I IRG ter onwater. baar. i RONA Cacao Rona Cacao E I lil behalve Zon- Feeetdagöm en Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. Buitenlandsch. Nieuws. 0,- 2.50. enhuis. Van Houten’s fit nsni m DE BESTE VOOR DEN PRIJS. HiLlLLbiO\ Valentine. in dit Blad. J 1 i T 3STï.q"o_"ws- exx ^^.<S."v©x,tezx‘t5.et)j.s-c5L voox G-otxcLsu ezx Verschijnt dagelijks Telefoon Interc. 82. No. .12418. yToensdag 4 Maart 1914. 52e Jaargang. 914 retr Verbod <O NOOH&. OHBAHK. <v tijdens de fa- te. Zesde hoofdstuk. dit te (Wordt vervolgd.) L nkman Zn., Qouda f Uit een K.G. van 1.50 maakt men 200 koppen. ten iten aan yde uvraag om kleeding it nu ook de vraag en om bruari-wind de kraag van zijn hoog opsloeg. II BtuftACI WH «nTbfrh lommissie )rz. 1G, Vice-Voorz. PENDORST, Pon. OAM HOUTENS ZUIVER OPLOSBAAR 60UDSCHE COURANT. Róunie 8 u., Vergad. umbachtsschool. en wij geregeld tijdig ogen ontvangen van icerten, vermakelijk deze dan in onze den. Uitstekende, gezonde, dagelijksche i drank. Verre te verkiezen boven koffie en thee. Opwekkend en zenuwsterkend. Vooral voor kinderen zeer aan te bevelen. Tweede en Eerste Kamer. Met het oog op den stand der be- grootingswerkzaamheden in de Eerste Kamer, welke, naar zich laat aanzien, niet vóór midden Maart kunnen zijn afgedaan, wordt overwogen de bijeen- roeping der Tweede Kamer, aanvan kelijk voorgenomen tegen 14 Maart, te verdagen tot Dinsdag 17 Maart. Eerste Kamervacaturo in Drente. Naar de Asser Ct. verneemt, herft mr. W. Th. Eilerts de Haan, advocaat en kassier te Meppel, een candidatuur voor het lidmaatschap van de Eerste Kamer aanvaard. i toen zonder de Victoria- met haar bedrijf niet door, terwijl Het Witte Kruis wegens inkrimping van het bedrijf, met ingang van 1 April a.s. het grootste deel van haar kan toorpersoneel heeft ontslagen. Het vermoeden dat geen nieuwe loten zullen worden uitgegeven, wordt hierdoor zeer versterkt. De in omloop zijnde obligaties blijven natuurlijk van kracht. Met het oog op de dezer dagen ge vallen rechterlijke beslissingen, waarbij de verkoop'van loten werd strafbaar gesteld, kon trouwens moeilijk anders worden verwacht. Bij K. B. is met ingang van 10 Maart a. aan den officier van ge zondheid der lo klasse T. Reddingius van het personeel van den genees kundigen dienst der landmacht, mach tiging verleend om tijdelijk in Alba- neescho krijgsdienst te treden, met dien verstande dat bij binnen den tijd van drie jaren tot den dienst bij d0 Turkije. Saïd Pasja. De Turksche grootvizier Saïd pasja is overleden in den leeftijd van 77 jaar. Hij heeft zijn oudeq tegenstander Kia- mil slechts weinige maanden overleefd hij was de laatste der staatslieden van het oude regime, <iie zich aan don nieuwen toestand hadden aangepast. Acht maal is hij groovizier geweest, waarvan vijfmaal onder Abdoel Hamid en driemaal onder het nieuwe regime. Saïd pasja, bijgenaamd Koetsjoek (de kleine) wegens zijn korte gestalte, was geboren te Erzeroem in 1838. Toen Abdoel Hamid besloot om de later weer afgeschafte constitutie van Midhat pasja aan te nemen, had Saïd pasja lange jaren te Constanti- nopel gewoond als secretaris-generaal van verschillende ministerieele depar tementen. Toen werd hij voor het eerst in het Kabinet opgenomen hij werd Minister van do civiele lijst. Daarna werd hij president van den Senaat. Toen hij in 1879 tot grootvizier werd benoemd werkte hij een algemeen plan uit tot hervorming van het binnen- landsch bestuur. Saïd heefMiet ongeluk gehad, dat zijn naam verbonden is geworden aan eenige groote tegenspoeden van zijn land, waarbij Turksch grondgebied moest worden afgestaan. In 1881 moest hij Thessalië aan Griekenland, 1884 Oost-Roemclië aan Bulgarije, en ten slotte, tijdens zijn laatste grootviziraat, Tripolis aan Italië afstaan. zie helpt ons? boodschap aan een len en wij zullen i, wat U te missen ie 8 n., Openb/.Verg. sgezellen bond. afd. Réunie, SV2 uur, d. Goudsch Comité ke Keuze. Zalm 11 u., Vergad. ran Kaashandelaren. Schaakbord SVa uur, it. Bond v. Handels- iienden „Mercuiius” De Loterijwet. Het schijnt, zoo schrijft de N. Crt., dat de obligatiemaatschappijen en in richtingen van dergelijken aard'welke naast de Staatsloterij loten of aandeelen^ verkoopen, don strijd te^en de Loterij-' wet opgeven. Een bij den aanvang dezes jaars ^e ’s Gravenhage nieuw opgerichte maatschappij, die voor een 'deel reeds personeel had aangenomen en een kantoorgebouw gesticht, gaat om Albaneezen in de aviatiek op te leiden. te Tilburg. Jlf. BELONJEJr 18, Gouda. je nog: wil je mijn vrouw worden?” „Neen, nooit!” fluisterde zij te rug met oen gezicht, dat duidelijk af keer uitdrukte. „Dan gaat je noodlot in vervulling Valentine,” mompelde hij terug. Bauerlich wachtte totdat de deur achter hen dichtviel en stapte toen in het rijtuig, dat hem in draf wegvoer de. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaalf 125 Idem franco per post„1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad”1.50 Idem franco per post„1.90 Abonnementen worden dageljjks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, bij onze Agenten, den Bbekhandel en de Postkantoren. In snellen draf reed men den lan gen weg van Wilmersdorf naar het commissariaat van politie, in de wijk Moabit. Gedurende den reis werd er tusschen den commissaris en Valen tine geen woord gewisseld. Zij had haar sluier voor het gelaat getrok ken en in een hoek van het rijtuig plaats genomen; tusschenbeide meen de de commissaris haar tanden hooren klafpperen. Toen het rijtuig voor het portaal stilhield en Valentine uitstapte, vond Bauerlich, ondanks dé waakzaamheid van den commissaris, toch nog ge legenheid haar toe te fluisteren: „Valentine,voor het laatst vraag ik meuze Vlissin^sche fortenquaestie. Terwijl men inTDuitschland de bewe ging tot versterking der Zweedsche weermiddelen met groote sympathie gadeslaat, betoogde de Russische No- voje Wremia, dat deze versterking uitsluitend gericht is tegen Rusland, en dat zij onder den aandrang van Duitschland tot stand worden gebracht. Het Stockholmsch Dagblad ontkent dit laatste weer en herhaalt voor de zooveelste maal, dat de versterkingen door Rusland in Finland aangelegd, Zweden noodzaken om zich aan deze zijde te beveiligen. En Hammerskjöld, de president van het nieuw opgetreden Ministerie, heeft in het Parlement de onder deze om standigheden gebruikelijke verzekerin gen omtrent de strikte neutraliteit van Zweden af gelegd. Gemeld wordt, dat baron Louis De Geer, lid van den Zweedschen Rijks dag, die dezer dagen vergeefs getracht heeft een gematigd liberaal Ministerie te vormen, thans ontslag heeft geno men als voorzitter van de Zweedsche groep van de Interparlementaire Unie. Vermoedelijk was hij van meening, dat iemand, die als formeerder optrad van een Kabinet, dat aan de eischen van een ultra-militaire partij moest voldoen, moeilijk lid kon blijven van een organisatie, die zich mede richt tegen de sterke oorlogstoerustingen. Frankrijk. Aanslag op een banklooper. Te Parijs is een banklooper, Picoche genaamd, in de Clignancourtwifk op klaarlichten dag door vier bandieten aangerand. De looper had oen bedrag van 38.000 francs bij zich, die hij van een bank ontvangen had. Eén der aanranders, die hem op zijn ronde ge volgd was, loste revolverschoten op hom. Picoche wierp zich op 'den grond, waarna do misdadiger nog tweemaal vuurde. Picoche sprong weer op en wierp zich op den aanvaller, die met zijn medeplichtige de vlucht nam. Drie dor daders zijn aangehouden. PRIJS DER AD VERTENTIËN: Van 1--5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer„0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. van doorvoer van Ned. vee in Pruisen. Volgens oene mededeeling van den Duitschen gezant hier te lande heeft de Pruisische Regeoring, wegens hot voorkomen van mond- en klaSwzoor in Nederland, den doorvoer van Ne- derlandsch vee voor eenigen tijd ver boden. (St. Ct.) gij *ook al naar Berlijn, Hep Constance uit, met tra- oojéh, „moet ik dan al- het lijk in huis achterbli]- la keek verwonderd Toen Bauerlich hem ,r-- huis gesteld waren, gaf mijn- Belgiïï. Nieuwe Postzegels. Binnenkort zullen nieuwe post zegels uitgegeven worden. Die van 1 j tot 40 centiemen zullen do beeltenis van het Staatshoofd dragen. De zegels boven dien prijs zullen zooogenaamde kunstzegels zijn. Zoo is het zegel van 50 centimen gewijd aan de omwente ling van 1830 en zal voorstellen een strijder, gewond liggend en de drie kleur aan een makker overhandigend zinspeling op den dood van Graaf Frederik de Merode. Het zegel van 2 frank zal de naasting van Kongo door België huldigen on voorstellen een officier die een slavendrijvenden Arabier doet wijken voor de Belgische vlag, terwijl een slaaf zijne boeien verbreekt en een negerin haar vrijge maakt kind den officier aanbiedt. Het zegel van 5 frank stelt het Koninklijk geslacht van België voor en draagt de beeltenis van Koning Albert, om ringd door de portretten der eerste Koningin, Leopold I en Leopold II. Aan de vervaardiging der postze gels zal voortaan meer zorg worden besteed. Enkel de zegels van 1 en van 2 centiemen zullen op de drukpers worden getrokken de andere worden L op kopersneê gedrukt. Het mijnongeluk. Volgens de Etoile Beige hebben op het oogenblik der overstrooming in mijn Strepy te Bracquegnies de be woners als het ware een aardbeving gevoeld. Veertig huizen staan op in storten. en zijn ontruimd moeten wor- dén.'ïBij het ongeluk zijn verscheidene mijnwerkers gekwetst. Do „Patrioteu meldt dat het onder zoek van de mijningenieurs naar de oorzaak van het ongeluk in den mijn Strepy-Brasquegnies heeft uitgemaakt, dat deze toe te schrijven is aan] de aanwezigheid van een waterbassin en een terrein verschuiving. Alleen éen huis is ontruimd moeten worden. Zweden. De defensie. Zweden geniet thans, naar aanlei ding der uit het defensievraagstuk ontstane binnenlandsche crisis, onge veer een zelfde soort van aandacht in de buitenlandsche pers, als dit met ons land het geval was tijdens de fa- De koetsier, die mevrouw Rechling naar Wilmersdorf had gereden, was spoedig gevonden. Hij verklaarde, dat hij de dame van de Vietoriastraat naar Wilmersdorf had gereden, daar op haar gewacht had en eenig oponthoud naar c straat was teruggekeerd. De beide dienstmeisjes, die, even als de dokter, de beschuldiging der stervende tegen Valentine hadden ge hoord, verzekerden bij hoog en laag dat juffrouw Valentine niet in staat was tot zulk een afgrijselijken mis daad. De keukenmeid zeide, dat Va lentine nooit had kunnen zien, dat zij een levende visch schoonmaakte. Hoe kon zij dan een mensch naar het leven staan? Mina verklaarde, dat zij eerder die misdaad zou kunnen be gaan, dan juffrouw Valentine; dat was een engel van geduld en goed heid. Beiden verklaarden, dat me vrouw Rechling stellig ijlde, toen zij die woorden uitsprak en in zijn eer ste verhoor had do huisknecht pre cies hetzelfde gezegd. De dokter daarentegeh verklaarde, dat de stervende volkomen bij haar verstand was geweest. De lintjes-zwendel. In verband met den dezer dagen te Parijs aan het licht gekomen zwendel in ridderorden, heeft in de kanselarij van het Heraldieke en Archaeologi- sche Genootschap van Frankrijk, waar in de voortvluchtige zwendelaar Hahn zich noemende graaf van Champvans, een leidende rol speelde, een uitge- Albanie. Aviatiek. Volgens de bladen te Weenen gaf Essad pasja gedurende zijn verblijf alhier den wensch te kennen, om twee Duitsche aeroplanen en een Oos- tenrijksch vliegtuig een vlucht van Neuwied naar Durazzo te ondernemen. De aviateurs zouden den nieuwen souverein een adres van den burge meester van Neuwied brengen en eenige maanden in Albanië blijven, ris haar niet alleen in de andere ka mer zou laten gaan en wilde liever heengaan zonder een laatsten kus op het voorhoofd van den geliefden doo- de te drukken, dan dit te doen in tegenwoordigheid van een vreemden man, die haar wantrouwend bewaak- Volgens haar uiterlijk geheel be daard, omhelsde zij haar weelende tante en fluisterde haar toe: „Tot spoedig weerziens, tantetje!” Doch zij zelf geloofde daar niet aan. De commissaris bood haar zijn arm, geleidde haar naar het rijtuig, opende het portier, hielp haar in stappen en kwam tegenover haar zitten, terwijl Bauerlich op den bok plaats nam en voor den kouden Fe- bruari-wind de kraag van zijn jas 17) De commissaris lachte, fijntjes bedacht de keuze zijner woorden haar nog meer in het nauw te kun nen brengen; doch nu kwam Adolf tusschenbeiden en maakte zich be kend als de rentenier Bauerlich uit Berlijn, een bloedverwant des hui zes en stelde met de grootste voor komendheid den commissaris voor ge bruik te maken van zijn rijtuig, dat nog voor de deur wachtte, om met zijn nicht naar Berlijn te rijden. „U staat mij clan wel toe mee te rijden; dan ga ik bij den koetsier op den bok zitten,” zei hij tegen Valen tine met een veelbeteekenenden blik op den commissaris, die gaarne dit voorstel aannam. „Wilt Adolf?” nen in de leen met 1 ven?” De commissaris en ontsteld op. Tw,. --- vluchtig gezegd had, hoe de zaken daar in huis gesteld waren, gaf mijn- heei** Kühnel* dan ook zijn diep leed- fc? 1 wezen dat hij op zoo’n treurig oogen blik hier als rustverstoorder moest optreden. Even stond hij in gedach ten verzonken, doch toen zeide hij: „Ik hoop u van dienst te kunnen zijn, mevrouw. Er wacht iemand bui ten op mij, dat is een vertrouwd man. Ik zal hem binnenroepen en hem last geven hier te blijven tot aan de terugkomst van uw nicht. Hij zal niet lastig zijn, u niet storen, en... mocht het wat laat worden, ga dan maar gerust slapen, gij zij-t onder bescherming.” Zondbr een antwoord af te wach ten, ging hij de detfr achter zich open latend in de gang, riep een naam en keerde terug met een een voudig gekleeden, ietwat jongeren man, wien hij zacht eenige bevelen gaf. Zonder dit te laten bemerken, had hij op die wijze meteen gezorgd voor de bewaking van het huis en van dé eenige daarin blijvende be woonster. „Mag ik u nu beleefd verdoeken, mejuffrouw?” zei hij daarop tot Va lentine. Terwijl zij haar hoed opzette en haar mantel omsloeg, week hij geen oogenblik van haar zijde. Gaarne zou Valentine nog evenbij het lijk van haar vader gegaan zijn, om het een laatst vaarwel toe te roe pen, want zij had een voorgevoel dat zij niet zou terugkeeren, zoo lang haar vader nog boven aarde* stond. Zij begreep echter, dat de commissa- breid onderzoek plaats gehad, en werd een groot aantal papieren in beslag genomen. Het schijnt, dat dit Genoot schap het optreden der lintjes-zwen- delaars in de hand gewerkt heeft. De sesretaris-generaal van het genoot schap, een zekere Bugnod, heeft zich alvast door de vlucht aan een drei gende gerechtelijke vervolging ont trokken. Valentine’s aanhouding was eerst bevolen, nadat de gerechtelijke schou wing over mevrouw Rechlings lijk had uitgemaakt,, dat deze dame aan vergiftiging door atropine was over leden en zulks op grond van ’t ver moeden, dat dit vergift haar was toe gediend tijdens haar oponthoud in de woning van den heer Zier te Wil mersdorf. De dienstboden verklaarden, dal mevrouw gezond en wel was uitge gaan en bij haar terugkomst onge steld was. Wilde men aannemen, dal zij bij het ontbijt het vergif had in genomen, dan werd dat weerlegd'door de omstandigheid, dat het vergif niel zoo lang op zijn uitwerving zou heb ben laten wachten. Tijdens den rit naar Wilmersdorf en terug kon zij geen atropine ingekregen hebben, of zij moest willens en wetens dit ver gif hebben ingenomen en dit was geheel onaannemelijk.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1