestein. Met het Sleeswijksche veer terugge keerd zijnde naar Gorinchem, werd gereden naar Asperen en Heukelum ten einde de verdedigingswerken van het Linge acces en de sluis voor het stellen der inundatiën aldaar in oogen schouw te nemen. Langs den Diefdyk werd de tocht voortgezet naar het Fort bij Everdin gen van welk fort een gedeelte werd bezichtigd. Langs den Zuidelijken Lekdijk werd vervolgens gereden 'naar Culemborg van waar H. M. te 2.66 uur n.m. per extra trein vertrok naar Utrecht alwaar de Koninkl. salonwa gen werd gehaakt aan den sneltrein die te 3.20 uur van Utrecht vertrekt naar 's Gravenhage. Te 4.26 uur was H. M. in de resi dentie terug. Öud-Roosenburch. Naar de N. R. Ct. verneemt, is het buitengoed Oud-Roosenburgh, ge legen naast de Oosterbegraafplaats te Watergraafsmeer, met de daarachter liggende terreinen, waarbij het zgn. R.A.Pf-terrein, totaal 8 bunders groot door de gemeente Amsterdam aange? kocht voor de som van f 100.000 van de Hollandsche Hypotheekbank ge kocht. Deze aankoop staat in verband met de vergrooting van die begraaf plaats. Onderscheidingen De koning van Noorwegen heeft, naar aanleiding van het met dat Rijk door Nederland gesloten handelstrac- taat in de orde van St. Olaf van Noor wegen benoemd: tot grootkruis den heer A. S. Talma, oud-minister van Landbouw, Nijverheid en Handel; tot commandeur le kl. den heer B. H. de Waal, administrateur, chef der Haudelsafdeeling aan het ministerie van Buitenlandsche Zaken, en mr. J. D. van Ketwich Verschuur, thans de consul-generaal te Pretoria; tot rid der le kl. jhr. mr. A. M. Snouck Hurgronje, hoofdcommies aan het de partement van Buitenlandsche Zaken. De Rechterzijde en het Kab^et Cort van der Linden. Het (r.-k.) Centrum schrijft: „Tot overleg met de Regeering toonde de Oppositie zich bereid en de buiten de Kamer zoo ontijdig aange heven non-possumus-politiek bleef er binnen zonder echo. Zijnerzijds gaf ook het Kabinet en met name zijn voorzitter, blijk van 't verlangen naar samenwerking en de formatie der onderwijscommissie met de haar verstrekte bevoegdheid doet de hoop koesteren, dat een bevredi gend resultaat zal zijn te bereiken. Rechts kan men, ten spijt van alle strijdrumoer en openlijke of bedekte verwijten van Links, slechts verlanr gen, dat de voorgenomen grondwets herziening niet op teleurstelling uit. loope. Een behoorlijke regeling van art. 192 is een zaak van algemeen belang. En wat de regeling van het kiesrecht betreft, bij de meeningsverschlllen, welke hieromtrent ook ter Rechterzij de gevonden worden, ware het zeker geen ongeluk, indien deze quaestie nu maar eens tot een oplossing werd gebracht. Een compromis tusschen Links en Rechts zal daartoe altijd noodig zijn. En de heer Cort van der Linden man van ervaring en beleid, die aan beide zijden der Kamers prestige heeft zal daarin wellicht kunnen slagen. Terwijl zeker is, dat de kiesrecht regeling, zooals die thans bestaat, de Rechterzijde noch voldoet, noch vol doen kan, zoodat op haar bestendi ging onzerzijds waarlijk geen prijs behoeft te worden gesteld. Over de groote rede van den Pre mier in de Eerste Kamer zegt het Katholieke blad „Het is buiten kijf, dat Minister Cort van der Linden door de weder om voortreffelijke, heldere kernachtige rede, waarmee hij gisteren de spre kers bij het algemeen debat heeft be antwoord, zijn positie nog aanmerke lijk versterkt heeft. Ook de Eerste Kamer heeft hem thans leeren kennen als een man, die blijkbaar oprecht, eerlijk, rustig en zonder politieke hartstochtelijkheid streeft naar het geen hij in 's lands belang acht." Bygeloof. De Tijd meldtIn de wereld, waarin men 'van dwaasheid niet meer weet wat men doen moet, bestaat tegen woordig de mode onder oude en jonge dames en ook onder heeren, om/bij zich te dragen een paar miniatuuwjes van vrouwenonderkleedingstukkenf Ze zitten in een 'taschje en wordyi ge dragen in den zak of tussejren de kleederen. De dingen doen>0r dienst als amulette, fetische ofrt^ïïsman, als hoedanig sommige lucht vliegers een poppetje by zich hebben. De voorwerpen worden geacht den drager of draagster tegen ongelukken te beschermen en zouden dus bg veel vuldig gebruik een gunstige uitwer king kunnen hebben op de premies by ongelukken-verzekering. Aan het benul dergenen, die ze dragen, kun nen ze niets meer bedërven, daar dat toch al totaal moet zyn afgesleten. Te Haarlem is een oud heer binnen veertien dagen door afzetters een som van f 1400 afhandig gemaakt. Eerst eischten zij f 200, toen f 300 en zoo ging het door. Ten slotte heeft de man de zaak in handen gegeven van politie. Men meldt aan de N. Crt. uit Nij megen. Woensdagavond is, bij aankomst van een goederentrein uit de richting 's-Hertogenbosch, de remmer N. van een der wagons gevallen met het nood lottig gevolg, aat hem beide onder- beenen werden afgereden. Nadat hem door dr. Slotboom de eerste medische hulp was verleend, is hg naar het St. Canisus-ziekenhuis vervoerd. Mes en pistool. In de grootste opgewondenheid stormde Dinsdagavond zekere J. d. V. het politiebureau te Venlo binnen, met de revolver in de hand. Hn had zoo verklaarde hy iemand doodgescho ten. De politie er natuurlyk op uit naar de Jodenstraat, waar het toonee der vermoede moordpartij was afge speeld. Onderwijl ving de ondervraging aan, en vernam de politie, dat d. V., die dienzelfden dag ^gehuwd is en met zyn vrouw te 8 uur 's avonds naar zijn woning gaande, onderweg J. H. Z. ontmoette, het hoofd der familie Zmet wien de V. sinds een drietal maanden ruzie had. Een woordenwisseling had tenge volge, dat d. V. op vader Z. een vier tal schoten loste, zoodat hij meende dezen gedood te hebben. Toen de po litie in de Jodenstraat kwam, ontmoet' te zij daar twee personen, in hun midden ondersteunende den, dien eigen morgen pas gehuwden Kn., die hevig bloedde uit een sneewonde van 2 d.M. lengte van de lip tot den hals Het was den K., die getracht had den zoon van den geschotene Z. te scheiden van den bruiloftzanger-har- monieaspeler V., die door Th. gemo lesteerd werd en blijkbaar geen zin had om ruzie te maken. Nu verschijnt een nieuw personage op de planken in dit ingewikkelde treurspel. De jongste zoon J. N. van den geschotene Z. bevond zich reeds te bed en hoorde de herrie op straat. Hij sprong bet bed uit, greep een groot broodmes, liep op zijn bloote voeten de straat op, en wierp zich op K. met het reeds vermelde gevolg. Daarna ging maar hij weer te bed. Ziedaar de feiten. Voeg hierby de smartkreten van de beide jonge echtgenooten, de eene omdat haar man gestoken was, de andere omdat haar echtvriend ge schoten had, de smart en de woeda der betrokken familieleden, het nieuws gierige publiek en men begrijpt, hoe het er niet alleen in de Jodenstraat, maar ook op de Markt, voor het poli tiebureau tot laat in den nacht uitzag. J. de V. werd door de politie in arrest gehouden. Hij is gepasporteerd O.-l. militair en liep reeds een aantal maanden met een geladen re volver op zak, met het oog op zijn vijandschap met de familie Z. De schietwonden van Z. blijken niet van ernstigen aard te zijn, zoodat hij zich naar huis begeven kon, waar hij door dokter Receveur verbonden werd. De getroffene Kn., die eerst naar het politiebureau geleid werd en daar met behulp van een apothekersbe diende voorloopig werd verbonden, ging naar het Gasthuis, waar hij werd opgenomen.' De wondde, alhoewel zeer ernstig, is niet levensgevaarlijk. De politie begaf zich naar de wo ning van den dader J. N. Z. en ar resteerde dezen te bed. Beide daders zijn ter beschikking der justitie gesteld. (N. Venl, Ct.) Inbraken in Zuid-Limburg. Gisternacht is, naar het Hld. meldt, ingebroken in het kantoor der Melk inrichting buiten de Tongersche Poort te Maastricht. De dief of dieven hebben den lessenaar opengebroken en de daarin aanwezige postzegels meegeno men. Geld was er niet. Ook eenige in het kantoor hangende jassen zijn ver dwenen. Herhaaldelijk hebben de laatste da gen in de omliggende dorpen kleine inbraken plaats zoo Dinsdagnacht op den Meersenerweg en Maandagnacht in de kerk te St. Pieter. Vervalsching in den wisselhandel. Onlangs is naar het Hbld. meidtin een der Noordelyke Provincies van ons land weder een vervalsching in den wisselhandel gebleken. Bij de Neaerlandsche Bank Werd een promesse gedisconteerd voorzien van twee avalteekeningen. Een daar van bleek echter Valsch te zijn, het geen terstond aan het licht kwam, toen de persoon, wiens handteekening ver- valscht was, van de Bank de bekende kennisgeving toegezojiden kreeg, dat papier met zyn naam als avalist bij haar in portefeuille was opgenomen. Onmiddellijk toch ontkende hij iets geteekend te hebben, hetgoen leidde tot de ontdekking van de gepleegde vervalsching en van den dader, die dezer dagen veroordeeld is tot een maand gevangenisstraf. Het Spoorwegongeluk by Hooghalen. Omtrent de oorzaak van het onge luk geeft de Tel. weer een nieuwe lezing. "We laten die hieronder vol gen. Het ongeluk moet zyn oorzaak vin den in den ouden wissel voor de brug over het Oranjekanaal. Het voorste deel van den Groning- schen tréin is goed over dien wissel die met een Clausslot gesloten was heengegaan. Daarna is door „ver moeidheid" van het ijzer de wissel opengereden, waardoor de wisselstang bezweken is en in vier stukken brak. De derde wagen van achteren, waarin veschillende personen den dood vonden, liep, doordat de wissel open- gereden was, op het zijspoor, doch daar de wissel zich weer sloot, liepen de twee volgende wagens, dat waren de laatste wagens, recht door op het goede spoor. Het gevolg was dat de op het zy- spoor geloopen wagen, door het trek ken en het stooten van de twee ach terste wagens, ten slotte omviel met het bekende treurige gevolg. De brand in de Kazerne. Haarl. Dagbl schrijft: Er is in zake het onderzoek over den brand in de kazerne al zooveel geschied, dat men zich bijna niet kan voorstellen, dat er nog geen 4 dagen verloopen zijn. Eerst werd de pers aan den kant gezet. Ze is er wel is waar aan ge wend, dat wanneer er iets bijzonders gebeurt, allereerst de poort vóórhaar dicht gaal, maar daarom begrijpt ze de motieven nog niet goed. Was het, vragen we in gemoede, niet beter de hulp van den pers !n te roepen ten aanzien van wat wel en wat niet moet worden gepubliceerd, dan haar ver tegenwoordigers buiten te sluiten en hen zoodoende in gevaar te brengen dingen mee te deelen, die misschien het onderzoek belemmeren, om de eenvoudige reden, dat zij dat natuurlijk niet kunnen beoordeelen Maar enfin, men koos niet het ge- meenschappelijken overleg, maar joeg de pers, die een bondgenoot had kun nen zijn, weg. Die stond dus aan den kant. Daar kreeg zij tot haar verbazing, gauw gezelschap, want de politie, de recherche, die (zou men zoo zeggen) er 't naast aan toe is om een geval van herhaalde brandstichting te onder zoeken, werd eveneens de poort uit gestuurd, waarschijnlijk alleen wat hof felijker dan wij. Pers en politie stonden dus nu sa men aan den kant. Keken toe en wachtten af. Sedert Dinsdag hebben zij daar nu gezelschap gekregen van niemand min der dan de militaire commissie van onderzoek zelf, die, o zeer stellig op de allerbeleefdste wijze, aan den kant is gezet door of voor (de keus van het voorzetsel is moeilijk) de maré- chaussée. Met ons drieën wachten we dus op de dingen die komen zullen. Van de marechaussée willen wij geen enkel onvriendelijk woord zeg gen. Ze is een wapen, dat op het platteland voortreffelijke diensten be wijst en in een moelijke omgeving vaak goede nasporingen doet. Of ze evenwel beter dan de militaire com missie, beter dan de recherche, beter dan deze twee samen in een omge ving die haar vreemd is een moeilijk vraagstuk zal kunnen oplossen, wagen wij te betwyfelen. Gisterennacht werd de aandacht van een politieagent door zijn hond ge vestigd in de Gouvernestraat te Rot terdam op twee personen, die een hofje invluchten. Hij waarschuwde den beambte van den nachtveiligheidsdienst en beiden gingen op zoek. In het hofje komende wilde een persoon de vlucht nemen, doch werd door den waker ge- repen. De tweede was verdwenen. )e hond liep nu een huis binnen, ging naar boven en bleef op de tweede étage met zyn pooten tegen de deur van een privaat staan. Daar had die persoon zich ook werkelijk verscholen en werd nu mede ingerekend. By onderzoek bleek dat die twee personen, P. A. S. en H. A. D. ge naamd, 18 en 19 jaar oud, te voren hadden ingebroken in de aan de Gou vernestraat gelegen caramelfabriek. Zij hadden daar met breekijzers de kap van de brandkast weten af te lichten en daarin f 16 gevonden. Ver der hadden zij zich meester gemaakt van doozen en tabletten en andere chocolade-artikelen. Het bleken nieuwe leden van het inbrekersgilde te zijn. De burgemeester van Doornspijk. Het hof te Arnhem sprak den oud burgemeester Doornspijk N. S. S., vrij van de hem ten laste gelegde valsch- heid in geschrifte, met vernietiging van het vonnis der Zwolsche Recht bank. Raadsleden-uitbrekers. Maandagavond waren velen op Schiermonnikoog getuige van het on gewone schouwspel, een viertal Raads- eden de Raadszaal te zien verlaten door het raam. De burgemeester was naar huis gegaan en had ingedachte de deur van het gemeentehuis geslo ten. (Leeuw. Ct.) Ta Amsterdam hebben justitie eo politie, vergezeld van den scheikundig van Ledden Hulsebosch, een inval gedaan in perceel Singel 77, waarin een „deskundige" gevestigd is. Een aantal voorwerpen werd in beslag g». nomen. Een aanhouding had niet plaats. Storm. Een telegram uit New-York meldt: Het stoomschip Nieuw-Amsterdam van de Holland-Amerikalijn is hier drie dagen te laat aangekomen. On derweg had het te kampen mef onge kend stormweer. Twee reddingbooten zijn weggeslagen en vijf vernield. Vier passagiers en drie leden van de be manning zijn gewond. Keuring van voedingsmiddelen noodig üit het verslag der. Gezondheids commissie te Kampen blijkt dat aldaar van 28 monsters karnemelk slechts 3 onvervalscht waren, terwijl 3 monsters 119, 120 en 122 pCt. toegevoegd water bevatten! Van de onderzochte voe dingsmiddelen, als uitgewogen cacao, gruttenmeel, enz. enz., bleek wan neer men de monsters reuzel en rnnd- vet niet mederekent niet minder dan 80 pCt. der monsters ondeugdelijk van samenstelling. De Commissie besloot met het oog op deze schrikbarend ongunstige cijfers zich tot den gemeenteraad te wanden met het verzoek tot het instellen van een gemeentelijken keuringsdienst. (Hbld.) De Enkhuizer Weeshuisquaestie. In een der vorige Raadszitting* van Enkhuizen werd naar het Hbld. meldt, met een kleine meerderheid aangenomen, dat voortaan het Gere formeerde Weeshuis onder kerkelijk beheer zou gesteld worden. In de op 18 dezer gehouden Gemeenteraadsver gadering deelde de voorzitter mede, dat Ged. Staten dit artikel in het reglement niet hebben goedgekeurd alle band met het gemeentebestuur mag niet worden verbroken en boven dien wijst het verleden dezer stichting niet op een kerkelijk beheer. Tot het tot stand komen eener minnelijke schikking verklaart het college van G. S. zich bereid. Hierop stelde de heer G. P. de Vos voor„Het college van regenten worde door den Raad benoemd uit een voordracht, door regenten op te maken" en „jaarlijks zal rekening en verantwoording aan den Raad worden gedaan". Volgens den voorz. mocht een dernufiyk artikel allerminst een minnelijke schikking heeten, daar dan toch alle gezag zon komen aan de regenten. In een vol gende vergadering zal het echter met iet regiement in behandeling komen. EERSTE KAMER. Vergadering van 19 Febr. (Vervolg.) üe algemeeue beschouwingen over de Staats begrooting worden voortge zet. De Minister van Landbouw sloot zich, ter bestrijding van de redevoe ring van den heer Regout aan bij hetgeen de tijdelijke voorzitter van den Ministerraad in het midden heeft gebracht. De Minister verwees naar zijn bekend standpunt met betrekking tot art. 369 der Invaliditeitswet en behandelde het aandeel van de Rijks verzekeringsbank in deze, en de mis bruiken met de verklaringen. De Minister wees op de onmoge lijkheid om de wetgeving-Talma te handhaven en spr. deelde mede, dat hem na een onderhoud met de ver tegenwoordigers der medici is geble ken, dat hij op medewerking van hen kan rekenen. De minister wees er op dat alleen de Radenwetten worden ingetrokken. De heer van der Lande en Regout repliceerden. De laatste wraakte ten zeerste de intrekking van de wetge ving Talma, en betreurde de opne ming van minister Treub in dit Ka binet. De heer Reeckers, r.k., repli ceerde en wees erop, dat de conceo- tratie-candidaten zich niet hebben ge voegd naar den volkswil, doch zich hebben onderworpen aan de S.D.A. P. door haar vragen te beantwoorden. Wat het kiesrecht aangaat, er is een groot verschil tusschen algemeen en finaal kiesrecht. Onder de katho- j ken ie voor het kiesrecht niet veel enthousiasme. De heer Polak, s.-d., constateer de dat tegen algemeen kiesrecht geen principieel verzet is geuit in deze kamer. De financiën zullen, naar spr. roeent, niet beter worden zonder bezui niging op de militaire uitgaven. De Minister van Binnenlaöd- Bche Zaken beantwoordde den beef Regout dat spr. en de minister van landbouw geheel hetzelfde standpunt innemen ten aanzien van den over gangsmaatregel van art. 369. Dat de arbeiders er onder de wet-Talma be ter aan toe waren, slaat op de In- vaüditeitsrente en daar gaat het hier niet om. De Regeering is voor continuïteit der wwgeving, maar een wet mag in getrokken worden wanneer ze als onderwerp is gebezigd in den verkie zingsstrijd. Wat aangaan de kosten, behalve de 10 millioen die het amen- dement-Duijs zullen vorderen, was er toch geen geld voor de Invalidi teitswet. Daarna kwamen eenige kleinere wetsontwerpen aan de orde. Bij hoofdstuk II der Staatsbegroo- ting bepleitte de heer van Kol, s. d., de invoering van een Kort Verslag zooals het bij de Tweede Kamer be staat. De Minister van Financiën zeg de overweging toe. De vergadering Werd verdaagd tot Vrijdagochtend 11 uur. GOUDA, 20 Februari 1914. Vanwege het Gemeentebestuur te VGravenhage werd gisteren aanbe steed het houwen van een bewaar school aan de Ammunitiehaven en in verband daarmede het afbreken van 17 huizen en 2 schuren en het doen van met een en ander in verband staande werken aldaarminste in schrijver J. H. de Wilde alhier, voor f 62.443, met 5 pCt. verhooging, indien eventueel© stormschade voor rekening van den aannemer komt. De drukkerij-staking by de firma M. A. Cats. Naar wij vernemen is in den stand der staking op de drukkerij der firma M. A. Cats geen verandering gekomen. Door de typografen wordt voor de drukkerij gepost. De heer Cats moet, naar ons wordt medegedeeld, van meening zijn, dat zijn bedryf niet behoort te vallen on der de bepalingen, zooals die zijn ver vat in het collectief Landelijk contract gesloten tusschen den Ned. Bond van Boekdrukkerijen en de vier typografen otg»nisaties, daar zijn bedrijf niet kan worden beschouwd als eei^ gewone boekdrukkerij. Gouda, 13 Februari 1914. Ten einde gevolg te geven aan de in Uwe vergadering van 17 October 1913 tot ons gerichte uitnoodiging om overeenkomstig het door de Bonw- Vereeniging „Het Volksbelang" alhier gedane verzoek Uw Raad in de ge legenheid te stellen volgens de wette lijke bepalingen een besluit tot toe kenning van een voorschot van f 138.000.te nemen ten behoeve van den bouw van arbeiderswoningen op een terrein bij de coupure van de Nieuwe Gouwe, verzochten wij de ge noemde Vereeniging ons definitieve plannen voor den bouw dier arbeiders woningen met begrooting van kosten te doen toekomen. Aan dit verzoek werd door haar voldaan brj een adres aan Uw Raad, dat in Uwe vergade ring van 19 December 1913 in onze handen werd gesteld ter fine van praeadvies. Daarna stelden wij de zaak 'in handen van de Gezondheidscom missie alhier, welke Commissie bij hierbij overgelegd schrijven yan 20 Januari j.l., No. 60 B, aan ons advies uitbracht. De verschillende bezwaren in dat advies tegen het plan te berde gebracht, gaven ons aanleiding de Vereeniging daarvan te doen kennis nemen, opdat zij zoo noodig haar plan in overeenstemming daarmee zou kun nen wijzigen. Als gevolg hiervan ont vingen wy van de Vereeniging een schnjven dd. 30 Januari j.l., waaruit U zal blijken, dat op sommige punten zen de bezwaren der Gezondheids commissie is tegemoetgekomen. Thans meenen wij de zaak voor Uw Raad voldoende te hebben voorbereid. Zooals fiij zich herinneren zal, is het plan, waarvoor de Vereeniging nu iteun van de gemeente vraagt het zelfde, alleen op minder uitgebreide schaal ontworpen, als waarmede de Vereeniging zich bij haar adres dd. 13 Maart 1913 tot Uw Raad wendde en Waarop betrekking had ons praeadvies van 17 Mei d.a.v. No. 47/563. Wij achten het daarom overbodig verder lang stil te staan by de motiveering i van ons voorstel en onder verwijzing naar bovengenoemd praeadvies mee nen wij te kunnen volstaan met de opmerking, dat het plan, zooals het daar ligt onze volle instemming weg draagt. De voorwaarden, die wy Uw Raad hieronder voorstellen by het vsdeenen van het voorschot op te kggen zyn in hoofdzaak dezelfde als *9 ook toen in overweging gaven. Op grond van het bovenstaande hebben wij de eer Uw Raad voor te •tellen te nemen het volgende be sluit: De Raad der Gemeente Gouda Gezien de adressen der Vereeniging „Het Volksbelang" te Gouda, bij K. B. van 4 Januari 1913 No. 14 toegelaten om in den zin der Woningwet werk zaam te zijn uitsluitend in het belang der volkshuisvesting, dd. 21 September 1913 en dd. 1 December d. a. v. met daarbij behoorende raming van kosten en twee teekeningen Gelet op hun besluit dd. 17 October 1913 No. 1080; Gelet voorts op het advies der Gezondheidscommissie te Gouda, dd. 20 Januari 1914, No. 60 B. en het naar aanleiding daarvan aan Burgemeester en Wethouders gerichte schrijven van bovengenoemde Vereeniging dd. 30 Januari d.a.v.; Gelet op de voordracht van Burge meester en Wethouders dd. 13 Fe bruari 1914 No. 18/66; Gelet eindelijk op 7 en 8 der Woningwet en 6 en 6 van het Koninklijk Besluit van 28 Juli 1902 S. 160, zooals dat besluit bij latere besluiten is gewijzigd Besluit I. aan de Vereeniging „Het volks belang" gevestigd te Gouda een voor schot ten bedrage van ten hoogste f 138000.te verleenen ter tegemoet koming in de door haar te maken kosten voor het stichten van 69 arbei derswoningen op een terrein, gelegen in de gemeente Gouda tusschen de coupure in de Nieuwe Gouwe en den Winterdijk, volgens een brj het adres overgelegd plan en zulks onder voor waarden. H. Burgemeester en Wethouders van Gouda te machtigen om aan de Koningin voor de gemeente een voor schot als bedoeld sub. I aan te vragen. De Raad voornoemd, Secretaris. Voorzitter. Aan den Raad der Gemeente Gouda. Gouda, 18 Februari 1914. Ingevolge het bepaalde in artikel 149 der Gemeentewet hebben* wij de eer Uwen Raad, ter voorziening in de door het aan den heer W. Kromhout verleende eervol ontslag met ingang van 1 Mei e. k. ontstane vacature, voor eene benoeming tot bezoldigd ambte naar van den burgerlijken stand aan te bevelen 1. den heer J. VAN EIJK, 2. L. BOER, beiden 2en Commies ter Secretarie dezer gemeente. Aan den Raad der Gemeente Gouda. Boskoop. Bij K. B. is met ingang van den datum, waarop hy zijn be trekking zal aanvaarden, tot 1 April 1915, benoemd tot amanuensis-con cierge aan de Rijkstuinbouwwinter- school alhier H. Abcouwen te Wage- ningën. Waddinxveen. Door den Com missaris der Koningin in deze pro vincie is tot Lid van het college van zetters voor 's Rijks Direote Belastin gen benoemd in plaats van wijlen den heer C. Ondijk, den heer M. Heijkoop alhier. Capelle a\d IJscl. Bij Kon. be sluit van 5 Febr., zijn de jaarwedden van de. wethouders dezer gemeente van f 35.op f 70.gebracht. Overtreding Loterijwet. Dinsdag werden door den plaats- vervangenden kantonrechter te 's Her togenbosch, mr. J. Van der Grinten, 9 overtredingen der Loterijwet be handeld, waarvan zes tegen den hoofd agent Corn. H. K. en agenten van Tijdgeestloten. Verder agenten van Witte Kruis, Fortuna- en Prinses Juliana-loten. De beklaagden waren Lamb. M. van O., Ant. H. L., Henr. L. en Th. van H.de laatste omdat hij een bordje in zyn winkelraam had uitgestald met een reclameplaat voor de Tijdgeestloten. Een getuige a charge en tien getuigen a décharge werden gehoord. Voor de beklaagden van de Tijdgeestloten trad als gemachtigde op mr. W. A. van Traa uit-Rotterdam, terwijl een adjunct-inspecteur van het hoofdkantoor der Prinses Juliana-loten voor den vertegenwoordiger dezer N. V. de belangen bepleitte. Het O. M., waargenomen door mr. van der Kun, eischte tegen elk der beklaagden een geldboete van f 10, subs, vijf dagen hechtenis en tegen den hoofdagent der Tijdgeestloten wegens het op groote schaal en döor middel van sub-agenten verkoopen van loten een geldboete van f 50, subs, tien dagen hechtenis. Mr. van Traa pleitte, dat we hier met eep leening te doen hebben en concludeerde tot ontslag van rechts vervolging. Uitspraak 4 Maart a.s. van het Koninklijk Meteriologisch Instituut te DE BILDT. Hoogste barometerstand 761.8 te Horta laagste stand 741.9 te Malin- head. Verwaohting tot den volgenden dag Toenemende tot matige of krachtige zuidelijke tot westelijke wind, zwaar bewolkt tot betrokken, met kans op regen, later opklarend, zelfde tempe ratuur. 101'/, 737. 61';8 61'/.. 67 v, 68'/, 24'/, 24Vi. 66'/, 66 238 I <**KI 16'; 239 16 VAN DEN 19 FEBR 1914. .Stautsleeningen- Jjjj» Ned. Cert. Werkelijke Schuld 3 pet. 773/4 77% Oo8tenr. Belastingvrije Kronenrente 4 pet. 34 83'/? Port. Obl. 3de Serie Amqrt. Schuld 3 pet. 613/16 Russische Obl. 1906 5 pet. 1009/, ld. Obl. (Gr. Russische Spw.mrj) 1898 4 pet. 87 865/« ld. Obl. (Nicolai Spoor weg) 1867-69 4 pet 887i ld. Obligatie 6e Emis. sie 4 pet. 831 Vis Japan,. Obl. 1899 4 pet. 79 '/a Mexico Afl. Binnenland Obl. 5 pet. 315/, Brazilië Funding Lee ning 6 pet. 101 d. Obl. 1889 4 pet. 74 Venezulea Dipl. Schuld 1905 B pet. 57 V4 Bank- en Crediet-Instel- Hogen. Fed. Bankaandeelen Industr. Ondernemingen American Car Foun dry Comp. C. v. A, ld. Smelting Refining Co. Cert. v. Aand, Anglo American Tele graph Cy. Cert. v. A, U. S. Steel Corp. Cert, v. Gew. Aand. Kol. Crediet Instelt, en Cnltnur Ondernemingen Handels ver. „Amster dam" Aand. Jav. Cultuur Mij. Aqjnd. Ned. Handel-Mij.C.tfA. Mijnbouw Mtyen. Ketahoen" Mijnbqjjw Mij. Gew, Aand. Redjang Lebong, Mijn bouw Mij. Aand. Great Cobar Aand. Petrolenm-Ondern. Dordsche Petroleum In dustrie Mij. Gew. A. Kon. Ned. Mij. totExpl. v. Petr, Bronn. C.v.A. „Shell" The Transp. Trad Cy. C. v.G.A. Scheepvaart M(jen. Ned. Am. Stoomvaart- Mij. Aand. Stoomvaart-Mij. „Zee land" Preferente A Int. Mercantile Marine Cy. afgest. Pref. A. Tabak-Oudememlncen. Bindjey Tabak My. A. Diversen. Maxwel Land Gpant Cert. v, Aand. Peruvian Corporation Lim. Cert. v. Aand. Spoorwegen Holl. IJzeren Spoor wegmij. Aand, Mij. t. ExpL v. Staats spoorwegen Aand, Zuid-Italiaan. Spwmy, Serie A-H Obl. 3 pet. Warschan-Weenen Spoorwegmij. Aand. dito dito Act. de Jouiw- Amerika. Atchison Alg. Hypb. Obl. 4 pet. Erie f Spoorweg-Mij. Gew. Aand. Union Pacific Railroad Cy. Cert. v. gew. A, Wabash Gew. Aand. Premieleeningen. Amsterdam Aand. 3 pet. Hongarije. Tneiss-Re- gulirangs-Ges. 4pet.l -147149 GELDKOERS. Prolongatie 41/*^=V2 P^t. Beursnoteering van heden te laat ontvangen. 192 19 189 15 184'/ 183% 623'/, 623 194 205 205'/, 120'/, 121'/, 37, 3 "O'/, 3 97. 96'/, 96'/, .99'/, 99'/2 607, 94'/, 30'/, 94»/, 29'/, 30'A, 161»/ 37, 162'/, 3'/, 99»/,, 99", Gekocht en Betaald. Tooneelspel in 4 bedrijven van George Broadhurst, ver taling van Ed. Coenraads. Het Nederlandsch Tooneel heeft gis terenavond in den nieuwen schouwburg een prachtopvoering gegeven van het tooneelspel „Bought and Paid for", in de Hollandsche vertaling van Ed. Coenraads. Van deze opvoering kan tot in finesses worden gezegd .dat zij was uitnemend verzorgden uitblonk door fraaie monteering. Het spel was zeer mooi, de rollen werden met entrain gespeeld, de toi letten waren chique en getuigden van goeden smaak. De inhoud van dit in Amerika spelend stuk komt hierop neer dat een millionnair Robert Stafford, een self made man, in kennis komt met een telefoonjnffrouw in een hotel en ver liefd op haar raakt. Hij noodigt haar en haar zuster met verloofde te dinee- ren en dan vraagt hij haar ten huwe lijk. Dit meisje Virginia Blaine maakt nog eenig bezwaar omdat zy Mr. Stafford wel mag, doch'niet bepaald van hem houdt. Hij overwint die be zwaren en zij wordt zijn vrouw. Het arme meisje komt dan in een omgeving waar alles weelde is en zij kan zichfalle genoegens verschaffen, welke voor geld te koop zijn. Een ding is er in haar huwelijk, dat haar levensgeluk bederft en dat haar tot een stap voert, die haar, haar zuster en zwager, die mede een weelde-bestaan hebben gekregen, in een toestand van misère brengen. Dat eene is de drank- zacht van Mr. Stafford. Hij, de krach tige energieke man gaat zich bijwijlen te buiten en wanneer hy dan 's avonds thnis komt doet en zegt hij dingen, die voor zijn vrouw beleedigend zijn. Dat drijft die vrouw tot het besluit van hem weg te gaan. Zulks geschiedt dan ook na een heftige scène, op een avond, .terwijl Virginia's zuster en zwager bij haar logeeren. Den volgen den morgen verlaat zij na een kort, onderhoud met haar man, die weigert niet meer te zullen drinken, het huis. Op eigen beenen wil zij weder staan, haar Brood verdienen als winkeljuf frouw. Dat bestaan valt haar zeer hard. Zy woont by haar zuster en zwager die ook als zij van een kluin inkomen moeten rondkomen. Zy wordt een schaduw van wat ze eens was. Dan komt haar zwager, een niets-nutter, die zich' verbeeldt heel wat te zijn, op het idee dat vooral hem welgevallig is, te trachten een verzoening tot stand te brengen tusschen Mr. Stafford en Virginia. Dat plannetje slaagt en daarmede komt alles weer in orde, want Mr. Stafford verklaart een over winning op zich zelf te hebben behaald. 't Was een mooi stuk. Ko van Dyk en Mevr. Lobo-Braakensiek hebben als Robert Stafford en Virginia Blaine machtig spel te zien gegeven. Daar zit temperament in, dat het stuk doet leven. Dan de beide zusters Virginia en Fanny (Emma Morel)zij toonden elkaar bij te staan in goede en kwade dagen. Fanny's optreden tegen haar man James Gilley (D. Lobo), die op zich zelf een vermakelijke figuur was, bewees dat zij niet op haar mondje ia gevallen. Het was mooi samenspel van deze vier, waarcfoor deze opvoe ring tot iets superieurs werd gemaakt. De schouwburg was voor deze 7o abonnementsvoorstelling zoo goed als De R. K. oensuur. Gisterenavond bevatte de „Nieuwe Zuid-liollander" het volgend advies aan de R. K. ingezetenen, in verband met de opvoering van het tooneel spel „Gekocht en Betaald" van Geor ge Broadhurst, gisteren in den Nieu wen Schouwburg: „Wij hebben omtrent den inhoud van dit stuk het oordeel ingewon nen van bevoegde personen, speci aal met het oog op de vraag, of het door Katholieken kan worden bijgewoond, zonder in hunne ge voelens gekrenkt te worden. „Wij ontvingen de mededeeling, dat het voor katholieken absoluut ongeschikt is. daar het zeer beden kelijke gedeelten bevat, zoodat wij de bijwoning ten zeerste moeten ontraden." Och, och, hoe benepen! Het is toch maar gelukkig, dat de Roomsch-Katholieken zich in het al gemeen aan zulk een dwaze censuur niet storen. Er waren meerdere li. Katholieken aanwezig. Men leze de recensie in dit blad en oordeele De Prins geeft als voorplaat Kolo nel H. D. Twiss, commandant van het 3do Re giment Huzaren, het bezoek van Z. Exc. den Gouverneur-Generaal van Ned.-Indiè A. W. F. Idenburg aan een school te Bandoeng, eenige foto's van het Vondelpark voorheen en thans, eenige kunstwerken van Prof. Barl van Hove en Mevr. Thèrese van Duyl- Schwartze, de reusachtige betooging te Stockholm, roman bij voegsel, feuille ton enz. Ons premieblad Pak me mee bevat m. de feestviering van het 3de Regi- ent Huzaren bij het 100 jarig be staan, de visschersstaking te IJmuiden geëindigd, een gecostumeerd ijsfeest op 20 Januari op de baan te Apel doorn gegeven, personalia, feuilleton. EERSTE KAMER. Vergadering van heden Begrooting van Justitie/ Aan de ordede behandeling der begrootijur van Justitie. De héér T j a r d a v.TS tarken- b u r g h (lib.) betuigt zijn instemming met verschillende punten uit de Memo rie van Antwoord. Om de afdoening van de begrooting te versnellen, zal hij alle punten laten rusten. Alleen wonscht hij aan te dringen op inperking der macht van de Ka mers van toezicht op het notarisambt naar aanleiding van de misplaatste vermenging in de kwestie van den notaris te Hulst. Een notaris moet een groote mate van zelfstandigheid bezitten, waardoor zyn prestige wordt gediend. De vergadering duurt voort. Uit Kiek wordt geseind dat de in verband met Ben op den joodschen knaap Tastof gepleegden moord in arrest gestelden rasjkof en Gutharn zijn losgelaten na borgstellingen van resp. 5000 en 1000 roebel. De andere gearresteerde, de kantoor bediende Gontsjaroek, wordt gevangen gehouden. Servisch-Montegrijnsch Verbond. Uit Cettinje komen berichten dat^ door <le Montenegrijnsche Regeering een wetsontwerp zal worden ingediend, waarbij de organisatie van het leger, de justitie, het stedelijk bestuur en het onderwijs zal worden geregeld naar Servisch model. Ambtenaren zullen ter uitvoering daarvan naar Montene gro komen. Bij de firma van Malsum in den Haag herdenkt de 72-jarig H. Steen Zondag den dag waarop-hy voor 60 jaren bij die firma in dienst trad. De man had nooit een dag verzuim in al die jaren. Tenzij voor dringende familie omstandigheden. het hoofdnummer: Groot politiek drama in 3' acten met de gevierde film- kunstenares in de hoofdrol. Het programma bevat verder nóg eenige fraaie nummers als Van kuit tot zalm. Wetenschappelijk. Zeer interessant. EXTRA NUMMER. Amerikaansch drama. Eigen werk. Komisch. Lachen! Pavroche als parapluie-koopman. Lachen! Plaatsbespreken a 5 ct. per plaatB aanbevolen.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 2