I J ZEN H O. 12414. 52e Jaargang. en Btitenlandsch Nieuws. I Su-ïtsxilaxxcS- II Valentine. i wonder. - ERDAJM. te en opge- iï 'Iffl II Telefoon Interc. 82. Vrydag 27 Febfuari 1914. XTïe-vu"ws- ezx -^d.-srertezxtïe‘bleLcL voor Gfo-clqLsl ezx Oaacxstxelfcezx. Verschijnt dagelijks behalve Zon- en Feestdagen. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. --------- FEUILLETON. KEAMSGEV1AG. en Oom- I J Titels uitverkocht niet (Wordt vervolgd.) kmanAZiL.Ckmd* inwij geregeld tijdig >gen ontvangen vss oerten, venneke^h* dene dsn in ons» Ion. Leer der Gelaat- iten, nu f0.48. S. Onze Betimme- v. Timmerl. enz. met in Band f7.50, na 11. tot Pastelteekenen Aquarellen, 2 dln. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco pér post K”" in f 0.55 .0.10 egen twee berekend, jeb rü.35 by vooruit* !5 per regel., in, Aardig Prentenb., N. Uit het Land der iinderb. met Platen I Jekn. Vaderl. Kerk* nu f 0.48. lRD. Bijbel IREBOMMEE. Be it werk, 2 dln. f 3.50, 1 COOPS. Conoor- aen. Zwaar Boek. In 7°. L. Bybellezingen, 6 f 3.3g. C. De Zoogdieren. f 0.48. feetkunde, 2 doelen f 0.8Ó. [HUIS. Handb. der In. met Afb. f7.20, 7ALD. Toepassing 1 Schaarbewegingen A.fb., in Band f 2.90, JS. Leerboek der afb. f 2.—, nu G. Gezondheidsleer, 3.nu/f o.óa. De Schbone Bouw- net 154 illustraties. f 0.40Leden der en bijna uitverkocht II en aan de Sociëteit ivang 8 ’uur preciee. Omtrent de ontploffing in de aniline- fabriek te Rummelsberg wordt nog gemeld dat de ontploffing zoo hevig was, dat in een omtrek van 1000 meter de ruiten en spiegels gesprongen zyn. De oorzaak van de ramp wordt door de gerechtelijke commissie in het in brand raken van een nitrobenzol- toestel gezocht. De persoon, die het bediende, werd gedood/ Een zwaarge wonde arbeider viel in de Spree en werd als lijk te voorschijn gebracht. De Mij. voor Anilin-fabricatie deelt mede, dat door de heden bij de fabriek te Rummelsberg plaats gehad hebbende ontploffing de machines voor de nitro- benzol-fabricatie vernield zijn. Er zijn 10 dooden, waaronder een ingenieur en 3 opzichters. De zwaar gewonden zijn thans buiten levensgevaar. De oorzaak der ontploffing is nog niet vastgosteld. Burgers en militairen in het Ryksland. In den nacht van Zondag op Maan- srs kosten en voor Prijsvermindering g geschiedt --- Zalm 11 u., Vergad. an Kaashandelaren. Eléunie 8 u., Vergad. j mbachtsschool. en JOLLY. Handl, m in Sap- en Dek- dlderen met Water 1. De lof der Zotheid, 8. indaise en Oléogra- Repr. in gr. form. ildergen, in Portef. CHES. De Lucht en .50, nu fo.8o. BOS. Het Leven ?ekl. Platen, f 1.25, NK. Oost-Indische 1. Roman, 2 dln., na (JLLER. Verspr. Ge schriften f 6.50, na BARE. Cymbeline f 1.50, nu f 0.18. rare Nar, metAant., Voor Koning en ■1831). Gr. Boek met f 2.90, nu f 0.72. nan. «(■hepen, oen Engelsch en een Rusland. Uit St.-Petersburg wordt geaeind. dal aldaar ondes- voorzitterschap van den Minister van Oorlog. geheime zittingen van den Opiwrkrljgsraad gehouden worden. De bedoeling Is, om de vestingen on garnizoenen aan <ie Westelijke grenzen te versterken. In een der zittingen werd verklaard, dat nok Duitachland in don laataten Zij stak hem de hand toe zicht baar weifelend drukte Hendrik die even, doch liet ze weer dadelijk Joh. Tante Conustanee was spraakzamer bij hot afscheid. Ze doed den knecht uitgeleide, en vertelde hem in de gang nogmaals alles, wat er dien dag hier in huis gebeurd woh, liet zich inderhaast door Hendrik nog de bij zonderheden vertellend van mevrouw Roebling's plotselinge’ziekte en dood, bezwoer Valentine's onschuld en zij klaagde over zijn meesteres. Met moeite kwam Hendrik tenslot te van haar af; hi/-gevoelde, dat hij met oen bezwaard hart vertrok, zijn geloof aan Valentine’s onschuld was geschokt geschokt door het meisje zelf; door do houding, die zij aange nomen had, terwijl hij, Hendrik, ge- 1 sproken had. „Het is niet moge lijk, zij kan het' i niet gedaan hebben,” mompelde hij, terwijl hij aan de tramhalte stond te wachten op do komst van de stoom tram. «„Maar zij kwam ïnij toch erg vreemd voor en wat mevrouw van haar zei, bad bepaald ook zijn ^re den. Ach ja, ieder rnensch heeft wel eens zwakke oogenblikken, dat de Booze dan macht over hem hoeft.” f 1 25 1.50 1-50 1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31bij onze Agintenden Boekhandel en de Postkantoren. Nu mijn arme broer hoeft er niets meer van gebruikt; terwijl mevrouw Rechling nog hier was, viel hij dood neer; dat kwam ven toorn en ont steltenis, dat zij gewaagd had zijn dochter te beschuldigen.” „Wij dat wil zeggen: Louise, Mina en natuurlijk ik— wij geiooven er niets van,” verzekerde Hendrik. „En Koenmijnheer Rechling?” vroeg Valentine zacht. „Die is nog niet hiér, - wij heb ben hem een telegram gezonden,” antwoorddede huisknecht. „Slechte wij drieën en de dokter, Sehmidtlein, waren er bij, toen mevrouw stierf en do dokter heeft dan ook direct aan gifte gedaan bij de politie.” De beide vrouwen uitten een kreet van ontzetting, Bauerlich echter knik te met het hoofd; hij scheen anders verwacht te hebben. „Zij kunnen nu spedtig komen, om de juffrouw in verhoef te nemen,” vertelde Hendrik verWt teen dacht ik bij mezelf, de juffrouw zal zich doodschrikken, als dat zoo plot seling op d’r lij! komt vallen. En nu moest ik toch een boodschap (teen in de stad, en docht zoo, flat niemand het zou bemerken, als ik even met een haast hierheen kwam, om het u te vertellen. U zegt het toch tegen niemand, nietwaar, juffrouw?” „Wel zeker niet, Hendrik! Dank je hartelijk, hoor!” antwoordde Va lentine haar aandoening verbergend. SfANJM. Stakingen en onlusten. In verschillende steden zijn stakin gen uitgebroken en hebben dienten gevolge ernstige onlusten plaats gehad, welke moeten worden toegeschreven aan ontevredenheid der bevolking over de invoering van een nieuwe gemeen telijke inkomstenbelasting. Omtrent don toestand in Valencia, die zeer ernstig moest zijn, wordt nog ge meld, dat de bevolking er zeer opgewon den is en gisteren talrijke wagens met levensmiddelen die naar de stad gingen, overvallen en geplunderd heeft. Fa brieken on winkels moesten gesloten worden. De menigte wiarp met stoonen naar do tramwagens, zöodat do tram- wegmaatschappijon besloten hot bedrijf te staken. Op het voornaamste plein heeft men om gehakte boomon neer gelegd om het verkeer onmogelyk to maken. In do stad staat geen enkele lantaarnpaal meer, zoodat ’s avonds alles in duisternis is gehuld. Tusschen de bevolking en politie kwam het ettelijke malon tot botsingen. De wo ning van den burgemeester moest door een r w beschermd. Toen de bi gister onder geleide vi darmes buiten zijn woning begaf, riep de menigte„Weg met hem, hangt hem op. De stakers wierpen met steenen, sloegen ruiten in en losten schoten, daardoor de burgerwacht zich verplicht zag een charge te maken. Tien personen werden gearresteerd. Ook te Barcelona bobben botsingen met de politie plaats gehad. Een carnavalstoet bewoog zich door de straten en stelde blijkbaar als toespe ling op de nieuwe belasting, een be grafenis voor. Voorop liep een gemas kerd priester met een kruis in de hand. Toen de stoet voor een kerk kwam protesteerden de geloovigen tegen 't geen zy al» ’n bespotting van den godsdienst opvatten. Tusschen de geloovige Katholieken en de ctfrnavalvierder» ontstond een formeel gevecht. De politie kwam daarby tusschen beide, doch trad zoo ruw op dat de beide strijdende partijen zich tegen de politie keerden. Dertig personen werden zwaar gewond, en velen werden gearresteerd. „Het zal voor u zoo lang niet ge heim blijven,” zei Hendrik, verlegen aan zijn pet draaiend. „Maar ik bid u, «preek er tegen niemand over, dat ik hier geweest ben en het reeds hier verteld heb.” ,Wie moet hier dan komen?” zei tame Constance, maar nu mengde Aitilf zich in het gesprek en zei op korten, bevelenden toon: „Zeg ons nu eindelijk eens kort en bondig, wat gij kwaamt vertellen.” „Nu dan mevrouw heeft gezegd dat ze hier van juffrouw Valen tine bessensap of zoo iets te (kinken heeft gehad en "daar moet vergif in geweest zijn.” Hij sprak langzaam en liet zijn blik rusten op Valentine, die bij elk woord meer ineenkromp, alsof ze een slag krZk dat nog,” kermde zij. Tante Constance zat eerst verstijfd van schrik en ontsteltenis, maar vertelde daarna haarfijn aan Hen drik. wat ^r voorgevallen was. „Zwijg toch, tante,” viel Valentine haar in de rede. „En waarom moet ik zwijgen,” vid tante Constance uit< „het goede kind haalde water voor baar en bessensap, dat voor haar vader be stemd was.....'.” „Dus heeft ze hier werkelijk bes sensap gedronken?" vroeg Hendrik. „Wel zeker, en niet weinig ook. de ïleeeh waa wg niet Bangebroken. GllllfflIE UILRAVT. PKIJS ÜËRADVR T ENTitN Van 1—5 gewone regels met bewijsnummer. Elke regel meer By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze te Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regi betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames fO.2C Groote letters en randen naar plaatsruimte. dag werden te Straatsburg 3 onder officieren van het 126e regiment in fanterie door verscheidene jonge lieden verwoed aangevallen. Een der aan vallers werd door oen sabelhouw over zyn gelaat, een onderofficier dooreen messteek gewond. De toegesnelde po litie stelde do namen vast van ver scheidene der aanvallers. Na verder onderzoek van de geheele toedracht der zaak heeft de commandant van het regiment een aanklacht wegens beleediging ingediend. Spoorverbinding BerlijnPary». De Duitsche Kamers van Koophan del hebben zich herhaaldelyk beklaagd over de’ schade, door den Duitschen handel geleden ten gevolge van den ontredderden toestand op het Belgische spoorwegnet. Thans is, naar uit Brussel wordt gemeld, door do Duitsche regoering een ernstige maatregel genomen. Orders zyn uitgevaardigd, volgons welke de sneltrein BerlijnPar&j voortaan niet meer over België zm’ loop en, maar langs een nieuwe iyn, over Frankfort en Metz en zoo over hdt Fraosch oostolyk net naur-Parys. Verviers en Luik worden dus geheel uitgeschakeld. De Duitscho regeering geeft als reden op dat mon langs de nieuwe lijn maar een enkele grensformaliteit moet ondergaan, terwijl mon er mi twee heeft, eeno aun do Belgische en eone aan de Fransche grens. Do ware roden echter wordt verondersteld de toestand der Belgische spoorwegen te zijn. /wam, en het duurde geen twee uur, Cof ze was dood- Men zegt... men... iinen zegt, dat zij vergif heeft inge kregen Van schrik liet de oude dame een kreet hooren; ook Valentine gaf een gil, en zonk als van den bliksem getroffen op haar stoel terug, het gelaat met beide handen bedekkend. Doch Adoif lachte ongeloovig: „Wel wel, wat een dwaasheid.” „Neen,” antwoordde Hendrik, L.t ze vergiftigd haar sterfbed heeft tijd .is men in Zweden steeds nauw lettender gaan toezien op de‘Actie die van achter de Russische schennen werd gevoerd. Éet bekend worden van I verschillende spionnage-pogingen van Russische zijde deden natuurlijk het Zweedsche vermoeden omslaan in een zekerheid. Voor we nu het conflict zelf verder nagaan, behooren we ook te overdenken, of de oorzaken, die de t Zweden aannemen voor het Russisch optreden, waar kunnen zijn. Wie het Russisch streven van de laatste jaren l nagaat, ziet hoe deze staat steeds tracht een uitweg te krijgen naar een vrije zee. Uit zijn benauwende om geving tracht het zich los te wringen en daartoe wendt het telkens pogin gen aan om aan de een of andere open zee een altoos bruikbare haven plaats te bemachtigen. Wie de kaart van het Russische rijk voor zich neemt, ziet terstond dat een dergelijke ten allen tijde bruikbare haven in Rusland gemist wordt, of slechts voorkomt aan binnenzeeën. En daar elke bin- I nenzee omgrensd wordt door andere belanghebbenden dan Rusland, kan dit land niet vrijelijk met zijn vloot manoeuvreeren, zooals het dit zou wenschen. In een eventueel conflict tusschen de Triple Entente en den Driebond heeft Duitschland steeds ge legenheid een vereeniging van de Rus sische en de Engelsche vloten althans voorloopig, zoo niet definitief te ver hinderen. De Zwarte Zee, die evenzeer voor maritieme aangelegenheden in aanmerking komt, is door de voor Rusland beruchte Dardanellen van de verdere omgeving afgesloten. Wie nu nagegaan heeft de pogingen, die Rus land heeft aangewend en nog aan wendt om in Oost-Azië vasten voet te krijgen, of door Perzië heen de vrije zee te bereiken, kan begrypen, hoe zeer de landen, die voor een eventueele ex pansie van Rusland in aanmerking komen, op hun hoede zijn. Waar Japan in staat bleek het Russisch drijven te keer te gaan, daar hoopt men ook in Zweden bij alle mogelijke inspanning met goed gevolg tegen den grooten buurman te kunnen optreden. Bij alle mogelijke inspanning, de ver schillende interpretatie van wat men hieronder moet verstaan heeft hét con flict doen geboren worden. Reactie. Van de week hadden wij gelegen heid er op te wijzen, dat in Rusland metio troef is. Uit de berichten, thans ontvangen, zou men moeten geiooven, dat we in dat opzicht voorbarig had den geoordeeld'. Goremyken moet nl. pogingen in het werk stellen om een groot centrum te vormen uit de ge matigde linker- en rechterpartijen. Hij moet zelfs op bezoek zijn geweest i bij den voorzitter van de Doema, I waarmee hij dus als ’t ware te kennen de Doema ah parlementaire in- I stelling te erkennen. De voorzitter heeft zich dan ook zeer hoopvol voor de toekomst uitgelaten. Misschien wordt er ook nog een tusschenweg gevonden in het conflict, dat in Zweden is uitgebroken en dat in wezen ook een uiting is van reac tionair optreden. De directe oorzaak is de niet constitutioneel wijze, waarop de Koning is opgetreden. In Zweden is men sedert een paar jaren angstig te moede op het optreden van den grooten Russischen buurman. Niet dat dez^iets direct vyandigs tegen Zweden onderneemt, maar uit de ge- heele versterking van zyn militaire positie in Finland, uit' de steeds groo- tere uitbreiding van het spoorwegnet in dit land naar de zijde van Zweden, blijkbaar met militaire doeleinden is in laatstgenoemd land een ongerust-^ heid ontstaan, die het eerst openlijk is geuit door de bekende Zweedsche reiziger Sven Hedin. En sedert dien fjflUCHTINGIN WtLKE GEVAAR, SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA, Gexien art. 8 der Hinderwet: Doen te weten Dat zij vergunning hebben verleend aan^ G» Th. Steeniand en zijne rechtverkrij- gWien tot het uitbreiden zijner brood- en banketbakkerij door het bijplaatsen van een tweeden heeteluchtoven en een electromotor van i1/» P K. in het perceel aan den Klei weg No. 81, kadaitraal bekend sectie B No. 1895. Gouda, den 27 Februari 1914. Burgemeester en Wethouders voornoemd, R. L. MARTENS. De Secretaris, f. V. HEUSDE. „er wordt beweerd, dat ze vergiftigd te geworden; op haar sterf bed heeft ze trouwens zelf die bewering uitgeepro- k«»’” „En door wien?” voreqhte BaiAi lich vérder en keek beurtelingH (W bediende en Valentine aan. Hendrik trad nu op Valentine toe en zeidc met gedempte stem: „Juffrouw, wil u liever met mij even uit deze kamer gaan, ik vertel het liever aan u al leen.” Met moeite stond Valentine op, en wilde hem volgen. Doch krachteloos viel ze in haar stoel terug; groote zweetdroppels parelden op haar voor- h<>y,(le zult haar nog dooden’” kreet tante Constance, op haar nicht toe snellende en die omarmende. „Maar spreek dan toch ook! Wij zijn im mers de naaste bloedverwanten van Valentine; voor ons behoeft ge du« niet zoo geheimzinnig met je inerte, deel in gen te zijn” Marokko. M«m wint uit Tnuger De hevige Htorm in (te Middellandwclte Zee houdt Bij I ïasahlanra zijn twee ntoom- rJ5Lr Engelsch en een Oos- tenrijkach op de kust geworpen. De namen der H< he|HM> zijn nog niet be kend. Verschllleiute slecpbooten zijn ter uastetetitie vertrokken. Dn etrande whepen bevinden zich Mn gevaarlijken toeetand. 13) „Maar, lieve Valentine, ik herken je bijna niet, waarom kijk je nu zoo zwart in eens? Eigenlijk is het ook geen wonder,” merkte tante Constan ce nu tegen Hendrik op, die verlegen rondzag, „mijn broer is hedenmiddag plotseling overleden.” „Hij ook?” riep Hendrik uit. „Wie dan nog meer?” vroegen ge- 'lijktijdig Cohstance en Bauerlich, Va lentine echter sprak geen woord. Zij was half opgestaan en in die gebo- r gen houding met de mond half open staarde zij den huisknecht aan. Zij had een voorgevoel van wat hij zou - zeggen en toch had zij een. afschuw -• om het te vernemen. „Mijn meesteres,” antwoordde de huisknecht, verlegen met zijn hou ding. Ook Bauerlich schonk thans ®eer aandacht aan Valentine’s hou- ,,Üw meesteres?” herhaalde tante Constance handenwringend, „maar dat i» toch niet mogelijk? Zij was nog goed gezond, toen'zij hedenmorgen in deze kamer was.” „Maar zij was ziek, toen ze thuis Engeland, De quaestie-Benton in het lagerhuis. Nadat Sir Edw. Grey enkele bijzon derheden gisteren had medegedeeld over de jongste stappen in zake het onderzoek betreffende den dood van Benton gedaan, zeide de Minister: Wij spreken er onze voldoening over uit, dat de regeering der Vereenigde Staten juist zooveel lielang in deze zaak toont en zich dermate inspant om de plaats gehad hebbende feiten aan het licht te brengen, als wanneer Benton een Amorikaansch burger zou geweest zijn. In de volgende week zal de Minister eon weloverwogen mededeeling doen, omtrent de plannen der Engelsche regeering betreffende hetgeen verder kan gedaan worden, om, hetzij tot de waarheid te komen indion deze, op dat oogenblik nog twijfelachtig is, het zij om maatregelen te nemén ter ver zekering van hetgeen de rechtvaar digheid zal voorschrijven. Suffragettes werk De historische kerk te Whitekirk, in East-Lothian, is gisteren door brand verwoest. Relieken van groote waarde zijn by dien brand verloren gegaan. Nabij de plaats van den brand Wérd compagnie aoldaton worden «uffragetteloctuur gevondow^t d. Toen de burgemeester zich Ier geleide vihbereden gen- Duiewuland. uiten zijn woning begaf, riep ontploffing te Rummelsberg. Veg itakt

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1