5 Amerikaansche Rolvegers S. S."ANTac Gekleurde Overhemden Firma Wed. A. PINO, donau °o Pandbrieven lil gihn rai de Mn. Ij op wé, naar zijn gold. ValtuwHaaruit? De Salamander tl KipM, Wentel. M. M. BELONJE Jr. Amerikaansche Rolvegers Adverteert in dit Blad. 28C lste RANG KLEERMAKERIJ. De Witte Bioscoop V WOLFF Si Petrolan F. A. DEE Gedurende Februari OPRUIMING J. H. KROM ZOON, Groote keuze HET ADRES voor ieder die gesteld is op elegante en soliede Kleeding. prima Haarwerken Firma A. VAN VLIET. iimvilMr BEIJEHS. MANUFACTUREN en DEKENS. Door twee paarden vanéén getrokken. Kloosterbalsem, sanTplh, ANTON COOPS, Markt 10 - Gouda. H. P. v. Wijngaarden/ Electro-Technisch Bureau. Licht- en Krachtinstallaties, DE ZUID-HOLLANDSCHE Brieven uit de Hofstad Ingezonden Mededeelingen. Ad verten tiën. MJilfiJG, VUD1G en VRIJDAG, 2-5. van Bl'ommestein's IniO" HYPOTHEEKBANK Gouda. Kina de Vrij Kinawijn 'ftwgisterij Westhaven 11, I. A. Theiiuis§e, Wade 3, ROTTERDAM, - Westliaveii. Bomoeopati§che geneesmiddelen. I Artikelen voor Keizerstraat 83.05-87, Telefoon 148. 19" Met 1 Maart worden de aanmerkelijk hooger in prijs, daar de fabrikant over de geheele wereld een eenheidsprijs gaat invoeren. Tot dien datum zijn de nog tot den gewonen prijs verkrijgbaar. W'ijdstraat 27. Telefoon 333. MAItKT 43. GOUDA. Dit is de pijn, die iemand gevoelt, welke lijdt aan fosters Apotheek 'l Goude Hert, P. BORG MAN en ZOON. Dr. P, J. Schieveeiv Borgman, Apotheker. Mosseltra p S," Rotterdam. POOL'S tandmiddelen (Speciaal adres voor volgens de laatste Nonveanté's a contant. Rijwielhandel „STRUISVOGEL" Levering van 01N1MENTEII, GLOEILAMPEN en aanverwante artikelen. Nlaatschappij van Verzekering op het Leven, Maatschappelijk Kapitaal f I.OOO OOO.-. Ook neemt de prins zu Wied een lijfarts, dr. Berghaasen uit Keulen, mede. De aankomst van dezen dokter zal den overigen vreemdelingen zeer zeker hoogst welkom zijn. De berichten, die in de laatste dagen uit Durazzo komen, zijn niet erg be moedigend. Hefc Vorsfcen-serail moet nog steeds een verarmden en vervuilden indruk maken. De Oostenrijksche werklieden die aangenomen waren om het ge bouw op te knappen, bleken voor deze taak niet berekend, en zijn althans ten deele vóór den bepaalden tijd uit Durazzo vertrokken. Zoo bericht de correspondent der Tribuna. Ook de correspondent van de Vos- Bische Zeitung, die in een reeks brieven zijn indrukken uit Albanië weergeeft, is gaandeweg pessimistischer gestemd. Vooral zijn laatste mededeelingen, van den lOn Febr. zijn verre van roos kleurig. Hij schrijft onder meer ftet vol gende Zóó ongeveer moet het toegegaan zijn bij degoudzoekers in Californië en Klondyke. Durazzo is door een bouwkoorts bevangen. Men bouwt doch ieder op zijne wijze. Op binnenplaatsen, smerig en vuil, worden van latten, planken en oude kisten kamertjes saamgeflanst. Na met wat leem bestreken te zijn, kunnen ze verhuurd worden. Wie niet minstens 100 franken hjpur per maand vraagt, begrijpt zyn tijd niet. De Oostenrijksche gezant wordt al gemeen benijd, aangezien het hem feiukte voor 16.000 franken een heel uisje te huren. Van den diplomatie- ken vertegenwoordiger van Bulgarije werden 7000 franken gevraagd voor drie ellendige kamertjes. De gezanten van de meeste Mogendheden weten nog niet waar zy hun hoofd zullen neerleggen. Voor een kamer, met keu ken en kelder, waarbij het den huurder wordt vrygelaten welke ruimte, kamer, welke keuken en welke kelder zal zijn, worden 2000 franken per jaar ge vraagd. In de gelagkamer van 't eerste en eenige Europeesche hotel van de hoofdstad, het Hotel Adriatik", komt „tout Durazzo" te zamenaan de on zindelijkheid gewent men zich. Alleen 't begin is wat moeilijk, later gaat het wel. Doch laat ons zwijgen over het tafellaken alsmede over het eetservies en wat dies meer zy. Ook over het eten. De metselaars en de timmerlieden, die het vorstenpaleis moeten opknappen, zyn er in hun werkpakken de stam gasten. Zij komen uit Oostenryk. Mor gen vertrekt het meerendeel. Er is nog ontzettend veel te doen, doch ze kunnen het hier niet langer uithouden. „Was nützt uns der schóne Verdienst, wenn uns Klima und Kost nicht be- hagt? Hot zyn, zooals gezegd, Oos tenrijkers. Italianen zouden heel anders .Spreken." Sedert de correspondent van de Vos- sische Zeitung deze mededeelingen deed, heeft de internationale commis sie, uit zes leden bestaande, zich even eens in Durazzo neergelaten. Volgens de Tribuna zullen deze hoe ren voorloopig in tenten moeten wo nen, evenals het gevolg van den Vorst. Men zal bly mogen zijn indien men goedschiks, kwaadschiks dén Vorst met zijn familie in den Konak een onderkomen kan verschaffen. De kinderen van het echtpaar Wil helm zu Wied zyn nog heel jong. Het dochtertje viert een dezer dagen haar vijfden verjaardag. Prins Karl Viktor werd den 19n Jan. 1913 geboren. Er behoort moed toe zoo'n klein kereltje mede naar Durazzo te nemen. De toekomstige vorstin was herhaal delijk op den Balkan. Haar groot moeder van moederszijde was een Roe- meensche, stamde uit het geslacht der Vorsten Kantakuzeno. Doch tusschon Roemenië dn Albanië is een geweldig onderscheid. Dat zal de jonge Vorstin spoedig inzien. Het wordt aan het drijven van de Italianen toegeschreven dat de toe komstige heerscher over Albanië, in het vuile, moerassige Durazzo moet resideeren in plaats van in Skoetari, de hoofdstad van Noord-Albanië, ep verreweg de grootste en de gewichtig- stad van het nieuwe Ryk. Een vertraagd telegram maakt mel ding van oen gedeeltelijke mobilisatie van de Montenegrijnsche troepen, een 100.000 man. Deze wordt gemotiveerd met de berichten dat de Albaneezen in het nieuwe Montenegrijnsche gebied een opstand voorbereiden om zich met Albanië te vereenigen. Ook Servië schijnt voorzorgen te treffen. Poging tot ontvluohting van Bekir Aga. Bekir Aga, door den krijgsraad te Valona ter dood veroordeeld, heeft getracht te ontvluchten, door zijn be wakers met 1000 Turk8cbe ponden om te koopen. De bewakers zijn gearres teerd en legden een bekentenis af. Bekir en zijn medebeklaagden zullen naar Skoetari gebracht worden. De poging tot ontvluchting is door de Hollandsche officieren ontdekt. Frankrijk helpt Griekenland. De Matin brengt het bericht, dat Frankrijk aan Griekenland oen leening van 350 millioen zal toestaan. JDe Grieksche regeering heeft zich ver plicht de Fransche industrie in sterke mate te bevoordeelen bij bestellingen voor leger, vloot en spoorwegen. Enokland. Dynamiet-ontploffing. In de dvnamiet-fabriek van Nobel te Ardeer bij Glasgow hèeft gisteren een ontploffing plaats gehad waarbij zeven menschen zijn omgekomen en twee gekwetst. Het gebeurde even na tienen in de mengkamer van de fabriek. Aan al de fabrieksgebouwen is veel schade berokkend. Een klein monster-magazijn ontplofte bijna on middellijk na de ontploffing in de meng kamer. Groot is ook de vèrwoesting die rondom de fabriek is aangericht. De slag moet tot op een afstand van 65 K.M. vernomen zijn. Amerika. Uit Birmingham (Alabama), wordt feseind Een drietal roovers hebben e New-Orleans Lim-Express, 12 mijlen N9ordelijk van Birmingham, tot stil stand gebrachtde dieven maakten zich meester van de postzakken en namen er een bedrag van 40.000 doll, uit. Vervolgens haakten zij de loco motief van den trein, sprongen er op en ontkwamen naar een plek, waar verondersteld wordt, dat een automo biel op hen stond te wachten. Tusschen de Amerikaansche belas tingautoriteiten en den multi-million- nair Rockefeller bestaat naar men weet, sedert eenigen, tijd een openlijke „oor log". Het was tot dusver den belas tingautoriteiten niet gelukt de woning van Rockefeller binnon te komen. Thans is dat evenwel gelukt en wel door middel van de volgende list. Eergisteren had een bal pl&ats, waar aan ook de nicht van Rockefeller deelnam. Een jong, elegant gekleede heer vroeg de nicht van Rockefeller ten dans. En inderdaad danste het meisje den geheelen duur van het bal mot dezen heer. Hy verzocht Rocke feller den volgenden dag zijn opwach ting bij de jonge dame te mogen ma ken. Rockefeller willigde dit verzoek in. Doch nauwelijks was de bewuste heer in de woning van Rockefeller of hij haalde een bundel papieren uit «zijn tasch om zich te legitimeeren als belastingambtenaar, en overhandigde Rockefeller tegelijk het belastingbiljet dat hy te betalen had. Daar Rockefeller nog meer geld (Jan de 62 millioen dollars, die hij moest betalen, aan de belastingautoriteiten schuldig is, zal men een nieuwe manier moeten uitdenken om nogmaals inde woning van Rockefeller binnen te komen. Frankrijk. De gezondheidstoestand in het Fransche leger. Naar de Fransche bladen melden, heeft het Ministerie vt\n Oorlog be sloten met het oog op den gezond heidstoestand van het Fransohé leger het aantal voorjaarsverloven zoo klein mogelijk te doen zijn, ten einde het verspreiden van ziektekiemen te voor komen en den soldaten de vermoeie nissen Nan de reis te besparen. De speelbanken in Frankrijk. Verschillende leden van de Fransche Senaatscommissie belast met het on derzoek in zake het speelbankvraag- stuk, hebben voorgesteld in het des betreffende wetsontwerp een bepaling te doen opnemen, waarby niet alleen aan studeerenden, doch ook aan actief dienende officieren, onderofficieren en soldaten, alstnede aan notarissen en kassiers, de toegang tot de speelban ken verboden zal worden. Alle bezoe kers van de speelbanken zullen ver plicht zyn, hun naam woonplaats en beroep op de daarvoor aanwezige lijsten te plaatsen, die de politie elk oogenblik ter beschikking moeten ge steld worden. Op vreemdelingen zullen deze bepalingen niet van toepassing zijn. Rusland. Handel in blanke slavinnen. Te Beuthen in Duitschland is dezer dagen een opzienbarend strafproces gevoerd tegen een zekeren Lubelski, die sedert jaren een uitgebreiden handel in blanke slavinnen had gedreven en daarbij een £ro°t aantal agenten in zijn dienst had gehad. Zijn slachtoffers waren meestal jood- sche meisjes uit Rusland, die onder allerlei schoonschijnende voorwendsels tot landverhuizing werden overgehaald en dan aan de bordeelen in Zuid- Amerika werden verkocht. Lubelski kocht geregeld de Russische grensbeambten om, zoodat deze alle convooien van blanke slavinnen onge hinderd over de grenzen naar Duitsch land lieten gaan. Lubelski is thans veroordeeld tot negen jaar tuchthuisstraf en 12000 mark boete. y Het merkwaardigste nu van dit rechtsgeding is, dat thans ook een aantal getuigen a decharge, welke Lubelski had laten voorkoinen, bij hun terugkeer naar Rusland gevangen zijn genomen, beschuldigd van medeplich tigheid. Het proces te Beuthen was bijge woond door een vertegenwoordiger der Russische regeering, die gelast had de lieden bij hun terugkomst te arres teeren. Albanië. Essad Pasja. Essad Pasja is Donderdagmorgen met zijn deputatie te Keulen aange komen en heeft daar in een interview verklaard, dat het Albaneesche volk den prins Von Wied stellig met gejuich zal ontvangen. Natuurlyk, zei hij, zijn er wel eenige ontevredenen, doch hun aantal is zoo gering, dat men er geen rekening mede behoeft te houden. Essad Pasja heeft aan den Prins Von Wied, die gisteronavond van Parijs naar Neuwied is vertrokken, de aankomst van de Albaneesche depu tatie te Keulen telegrafisch mede gedeeld. Essad wacht thans het ant woord van den Prins, om zich na de ontvangst daarvan met de leden der deputatie naar Neuwied te begeven. De aanbieding van den troon van Albanië zal plaats hebben na een diner op het kasteel van den prins. Na de feestelijkheden te Neuwied, zal Essad naar Keulen terugkeeren om zich Zondag naar Leipzig te begeven en zyn intrek te nemen op 't slot van den prins Schönberg-Woldenburg, den vader der prinses Von Wied. Tot Dinsdag zal Essad Pasja daar vertoe- van en ook de nieuwe vorst van Alba nië met diens echtgenoote zullen daar komen. Vervolgens zal het gezelschap ge zamenlijk over Triest naar Durazzo vertrekken. Ten slotte deelde Essad Pasja mede, dat spoedig te Durazzo een theater en verschillende inrichtingen tot bevorde ring. „der. ontwikkeling en beschaving van het volk zullen worden opgericht. Duitbchland. Rosa Luxemburg veroordeeld. De sooiaal-demooratische leidster Rosa Luxemburg had zich gisteren te Frankfort a. d. Mpin, wegens aansporing tot ongehoorzaamheid aan de wetten enz. voor de rechtbank te verantwoorden. Rosa Luxemburg had in twee vergaderingen gezegd wan neer van ons gevergd wordt, dat wij moordwerktuigen tegen onze Fransche of andere buitenlandsche broeders moeten opnemen, laat onS dan roepen dat doen wij niet I Het vonnis luidde een jaar gevan genisstraf. Scheepsramp. De stoomboot „Forelle" van de ree- derij Heinemann und Uhde, te Bree- men, die voor twee maanden naar IJsland vertrok,, is met de bemanning van dertien koppen vergaan. Een automatisch geweer. Er loopt een gerucht, dat Duitsch land voornemens is aan den Rijksdag aanvullingscredieten te vragen voor de onmiddelijke aanschaffing van een nieuw model infanterie-geweer. Dat geweer moet automatisch zijn. Uit ver schillende modellen, die aan het oor deel van de commissie voor het bestu- deeren der vuurwapenen te Spandau onderworpen zijn, moet de keuze ein delijk gevallen zijn op een model, dat belangrijke voordeëlen biedt. De kogel heeft een beginsnelheid van 800 meter in de seconde en de boog van de baan is zoo gestrekt mogelijk 30 cen timeter kromming op 1060 meter. Een 17-jarige spion. De 17-jarige leerling Bernhard Schnitzler uit Keulen werd gisteren te Leipzig wegens verraden van mili taire geheimen, tot 5 jaar gevangenis straf veroordeeld, met aftrek van 3 maanden preventieve. De mede-aan geklaagde, de 27-jarige koopmap Heinrich Kossler werd, wegens het nalaten van aangifte, tot 9 maanden veroordeeld. Japanv Het Japansohe marine-schandaal. Uit Tokio wordt gemeld, dat de bevindingen van de enquête-commissie in zake het marine-schandaal binnen eenige dagen aan het parlement zullen worden medegedeeld. Intusschen zijn de huiszoekingen uitgebreid tot de woningen van hooge ambtenaren van het maritieme station te Yokosoeka Koere en bij het depót te Yokoyama, waarbij blijkbaar ont hullingen gorden verwacht in verband met de briquette-factory. Niets geheimzinnigs. Vele vrouwen hebben het verkeerde idee, dat elke pijn ter hoogte van de henpen of in het smalle gedeelte van den rug „zwakte der vrouw eigen" is en dient te worden beschouwd als een kwaal, waarmede vrouwen in het bizonder aangedaan zijn. Zulk een geduldig lijden mag dik wijls voorkomen, dikwijls is het bnnoo- dig. Nierzwakte,' bij vrouwpn zoowel als bij mannen, veroorzaakt rugpijn, scherpe steken bij bukken of opstaan, terneerdrukkende pijnen, aanvallen van moedeloosheid, zenuwachtigheid duizeligheid, hoofdpijn, urinekwalen, zwelling der enkels of ledematen. Het leven der vrouw maakt'haar tot een gemakkelijk slachtoffer van nieraandoeningen. Het dikwijls in ge bukte houding moeten werken, de vorming, de geboorte van kinderen en de inspannende taak van deze te moe ten opvoeden, het keeren der jaren, het leven binnenshuis, koude, koorts, verstopping, enz. zijn dikwijls de oor zaak van verzwakking der nieren. Begint dan met het jjebraik van Foster's Rugpijn Nieren Pillen, die nieuw leven en kracht aan duizenden vrouwen gebracht hebben. Het is uw plicht, zoowel voor uzelf als voor uw huisgezin, om de eerste verschijnselen niet te verwaarloozen. Wacht niet, totdat uw kwaal zich verder kan ont wikkelen tot waterzucht, suikerziekte, nierontsteking, "niersteen. 50 Te Gouda verkrijgb. bij de hh. S. van Loon, v.h. Wolff Co., Westhaven 11, en Ant. Coops, Wijdstr. 29. Toezending geschiedt franco na ontv. v. postwissel k f 1.75 voor één, of f 10.voor zes doozen." Eischt de echte Foster's Rugpijn Nieren Pil len, weigert elke doos, die niet voor zien is van neven staand handelsmerk. CCXVI. Alle huzaren hebben hun goed hart kunnen ophalen: 't is feest geweest in hun kazerne, waarvan de nagalm in menige Haagsche keuken heeft weerklonken. Maar dat is dan ook het eenige wat van het feeet tot de Hagenaars is doorgedrongen. Overi gens heeft de huizen-maatscfiappij geen aandacht geschonken aan het wereld schokkende feit, dat dit gedeelte van ons leger afstamt van een helden- troep, die honderd jaar geleden werd opgericht. Wij gunnen de landsver dedigers gaarne hun feest en begrij pen dat zij de gelegenheid om feeet te vieren, een wel zeer weinig voor komend feit in een kazerne, niet heb ben laten voorby gaan. Zij hebben het gedaan op gepaste wijze, zelfs op onschuldige; zij hebben hun helden moed niet doen bulderen in krijgsge zangen, zij hebben geen geldj verscho ten met losse flodders. Integendeel, zij hebben netjes parade gespeeld, toen hun vaderlandsliefde gekoeld op chocoladepudding en% zijn 's avonds met hun aangebedenen naar Flora ge weest om de big van het 168e t# aanschouwen. Kan het soberder? Het is wel opmerkelijk, hoe het geheele militaire leven in de residen tie onopgemerkt bestaat. Wie in een kleine garnizoensplaats heeft gewoond weet hoe het militaire daar een be langrijke positie vervult, hoe een groot deel van (le bevolking opziet tegen de dragers van de wapenrok, hoe de hooge oomes, de sterren-hee ren in sociëteit en vereeniging een. eerste viool spelen, in één woord hoe zij de haute volee van de stad ver tegenwoordigen. In de residentie is dat geheel anders. Daar merkt men van het leger zoo goed als niets. De door minister Colijn ingestelde recla me- en propagandatocht op Zaterdag morgen, bestaande in een rondwande ling van de troep met volle muziek, nu eens door de eene dan door de andere wijk van de stad, is een mis lukking geweest. Er is steen en been geklaagd over de "verj(eersversperring door dat marcheeren in drukke stra ten veroorzaakt. De bevolking bleek bovendien heelemaal niet enthousiast over de vertooning. Wij zouden niet kunnen zeggen, of de propaganda- tochten nog gehouden worden, wij merken er nooit meer iets van. Ge zien de groote veranderlijkheid en wisselvalligheid in alles wat militaire zaken betreft, zal er wel weer een andere order zijn uitgevaardigd. Trou wens gestelder ging propaganda yan uit, dan is die propaganda al weer ettelijke malen te niet gedaan door de incidenten, die èn bij een vorige ge legenheid, en bij de parade in de Ma liebaan j.l. Vrijdag nog, zich hebben voorgedaan. Een der plaatselijke bladen heeft het reeds bericht, hoe twee dames, in - een rijtuig gezeten, door een politie-agent een standplaats was aangewezen, terwijl een ritmeee ter met zeer onparlementaire woor den gebood elders heen te gaan. Al willen wij een dergelijk incident niet breeder uitmeten dan het waard i», maar dat het een heel slechten in! vloed heeft op de waardeering van de militairen, door de burgers, weet ieder die het oor te luisteren legt. Uit den aard van ons vak hebben wij natuurlijk ettelijke malen gelegen heid militairen te zien optreden, bij afzetten van straten en dergelijke. En steeds is ons daarbij opgevallen de zenuwachtige gejaagdheid van de of ficieren, die met de leiding belast waren. De fouten, die ze dan ook steeds begingen, waren legio, het scheen vaak, alsof zij de ééne vijf minuten niet meer wisten wat zij de andere als bevel hadden gelanceerd Op 't eene oogenblik is er order dat er geen mensch meer mag worden door gelaten, even later geeft hij weer last wel door te laten. Over het algemeen schenen zij weinig idee te hébben van wat hun werk was en hun plaats! De politie doet soms vreemd, doch er zit meestal stelsel in haar optreden bij het afzetten van straten, de mili tairen de hoogere dan loopen en rijden altijd als dolleman rond en schoppen den boel in den war. Voorts komt hun kastegeest op onaangename wijze uit: zij laten op afgezette ter reinen hun vriendjes en kennissen ge moedelijk toe; wij zullen maar niet ophalen wat er bij het bezoek van Fallièree is gebeurd met de plaatsen op de tribune voor het avondfeest.... Enfin zand daarover. Een Ne- derlandsch Zabern zal den Haag niet worden; daarvoor is de Hollandsche aard te nuchter, om tot andere uiting van zijn boosheid over te gaan dan die van negeering. Er is onder de jeugd een nieuwe epidemie uitgebroken, eert nieuwe va riatie op een oude, bekende ziekte, de verzamelwoede. Op bijna alle win keldeuren staan thans bordjes met het opschrift: „geen sluitzegels". Na de mazelen en den rooden hond schijnt thans de jeugd lijdende aan de manie tot het bijeengaren van sluitzegels. De geneeskundigen mogen wel eens spoedig op zoek gpan naar een mid del er tegen en naar de verkenning van de bacterie, die deze ziekte ver oorzaakt. Dikke cahiers vol hebben wij er al gezien: veel smaak en kunst zit er in de zegeltjes niet, waarde hebben ze heelemaal niet; noch reëel noch historisch. Maar het gaat by de verzamelwoede nu eenmaal niet ia ide eerste plaats om het verzamelde zelf, als wel om de hoeveelheid, de verscheidenheid, de zeldzaamheid e® deloefafstekerij tegenover colle- ga-maniaccen. Wij hebben allen een ettelijke soorten van verzamelwoede meegemaakt: we zullen de verzamelde voorwerpen niet opsommen, al zou dat wellicht een merkwaardige op somming. van verzameling wezen. Ge heel en al in het duister tasten wij, wanneer wij eens willen trachten na te gaan, wat nu toch wel de oorzaak is, dat juist een bepaald voorwerp op een bepaald moment zoozeer fle aandacht gaat trekken en zoozeerst middelpunt van de liefde der jeugd wordt. De psychiaters zullen het vraagstuk eens ter hand moeten ne men, dan zullen we het zeker spoe dig en precies weten. Wie lacht daar? Of loont het de moeite ftiet omdat de ziekte de eigenaardigheden van de weduwnaarspijn bezit, erg, doch spoe dig genezen? In het belang der win keliers, die de slachtoffers van de ziekte in de eerste plaats zijn, is het te hopen van wel. Uitzieken laten, is voor het oogenblik het eénige, wat er tegen dezen aanval van verzamel woede valt te doen. Of de ziekte al in de provincie steden is uitgebroken, weten wij niet, zij zal er wel komen. Men zette zich schrap HAGENAAR. BEHANDELING is proefondervindelijk de BES" - en volkomen ON SCHADELEk- APELD00RN-H0LLAND. 5-Gravenhage Budapest. Mr. H. I' MARCH ANT. Directie: H c SNETHLAGE. n stukken van i 1000, f 500. f 100. •-.tueent uitsluitend Landerijen Muizen ol bouwterreinen VRIJDAG 20 Februari en volgende dogen Uitgebreid PRACHT PROGRAMMA met 2 Hoofdnummers Qroot boeiend drama in 3 deelen en Kluchtige scène In a deelen. Verder nog Programma met vele Booie films. Prijzen der plaatsen Loge 50 ets. 2de rang 20 ets. Ie rang 30 3de 10 Zondags alle rangen 5 ets, meer. 10 COUPONS LOGE fl 3.50. gebruikt het eenig afdoend middel Vttll tegenover Plan C, nabij hoek Hoofdsteeg. 20 Prijs per flacon f 1.25 Apotheker Telefoon 292. Goedkoopste adres. Eiwitstaai liter f 0.90 Staalpillen 1000 st. Levertraan 0*35 Scotts Emulsie 0.75 Borsthoning Teercapsulles 100 st. Krachtwijn, Dr. Kohn Krachtpoeder Levering en bijvullen van Verbandtrommels. Breukbanden, Buikcorsetten, Suspensoirs, Irrigatoren. 0.60 0.50 1.50 1- 30 van alle courante Gebr. DE RAADT, Westhaven 8. A fift1 IVrf1 Brouwerij DE AMSTEL, 111 en FÜRSTLICH FÜRSTENBERGISCHE Brouwerij. Limonade fabriek. Natuurlijke bronwateren. Koo Ixu u r handel. ENZ. ENZ. I rug, niet langer SEM, Klooster Sancta Paulo en weldra zal Uw kwaal genezen zijn. Doet Uw voordeel met de ondervinding van anderen, j Lees slechts: I me}. M. Kuperus-Eoogeveen, echtgenoote van ilen Meer J. Kuperus haamaker te St. Nicolaasga, (Prov. Friesland) verklaa/d ons Ongeveer 2 jaren geleden leed ik aan een verschrikkelijke Rheu- matiek in den rug. Zulke folterende pijnen leed ik dat ik zelfs mijn gewone bezigheden niet kon verrichten, en daarvoor een vreemde in huis moest nemen. De pijn belette mij 's nachts te slapen en het ergste was, dat geen enkel geneesmiddel mij verlichting gaf. Zoo leed ik reeds 3 maanden lang, toen men mij den Kloosterbalsem aan ried. Ik wondde den Kloosterbalsem aan, al was het ook in het eerst met weinig Vertrouwen, maar het resultaat was schitterend. Reeds na het eerste gebruik verminderde! de pijn, feijn stijfheid verdween en spoedig kon ik weer lichte bezigheden verrichten, 's Nachts sliep ik beter en vol hoop ging ik met den Kloosterbalsem voort. Thans nu ik in het geheel 2 potjes Kloosterbalsem gebruikt heb, ben ik volkomen genezen, en weet niet meer wat Rheu- matiek is. De geneest niet alleen alle rheumatische aandoe- ningen, doch tevens brand- en snijwonden, oude i en nieuwe wonden, zweren, winterhanden en -voeten, huidaandoeningen en aambeien. Pry» per pot nu 50 gr- 75 eent vin 100 grim f 1,20, tin 250 rr.m F 2.50. Eueht rooden band met handteekening m den Genera.1-Agent L I AKKFR Rotterdam Verkrijgbar by alle drogisten, apotheker» en de bekende depothondera. Drogist, Wijdstr. 29. HOMOEOPATHIE. Depót der centrale Homoeopa- tische apotheek van Dr. Willmar Schwabe te Leipzig. Op aanvrage per briefkaart wor den franco en gratis boekjes over homoeopathie toegezonden. De geneesmiddelen worden in te Leipzig verzegelde fle-chjes afge leverd. 30 zyn de beste en goedkoopstestaan onder voortdurende/cheikundige contróle en worden sinds 1894 door Nederlandsche Tandartsen en doctoren aanbevolen. Chemische Fabriek L. POOL ifc Zonen, Amsterdam. Wereldtentoonstelling QENT 1913. Bulten mededinging, Lid der Jury. OOUOA. Aanbevelend, Fabrikant, KL KI WEG. TELEFOON No. 326. AANLEG van complete Beleefd aanbevelend, J. I W. TIJ It IOH, Gedipl. Electrotechnicus. HEERENGRAUHT 12 DEN HAAG. Commissarissen: Mr. M. M. SCHIM v./n. LOEFF, (Pres.), Dr. A. E. TEN OEVER, Mr. A. S. MIEDEMA, A. M v. EMBDEN, Dr. P. H. J. BERENDS, Mr. J. W. DE KANTER (Seer.) Directeur: Mr. J.'W. KONING. De Maatschappij alnit alle soorten Levensverzekering; tegen lage premiën. Vrijgevige voorwaarden. Voor inlichtingen wende men zich tot de Iioeren U. BOUWMCUnViCR, Manen te Mckoonhaven, en L. C. êjMVBBKH, Weelbaten te Couita.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 2