Groote Rheuraatiek Genezing. Bizxrxeri laaa.<a~ Gemengde Berichten. Stadsnieuws. Gemeentelijke Arbeidsbeurs, SMOEST. Telegrafisch Weerbericht Officieele Prijscourant Effecten taandelte /tmsterdaui Laatste Berichten. I 1 - no% - - dat Japan het bg zijn veroveringen niet zal laten. En in japan maakt men er dan ook geen geheim van, dat gebiedsuitbrei ding noodzakelijk is en de blikken thans zyn gericht naar het Zuiden, in de eerste plaats naar de voorloopig nog onder protectoraat van Noord- Amerika staande Philippijnen en ver volgens naar de Nedenandsche eilan den. Ais geen ooganblikkelijk gevaar te duchten is van de zijde van Japan, ligt dit in de ongunstige finantieele positie, waarin dit zich bevindt, maar hierin kan spoedig verandering komen. En dan sommigen zien juist in den berooiden toestand van de Japansche financiën een gevaar. Om zich onmid- delijk een bron van inkomsten te ver schaffen, teneinde uit den meest drin genden nood te geraken zou Japan zich bijv. van ons eiland Banka met zijn tinmijnen kunnen meester maken Inmiddels, en dat staat vast, wordt het terrein verkend door talrijke spion nen, Japansche officieron, die in aller lei vermomming, als muzikanten, toko en bordeelhouders, over onzen gehee- len archipel verspreid zijn en de ha vens en verdedigingswerken in kaart brengen. Men herinnert zich, dat kor telings eenige dezer spionnen, die als medicijnverkoopers het land afliepen, te Batavia werden veroordeeld. Doch niet alleen van Japan uit dreigt het „gele gevaar". Nu ook door China de nieuwe kpers is ingeslagen, kan met reden worden verwacht, dat ook dit Rijk zioh spoedig zal ontwik kelen. 0 Gelukkig bedreigt het „gele gevaar" niet alleen onze Oost, doch ook de zichzelf besturende Engelsche Koloniën in Australië, onze naaste buren. Een aaneensluiting van degenen, die gelijke belangen nebben, ligt ook in dezen het eerst voor de hand, het geen hier beteekont een gezamenlijke machts-ontwikkeling tegen de Aziati sche rijken. In de Australische pers werden reeds stemmen in dien zin vernomen. En ook vernam men bij geruchte, dat een werken in dezelfde richting zou kunnen rekenen op den steun van de Vereenigde Staten van Noord- Amerika. Australië nam reeds de vlootver- sterking ter hand. Als wij nu het onze er toe bijdragen om een voldoende weermacht in het Oosten aanwezig te doen zijn, dan zal de vraag, aan den aan vang dezes ge steld, of de groote belangen, die wij bq Indië hebben, veilig zijn, in de toe komst niet meer met een stellige ont kenning behoeven te wordjen beant woord. Men zegt het werkt als een wonder. Elke lijder, die door de kwellende pynen van Rheumatiek, Heupjicht, Spit-en andere Nieraandoeningen ge plaagd wordt, moet begrypen, dat eene genezing alleen dan verkregen kan worden, wanneer de oorzaak van het kwaad weggenomen wordt. Urinezuur kristallen zijn als gebroken scherven glas en ze dringen in de spieren on gewrichten, daardoor pijn veroorzakende. De Witt's Nieren- en Blaaspillen vordryven dat urinezuur direct en doen daardoor de ontzettende pijnen en verschrikkelijke kwaal ver dwijnen. Over de geheele wereld zijn groote behandelingen van f 1.75 en f 2.75 verkrijgbaar. Te Gouda bij Anton Coops, Wijdstraat 29. Door dit wonder volle geneesmiddel «sijn lijders in staat gesteld hunne stokken en krukken weg te werpen en weer even gemakkelijk te loopen als voor heen. Indien nimmer deze pillen beproefd hebt, kunt U van boven staand adres of van E. C. DE WITT Co., Amsterdam, na toezending van 10 ets. in postzegels een gratis mon sterdoos ontvangen. 34 DeWIttsI Spoorwegdienstregelingen. De Minister van Waterstaat brengt ter kennis dat by de boekhandelaren firma Gebroeders van Cleef te 's-Gra- venhage, tot een beperkt aantal exem plaren, verkrijgbaar is gesteld het ont werp voor de zomerdienstregeling 1914 van de S. S. en de N. C. S. Voorts wordt een exemplaar van dat ontwerp ter kennisneming door belanghebben den nedergelegd ter griffie der onder scheidene provinciën en ter secretarie van de voornaamste gemeenten, afzon derlijk vermeld in de „St.-Ct." No. 44. Men meldt aan de N. Crt.: Het stille dorp Knijpe was Donder dagavond in rep en roer. Van uit Heerenveen trokken ongeveer 80 bak kersgezellen uit diverse dorpen naar Knijpe, om den bakker Reindersma aldaar een bezoek te brengen. Deze bakker weigert het collectieve contract met zij h gezellen te sluiten en heeft zijn beide gezellen genoodzaakt te be danken voo^het lidmaatschap van den Ned. Bakkersgezel lenbond. De heer Hillebregt te Amsterdam, voorzitter van den Bond, bevond zich in den stoet en wenschte met den heer R. te spreken, wat deze weigerde. Daarop ging men het dorp bewerken en spoorde men de klanten van R. aan niet meer bij hem te koopen. 't Was een heele drukte in het stille dorpje. F. Bruinsma te Breda, die 14 dagen geleden zyn voormaligen directeur der Coöperatieve Zuivelfabriek onder be dreiging een schuldbekentenis bene vens f 250 afperste, ia* in Limburg ge arresteerd. De Drommedaris. Naar men aan het Hbl. mededeelt, heeft de Rijksarchitect, na bezichtiging van den kelder onder den Dromme- daristoren te Enkhuizen, geadviseerd dezen vol te werpen, daar bodem en wanden niet geschikt zijn op den daur het grondwater daaruit te houden. De kazernebrand te Haarlem. Dezer dagen is een staat opgemaakt van het kader en de manschappen, die in den nacht van 14 op 15 Febr. jl. in de kazerne verblijf hielden, als mede van het kader en de manschap pen, die bif de branden in 1912,1913 en 1914 aanwezig waren, zoodat men een overzicht krijgt vah die personen, welke alle 3 de branden hebben mede gemaakt. Dezer dagen is, naaf de Haarl. Ct. meldt, een oefening gehouden door alle compagniën om te leeren hande len in geval van brand. O. m. moesten de manschappen de bovenlokalen ver laten langs de brandladders op de binnenplaats. D? Duitsche douane heeft aange houden een koopman te Enschedé, die 12 kilo sigaretten, tabak en lucifers wilde smokkelen. De aangehoudene, die een boete van 400 Mark ftiet kon betalen, werd gevankelijk overgebracht naar Ahaus. Visschers tegenspoed. De Daily Telegr. meldt, dat Dins dag de Nederlandsche trawler Martha, van IJrauiden, die averij had beloo- pen in de Noordzee, de haven Grims by is binnengesleept. De Martha was op weg naar Holland met een lading visch, in de Moroy Firth gevangen. Nu het schip noodgedwongen te Grimsby is binnengekomen, kan het zijn lading niet kwijtraken, daar de Britsche wet aangenomen op aan stichting van de Scottish Fishery Board verbiedt het aanbrengen van in Moray Firth gevangen visch in eenige Britsche haven. Indien de trawler dus niet spoedig gerepareerd is zal de lading overboord moeten worden geworpen. De pblitie te Utrecht heeft een wiel rijder, die Woensdagavond op het Janskorkhof aldaar een couranten- rondbrenger overeden heeft, welke aanrijding den dood ten gevolge heeft gehad, aangehouden. (N. R. Ct) De Van Speykstoren. Uit Egmond aan Zee wordt aan de Alkm. Ct. genield, dat de bekende Van Speykstoren aan den dienst zal worden onttrokken. Met ingang van 1 April zal het licht worden gedoofd en de toren alleen dienst doen als seininrichting. De eerste urnbyzetting. De O. Haarl. Ct. deelt mede, dat het overschot van wijlen den heer A. F. A. van Scherpenberg, die te Las Palmas overleed, te Hamburg zal wor den verbrand. De asch zal in een urn naar hier worden overgebracht en de urn zal geplaatst worden in het Cre matorium op Weeterfeld te Driehuis by VelBen. Spion in België aangehouden. De politie te Brussel heeft naar de N. Ct. meldt, een persoon, genaamd Jan Ballingen," aangehouden, geboren in Lotharingen in 1880. Deze persoon droeg vereohillende valsche namen, onder anderen die van Kort en Lapion. Tijdens een onderzoek te zijnent, vona men fotografietoestellen, Fran- sche en Belgische militaire kaarten, fotografieën der forten van Maubeuge, Duinkerken, Lier, Antwerpen, Luik en Namen. Ballingen erkende in dienst van een vreemde regeering te zyn, om spion- nendienst te verrichten op de Fran- sche grens en in België. Hij werd voor eenige jaren reeds voor bespieding veroordeeld. Waarschijnlijk zal hij het land uit gebannen worden, daar het feit van spionnage in België niet strafbaar is. Stroopersdrama. De Rechtbank te 's-Hertogenbosch deed gisteren uitspraak in de strafzaak tegen A. D. uit Gister wijk, beklaagd van in den nacht van 6 op 7 September 1913 den Rijksveldwachter Timmer mans in het jachtveld onder Moer gestel te hebben doodgeschoten en veroordeelde hem tot 8 jaren gevan genisstraf. De verdediger, mr. E. van Zinnicq Bergmann, heeft hooger be roep aangeteekend. Een stading in zicht. De landarbeiders te Bellingwolde (Gr.) bereiden zich voor op een loon strijd met de landbouwers. Zij hebben in den laatsten tijd herhaardelijk ver gaderd en voor de komende werk zaamheden hun voorwaarden vastge steld. Aan de landbouwers zijn deze medegedeeldde arbeiders vragen een loon van 15 cent per uur met een 8-urigen arbeidsdag. In den oogsttijd* zal langer gewerkt kunnen worden, doch het unrloon zal in. dien tijd 25 cent bedragen. Er is niet veel kans dat de landbouwers op deze eischen ingaan. De Haagsche schouw. Ter vermijding van misverstand deelt de Kampioen mede, dat dé over dracht van den door het Rijk aange- kochton tol aan den Haagschen Schouw nog niet heeft plaats gehad, zoodat men nog steeds tol moet betalen. Men verwacht eohter, dat deze over dracht einde 1914 of begin 1915 zal plaats hebben. Het is bekend, dat de Bond van Nederl. Onderwijzers zeer gekant is tegen het h<#>fdschap en in zijn or gaan „De Bole" telkens van dien af keer op'fclföë behalve mooie wijze doet blijken. Niet alle leden luisteren echter naar de „raadgevingen" van 't bestuur en wagen een kansje om aan 't hoofd eener school geplaatst te worden. Dit blijkt weer uit een vacature van hoofd Zutfen71 sollicitanten en daaronder verscheiden Bondsleden, ook uit die stad. De kunst om geld te verdienen! Op een der drukste punten van Amsterdam werd een huis verbouwd, en de voorbijgangers kekon tegen een schatting, aie eerst zon verwijderd worden, wanneer het huis geheel klaar was. De aannemer kreeg, een eenvoudig schilder by zich, die hem voorstelde de schutting een mooi kleurtje te geven. Op de onderhelft zou de naam van den aannemer komen te staan, voor het bovengedeelte, dat natuurlijk de meeste waarde had, zou de schilder een anderen liefhebber zoeken. Daar zou de verdiensté' voor den schilder in zitten. De overeenkomst werd gesloten, de schutting werd gegrondverfd en aan een 12-tal firma's, die daarvoor in aanmerking zouden komen, werd een kiek van de schutting gezonden. In dien de firma's er zich voor interes seerden, moesten ze maar op dieü dag, precies zoo laat in „Kras" komen Al de firma's stuurden een verte genwoordiger. Ieder wilde de mooie reclamevlakte hebben, en men ging tegen elkaar op bieden. Een biscuit- fabrikant kreeg de ruimte ten slotte. Behalve de respectievelijke bierries, grocjes on groote en kleine kofne's moest de gelukkige kooper precies f 2000 betalen, dat is nog meer dan f 130 per vierk. meter Een dergelijk tarief was in Amster dam nog zelden betaald. De schilder heeft er zijn moeite wel door beloond gekregen Moordaanslag te Watergraafsmeer. Gistermiddag heeft aan den Nieti- wen Weg te Watergraafsmeer een man een revolverschot gelost op een juffrouw, genaamd S. d. H. De juf frouw werd naar het ziekenhuis over gebracht. De dader is gearresteerd. Omtrent den moordaanslagte Water graafsmeer vèrneemt de N. Crt. nog, dat de dader na een drietal schoten op juffrouw De H. te hebben gelost, het wapen op zichzelf richtte en afvuurde, zoodat hij zelf ook verwond werd. Evenwel waren zijn verwondingen niet van ernstfgen aard. Nader verneemt men nog: Gistermiddag omstreeks half vier heeft in Watergraafsmeer een moord aanslag plaats gehad. Een jongmensch, Willem Smit geheeten, heeft op den Middenweg nabij de Kruislaafi een drietal schoten gelost op een bewoon ster van den Hoogen Weg, mejuffrouw Sofie de Haan, by wie hij inwoonde. Het slachtoffer werd in den arm en in de lenden getroffen. Na den aan slag te hebben gepleegd, richtte het jongemensch het wapen op zichzelf en bracht zich een schot in den buik toe. Mejuffrouw De Haan kon zich nog tot den Nieuwen Weg vportbb- wegen, doch daar zakte zij ineen. Zij werd naar het Bargerziekenhuis over gebracht. Haar toestand is niet levens gevaarlijk. De dader werd door een veldwachter der gemeente Watergraafsmeer naar het politieposthuis gebracht en door den inspecteur Biere gehoord. Ver volgens werd hy, met het oog op zyn toestand, naar het Onze Lieve Vrouwe- gasthnis gebracht. Het tweetal had zich per rywiel naar de plaats begeven, waar de aan slag gepleegd werd. Het Hbld. verneemt daaromtrent nog de volgende bijzonderheden De dader, de 20-jarige W. Smit, is kok van zijn beroep, doch thans zonder werk. Op het ijs had hij met zijn slachtoffer, de 32-jarige Sophie de Haan, kennisgemaakt. Zij wilde echter na eenigen tijd niets meer van hem weten en dit schijnt de aanleiding tot het misdrijf te zijn geweest. Hij moet dan ook verklaard hebben dat hij de bedoeling had de vrouw van het leven te berooven. Bij fouilleering werd de revolver, waarmede, de schoten gelost waren en waarop nog één patroon zat, in zijn bezit gevonden. Bovendien vond men in zijn kous den kogel van het schot, datvhij op zichzelf had gelost. Vermoedelijk doordat hij het schot a bont portant loste, is de kogel wel door zyn kleeren maar niet in zijn lichaam gedrongen en in de kous terecht gekomen. Na onderzoek in het O. L. Vrouwe- gastbuis is hij weder naar het politite- bureau te Watergraafsmeer overge bracht. Heden zal bij ter beschikking van de justitie worden gesteld. De toestand, van het slachtoffer was gisteravond vrij gunstig. Kloosterschatten. Men schrijft van de Noord-Bra- brantsch-Belgische grens aan De Tijd Een der meest vermaarde abdijen is ongetwijfeld de abdij der Norber- tijner-monniken van Postelvermaard niet alleen om haar eigen historie, ma$r ook om de rol, die de abten 'gespeeld hebben in de geschiedenis dezer stre ken in de vervlogen -eeuwen. Vlak in de buurt vari de abdij ligt seen boerderij, die in de laatste dagen een vermaardheid heeft erlangd. Deze boerderij is vroeger een convent van nonnen geweest, dat onder de abdij ressorteerde. De traditie vermeldt, en het eene geslacht beeft ze overgeleverd aan het andere, dat by het uitbreken van den fcachtigjarigen oorlog in de nabijheid der boerderij en schat van goud- en zilverwerken, kerksieraden, kelken enz. zou zijti opgeborgen op een plaats, die sindsdien niet werd ontdekt. Thans loopen er eigenaardige ge ruchten, die de marechaussees van het* naburige Arendonk er toe geleid heb ben een justitieel onderzoek in te stellen. Enkele- dagen geleden is de pachter die de boerderij exploiteerde, van de boerderij weggegaan, en men schijnt uit enkele bevindingen te willen op maken, dat de pachtboer de verborgen kostbaarheden heeft opgespoord en doen verdwijnen. Men leidt dit af uit de omstandigheid, die in de kapelle- kamer, op de boerderij welbekend, oen opening is ontdekt in den vorm eener nis. In eene daarachter gevonden holte vermoedt men, dat de schatten zijn verborgen geweest. De pachter, die reeds in verhoor is genomen, zegt dat hem noch vap het een, noch van het andere iets bekend is en spreekt beslist tegen, dat door hem iets, wat ook, zon zijn gevonden. Men is in deze streek zeer benieuwd wat het' onderzoek der justitie zal Rookende knapen. Een medewerker van de „Dord. Ct." schrijft De pogingen door verschillende onderwijzers aangewend om bij de kin deren het rooken van sigaretten tegen t» gaan, moge bij de schooljeugd al eenig resultaat hebben, nauwelijks hebben ze de school verlaten, of velen dampen er eiken dag lustig op los. Hoe komt dat? Enkele fabrikanten van sigaretten bieden hun afnemers cadeaax aan vandaar dat vele jongens op 14 4 15-jarigen leeftijd al verslaafde rookers zyn geworden, alleen gedreven door de begeerte om spoedig in het bezit van een geschenk te zyn. In elk pakje sigaretten, inhoudende 10 stuks, is een coupon gevoegd. Door 50 dezer coupons komt men in het bezit van een mondorgel. 240 bezorgen u een carbid-lantaarn, 600 een paar ringen met rekstok, 12000een fiets De 18-jarige A. K. te Dordrecht, heeft het al' rookende en smookende zoöver gebracht, dat hy op deze wijze aan een fiets gekomen is. Eerlijkheidshalve dient er te worden bijgevoegd, dat hij wel eens een cou ponnetje kocfit tegen betaling van cent of het inruilde tegen een sigaret Hoe het ook zy, dit jongmensch heeft een ontzettende werking van keel en longen moeten vergen "om zich in het bezit van een fiets te kunnen «tellen. Met bovenstaande gegevens ,voor oogen, zal het duidelijk zijn, dat het heel wat moeite zal kosten om den strijd tegen het rooken van sigaretten met succes aan te binden. Huishowdeilver. Het zeker zeldzame geval doet zich voor, dat binnen enkele dagen door de firma C. F. Koos Co., op het Kokin te Amsterdam, de geheele pro- ductievoorraad van een der meest be kende Nederlandsche zilverwerkfa- brieken in veiling zal worden ge- bracht. Het is die van de gerenom meerde zilvertabriek van den heer Ger- rit Greup D.Hzn., te Schoonhoven, welke in liquidatie verkeert. He grÖi>- te cataioghe, een boekdeel van ruil 200 bladzijden en 3000 nummers, en de daarbij gevoegde platen geven al reeds een indruk van den enqrmen voorraad en tegelijk van de kunst waarde van dezen ziiverschat. Be- schreven wordt een electrische sche merlamp, keurig .uitgevoerd, in Oog- terschen stijl. Zij rust op een grijs marmeren voetstuk. Een fraaie kap van echte Brusselsche kant tempert het licht, dat onder de kroon en uit het voetstuk uitstraalt, waardoor de kunstige bewerktng van de kolom op verrassende wijze in het oog valt. Hit bewonderenswaardige kunstwerk is op de Tentoonstelling in Gent in het vo rige jaar bekroond met de gouden me daille, den „Grand Prix". Een rijk, weelderig pièce de milieu op een zil veren plateau met spiegel draagt twee prachtige kandelabres en drie zdlye- ren schalen met kristallen bodem. Ziedaar slechts twee hoofdnummers nader aangeduid, te midden van den overvloed. Tusschen de vele keurige couverts van allerlei soort en bestemming, in fraai bekleedeétui's besloten, ziet men ó.a. bouillojrs, die zoowel door vorm als dóór bewerking bijzondere aandacht vragen. Hoe de zilverkunstenaar zulke een voudige gebruiksartikelen als een broodmand of een soezenmandje tot ware pronkstukken 4tan maken, wordt door meer dan 400 van zulke voor werpen bewezen. Hiermee wedijveren jardinièree van velerlei grootte èh vorm, talrijke taart- en gebakschsal- tjee en cachepots, kleinere artikelen, als sigaren-, sigaretten- en poeder- doosjes. Er zijn alleen 3500 lepels en lepeltjes voor verschillend gebruik. Buiten al deze nuttigheidszaken (wordt aandacht gevraagd voor een belang-, rijke collectie weelde-artikelen als fraaie paarl-colliers en byoutarieön. Uaarbij .onder meer een platina arm band met paarlen en diamanten, en een zeer mooie hanger met diamanten als een voorstelling van een spin in haar web. Een groot aantal- kristallen voor- weren met zilver gemonteerd geeft verder een denkbeeld van de uitge breidheid der industrie waarin de firma Gerrit Greup D.Hzn. naam heeft ge maakt. 4 Zaterdag en Zondag 21 en 22 dezer is de geheele voorraad „particulier" te bezichtigen. Maandag 23 Februari voor het publiek. De veiling begint den daarop volgenden dag om nog tot 5 Maart te worden voortgezet. Onge twijfeld zal deze nooit vertoonde „ril- verveiling" veler belangstelling wek ken. (N. v. d. D.) GOUDA. 21 Februari 1914. Alliance fran<?aise. I Woensdagavond 25 Februari aJ.fi de afdeeling der Alliance Franks* alhier in de Rénnie haar eerste voering geven. Als conférentaer m optreden de heer Jeane Blaise, ts Versailles, die op dit gebied een groot® naam heeft. In de maand Maart a.s. zal detffl*. afdeeling den conférencier een belangwekkende voordracht W» lichtbeelden doep geven. Behalve de leden met hun g*®» hebben tegen geringe betaling ook toegang de leerlingen van de H. B. S., Gymnasium, Normaalschool pp M. U, L. O. „Gouda Vooruit". In de gisteravond gehouden be stuursvergadering der vereeniging Gouda Vooruit, werd de heer I. IJssel de Schepper ala voorzitter geïnstal leerd. Hondenbelasting Daar de tyd voor de aangifte van de bondenbelasting reeds verstreken is, worden de ingezetenen er opmerk zaam op gemaakt dat zij, die in de termen daarvoor vallen, ten kantore van den gemeente-ontvanger terstond aangifte hebben te doen, daar anders door de politie proces-verbaal tegen hen zal worden opgemaakt. De staking by de firma Cats. Naar ons wordt medegedeeld is door "den heer M. A. Cats het volgend aan- gtteekend schrijven gezonden aan de van zijn drukkerij in staking zijnde gesdlen „Door deze deel ik U mede, indien U Maandag 23 Febr. 1914 's mor gens 7 unr het werk niet zal heb ben hervat, wordt door mij geacht het werk te hebben verlaten etris dus ontslagen. De op die drukkerij nog werkzaam zijnde drukker, die bij geen typografen- organisatie is aangesloten, is heden middag naar zijn woonplaats, Middel burg, teruggekeerd. Soiróe Amusante. Onder verwijzing naar de adver tentie in dit blad van de Soirée Amu sante, welke op Zaterdag 28 dezer in den Nieuwen Schouwburg zal plaats hebben, kunnen wij mededeelem dat zoowel door het orkest als door de dames en heeren, die de overige pro gramma-nummers zullen uitvoeren, druk wordt gerepeteerd opdat deze soirée in alle deelen goed zal zijn ver zorgd en het een werkelijk genot zal zijn dezen avond bij te wonen. Voor de ingezetenen van Waddinx veen en Boskopp zal gelegenheid zijn des avonds na afloop per speoiale boot naar huis terug te keeren. De belangstelling voor deze soirée is reeds zeer groot. Wij herinneren er bij deze aan dat de plaatsbespreking Dinsdag a.s. 'aan vangt. Gouderak. Gisteren werd alhier het stoffelijk oversohot van wijlen den heer G. Breedijk, in leven lid van den gemeenteraad, ter aarde besteld. Bij de droeve plechtigheid waren B,. en W. dezer gemeente en de leden van den Raad tegenwoordig. Aan het graf werd gesproken door den burge rmeester, den heer Joh. J. Rupke, en door Ds. P. Kruit. Lezing Protestantenten-bond. Moordrecht. De vergadering van onze Prptestanten-bonds-afdeeling was gisterenavond goed bezochteen flink 'getal belangstellenden was opgekomen. De spreker, de heer R. Van Yperen (Rotterdam), begon met eene herinne ring aantfde plaats, welke eenmaal de Bijbel by ons volk innam of hij hulp middel by de opvoeding kon of moest zyn was toen geen vraag. Tegenwoor dig kan men genoeg menschen ont moeten die niet aan Bijbellezen doeD, er nooit een blik in werpen en zelfs geen Bijbel bezitten. Ja, onder theo logen is strijd gevoerd over de vraag of men nog wel nit den Bijbel den tekst heeft tejnemen voor een preek 1 Met name in vrijzinnige kringen heerschen toestanden als de geschetste. Op de meeste Zondagscholen verdron gen „gewone, alledaagsche" debijbel- 8che verhalen, want de laatste zijn niet zoo geschikt„O, als dat 200 is, wat zyn wij dan verachterd 1" roept de spreker uit. Vroeger immers kon men er wel van vertellen en op een wijze, die de daarvan gegeven uren maakte tot de genotvolste voor onder wijzer en kind. Allerlei andere be zwaren werpt men verder nog opde kinderen zijn eraan ontwassen, vin den die verhalen vervelend, zijn ver wend geraakt door wat hun de lagere school geeft enz. enz. De heerschende opvatting bevredigt niet, de geopperde bezwaren houden geen steek. De Bijbel heeft onschat bare waarde als hulpmiddel bij het onderwijs, als begrippen van zedelijk heid moeten worden bijgebracht; en wij doen kwaad, zoo wij, opvoedende, de bronnen van ons godsdienstig ge loof onthouden aan de kinderen, die wfi niet buiten ons geloofsleven zullen wulen Bluiten; letterk. en kunst moe - ten onbegrepen blijven met haar byb. onderwerpen, als wrj by de opvoeding allerlei andere dingen belangrijk vin den, maar den bybel en zyne verhalen stilzwijgend voorbijgaan. En men vergete niet, dat de jeugd de tyd waarin gevoelens en stemmingen wor den gewekt van beteekenis naar 't ver dere leven. De bijbelsche verhalen moet men brengen tot de kinderen, niet door hun een boek te geven en te zeggen „lees nu maar"ouders en onderwij zers moeten zelf kiezen en zelf ver tellen. 0» ouders vinden het zoo moeilijk, onderwijzers soms on mogelijk aldus te handelen. Spr, weerlegde in den breede de opvat ting, als zou het Bijbelsch verhaal niet op de School passen, en bepleitte o overtuigende wijze de taak ombijbe sche verhalen uitsluitend te behandelen als weggelegd voor de Zondagschool, waar dan die over daden van menschen voor de jongere, die over daden van God voor de oudere leerlingen be stemd moeten worden. In elk geval miskent ieder de be langrijke plaats der Zondagschool, die meent tot hare leerlingen te mogen komen met stof, die pp de lagere school behandeld wordt. En het is wel te betreuren, dat zoovelen geen hoogere opvatting van het Zondags- schoolonderwijs blijken te koesteren Bovenal geldt voor den spreker de Bijbel als hulpmiddel bij de hniselike opvoeding; hij vindt het geen voor uitgang, als thans de Bijbel in menige woning dienst doet als versiering onder tal van mooi gebonden boekjes en .verder ongebruikt blijft. Ouders moeten hun kinderen vertellen met- zorg-gekozen verhalen en daartoe ge bruiken de schoonst-intredende gele genheden. Bekoorlik was de schilde ring van het schemeruurtje, de kin deren bij moeder gezeten met de oogen góricht naar den hemel, vra gende over allerlei. De kennis zal onvoldoende blijken Zeide Jezus: „Simon bar Jona, weet gij reeds genoeg?" de vraag luidde „hebt gij mij lief?" Hierop komt het aan. Hierom ookgeef geen kinder bijbel in handendoe het zelf f Onder herinnering, dat voor het kind komt: de smart en de harts tocht en de bitterheid en het berouw dat deze in gansch ander licht ver schijnen en op geheel andere wijze te dragen en te leiden worden, als daar bij rijst een beeld uiteen dierbaar ge worden verhaal, eindigde de spr. zijn schoone voordracht. Eenige vragen vonden welwillende beantwoording. Ouderkerk a.d. IJsel. In de 17 dezer gehouden 5e algemeene ver gadering van het Groene Kruis, werd vooruitgang geconstateerd bij het aan tal leden, thans bedragende 284. Ook de finaneieele gesteldheid was ver beterd, zoodat de rekening van 1913 sluiten kan met een voordeelig saldo van f 127.60 7j- De ontvangsten had den bedragen f 393.47 en de uitgaven f 265.86i/2. Door 68 leden waren 86 verplegings- artikelen in het magazijn aanwezig, gebruikt. De cursus voor de verple ging van kraamvrouwen en zuigelingen zal dit jaar worden gegeven. Even eens een cursus in eerste hulp bij ongelukken, indien zich daarvoor ge noeg deelnemers aanmelden. Met bijna algemeene stemmen werd herbenoemd tot voorzitter de heer L. G. van Omme, gemeente-geneesheer en tot lid van 't bestuur de heer W. de Jong Joh.Zn. Ten opzichte van de wijk-verpleging zal het bestuur de leden in de gelegen heid stellen zich vóór of tegen de spoedige invoering te verklaren. Mocht tot hot eerste besloten worden, dan kan contributie-verhooging niet uit blijven. Ook is het bestuur voornemens op een adres aan de gemeenteraad, om spoedige invoering van drinkwater leiding, vele handteekeningen te ver zamelen van hoofden van gezinnen, die daarbij groot belang hebben. Hierna werd de vergadering gesloten. Opgave van Personen die zich gedurende de week van 13 Febr. tot 19 Febr. in de Gemeente gevestigd of deze verlaten hebben. VERTROKKENEN H. de Jong, uit Nieuwehaven 162 naar Rotterdam, Catharinastraat 36 ia. H. Weitje, uit| L. Noodgodsteeg 17 naar Lommei (België). J. v. d. Ende, uit IJssellaan 80 naar Nieuwerk a/d. IJsel. O. A. Krimperforfc, uit Kleiweg 17 naar Alphen a/d. Rijn. J. M. Jonkheid, ut Kattensingel 84 naar Batavia. B. Vermeij uit P. 0. Bothstraat 2 naar Utrecht, Singelstraat 2. A. C. Sparnaaij uit Spieringstr. 8 naar Alkmaar, Langestraat. Pa. Steenwinkel uit Doelestraat 16 naar Waddinxvoen, Zuidkade. A. C. Boot uit Fluweelensingel 103 naar Alphen, Prinsenstraat G 124. H. P. B. van Santen uit Boom- gaardstr. 33 naar Rotterdam, Kipsfcr. 48. Ca. Bijkerk uit Boelekade 62 naar Rotterdam. J. W. M. Batting (Wed. de Weger) uit Muilepoort 5 naar Arnhem, Her togstraat 27. P. de Boer uit Korte Tiendeweg 6 naar Haarlem, Korte Heerenstraat 24. GE VESTIGDEN C. J. v. d. Want uit Amsterdam in Tuinstraat 38. J. G. van Oord uit Bodegraven in Winterdyk 10. M. M. Kosten uit Renesse iu Kru- geriaan 130. B. A. van Noort uit Waddinxveen in Bogen 63. P. Schoenmaker uit Waddinxveen in R. van Catsweg. 47. G. J. Slot uit Linschoten in Bocken- bergstraat 87. Aa. Ma. Snoeij Wed. Mijnsbergen uit Rotterdam in Snojjstraat 25. G. M. Waning uit Zoeterwoude in Boeken bergstraat 71* B. J. van Bel uit Wageningen in Veerstraat 2. R. J. F. Steensma nit Franeker in Markt 34. M. Soesbergen uit Rotterdam in Boelekade 25. D. van Staalen uit Dreischor in Krugerlaan 130. J. Th. Kraan uit Haarlem in Kei zerstraat 178. C. Oosterling uit Dadraht in Prins Hendrikstraat. 11 D. G. Noordijk uit Veendam in Krugerlaan 1. C. ,A. van Dartel uit Utrecht in Lombardsteeg 26> C. Zanen uit Ammerstol in Keizer straat 81. K. J. Links uit Hillegom in Wachtel straat 40. G. J. Winter uit Roterdam in K. 1 Tiendeweg 23. stelling in gegeven. Plotseling vatte het cinema-toestel vuur, waarna een enorme paniek ontstond. De menigte wilde vluchten en drong naar de uit gangen, waarbij 1 man, 16 vrouwen en 58 kinderen werden doodgetrapt 16 menschen werden levensgevaarlijk gewond. De Inlanders waren dol van angst, denkenke in een val te zijn ge lokt en dat met moedwil de brand in de loods was gestoken. Zij keerden zich tegen het Enropeesch personeel van de onderneming en wierpen stee- nen en stokken hout naar de Euro peanen. De doctoren Prins, van het Petronella-hospitaal, Van der Birne en Lindner, benevens verbandmeesters van het militaire hospitaal, verleenden assistentie. De lijken bleken op schan delijke wijze uitgeschud. Financieel draagt de maatschappij de onkosten. Ook de waarde van gestolen voorwer pen worden gerestitueerd. De opge wonden stemming van de inlanders is thans gekalmeerd. Aangezien slechts een gedeeltelijke uitbetaling van de gebruikelijke nieuw jaarsvoorschotten plaats plaats had, staakten, volgens een bericht in de Delibladen, de zetters van de Java Bode. Het blad zal echter met behulp van andere drukkerijen gewoon ver schijnen. D.d. 28 Januari melden de Delibla den nog de volgende bijzonderheden De staking van de zetters aan de Java-Bode is nu volkomen. Het Chi- neesch personeel van andere kranten, die hulp boden, weigerde te werken uit solidariteit. Het blad verscheen thans in kleiner formaat met behulp van geleende inlandsohe zetters. Aanvragen van werknemers op 20 Februari. Volwassenen, 1 kantoorbediende, 1 timmerman, 1 schilder, 1 gas- en waterfitter, 2 grondwerkers, 3 pakhuisknechten, 1 loopknecht, 3 werklieden zonder vakkennis. Halfwas of aankomende ?i -ï 2 pakhuisknechten,, 1 loopknecht. Aanvragen van werkgevers. Volwassenen. 1 timmerman, 1 opperman, 1 smid-bankwerker, 1 blikslager, 1 gas- en waterfitter, 1 werkvrouw, 1 pakhuisknecht, 1 boerenmeid. Halfwas of aankomende 1 schilder, 1 wagenmaker. 1 vuurwerker, 1 pakhuisknecht. Leerlingen en jongens 1 timmerman. 1 jongen zonder vakkennis. Predikbeurten te Gouda. Zondag. REMONSTRANTSCHE KERK. Voorm, 107a uur* K. F. SPAR NAAIJ, Den Haag. GROOTE KERK. Voorm. ten 10 ure. Ds. BIJL. Namidd. ten 2 ure. Ds. DEUR. Avonds ten 6 ure. Ds. BERKEL- BACH v. d. SPRENKEL. KLEINE KERK. Namiddag ten 2 ure. Da. P. v. d. KOOY, van Reeuwijk. LUTHERSCHE KERK. Voorm. ten 10 ure. Ds. J. W. BRAS, Evang. Luth. Pred. te Leiden. GROOTE KERK. Huwelijksinzegening, Woensdag 25 Febr. 12 uur, Ds. BIJL. KLEINE KERK. Woensdagavond 87j uur. Ds. BER- KELBACH v. d. SPRENKEL, Bij- INDISCH NIEUWS. In verband tnet het plaats gehad hebbend ongeluk by een bioscoopvoor stelling op de onderneming Èoelos, volgen hieronder eenige aan de Deli aden van 28 Januari ontleende bij zonderheden Zesduizend Javanen waren in een enorme tabaksloods op de onderneming Boelos vereenigd. De loods had een lengte van 120 en een breedte van 20 meter. Er werd een bioscoopvoor- Voetbal. Bij de wedstrijden van den Goud- schen Voetbalbond is alsnog ingelascht de wedstrijd Volks weerbaarheid-Alphen morgenmiddag. Korfbal. Morgenmiddag 2 uur wordt hier op het Sportterrein aan den Graaf Floris- weg de demi-finale wedstrijd om den Zilveren Eiketak gespeeld tusschen de clubs O.S.O.A. I uit Amsterdam en A.L.O. I uit Den Haag, beide eerste klasseclubs van N. A. B. Laatstge noemde club werd verleden jaar win naar van dezen wisselprijs en zal ook nu wel weer alle krachten inspannen om hem ook dit jaar weer in hun bezit te houden. Waar wij van beide clubs een mooi spel verwachten, kan het niet anders of het zal een spannende wedstrijd zijn, een goede propaganda voor korf bal in Gouda en Omstreken. De korfbalclub Amicitia moet mor gen een wedstrijd spelen te 's Graven- hage tegen A.L.O. II. van het Koninklijk Meteriologisch Instituut te DE BILDT. Hoogste barometerstand 760.7 te Nice laagste stand 726.9 te Malin- head. Verwachting tot den volgenden dag: Meest matige tot krachtige zuidelijke tot zuidwestelijke wind, betrokken tot zwaarbewolkt met tijdelijke opklaring, waarschijnlijk nog regenbuien zelfde temperatuur. VAN DEN 21 FEBR 1914. Staatsleeniiiccn. Ned. Cerfc. Werkeli Schuld 3 p >stenr. Belastingvi Kronenrente 4 f Port. Obl. 3de Se Russische 6 pet. Obl. ld. 3pW.BC Obl. EERSTE KAMER. Vergadering van heden He behandeling van de begrooting van Justitie wordt voortgezet. De minister van justitie zegt toe, dat hij de salarieering der rijksveld wachters zal onderzoeken. Meer toe zegging kan hij niet doen. Wat ten aanzien van de overladen rechtbank te Breda betreft, spr. zal ook deze kwestie onderzoeken. De goede diensten van de vrouw op gebied van het gevangeniswezen erkent spr. gaarne. De ondervinding heeft geleerd, dat de vrouw daarin een belangrijke taak kan vinden. De slappe toepassing van de Ar beidswet heeft spr.'s aandacht. De vergadaring duurt voort. De Prins von Wied. Zooals bekend heeft de Prins von Wied bij zijn bezoeken aan de ver schillende Staatshoofden, den keizer van Rusland overgeslagen. De regeeringskringen in Rusland zijn naar aan Parijsche bladen wordt geseind, heel gesloten daarover, maar met de openbare meening is zulks niet het geval. Daar wordt het be schouwd als een gebrek aan tact van den nieuwen Albaneeschen vorst. De Frankfurter Zeitung van heden ochtend deelt mede dat Koningin Wil- helmina morgen in Frankfurt a/d Main zal aankomen om gedurende eenige dagen een bezoek te brengen aan Prins Hendrik op Hohemark. BURGERLIJKE STAND, GEBOREN19 Febr. Johannes Cornelia, ouders P. van Vechten en T. van Dam. 21 Febr. Maria, ouders G. van den Berg en N. Plak. ONDERTROUWDJ. F. van der Ploeg en M. J. Kok. OVERLEDEN20 Febr. Pe'tronella M. Agten, 18 mnd. Antonie de Joode, 18 mnd. Aaltje van der Wal, echtg. van T. Hol. 58 j. Japan. Obl. 1899 4 pet Obl. ning d. Obl. 1889 1905 3 pet. Bank- en Credlet-Instel Hogen. Fed. Bankaandeelen (ndustr. Oiiderneiningei American Car Foun dry Comp. C. v. A. 1. Smelting Refining Co. Cert. v. Aand, nglo American Tele graph Cy. Cert. v. A U. S. Steel Corp. Cert. v. Gew. Aand. Handels ver. „Amster dam" Aand. Jav. Cultuur Mij. Aand. Ned. Handel-My.O.v.A. Mijnbouw Mfleo. Ketahoen" Mijnbouw My. Gew. Aand. Redjang Lebong, Mijn bouw Mij. Aand. Great Cobar Aand. Petroleuiu-Onderii. Dordsche Petroleum In dustrie Mij. Gew. A.j Kon. Ned. Mij. tot ExplJ Trad Cy. C. v. G. A.l Scheepvaart H(jeu. Ned.Am. Stoomvaart- My. Aand, Stoomvaart-Mij. „Zee land" Proferente A. Int. Mercantile Marino Cy. afgest. Pref. A. Ta hak -Oudemem I uiten Bindjey Tabak Mij. A. Diversen. Maxwel Land Gpant Cert. v, Aand. Peruvian Corporation Lim. Cert. v. Aand. Spoorwegen. Holl. IJzeren Spoor wegmij. Aand. Mij. t. Ikpl. v. Staats spoorwegen Aand. Zuid-Italiaan. Spwmij. Serie A-H Obl. 3 pet. W arschau-W eenen Spoorwegmij. Aand. dito dito Act. de Jouiss- Amerika. Atchison Alg. Hypb. Obl. 4 pet. Erie Spoorweg-Mij. Gew. Aand. Union Pacific Railroad Cy. Cert. v. gew. A. Wabash Gew. Aand. Premieleeningen. Amsterdam Aand. 3 pet. Hongarije. Tüeiss-Re- gulirungs-Ges. 4 pet. 149 1489/16 GELDKOERS. Prolongatie 4l/t-~é'/2 pCt. Nationale Staatsfondsen onveran derd, Buite^l. eveneens geen omzet, Culturen nagenoeg geen affaires, Ta bakken stil, Petroleum iets zachter, omzet gering, Rubbers lusteloos en pryshoudend, vast voor Amsterdam- rubbers, Mijnen prijshoudend voor Guyana's, Redjangs en Cobars, overi gens stil. Vorige Koers. 9 77"/, Ko... na heden 77% 83'/ 84% 61% 100% 86»/ 86% 89 89% 83"/,, 797 31»/ 83% 30% 101% 73»/ 57% |l 1 1 51%. 60»,. 68% 68'/,. 24'/,. 23'»/,. 66 65%. 239 237 <N 15 189 15 185% 12% 183% 623 183 618 194 205'/, 121 123»/, 3 3 110 3 2% 9'/. 96% 99% 99% 60% 60% 94'/, 30% 94% 94'%. 30'/,, 29% 162% 3% 161 2% 99 100%,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 4