?s Illlllll LISHT SEP ‘rsbedrijf o. 12413. Donderdag 26 Februari 1914. u' IMP EN I SixxxiöxxlaxxdL Valentine. ond ran bekend, dat rerhoogingen, verbetering ndelijke tract, ten bedrijfskosten wetgeving, de venredigheid, i I 52e Jaargang. XTïsu-txts- exx -^.cL^'-ex’tezn.'tïe'TolsucL "vocce G-o-ulcLsu oïl Osxxs,tx®3sz©xx- Verschijnt dagelijks 2., behalve Zon-^jn Feestdagen. Telefoon Interc. 82. Buitenlandse!» Nieuws. Telefoon Interc. 82. Uitgevers A. BRINKMAN EN/ZOON. FEUlLLtilOA. gels met bewijsnummer. i antwoordde een het g®- nInman Zn., Gouds. zei ze goed en arme meer 1® ge ilen- ietwat verschrikt i niet we- >E| i« n ht Uw hui> doen w werk verlichten. JBR SLAVERNIJ erk wordt te niet Swalfght het hub i, tegel», muren, t. door en door ■ken Ie Sunlight en voordeelloste de woonkamer, inlusschen de en koffie met j I a Schouwburg, 8 u-, ante. uw- en Woningtoez^ Onderstandscomm. fiOUDSCHE (IIIRAM. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelijks aangenomen reu wij geregeld tijdig togen ontvangen y»n ncerten, vermakelgk- deze dan in onw [den. te betuigen. Te gelijkertijd schonk zij -*-*-t een f 1.25 1.50 1.50 1.90 o -j,— o- aan ons Bureau: Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. ■L - de Afrikaansche goudkust had men groote onregelmatighedenMontdekt en den directeur der nederzetting Fuhr daarom ontslagen. Achteraf is geble ken, dat een bedrag van meer clan 100.000 mark ontbreekt. De Maat schappij heeft een aanklacht tegen Fuhr ingediend, die gisteren bij zijn aankomst te Hamburg gearresteerd is. Rümeniê Het huwelijk van den kroonprins van Roemenië. Daar de Keizer van Duitsohland voornemens is, de feesten ter gelegen heid van het huwelijk van den kroon prins van Griekenland met de dochter van den troonopvolger van Roemenië, bij te wonen, zullen, naar de Temps uit Boekarest verneemt, ook de andere Europeesche groote mogendheden hun voornaamste vertegenwoordigers zen den. 0. a. zullen de kroonprinses van Oostenrijk-Hongarije, Servië, en Bul garije, benevens buitengewone gezant schappen van Frankrijk en Engeland in Boekarest verschijnen. Het huwelijk zd waarschijnlijk den lOn Mei, op den dag van het Koemeensche nationale feest, plaats vinden. P R IJ S^jrÊ'R ADVERTENTIN Van 1—5 gewong^rtgels met bewijsnummer. f 0.55 Elke regel mgtf .0.10 Hy driejjflrttireenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels 10.35 by vooruit- betajing, elke regel meer 6 ets. Reclames‘f 025 per regel. Grefite letters en randen naar plaatsruimte. vrouw. Het motief van haar daad is nog niet opgehelderd. Zooals men weet hebben een aantal dames te Parijs, leden van den Bond voor de rechten der vrouw, onlangs getracht zich op de kiezerslijsten te doen inschrijven. In sommige districten zijn die po gingen gelukt, in andere is het verzoek der dames afgewezen. De afgewezenen besloten over deze beslissing in hooger beroep te gaan. Een zekere mil. Bon- nevialle heeft dat reeds gedaan. Ze was bij den kantonrechter in beroep gekomen van de beslissing van den ambtenaar, die geweigerd had haar naam op de kiezerslijst te plaatsen. De Kantonrechter heeft nu Maandag uitspraak gedaan en juffrouw Bonne- vialle naar het Parlement verwezen. In het vonnis wordt o. m. het vol gende gezegd Indien mil. Bonnevialle van mea ning is, dat de positie, die haar evenals den anderen dames door de wet ge schapen is, in strijd is met de billijk heid, dan hoeft zij het# recht haar be zwaren voor het Parlement te brengen ten einde hot aannemen van een wet uit te lokken, welke aan deFransche vrouwen de rechten verleent, die som migen van haar in naam van de an deren eischenmaar men is op den verkeerden weg en loopt de kans een zaak, die door vele weldenkenden voor rechtvaardig gehouden wordt, in ge vaar te brengen wanneer men voor een Rechtbank met eischen aankomt, die geen rechter zou kunnen inwilligen zonder de wet te schenden. Zuid-Afrika. Een mijndrama. Een droevig voorval heeft dezer dagen plaats gehad irf schacht 4 de staatsmijnen te Johannesburg. Eei Vredesprijs voor de Jeugd. 1914. Do hoofdjurv van den Vredesprijs voor de jeugd 1914 van den Alge- meenen Ned. Bond „Vrede door Recht** en Ned. R. K. Vereeniging tot bevor dering van den Wereldvrede deelt ons mede dat twee prijsvragen worden uitgeschreven. De eerste Prijsvraag is een uitnoo- diging, om een opstel te schrijven over een der volgende onderwerpen 1. De Opening van het Vredes paleis. 2. Roode Kruis on Vredesbewe ging- 3. Waarom is de duif gekozen als symbool voor de Vrede? De tweede Prijsvraag is oen uitnoo- diging, om in te zenden een schets voor oen al of niet geïllustreerden Maandkalender. Ieder der twaalf bla den van dezen kalender moet bevat ten óén of meer zinnen, de Vredesbe weging betreffende. Deze zinnen mo gen voor iedere maand bestaan uit hoogstens vijftig woorden en moeten in het Nederlandsch geschreven wor den. 12) „Goddank, dat Je hier bent, beste Adolf”, hoorde Valentine haar tante «eggen. „Ik was niet in het hotel, toen de boodschap gebracht werd, beste tan te, anders zou ik wel spoediger hier geweest zijn,” klonk een scherpklin- kende stem met een ietwat vreemden tongval. „Zoodra ik het bericht kreeg, nam ik een rijtuig om mij hier te laten brengen. Hoe is het zoo plotseling gekomen?” k-. „Een beroerte”, antwoordde tante Constance. J „Waar is Valentine?” K „Zij zit reeds uren lang bij lijk in de slaapkamer,” antwoordde de oude dame schreiend en klagend; „zij heeft den ganschen dag nog geen kruimel gegeten.’’ Adolf Baueriich, een lang, krach tig man van veertig jaar, met ge- bruind gelaat, donker haar, donkere oogen en fraaien donkeren knevel, luisterde niet verder naar de jammer- klachte en antwoordde er ook niet op. Rij klopte aan de deur der kamer, waar Valentine naasthet lijk haars stoel. Tante Constance schonk hem koffie in, doch juist toen hij het koföo aan de lippen bracht, klonk de deurschel. Voorkomend sprong hij weer op’ om de deur te openen; hij wist ook wel, dat het geen dienstbo de kon lijden en dat de werkster reeds lang naar huis was. Een mannenstem klonk, vragende naar juffrouw Valentine Zier. Bauer- lieh liet den man in de woonkamer. Verschrikt sprong Valentine van haar stoel op, toen ze den binnenkomende herkende. Het was Hendrik, den huisknecht van mevrouw ftochling. „Hendrik I Jij wat wil hier!” riep ze met doodsbleek laat uit Ten zeerste verwonderd, Meek drik haar aap en vroeg met ic bevende slem: „Waagom v u zoo, juffrouw? U kan toch ten...... „Ik weet niets,” stamelde Valenti ne, trachtende haar kalmte te bewa ren. Dit gelukte haar echter slecht, haar tanden klapperden hoorbaar. „Er moet iets gebeurd zijn, Hen drik, andere' was Het was haar onmogelijk verder te spreken.” Nu mengde tante Constance zich in het gesprek. (Wordt vervolgd) Een blik van haar nicht deed haar zwijgen; zij begreep dat Valentine niet over mevrouw Rechling gespro ken wikte hebben, noch minder over haar bezoek, en om haar verlegen heid te verbergen, antwoordde Zij nu verder: „De dokter heeft ons dadelijk een bewijs van overlijden gegeven.” Adbif Baueriich merkte wel, drtt men iets voor hem verbergen wilde, doch hij liet daar niets van blijken, en zei: „Zoo, heeft u dat bewijs al, tante? Dan is alles in orde, of beter gezegd; dan kan ik alles in orde gaan brengen; u zult mij zeker toch wel toóstpan om in deze treurige om standigheden ai de noodige slappen voor u te doen.” Terwijl hij deze woorden op vleien de!» toon uitsprak, richtte hij zich nu tot Valentine en liet zijn blikken op haar rustendat ontging haar geens zins; toorn en schaamte joegen haar bet bloed naar de wangenzwijgend knikte zij ten dank voor dit voorstel, tante Constance wist echter niet ge noeg woorden te vinden om haar dank t. --*? koffie en noodigde haar nicht kopje er van te drinken. „Ik moet onmiddellijk naar stad terug om maatregelen te men. 1. - toe het bewijs van overlijden mee te geven. Neef moet immers op het In validenkerkhof begraven worden?” „Etet heeft hij altijd gewenscht, en in groote wanorde naar den uitgang, die weldra verstopt was. Tal van per sonen vielen en werden door anderen vertrapt. Door de onmiddellijk ver leende hulp werden velen weder tot het leven teruggeroepenmaar tod» zijn er vijf, van wie twee soldatei, gestorven. Een groot aantal personen werden gewond, onder wie vijf ern stig. Het ongeluk wekte levendige ontroering. Amerika. Een Jynch-geval. Uit Leland, in den staat Michigan komt bericht, dat daar de lynchwet is toegepast op een neger, die beschul digd werd, den assistent-vrederechtor te hebben gedood. De menigte wist den neger in handen te krijgen, bond hem en plaatste hem op een kist, die met petroleum overgoten was en toon in brand werd gestoken. De vlammen brandden het touw door, waarmee de neger gebonden was. De ongelukkige deed nu een poging om te ontsnappen, maar werd neergeschoten. Het lijk v?erd toen weer in den brandhoop ge legd en tot asch verbrand. De toestand in Mexico. Naar uit Washington gemeld wordt, zijn de 800 mariniers, die zich reeds op de oorlogschepen in de ’Mexicaan- sche wateren bevinden, met 300 uit Pensacola (Florida) versterkt, terwijl het transportschip „Prairie*4 onderweg is en waarschijnlijk Zondag zal aan komen. daar rust ook moeder,” Valentine. „Dan zal zijn wensch vervuld en ga ik er dadelijk werk van maken; ik heb het rijtuig laten wachten,” zei Adolf en stond op. „Maar,” voegde hij er aan toe, „zou u me niet een« een kopje koffie geven?'’ „Oh, neem me niet kwalijk, Adolf, ik t>eh er in het geheel niet aan ge dacht; ik zal dadelijk een kopje ha len,” zei tante Constance, opstaand. Doch Baueriich drukte haar zacht op haar stoel neer, en zei met een vriendelijken glimlach: „Blijf gerust zitten, tante Constance! Ik weet den weg wel in de keuken en zal zeil wel oen kopje halen. Mag ik dat niet dan drink ik ook geen koffie.” Ze wilde nog wol even tegensput teren, doch hij was de deur reeds uit. Het duurde vrij lang dat hij weg- btóef. „Ik had niet moeten toegeven,” mompelde 'tante Constance, „hij vindt het kopje niet. Zal ik maar eens in de keuken gaan kijken?” vroeg zij Valentine, die echter slechts met een schouderophalen antwoordde. Zij stond op en opende de kamer deur, doch daar klonk het haar reeds tegemoet: „Ja, tante Constance, ik kom al!” Kopje en schotel triomfantelijk in de hoogte houdend, trad hij de ka mer binnen, zette het gevondene op de tafel, en nam weer plaats op de Vrouwenkiesrecht. De tegenstanders van de politieke gelijkheid van beide geslachten hebben te Washington een overwinning be haald doordat de democraten, de heerschende partij dus, rondweg wei gerden zij zich met de vrouwenbewe ging in te laten. Bij de stemming bleek, dat er een tamelijk sqherpe geo grafische afscheiding bestond. Want uit het Noorden komende leden waren Y^or den maatregel, om een speciale commissie voor dit vraagstuk te be noemen, terwijl de Zuidelijken er tegen stemden. Daar nu de leden uit de voormalige slavenstaten zoowel de leiding als de meerderheid bezitten en in die Staten van een vrouwenbeweging nog geen sprake is, kan het lang duren voordat de bondsregeering zich met de quaestie gaat bezig houden. In het Noorden heeft de beweging van ”31» electricien, Tullin genaamd, die zich aan den rand van den schacht be vond, boog zich te ver voorover, ver loor het evenwicht en stortte op den bodem der schacht, die op een diepte van 200Ó voet gelegen is. Griekenland. Kinema-brand. Gisterenavond acht uur vloog te Salerno, tijdens een voorstelling in een cinematheater, een film in brand. De toeschouwers, die deaf rook zagen, werden door paniek aangegrepen. Zij slaakten wanhoopskreten, en drongen vaders zat, opende die, zonder eerst haar „binnen” af te wachten, en zei bij het binnentreden„Waarom zit je hier, Valentine? Kom mee!” Hij trad nader, trok haar zacht, maar met onweerstaanbare kracht om hoog, legde haar arm in den zijne en voerde haar naar J waar tante Constance lamp had aangestoken brood gereed gezet had. „Zoo is het goed,” keurend, „kom drink een kopje eet oen stukje, Valentine. Je moet je niet zoo aan je droefheid overgeven, arm kind.” Zij trad op haar nicht toe en streek haar langs de wangen; toen kon Valentine het niet langer uithouden en beschaamd viel zij haar om den hals, fluisterend: „Vergeef het mij, tante.” „Bedenk toch eens, wat de dokter gezegd heeft,” zei de goede oude doch ook haar liepen de tranen óver de wangen. „Is de dokter dan al hier weest?” vroeg Adolf. „Natuurlijk wij hebben hem dade lijk gehaald,” antwoordde Constan ce, daar Valentine bleef zwijgen. „En zegt hij, dat het een beroerte is en hij noemt het gelukkig, dat het zoo gebeurd is; mijn broeder had anders nog veel moeten lijden. Maar Valentine gelooft dat intusschep groote vorderingen gemaakt Illinois heeft aan de vrouwen het stemrecht voor de meeste lokale en staatsambten gegevèn. Daarvan zal blijkbaar op groote schaal gebruik ge maakt worden, want te Chicago heb ben zich op één dag niet minderden 150 000 vrouwen op de kiezerslijsten laten inschrijven. Oostenrijk-Honoarue. De aanslag. Omtrent den aanslagop het bis schoppelijk paleis te Debreczin, wordt nog gemeld, dat de bisschop, niet, zooals eerst werd geloofd, ongedeerd is gebleven, doch licht gewond werd. Uit het onderzoek van de politie is gebleken, dat de aanslag gepleegd is met een helsche machine. Maandag-: ochtend bracht de post een pakket, waarvoor reeds vroeger een kennisge ving was ontvangen en waarop als plaats van afzending Hadiksolv® stónd aangegeven. Uit een schrijffout in dien naam viel echter |op te maken, dat de schrijver vermoedelijk geen Hongaar was. Het pakket moest, volgens de ken nisgeving, 100 kr. voor de armen be vatten,^een zilveren|kandelaber en een tapijt. Toen het pakket opengemaakt werd, vond men werkelijk een tapijt en daarin een helsche machine,, die ont plofte toen men ze uit het tapyt nam. Zooals thans gebleken is, was de machine geladen met ecrasiet. Te Boedapest hebben gisteren dui- zende werkeloozen een demonstratieve optocht door de straten gehouden. In vele huizen werden de ruiten ingeslagen. De politie sloeg met de blanke sabel op de werkeloozen in en nam velen hunner gevangen. Rusland. Naar aanleiding van den bij Fastoff i in de nabyheid van Kieff go- pleegden moord op oen knaapje, welke door de echte Ross, mannen als gen „ritueelen moord” werd voorgesteld, eischt het hoofdorgaan der anti-Semie- ten de „Semschschtinau, dat Paskof, de man die nog altijd gevangen wordt gehouden, alsmede de plaateelijke op- perrabijn zullen worden gelyncht. Duïtsohland, Zwendelaar gearresteerd. Bij de nederzetting van de Hamburg Westafrikaanscho Handels-Mij. aan Albanië. De houding van Essad pasja. Uit Keulen verneemt de Voss. Ztg. Zaterdag j.l. na den terugkeer van de Albaneesche deputatie uit Neuwied naar Keulen speelde zich in hef hotel een tooneel af, waarover veel is ge sproken. De leden van de deputatie gebruikten ’s avonds vereenigd het souper. De gedelegeerde dr. Toerboelis I ledigde daarop zijn glas op Essad pasja en dankte dezen, dat hij zich met de leiding van de deputatie had belast en deze met zooveel succes had vervuld. Daarop stond Essad op en noodigde in zijn toast de aanwezigen uit van nu af steeds eensgezind te zijn en den ‘nieuwen hoerscher met alle krachten te steunen. Deze gelofte van trouw heeft Essad pasja, naar van Alba- neesche zijde wordt verzekerd in de krachtigste woorden, waarover de hlbaneesche taal beschikt en in plech- vorm uitgesproken. Een gelofte in dezen vorm moet iederen Albanees bijna heilig zijn. Daarom valt er niet aan te twijfelen dat koning Wil helm bij zijn ernstige taak door Essad krachtig zal worden ondersteund. De Vorst van Albanië. De vorst van Albanië is gister- I namiddag van Waldenburg te Berlijn aangekomen, en in het hotel Esplanade afgestapt. De vorst was vergezeld van I kapitein Armstrong. Vorst Wilhelm ontving dadelijk na zijn aankomst in het hotel bezoek van de Russische en de Italiaansche gezantenhij legde later een bezoek af bij den Minister van Buitenlandsche Zaken. De vorst is voornemens des avonds naar Peters burg te vertrekken. Het vertrek naar Triest is op 5 Maart vastgesteld. Frankrijk. Te Amiens heeft zich de echtge- noote van den directeur der Handels bank Desseaux op vreeselijke wijze van ’t leven beroofd. Zij begaf zich op een Bankfeestdag naar ’t Bankge bouw, ging naar binnen en ontkleedde zich. Daarna begoot zij zich met ben zine en stak zich in brand. Zij had zich van te voren een prop in den mond gestopt om niet te schreeuwen. Des avonds vond den bewaker het verkoolde lijk van de ongelukkige de one- Weee dus zoo goed mij daar- Neef moet immers op het In-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1