WAS. ITRIJD I 4 rl fl d i/U u tai grijs Mi enhuis. III IJ •ij 11 ■E I ’1 I INGAS. Dinsdag 24 Februari 1914. 52e Jaargang. behalve Zon en o.io JB'vxïtexxlazxd- H S Buitenl&ndsch Nieuws. 4 hra bEUILLElüY Valentine. ISTID^k-. agsblad int geld aan I ZIJT l XTïe“'J-"ws- ^^.d.’vearteTX'tïe'bleud. voox G-ovLd.su ezx Oxxxs’txeHszeix- Verschijnt dagelijks Telefoon Interc. 82. i 1 ‘Tl tl \o. 12411. -1111 ■J Feestdagen. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. -L chtig licht hebben? ch tot JAC. KOOIJ Kz. te Wieringerwaard, belast met hetinstal- toou Kz., Ijl 1 m mtvangen, gelieven i PLAATS: ommissie de „Ons Genoegen”, ^1 (Wordt vervolgd.) is unan 4 Zn.. Goud* ivraag om (deeding t nu ook de vraag by" naar ,Een tot die in HEIBOER gevonden, lusteloos- dpijn enz per pakje J ra. G, Vice-Voorz. ’ENDORST, Pen. f 1.25 1.50 1 50 1.90 juffrouw GOUDSCHE COURANT. PRIJS VAN H E TA B ON N E M E NT: Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post. Abonnementen worden Markt 31bij onze Agenten iwij geregeld tijdig gen ontvangen ys» erten, vermakelgk eze dan in on*® an. tegen alles wat naar parlementarisme Waarschijnlijk zullen de personen van de geheime briefjes bij dezen meer succes hebben. I L ie helpt ons? boodschap aan een en en wij zullen i, wat te missen bet Amerikaansche on Felton. Het geeft Jn is onschadelijk. flacon f 140. rkrijgbaar bij: 1. WE JONG Oosthaven 3 --1 Réunie“ 8*/> d. Afd. Gouds# I M iet GeïU. Zondagsblad fO ets. Schouwburg, 8 u-, ite. v- en Woningto«i O nd ers ta nd sconiD* derzoek heeft men onder de slaap*-' kamer van den bisschop de hulzen van drie diynamietpatronen gevonden. Aan de National Zeitung wordt ge seind, dat de bisschop uitgereden was, dat hij reeds voor zijn paleis terug was en men op het punt was hem naar binnen te dragen. Blijkens nadere berichten uit Boeda pest zijn er drie dooden en 7 gewon den. De bom was uit Czemowitz ge zonden. PR1JSIIEHADVERTENTlPN Van 1—5 gewone regels met bewijsnummer. f 0.55 Elke regel meer 0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1—5 regels f0.35 bij vooruit betaling elke regel meer 6 ets. Reclames f 025 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. dagelijks aangenomen aan ons Bureau: ten, den Boekhandel en de Postkantoren. Reactie. In aansluiting met wat we gisteren I schreven over de groote rol die de hofkring in Rusland uitoefent, geven we hier weer een gedeelte uit een I brief van den Petersburgscben corres- pondent van de N. R. Ot. Deze vertelt hoe volgens het Prager Tageblatt ook Kokowzof is moeten heengaan voor het geknoei achter de schermen. Dit blad vertelt dan dat in het leven van een Russisch minister geheime briefjes een groote rol spelen. Telkens vindt F de minister zoo’n exemplaar tusschen zijn papieren. Als een paar voorbeel den van wat er dan in zoo’n briefje aan den minister gevraagd (lees: be volen) wordt, diene het volgende: Op een dag vond Kokowzof een briefje waarin hij verzocht werd aan een zeker iemand 120.000 roebel te gevenu Dat bedrag was noodig om een dame jdie tot een groot vorst in be trekking stond bereid te maken Uit &e omgeving te verdwijnen. Koköw- zot had den moed dit briefje tijdelijk ter zyde te leggen en op een audiën tie bij den czaar er op te wijzen dat dergelijke betalingen uit de particu liere kas van den czaar moesten ge schieden. De czaar, die natuurlijk zoo- iets niet verwacht had betaalde de Bom, maar Kokowzof was van dat K oogenblik af in ongenade gevallen, f Een ander geval betrof enkele bepa lingen uit de grondwet. In de hof kringen zag men gaarne dat in de grondwet werd opgenomen dat de czaar de beslissing aan zich hield of hij bfi wetsbepalingen die door Doema I en Rijksraad waren vastgestéld, de I meeningen zoowel van de meerderheid r als van de minderheid kon bekrach- p tigen. Het geheimzinnige briefje die zaak behelzende kwam weer op de werktafel van den minister, maar deze ging naar den czaar en zei hem dat dit niet kon. Een nieuwe aanmaning volgde, maar Kokowzof wenschte niet toe te geven. Toen kwam een stuk van de nationalisten bij den |czaar, waarin het geheele parlementaire stel sel onnoodig werd genoemd. Daarmee was natuurlijk beslist, dat iemand als Kokowzof, die wel volstrekt niet voor uitstrevend, ma^ toch ook geen pur tang reactionnair was, wel kon heen gaan. Thans wordt hij opgevolgd door Goremyken, iemand die reeds vroeger getoond heeft met haat vervuld te zijn 10) De dokter schreef het telegram „Mevrouw Rechling ernstig ziek. Kom onmiddellijk hier. Schmidtlein.” Hij reikte het papier aan Hendrik toe, maar zeide tegelijkertijd: „Blijf nog even hier, ik heb iets met jelui drieën te bespreken. Hoe koipt het, dat ik juffrouw Valentine Zier niet hier ontmoet?” „Sedert eergisteren is zij niet meer hier’ Er is een heftig tooneel voor gevallen,” antwoordde Mina. De dokter keek verwonderd. Hij was er anders de man niet naar om bij een dienstbode le informeeren om trent haar meesteres, doch hier dwong hem de noodzakelijkheid. Hij vroeg „Vertel eens, wat is er dan voorge vallen?” „De jonge heer wou met de juf- frouw tróuwen en daar is daar Was mevrouw tegen. Kan u daar Iets tan begrijpen, dokter? Had ze nu wel een beter schoondochter kunnen krijgen?” voegde Louise er aan toe. ,J)at is onze zaak niet hoor!” ant woordde dokter Schmidtlein afwijzend. Balkan-Staten. Het ongelukkige Turkije is niet alleen in den eersten Balkan-oorlog beroofd van bijna al zijn grondgebied in Europa, maar ’t is ook voor zoover zijn gebied buiten Europa betreft, door de groote mogendheden „economisch” verdeeld. En het is van een ietwat amusante merkwaardigheid te zien, met welke jaloerschbeid ieder dezer mogendheden nadat zij zelve in Turkije alles aan concessies en leveranties heeft binnen gekregen de belangen van Turkije in bescherming neemt tegenover hare concurrenten. Een aardig staaltje vindt men daar van weer in de Temps, die in haar blad van gisteren de thans tusschen Italië en Turkije in gang zijnde on- derhandelingen bespreekt. „Over de ontruiming van de eilan den der „Dodekaneros” door Italië”, schrijft zij, „wordt direct tusaohen Rome en Constantinopel onderhandeld. Europa laat het aldus aan de twee belanghebbende partijen zelve over, om zich te verstaan over een zaak, die de Londensche conferentie aan de beslissing van alle groote mogend heden had voorbehouden, Italië, het welk steeds heeft beweerd dat deze zaak niet buiten het kader van den vrede te Ouchy mocht worden ge trokken, is er dus in geslaagd om door zijn vasthoudendheid zijn wil door te drijven. En de Itahaansche regeering verklaart, dat zij slechts wacht op de uitvoering der aan Turkije gestelde voor waarden, om de door de Italiaan- sche troepen bezette eilanden terug te geven aan het Ottomaansche rijk. Deze voor waarden zijn van econo- mischen aard. Italië beweert, dat de bezetting der „Dodecanos", die ver lengd moest worden door de schuld van Turkije, aanzienlijke kosten heeft veroorzaakt, die zij schat op 75,000 frs. per dagdat bovendien de Italiaansche vlag, die op deze eilanden woei, de Grieksche marine heeft belet, deze eilanden te bezetten. Thans neemt men te Rome dus niet meer de aanwezigheid van eenige Turksche officieren in Libye, noch de smokkelhandel tusschen Turkije en zijn vroegere provincie tot voorwendsel voor de weigering om de „Dodecanos” te ontruimen. Men doet zelfs afstand van alle geldelijke schadeloosstelling, maar in plaats daarvan wil men, dat de Porte Italië plaatst op denzelfden rang als de andere mogendheden, wier invloed in Turkije zich uitstrekt over directe economische belangen. Het zijn geen compensaties, die worden ge vraagd, maar concessies; en zoodra deze concessies zijn toegestaan, zal Italië de eilanden aan Turkije terug geven”. Dan bespreekt de Temps de door Italië gevraagde concessies een paar spoorweglijnen en het recht om de mijnen binnen een zeker rayon bij deze spoorweglijnen te exploiteeren wel is waar zonder eenig verder com- mentair, doch in een vorm waaruit duidelijk blijkt, hoe zij met argus-oogen deze Italiaansche concurrentie in Tur kije bespiedt. AmerHa. De toestand lp Mexico. Felix Diaz, die uit Havanna te New- York i« aangekomen, gaf als zijn meo- ning te kennen, dat de revolutie nog geruimen tijd zou duren en een bui- tenlandsche inmenging den toestand slechts verergeren zta. Te Washington schynt men thans de gevolgen, welke uit de terechtstel ling van den Engelschman Benton voortvloeien, minder ernstig op te vatten. De Amerikaansche consul be richtte uit Juarez, dat Benton gewa pend naar generaal Villa was gegaan. De consul ontving de opdracht, het onderzoek grondig voort te zetten en men verwachtte, dat Engeland ver dere maatregelen zou uitstellen tot de toedracht der zaak geheel opgehelderd ia. De bladen zijn in het algemeen van oordeel, dat de noodzakelijkheid van een besliste koersverandering van de regeering te Washington nog niet be staat. Anderzijds wekken berichten over de vermoording van andere Brit- sche onderdanen groote onrust. Uit Port-au-Prmce wordt gemeld, dat Cap Haitien, dat door generaal Charles Zamor geheel ingesloten was, thans door de regeeringstroepen is genomen. Oostenrijk- Hongabijb. De Oostonrijksche luitenant Jandric, „In de kamer, waar mevrouw's lijk ligt, moogt gij niets aanraken of verplaatsen, alles moet net oender zoo blijven als het nu is. Tot de politie hier een onderzoek komt instellen.” „De politie? De politie?” riepen beide meisjes verschrikt uit, en ze begonnen nog erger te schreien dan ze daareven gedaan hadden bij het lijk van haar meesteres. „Ten laatste zult ge ons nog beschuldigen, dat wij onze meesteres vergiftigd hebben”. „Weest toch niet zoo dwaas,” ant woordde de dokter geruststellend. „Waarom niet even goed wij als juffrouw Valentine?” snikte Louise. Schmidtlein keerde zich om, hij wilde niet in een woordenstrijd met de meisjes geraken. „Doe wat ik u gelast heb,” zeide hij. „Kom, Hen drik, gij gaat met mij mee.” Vergezeld van den huisknecht ver liet de dokter het huis en begaf hij zich naar de naaste politiewacht, om aangifte te doen. Terwijl van daar uit per telephoon aan eenige ambte naren van de justitie bevel werd ge zonden om naar het sterfhuis te gaan, bracht de telegraaf naar Zeek- ta het bericht over, dat mevrouw Rechling plotseling ernstig ongesteld was geworden. Om afleiding te vinden voor rijn verwarde gedachten en om den strijd tusschen zijn kinderlijken plicht en zijn liefde een oogenblik te vergeten, was Koenraad Rechling ter jacht ge- „Dus sedert eergisteren is Zier niet meer hier in huis’ „Juist; sedert eergisteren; het ging hier slecht genoeg zonder haar; on daarom is mevrouw vandaag haar gaan opzoeken „Haar gaan opzoeken?” zei dokter ongeloovig. „Jawel, dokter, ik stond er zelf toen zij den koetsier bevel gat om Wilmersdorf te rijden,” zei nu Hendrik. Hij moest in de Zeestraat stilhouden, en daar woont immers die meneer Zier.” „Zij heeft zeker de juffrouw te rug willen halen, en die wou niet meekomen, daarom was zij in de laat- oogenblikken zoo woedehd op zeide Louise weer. „Maar... dokter ,zeg u nu eens wat mevrouw vast, dat jelui is aan vergifti- reden om u dit niet ste haar,’ aoKier m uu gemankeerd heeft.” „Bij mij staat het mevrouw gestorven ging. Ik heb geen te verzwijgen en het kan toch geheim blijven. Ik moet onmiddellijk naar de politie om die er mede in kennis te stellen.” „Om Godswil, mijnheer de dokter, U gelooft toch niet, wat mevrouw er in haar laatste oogenbiikken uitge- hazeld heeft?" vroeg Louise ver schrikt. „Wij mogen toch zeker té gen niemand daar iets van zeggen. „Wat ik geloof, of wat gij gelooft, in dit geval volkomen onverschil lig,” antwoordde dokter Schmidtlein. lang u dit werk door e met het grootte rd. kosteloos. «d, IV1ERINOERWAARD. Zabern. De burgemeester Knöpfler deelt, betreffende zekere aan hem gestelde eischen mede, dat voor het geval het 99e infanterieregiment opnieuw te Zabern in garnizoen komt, hij geen verantwoordelijkheid daarvoor kan op zich nemen, niet zoozeer wegens de burgerlijke bovulking, dan wel wegens de in het regiment indertijd heer- schende opgewonden stemming, die volgens zyn meening spoedig weder tot conflicten zal leiden. Wanneer echter een ander regiment naar Zabern verplaatst wordt, kan hij elke garantie op rich nemen. Op den dagbladuit gever Wiebecke heeft hij geen invloed. Frankrijk. Storm. Uit Lyon wordt bericht, dat daar gisteren door een orkaan groote schade aangericht is. Op de plaats van de aanstaande internationale tentoonstel ling van het gemeentewezen worden talryke, kortgeleden begonnen bouw werken vernield. De aangerichte schade wordt op een millioen geschat. Op hot vliegveld van Bron werden zes loodsen mot allo zich daarin be vindende vliegtuigen vernield. De gezondheidstoebtand in het leger* De gezondheidstoestand bij de gar nizoenen aan de Oostelyke grenzen laat ondanks het zachte weer, dat in- getredon is, nogaltyd voel te wenschen over. In Toul is gisteren een sergeant aan roodvonk gestorven. Uit Longway wordt een zevende geval van long ontsteking mot doodolyken afloop ge meld. In Auch liggen 90 soldaten ziek aan mazelen drie hunner zijn inmid dels gestorven. Het aantal der in het garnizoenshospitaal verpleegde solda ten bedraagt I&O. Uit Lemans worden drie nieuwe doodelijke gevallen gemeld, twee ten gevolge van roodvonk en een ton gevolge van longontsteking. In dit opgenomen en in zijn bed noergologd. üok do dokter was geroepen. „T beroerte! was diens antwoord de beide weenende vrouwen, vast geloofden, dat de luitenant onmacht lag, eu wel spoedig zou bij komen. „Een beroerte! Ik had het reeds lang verwacht, cn eerlijk gezegd, er naar verlangd,” vervolgde de dokter, terwijl hij de snikkende Va lentine de hand drukte. „Ja, ik heb er naar verlangd. De arme man heeft lang en zwaar geleden en dat lijden zou nog veel erger geworden zijn als deze plotselinge, nijniooze dood hem niet verlost had.” „Maar de deed is hier veroorzaakt door schrik, door hevige gemoedsaan doening,” antwoordde Valentine be drukt, „en daarvoor heeft u on» al tijd voor gewaarschuwd.” Dat was mijn plicht als geneesheer ofschoon ik eigenlijk niets beters kon wenschen voor hem. Het is dan ook beter zoo dan nog langer sukkelen en ellendige pijn lijden- En dan, bet is zeer goed mogelijk, dat de beroer te is opgekomen, zonder eenige aan leiding van buiten.” „Dat zegt u slechts om mij gerust te stellen,” sprak Valentine. „En u weet maar al te goed, dat dat niet het geval is.” en zijn broeder zijn wegena spionnage ten behoeve van Rusland, beiden ver oordeeld tot den dood door den strop. De doodstraf werd uitgesproken omdat de spionnage plaats had in een tijd van internationale conflicten en van gevaar voor oorlog. Duitbchland. Nieuwe Zeppelins. Een nieuwe Zeppelin de L Z 23 heeft Zaterdag den eersten tocht ge daan, onder commando van den direc teur Dürr. Het schip was in Friedrichs hafen opgestegen en keerde daar, na over Konstanz gevlogen te zyn, weer terug. Het is bestemd voor het leger. Naar verluidt, heeft het Beiersche Ministerie van oorlog een Zeppelin- luchtachip van het nieuwste type in Friedrichshafen besteld. Het schip zal te Germersheim in de Palts gestation- neerd worden. Üit Berlijn wordt aan deN.R. Crt. geseind Over den aanslag op het bisschop pelijk paleis te Debreczin wordt aan het Berliner Tageblatt het volgende ge seind Eenige maanden geleden had de Hongaarsche regeering een Grieksch- Katholiek bisdom in Debreczin geves tigd. Dit onderscheidde zich van de reeds bestaande daardoor, dat de taal van de ritus Hongaarsch is. Reeds toen werd door de uiterste Roemeen- sche nationalisten uit die streek een hevige strijd gevoerd om de oprichting van het nieuwe bisdom, omdat een aantal Roemeensche gemeenten, die vroeger tot de Roemeensche bisdom men behoord hadden, onder het nieuwe bisdom waren. Deze nationalistische beweging heeft waarschijnlijk den aan slag veroorzaakt. De bisschop, dr. Mik- lossy, lag al sedert weken ziek te bed. Hij ontsnapte aan den dood als door een wonder. Kort tevoren had men hem uit het paleis gebracht. Dienaren hadden hem op een draagbaar naar buiten gedragen. Zooveel te vreese- lijker waren de gevolgen voor de an dere bewoners van het huis. De vicaris van den bisschop, dr. Joczkovies, is in stukken gescheurd, de secretaris van den bisschop eveneens gedood. Ook zijn toevallig in het huis aanwe zige advocaat, dr. Gsath, twee dienaren van den bisschop en de keukenmeid. Levensgevaarlijk gewond zijn vier gees telijken en twee advocaten, de vroiw van een der advocaten en de vrouw van den schouwburgdirecteur. By on- gaan. Hij was juist thuisgekomen en direct daarop kwam het telegram in zijn bezit. De vorm, waariu het ge steld was, deed hem alreeds het erg ste vroezen, maar tevergeefs zocht hij naar een aanduiding, die hem kon verklaren, hoe zijn krachtige, aRijd gezonde moeder zoo plotseling ziek was geworden. Nauwelijks een kwartier later, zat hij al reeds in een rijtuig, dat hem in snellen vaart naar het station voerde, waar hij nog jutot den snel trein naar Berlijn kon nemen. Zonder op zijn medereizigers acht te slaan, zat hij gedurende den go heelen rit in een hoek van de coupé en dacht erover na, wat zijn moeder overkomen kon zijn, en in welken toestand hij haar zou aantreffen. Welke schrikbeelden de phantasie den jongen man ooit voor den geest tooverde, ze bleven ook alle beneden de werkelijkheid. Hij vond zijn moe der reeds verscheidene uren dood en haar lijk in handen van de justitie, daar geen twijfel meer mogelijk was, ot ze was vergiftigd met atropine. Dat was echter nog niet al het verschrikkelijke dat hij vernam. Op haar sterfbed had zijn moeder het meisje, dat hij tot levensgezellin had verkozen, genoemd als degene, die haar het doodelijke gif had toegediend. Vierde hoofdstuk. Met de hulp van buren werd het lijk van luitenant Zier van den vloer

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1