Gebroeders RIJKEN 4 DE IANGE GROOTE WEDSTRIJD BRONGAS. f Adverteert in dil Blad. 13 oogen! Worden Die haren grijs gebruikt dan het Amerikaansche Haarwater, Lotion Felton, Het geeft de kleur terug en is onschadelijk. DE PHONOLA, de Pavoordt f JLI. talrijke Fabrieken Wam S Laan tatttr" OPGERICHT 1164. POTTELBEttG B. W. van OPRUIMING PrijsverliooginginhetDrukkersbedrijf Mej.deWLE. Alter 269' Gedempte Gracht 269‘ DEN HAAG, geeft de HOOGSTE WAAR DE voor Gedragen Heerea- en Dameskleeding Muscatel d’Algarve KOKOvh°t HAAR P. Weïjer, Ons Reclame Rijwiel m f 28.so dil lij rrt I jn mei $n stupH, SESZ-iIST Rijwiel-Magazijn, Korte Pannekoekstraat 7 en 9, Rotterdam. Telefoon 8870. PAK-ME-MEE Lange Tlendeweg 10-12. B-o-ïte: Telefooxx Ixit®rcoxxxxxx-Q.xxaal 2550- Vale 1 155 Gedempte Binnenrotte LOOPT UW KAM WEG MET UW s A HAAR?^ ZEER LAGE PRIJZEN. ZIE DE ETALAGES. - Kipstraat 42. a s o s INDIEN GIJ NIET WEL ZIJT Telefoon 1 Rotterdam. W'Mej-de Wed.E.ALTER 269* Ged. Gracht 269‘ DEN HAAG. Zeer aan le bevelen is -- 70 et. per tiesch. Firma C. LOL HENS, D« „Nederlahdsclie Bond van Boekdrukkerijen” maakt bekend, dat tengevolge van de belangrijke loonsverboogingen, verkorting van arbeidstijd en andere verbetering van arbeidsvoorwaarden in' het I.andelijke Collectieve Arbeidscontract, ten gevolge ook van vermeerdering der bedrijfskosten en van de eischen der sociale wetgeving, de prijzen van het drukwerk, in evenredigheid, algemeen moeten worden^verhoogd. Wie wil prachtig licht hebben? BRONGAS. ,Jb. KOOIJ Kz., F Het beste Tafelwater p Zuiver en natuurlijk Bronwater. FE HL BOTTEBDAM ons Geïllustreerd Zondagsblad waarbij f 500.- in contant geld aan prijzen zal worden uitgereikt. van Coupons prima Zeil, Linoleums, Tapijten, Loopers, Vitrages, Tafel- kleeden, enz. enz. 102 even NAAM: i 86 Gouda Schoonhoven Krimpen a.d. IJssel Zegwaart DEPOTHOUDERS: ANTON COOPS, Wijdst raat 29 A. v. ZESSEN. A. GROENEVELD Lnz. A. OOSTERLING. O B F U zult toed doen door “KOKO” te gaan gebruiken ▼O«W het te laat is. ruiling. Prijscourant gratis. K t» B 6 HELDER ALS KRISTAL. BEVAT GEEN KLEURSTOF, OLIE OF VET. VERFRISSCHEND VOOR DE HOOFDHU' VN UW DKOQIST OF COIFFEUR. 1.60, en fl. 8.00 per flacon. Alleen Verterenvoordinn Voor Frierland, GrwunjrCT^^Drêatbe, Ovarynl en Fima B. ■■IMDBB6U, IMO. Gebruik een pakje kruiden van JACOBA MARIA W0RTEL80ER van Oude-Pekela Duizenden hebben er baat door gevonden tegen influenza, gevatte koude volheid in de borst, lusteloos heid slechte spijsvertering, trage ontlasting, hoofdpijn enz i Verkrijgbaar bij Drogisten en Winkeliers 30 Gt. per pakje j f Per kwartaal Idem franco Met Gelllustn Idem franco Abonaemente Markt 31bi met 2 dobbelsteenen gaat niet, zoo min gaat het om tegen VERMEULEN’s Naaimachinen te concurreeren. Repareeron en in- 15 Koopt geheele of gedeelten van Inboedels. Is ook naar buiten de stad aan huis te ontbieden. Brieven worden vergoed. Let s. v. p. op AFAAJf en ADRES: ZOETE ROODE WIJN Aanbevelend, Lange Tiende weg 57, Goüda. 'Vertegenwoordiger van RIEDEL’S LIMONADES op Kogelfleschjes. Prijs per flacon f 1.50. Uitsluitend verkrijgbaar bij BALT A. I>E JONG Coiffeur. Oosthaven 31. en gratis. Het PIANOSPEELAPPARAAT met artistenrollen, stelt iedereen in staat muzikaal piano te spelen. Steeds in onze magazijnen te hooren. Geïllustreerde Catalogus op aanvraag franco KOKO DOET HET HAAR GROEIEN. GAAT HET UITVALLEN TEGEN. VERSTERKT DE WORTELS. Hospitaaldoek. G uttaperchapapier. Billrothbattist. Mosetigbattist. y bü Apotheker, GOUWE 135. Ondergeteekende verzoekt wekelijk,sche toezending van het GeïU. Zondagsblad „PAK ME MEE" 25 cents per kwartaal, fr. p. p. 40 ets. WOONPLAATS: KOOP HET VANDAAG VA1 PRIJS: FL 0.75. fl. l.l Alleen Verteeenwoordiifrrs Voor N. en Z Holland. Ut reent. Zeeland, N. Brab.nt en Llmlrure IT HENU BAMDIM. Heer.ntracbt tl. AaaaUrdaa. Hij wende zich tot JAC. KOOIJ Kz. puttenboorder te Wieringerwaard, die zich gaarne belast met het instal* leeren van Reeds jaren lang is dit werk door ondergeteekende met het grootste succes uitgevoerd. Begrootingen kosteloos. Aanbevelend, WIERINGERWAARD. Voedertuw Vee met de xuivere murwe k merk „Aifer” en W X», A 1 en inerk ffL, Uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere-nlploma Parli» lIMMf. Xef/en flowlen MedaiUen. Proefleecbjee graUe vericrygbaar. Oen. Agent voor Holland: CATALONIÊ te Tilburg. Vertegenwoordiger voor GOUDA en OmstrekenAf. Jlf. fiELONJEJr Agent Amstel-Brouwerij, Keizerstraat Tel. 83, No. 148, Gouda. Rus Rea Het is opmerkt zich in alle lam taliteit op het een een toon aanslaat, eenstemming is draagkracht van het volk. De brui de reactionairen zi landen de macht t lijk verbijsterend, voorbeeld blijft alto man nmet onveran niettegenstaande ellendige toestanc heerscht, toch de laat van het obsc zich bij voorkeur de monarchie noer Negentien-honde I lang vergeten. stelsel dat toen is «aam maar zeker Wi geslagen. De k ma is een aanflr parlement zou mc wens van het eer? I er zoo’n moddrni instelling in Rush B op poging aangewi die er van dat li M te niet te doen. zonder werk om gi I bij de hand te heb I heid te bewijzen. I oogenblik de viert I het thans een I machtsinstituut is, I een doorn in het I naire kring der w f nen. Invloed kan niet meer uitgaai wet, de minister-] en vaardigt in e Doema niet bijeen «luit de verworper mee is de machteloc meer dan geteeki I zij de steen des machthebbers in ongegeneerde brut: ten hunnen voord ieder die niet va mondig te houden loosheid, die me 9 ónmogelijk zou A Russische regeerir naar den afgrond. 9) „Wat heeft me geten, Vroeg de „Dat is het juii denwringend, „zij te weinig gegetei nooit gewoon. Zij ken en een paar gegeten en toen i haar thuiskomst I ger en kon niets „Hebben allen dronken en van c i vroeg de dokter x De keukenmeid blik; slechts onga bekennenmaar niet wagen den d< „Ja, mijnheer,” „Goed,” antwoc hebt mij gezegd, reden is, misschie kts gebruikt hebb Vlug van begrip haar en gedac: «tand van haar m W Vonnd; zij begree de woorden van I ’dellijk. van Steinway Sons, Bechstein, Erard. Julius Bliithner, Pleijel, Grotrian, Steinweg Nachf., Knake, G. Adam, F. Adam, Mann Co., Knöchel, Rönisch Eigen Fabrikaat. alle Rijwielen die voor dien prijs verkocht worden. 40 in het volgend nummer van UK" zü die onze premie nog niet wekelijks ontvangen, gelieven onderstaand inteekenbiljet aan ons bureau te bezorgen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 5