BRONGAS. Adverteert in dit Blad. SCHOEISEL „HALFWATT Mn In lira grijs GROOTE WEDSTRIJD in het volgend nummer van PAK-ME-MEE oiis Geïllustreerd Zondagsblad waarbij f 500.- in contant geld aan prijzen zal worden uitgereikt. mwj C. SMITS, 1 „II Koninklijke Fabrieken l tanen Sta Wnmer” SUNU8HT Lw-4 OW! W ÏHll Wibert-Tabletten KOKO'S?? HAAR LAMPEN Dienstaanbiedingen hebben in de Goudsche Courant •reed* «aecea. Mej.de Wed. E. Alter 269* Gedempte Gracht 269 Brokkenhuis. BRONGAS. VERVANGEN Telefoon 1 1 OVERAL WELKOM. ülüLÜiil A - Kleiweg1 48. Gouda. I Fijn Dames- en Heeren XTïei: LOOPT UW KAM WEG MET UW s A HAAR?^m I-iigzi.zsuscd.3r:oe3s=exu JiULUIStBE ALfiEMEENE ÏERG1DERING van AANDEELHOUDERS der Gosdsche Glucosefabriek op ZATERDAG 28 FEBRUARI 1914, des middags 2 uur in het kantoor der Fabriek. Eersit H. RAVENSWAAYZONEN Wie wil prachtig licht hebben? Jb. KOOIJ Kz., OEN HAAG, geeft de HOOGSTE WAAR DE voor Gedragen Heeren- en Dameskleding K*MejdeWed.E.ALTER 269* Ged. Gracht 269‘ DEN HAAG. Met Gond en Zilver NIEUWE PHILIPS Hetontwerp-l Teuil Onderwijzers T7Dder^;^. Tabletten een ware weldaad bij het onderricht. Predikanten «evoele? Vale; o’—" I flo. 124 BOOGLAMPEN POOL’S taudmiddeleu NAAM: enz. 4 fijne kant. 8) 86 Electr.-Dr. A. Brinkman 4 a°ud*i i Jg Gouda Schoonhoven Krimpen a.d. Ussel Zegwaart u. N. Per kwartaal Idem franco Met Geïllusb Idem franco Abonnement Markt 31, b Namens Commissarissen, C. JONKER. Ca&ur Schoenhandel. I Eenig adres: SPECIALITEIT IN OPGERICHT Voed'rt uw Fee met de xuivere murwe merk „Ster" en W Ia, ett fiOÏABOOXElKOKKKI merk WL, Uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Hern- Diploma Partje 1900. Negen Gouden WLedaillen. Dit nummer MMen. DEPOTHOUDERS: ANTON COOPS, Wijdstraat 29 A. v. ZESSEN. A. GROENEVELD Lm. A. OOSTERLING. komt U halverwege tegemoet, J doet al het werk In de helft van den tijd en voor de heïft der koeten, die U aan groene zeep zou uitgeven. Sunlight maakt, dat Uw goed niet lijdt, Uw handen niet ruw worden en Uw leven geen slavernij is. De volatrektezulverheid van Sunlight maakt haar alleen geschikt v o o r hot wasschen fTAk van kostbaar linnen en Bij de groote aanvraag om kleeding en schoeisel komt nu ook de vraag naar KACHELS. Stadgenooten, wie helpt ons? Zendt s.v.p. een boodschap aan een der Commissieleden en wij zullen gaarne laten halen, wat U te missen heeft. Tel. n°. 178. De Commissie W. GOL, Voorz. I. v. DANTZIG, Vice-Voorz. B. D. GROOTENDORBT, Pen. Men wordt verzocht op ’t MERK te letten uit het Magazijn van GORINCIIISM. "mmvxé Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf, twee en Jsflk een half en een Ned. ons met vermelding van Nom- fi5jWj|®lBmer en Prijs, voorzien van nevenstaand Merk, vol- gens de Wet gedeponeerd. Zich tot de uitvoering aRSS? van geeerde orders aan- bevelend, Je C. BIJL, voorheen J. BREEBAART Lz. Hij wende zich tot JAC. KOOI J Kz. puttenboorder te Wieringerwaard, die zich gaarne belast met hetinstal- leeren van Reeds jaren lang is dit werk door ondergeteekende met het grootste succes uitgevoerd. Begrootingen kosteloos. Aanbevelend, WIERINGERWAARD. BV Deze ad verten! ièn kosten slechts bij vooruitbetaling: 1—6 regel, t 0.35, voor elke regel meer 6 cents. Opgaaf uitfluitend aan het Bureau Koopt geheele of gedeelten van Inboedels. Is ook naar buiten de stad aan huis te ontbieden. Brieven worden vergoed. Let s. v. p. op NAAML en ADB ES: gebruikt dan het Amerikaansche Haarwater, Lotion Felton. Het geeft de kleur terug en is onschadelijk. Prijs per flacon f 1.50. Uitsluitend verkrijgbaar bij: BALT. A. IIK JONG Coiffeur. Oosthaven 31. werden op de Tentoonstelling te Ostende, Londen, Amsterdam, Parij» de LAXEERPILLEN van Apo theker BOOM bekroond. Prys por doosje 25 en 50 cent. 12 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS, Fa. WOLFF 4 Co.te Rot terdam by E. VAN SANTEN KOLFF, Korte Hoofdsteeg 3. (jpOeponpprtl fandplsmarl: Welke argume finantieële bezwaa nu aan om de uit den te rechtvaar: ze op blz. 6 va Toelichting le) De ouderdoi den zou tengevol aanzien van de ou doo» kerkeïijke of lingen worden om lingen zouden won en haar werk dooi van Staatswege, b van de armenzoq overgenomen. Het dat hiertegen bij principieele bezwaï 2e de gelden, Aomsrente waren 1 Me ten goede lijke, particuliere lingen van weids bedekte subsidie a "i hoe nuttig haar v I zijn, mag van niet het uitvloeise Wij achtten dez buitengewoon «w des» ouden van d I gansche samenlevi I tegenwoordiger als I Nederlandsche mi I Nederlandschen S I Treub doet, wat t verzuimde het sc i van dagen een r< I Staatswege vervan men de ouden vai p* aangewezen liet, f Worden verleend at behoeftigen. Doch 1 den, die reeds vóc i demaatschappelijkt plaats meer vinden voor wie fabriek poort reeds begim last van zesmaal 1 ger van zijn volle t beroofd. In de industrie, bij het ambacht, statistiek er van, 60ste jaar het looi helft en op het 6f Zij die onze premie nog niet wekelijks ontvangen, gelieven onderstaand inteekenbiljet aan ons bureau te bezorgen. 23 Febr. Sociëteit „On. Genoegen", Bal-Masqnó. 23 Febr. Soc. „de Réunie“ 8f/g Openb. Vergad. Afd. Gouda Maith. Bond. 28 Febr. Nieuwe Schouwburg, 8 u-i Soirée Amusante. Wle 2 Maart Geb. Bouw- en Woningtoez, Jij? 2 uur, Verg. Onderstandsoomffl* zend „Armenzorg”. Beleefd verzoeken wg geregeld tijdig mededeib g te mogen ontvangen vergade ng n, concerten, vermw®*U heden enz., m deze dan i® onze agenda te vermelden. inspanning bij het spreken door het dagelijksch gebruik van Wybert-Tabletten. Sportlieden ver- dorstlesschende eigenschappen der Wybert-Tabletten. bert-Tabletten. Te bekomen in alle Apotheken en Drogisterijen fl. 0.60. Depot te Gouda: Anton Coops, Wijdstraat 29. KOKO DOET HET HAAR GROEIEN. GAAT HET UITVALLEN TEGEN. VERSTERKT DE WORTELS. HELDER ALS KRISTAL. BEVAT GEEN KLEURSTOF, OLIE OF VET. VERFRISSCHEND VOOR DE HOOFDHUFH. KOOP HET VANDAAG VAN UW DROGIST OF COIFFEUR. PRIJS; FL 0.75, A 1A0, A S.00 per flaooo. v— viiE vSïïrUbM. Vow «V r Bwra^Stn. A>Mr4a^. Urm ■■IPDPPttWA, to—It- contröle en worden sinds 1894 door Nederlandsche Tandartsen en doctoren aanbevolen. Chemische Fabriek L. POOL A’ Zonen, Amsterdam. Wereldtentoonstelling GENT 1913. Buiten mededinging, Lid der Jury. Ondergeteekende verzoekt wekélijksche toezending van het Geïll. Zondagsblad „PAK ME MEE" a 25 cents per kwartaal, fr. p. p. 40 ets. WOONPLAATS: Met de hulp va luitenant Zitpr^zici daar hij zich verp vrouw Kechling tf uu in zijn woning zwakte was met dii me tyd gemoeid g j noch Constance h woordenwisseling 1 dere kamer. En m de 'deur, toen mev het gestolen halssi H litie sprak. K Hij duwde de de hinnen. „Wat zeg '3 Wie heeft er een Ën naar wi zenden?” - Van sehrik kon M woord uitbrem *8T8teend. Mevrouv *wd half zinneloo aanblik van d °P een wandelend ®ensch gelede. L «.Houdt u toch b Btamelde zij versch: wand is reeds opg Unk tMi 4o« X! ■KOKO" U vu voor hat to hat ia.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 3