Ad verleert in dit Blad. f llllllllllllllllilillllllllllllllll C. SMITS,- SCHOEISEL EENIG DEPOT BRONGAS. Bezoekt de SOIRÉE AMUSANTE tan Ik Jura grijs gebruikt dan hët~", Amerikaansche Haarwater, Lotion Fqton. Het gt^eft de klehr terug en is onschadplijk. Bioscoop-Salon „Gouda Vooruit”. LAMPEN DE IIEHEEHSIIIEH DES DOODS - [SUNLIGHT] lSBEEJj Dienstaanbiedingen hebben in de BRONGAS. W „N.Vtoainklijke FabriekenWessaaenLaai tam" KOKO^HAAR 1241 Brokkenhuis. DE 2UID-H0LLANDSCHE XTi^-o. Eerste GEWETENLOOS Goudsche Courant NIEUWE PHILIPS „HALFWATT” BOOGLAMPEN VERVANGEN LOOPT UW KAM 1 FEVIL Valei WEG MET UW Maatschappij van Verzekering op het Leven,. Schoenhandel. Kleiweg 48. Gouda. Fijn^tames- en Heeren Telefoon Ii POOL’S TANDMIDDELEN Men wordt verxocht op’tMEKK telelte.M M. BAVEN&WA4YZ0NEN c/barncHEM,. Wie wilprachtig licht hebben? De kosten van DE AANDACHT AFGELEID. Maatschappelijk Kapitaal f 1ƒ100.000.-. Z-i ij XI. z sl sl d. o e k e xl merk „Ster" m W L, flOs ha—- Zie verder de biljetten. Deze week bijzonder Pracht-Programma met de hoofdfilm A 86 la, ■K. Schonwburg, 4- o i Hnu B. ■■IMDBBMJL. laaak. Gouda Schoonhoven Krimpen a.d. JJssel Zegwaart HEERENGRACHT 12 - DEN HAAG. Eenig adres SPECIALITEIT IN fi p Per kwartaal Idem franco Met Gelllustrt Idem franco Abonnemente Markt 31bi Dit nummer I Maden. zijn de beate en goedkoopste, staan onder voortdurendë'kcheikundige contróle on worden sinds 1894 door Nederlandsche Tandartsen en doctoren aanbevolen. 'Chemische Fabriek L. POOL A Zonen, Amsterdam. Wereldtentoonstelling GENT 1913. Bklten mededlaflng^ld der Jery. (faa/dri.) Cacaer VAN BL'OMMtSTEIN'S INKT is proefondervindelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJk A PEIOO 0 R N HO ILAN D. ‘28 Febi— -Nieuwe Schouwburg, 8fc, Soirée AAusante. 2 Maart Geb. Bouw- en Woningtoet, 2 uur, Verg. OndérstandsconUL „Armenzorg”. 5 Maart. Hötel de Zalm 11 u., Vergad. au oen Ned. Vereen, van Kaashandelaren. art. Sqcjfde Reunie 8 u., Vergad. missen Vereen. De Ambachtsschool. geleefd verzoeken wij geregeld tijdig mededeel g te mogen ontvangen vaa vergadering n, concerten, vermakelijk heden enznV deze dan in onxe agenda te Vermelden. Electr .-Dr^A. Brinkman Zn., Gouda. DE HELfT DER SLAVERNIJ van bat huiswerk wórdt ta niet gedaan, zoodra Sunlight het hub Manen treedt. Om vloeren, tegels, muren, houtwerk ent. door en door schoon te maken b Sunlight het afdoendate en voordeeilgate Laat Sunlight Uw hub doen glinsteren en Uw werk verlichten. m A DEPOTHOUDERS: ANTON COOPS, Wijdstraai 29 A. v. ZESSEN. A. GROENEVELD Lnz. A. OOSTERLING. is het, U iets anders in de handen te stoppen dan vraagt. Ziet daarom goed toe, zoo ge vraagt om een doosje bloedzuiverende Lareerpl l len (Slijm-, Gal- en Maagpillen) van Apotheker BOOJf, dat ge het goede krijgt. De echte laxeerpillen van ApothekeKBOOM, prijs per doosje 2.5 en -50 ceni, zijn verzien van den naam Apotheker BOOM en de handteejeening firma A. M. BOOM. 19 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS, Fa. WOLFF A Co., te Rot terdam b(j E. VAN SANTEN KOLFF, Korte Hoofdsteeg 3. 16 Groot spannend drama uit het circusleven in 4 acten. Duur uur. Ü1T HIT Ma(1AZIJn( VAN Doze .THEEËN worden Art af geleverd in verzegelde pakjes van vijf, twee en on eon I-flMwmetvermelding van Norn-. Hwmör 0,1 l>rM8> voorzien van .7- 2 nevenstaand Merk, vol- Kons do Wet gedeponeerd. Zich tot de uitvoering vMrHt van géeerde orders aan-', bevelend, Jf C. BIJL, voorheen J, BREEBAART Lb. Verder nog Winter in het hooge Noorden. Zeer schoono natuuropname. EXTRA NUMMER. Comedie. Hoe Robinet komiek-acteur werd. Hu mor inch. Lachen Plaatsbesprbken k 5 ct. aanbevolen. ifrcrfR uccrei. MF Deze advertent ten kosten slechts bij vooruitbetaling: 1—6 regels f 0.35, voor el kt» regel meer 6 cents. Opgaaf uitsluitend aan het Bureau Hij wende zich tot JAC. KOOIJ Kt. puttepboorder te Wieringerwaard, 5 die ziob gaarne belxst met het ihstal- leeren van Heed, jaren leng ia dit werk door ond^ï|Bteekende met het grootste succes ui t^e voord. Begroetingen kosteloos. Aanbevelend} Jb. KOOIJ Kz., 1 W1ER1NGERWAAÖD. Men weet, hoe h< partij en bevriende fde „Stan daarc alsof minister Coi zwichtend voor di heer Van der Vo op het laatst heeft de bevredigingB-coi worden gesproken het bijzonder ond< gemeentekas zou n Intusschen is de in den lande er i dat de bedoeling onmiddellijk geweei commissie het gehee stuk zou mogen b< Het is dus in tl dat de Staatscomm fen d£> schatkist vt ^icgemeente voor der onderwijs even Vanuit de a.-r. pa in deze richting ei in het belang va: vrede op onderwijs, tegen zulk eene aubsidieeringsvraag schuwen. Men begrgpe du van harte, dat d( missie in groote m stemmigheid komt den schoolstrijd za Wij meenen, dï van het byzonder volle 100 percent voor hun onderwi in het belang van 1 wijs zelf. We hebl malen deze meenii Maar vlagen d< bijzonder onderwjj percent, dan zoude het hooge belang van den schoolstri tegen hebben, hen geven. Dih echter moe het Rijk alle kost wijs dragendan Dchool, in stede va .door het Rijk te w Liet men immei ze na is en betaalt Commi«sarls»<n: Mr. M. M. SCHIM v./d. LOEFF, (Pre,.), Dr. A.”E. TEN OEVER, Mr. A. 8. M1EDEMA, A. M t. EMBDEN, Dr. P.H. J. BERENDS, Mr. J. W. DE KANTEli (Seer.) Directeur: Mr. J. W. KONING. tST Lo Maatschappij sluit .alle soorten Levensverzekering tegen g,y premiën. Vrijgevige voorwzarden. Voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren: U. HOl^ MKK^TKH Hanen te. «ckewker^i. en I,. C. L.trHHKH, H’etthanen te OPGERICHT IFM. TVoed rt uw Fee met de wuivere murwe en AO>UROO.¥K^MOfCK«,V**erA V», Uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en groot,te voedingswaarde Kern-IXttlJma Pa,rile 1UOO. Xeaen <io>ulen MeilaiUea. Bij do groote aanvraag om Weeding en schoeisel tornt na ook de vraag naar KACHELS. Stadgenooton, xrie helpt ons? Zendt s.v.p. een boodschap aan een der Commissieleden en wij r-11— gaarne laten halen, wat te missen heeft. Tel. n°. 178. Dp Commissie; W. GOL, Voorz. I. v. DANTZIG, Vice-Voorz. B. D. GROOTENDORST, Pen. 14) „Haar zoo verd jrilde, is mij nu den,” mompelde 1 word opgeroepen eed moet doen, w zaak.” Bedenkelij achter hét oor. Toen tante Gom kamer wilde terug 4 de kamerdeur gesl dp deurknop ramm g Adolf’s stem, die g ‘uw verloL Consta B kwartiertje alleen; J Valentiné te hesp: Geduldig schikte I daarnaar en ging t ten. Zij gevoelde t- lioh grooten eerbi< niet beleedigd. d< Gedurende den tij< ujn woonde, h« ▼AmdHohap verw< g«n haar ook alti, Voorkomend, 'en 'haar huiahoudelijk JI schenken in de k- zieke broeder el -• toed doen door “KOKO" te gaan gebruiktei f y voor k* KOKO DOET HET HAAR GROEIEN. GAAT HET UITVALLEN TEGEN. VERSTERKT DE WORTELS. HELDER ALS KRISTAL. BEVAT GEEN KLEURSTOF, OLIE OF VET. VERFRISSCHENQ VOOR DE HOOFDHU P. KOOF HET VANDAAG VAN UW DROGIST OF COIFFEUR. PRIJS: FL 0.7S, fl. l.SO, an fl. S.00 aar Haeaa. N.srsngrzckt H. AazUrAaa. Kaarten te bekomen bij de firma A. BRINKMAN ZOON, Markt 31 en aan de Sociëteit zie 30 MijF* Aan vang uur Prijs per flacon f 1.50. Uitsluitend verkrijgbaar bg: BALT. A. DE JONG Coiffeur. Oosthaven 31.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 3