EIrxra.®r^la,rxd.. Gemengde Berichten. IFOIjXTJEi Stadsnieuws. INGEZONDEN, üoze geïllustreerde Wee^aden. X'UJa.et. SPOKT. Laatste Berichten. Telegrafisch Weerbericht burgerlijke stand. - - - Officieele Prijscourant Effectenhandel te Amsterdam Er zijn verscheiden schepen vergaan en de lijst van de rampen, die plaats hadden, is nog lang niet volledig. Op den. sneeuwstorm is nu echter te New-York een sterke dooi gevolgd, zoodat de gevolgen van het noodweer nu wel spoedig geweken zullen zijn. Het werd hoog tijd, want erheerscht op het oogenblik in de V. S. groote werkloosheid en het noodweer met zijn strenge koude deed de ellende onder de arbeidende klasse nog toenemen. Door de leiders opgehitst, forceerde de menigte de deuren van verschil lende kerkgebouwen, waar de werk- loozen wilden overnachten, en er werd ook een inval in een bioscoopzaal ge- gedaan. De politie had de handen vol, om gewelddaden te voorkomen. In een vergadering te New-York, bijgewoond door zeshonderd gedele geerden, o. w. gouverneurs van ver schillende Staten, werd het werkloo- zenvraagstuk besproken. Mitchell, bur gemeester van New-York, die het voor zitterschap bekleedde, zei dat hij het 't beste achtte den stroom van werk- loozen af te leiden naar het platteland, waar nog veel behoefte aan werk krachten is. Verder stelde hij voor, een onbevooroordeelde commissie te be noemen, die het vraagstuk in studie zou nemen, zoodat ten spoedigste maatregelen ter bestrijding van het euvel beraamd kunnen worden. Troebelen in Brazilië. Uit Rio de Janeiro werd gisteren geseind: Hedennacht ging het ge rucht, dat na een stormachtige ver gadering in de militaire Club wegens den toestand in den Staat Ceara tot de afkondiging van den staat van beleg in Rio do Janeiro besloten is. De nacht ging in onzekerheid voorbij, zonder dat de regeering dit bericht officieel bevestigde. Intusschen gaven de troepenbewegingen duidelijk genoeg te kennen, dat er bijzondere voor zorgsmaatregelen door de autoriteiten werden genomen. Hedenochtend bevestigde men, dat de staat van beleg in Rio de Janeiro, Nicteroy en Petropolis afgekondigd is. Naar de „N. Crt.u verneemt, heeft evenals zijn ambtgenoot te Amsterdam, ook de burgemeester van 's Graven- hage een uitnoodiging ontvangen van den gemeenteraad van Parijs om in de maand Mei een bezoek aan de Fransche hoofdstad te brengen, tegelijk met de burgemeesters van eenige an dere groote buitenlandsehe steden. Over het aannemen van de uitnoo diging heeft jhr. Van Karnebeek nog geen beslissing genomen. De heer H. J. W. Huber, tot dus ver tijdelijk consul te Sydney, wordt, nu deze tot dusver onbezoldigde in een bezoldigden consulairen post ver anderd, vast consul in die standplaats. In de Donderdag j.l. gehouden al- gemeene vergadering van aandeelhou ders van de Westlandsche Hypotheek bank zyn de winst- en verliesrekening over 1913 en de balans per 31 Dec. 1913 goedgekeurdis het uit te keeren dividend over 1913 vastgesteld op 22 pCt. of f 55.per aandeel (dividend bewijs n°. 23), f 46.67 per oprichterB- bewijs (dividendbewijs n°. 19)) en zijn de heeren: E. Sillem, Jhr. O. J. J. A. van Teylingen, Jhr. Mr. A. F. O. van Êjasse van Ysselt, Mr. R. J. H. Patyn en D. de Visser als Commis sarissen herkozen. lndiöJapan. De Deutsche Japan-Post" maakt melding van een te Tokio, onder voorzitterschap van graaf Okuina ge houden vergadoring ran leden der hapansche vereeniging „lndiöJa pan, waarin door Baron Kanda werd voorgesteld het terrein van werkzaam heid der vereeniging uit te breiden, en dit niet meer beperkt te doen zijn tot de Engelsche bezittingen in Aziö, doch voor de toekomst ook de Ne- derlandsch-Indische koloniën in de sfeer der bemoeiingen op te nemen. Dit voorstel werd onder grooten bij val door de vergadering aangenomen. Baron Kanda zeide ter toeliehUïïgT- dat zijn bedoeling was eenerzijds den argwaan der Engelschen, als zou Japan speciaal het oog geslagen heb ben op de Engelsche bezittingen, af te leiden, en anderzijds er de - aan dacht op te vestigen, dat in het al gemeen het streven moet zijn den in vloed van het Japansche volk naar het Zuiden uit te breiden en te ver- Bterken. Woensdag werd te Well (L.) uit het kanaal opgehaald het lijk van een zekeren K. In zijn zakken vond men een bedrag Van f25. Vermoed wordt dat K., die als strooper bekend stond, op een zijner nachtelijke tochten in het kanaal te water is geraakt en verdron ken. (N. Crt.) Loterijwet. Voor het Kantongerecht te Apel doorn had zich gisteren te verant- woordan L. S., Agent der N. V. „De Tijdgeest". De Ambtenaar van het O. M. vroeg „vrijspraak". Kinderdief. De Laan de Bruijn Kops te Wel tevreden werd in opschudding gebracht door eon man, die uit de voorgalerij van de familie L. S. Ch. Kooperberg aldaar oen kind van twee maanden uit de wieg trachtte weg te nemen, schreef het N. v. d. D. v. N.-I. „Gillend ontrukte de moeder den man haar kiDd en vluchtte er mee in huis. De buurdames schoten toe en hielpen haar, den onverlaat buiten de woning te houden door de deuren snel te sluiten." Aldus wordt aan het „Bat. Hbl.u gemeld. En er wordt aan toegevoegd, dat diezelfde man te voren even ge poogd heeft een 2-jarig jongetje van de familie Elton mee te nemen, wat hem door de baboe werd belet. De kinderdief zou door de politie zijn gearresteerd. De kinderdief blijkt een Europeaan te zijnde politie vermoedt met een krankzinnige te doen te hebben. Zijn verklaringen zijn verward hij vertelt eerst eenige dagen geleden van een ernstige ziekte te zijn hersteld. Nader vernemen wij, dat de onge lukkige zekere A. C. was, die in zijn geestvermogens werd gekrenkt tenge volge van een driejarig verblijf te Soengei Goentoeng, waar hij de eenige Europeaan was en het ambt vervulde van ambtenaar der in- en uitvoerrech ten." Door de Afd. Putten van den Volks bond tegen drankmisbruik wordt een kosthuis voor gegageerde Oost-Indi sche militairen geopend, voor welk doel een huis, prachtig gelegen midden in de bosschen, met bij behoorenden tuingrond wordt ingericht. Tot huisvader en huismoeder van het op 1 April open te stellen Tehuis zijn benoemd de heer M. Koornstraten en echtgenoote uit Schiedam. Door ieder die het goed meent met hen, die ons wakkere Indische Leger een goed hart toedragen, zal deze poging met belangstelling worden ge volgd. De 22-jarige dienstbode van den smid B. te Meppel is gisteren bij het glazenwa8schcn uit een bovenvenster gevallen. De schedel werd verpletterd en het meisje was na een half uur dood. Typografenstaking. In de Woensdagavond gehouden gecombineerde vergadering der twee te 's HertogenboBch bestaande vakor ganisaties in het typografenbedrijf is besloten over te gaan tot staking. In verband daarmede zijn gistermorgen op de grootste drukkerijen te 's Her togenbosch, aangesloten bij den R.-K. Bond van Boekdrukkerijen in Noord- Brabant, de werklieden niet versche nen. De staking is het gevolg van het feit dat de werklieden zich niet hebben kunnen vereenigen met de vanwege den R.-K. Bond van Boek drukkerijen in Noord-Brabant voor gelegde loonregeling voor 's Herto genbosch. „Het Centrum" De heer S. P. v. Tol vertelt in „Het Centrum", dat op een vergade ring van de St. Jozef gezellen vereeni ging te A'dam de rectorpresident zoo ongeveer te kennen heeft gegeven, dat een blad als „Het Centrum" door de katholieken geboycot diende te wor den. Daar de inzender er den hoogsten prijs op Btelt, zijn katholiciteit te be waren, vraagt hij den rector in het openbaar eens duidelijk te zeggen, waarin het gevaar van „Het Centrum" voor die katholiciteit dan wel gele gen is. De redactie van het blad voegt daar aan o. m. het volgende toe: „Daar wij, ondanks de besliste ver zekering van den geachten inzender, toch nog de mogelijkheid van een misverstand of vergissing wilden ver onderstellen, is een lid onzer redactie om informatie bij den bedoelden rector geweest. Het antwoord kwam hierop neer, dat Z. Ew. niet door de redac tie van het „Het Centrum" ter ver antwoording verkiest te worden ge roepen over hetgeen hij in oen verga dering van zijn leden spreekt. Wij hebben na dit bescheid gemeend, bo venstaand ingezonden stuk "in onze kolommen te moeten afdrukken. De eerw. praeses verkiest wel niet ter verantwoording te worden geroepen over hetgeen hij in een vergadering van zijn leden spreekt, maar daaraan ontleent hij toch geenszins het recht, om een katholiek blad te disqualificee- ren op een wijze, als door hem blijkens de mededeeling van den heer v. T. is geschied. Met reden worden hem door den geachten inzender bewijzen gevraagd, terwijl wij onzerzijds E.Ew. er aan wenschen te herinneren, dat een dergelijke aanval op het katholieke karakter onzer courant niets anders kan beteekenen dan een indirect, maar niet minder scherp verwijt aan het adres der Kerkelijke Overheid, onder wolks gezag ons blad rechtstreek staat. „Die Overheid is Z. D. H. de Aarts bisschop, Metropolitaan van Nederland, die voor „Het Centrum", eenervaren theoloog als censor heeft aangssteld, een censor, met wien de Redactie ge regeld voeling pleegt te houden en die, wij mogen het met voldoening constateeren, in ons blad tot dusver bitter weinig af te keuren heeft ge vonden. „Waar dus onze Kerkelijke Overheid en de door haar aangewezen verte genwoordiger ons blad erkennen als een katholiek blad, dien naam waardig behoeven wij ons om de praatjes van welken rector ook weinig te bekom meren. En nu wenschen wij hier nog aan toe te voegen, dat te vorigen jare „Het Centrum" op bijzondere wijze is onderscheiden door Z.Em. Kardinaal Van Rossum. Op de audiëntie ten paleize van Mgr. den Aartsbisschop verklaarde Z. E. proprio motu aan den hoofdredacteur van ons blad dat „Het Centrum" zijn onverdeelde sym pathie had. Niets minder. In de on verdeelde sympathie mogen wij ons verheugen van den Kardinaal die tij dens zijn verblijf hier te lande juist zoo dikwijls den nadruk legde op het groote nut en de dringende noodza kelijkheid voor de katholieken, om goed-Roomsihe bladön te lezen. Welnu ook in het particulier onderhoud, dat wij, het eerst van alle R. K. bladen met den hoogen Kerkvorst mochten hebben, gaf Hij zijn voldoening te kennen over den bloei van „Het Cen trum" en moer dan eens gewerd ons door zijne bemiddeling de Zegen des H.' Vaders." Mo'eïf/jlcneden aan de grenzen. Uit unienzoal meldt men üet vol gende dd. 4 dezer: Hedenavond te IL3Ü kwam hier een extra-trein binnen van circus (Joriy Althott van Hoek van Holland, be stemd voor Munster i/W.f bestaande uit 1 rijtuig voor personeel, o wa gens paaruen, I wagen oliianten en 1 wagen tooneeirequisieten en baga ge. Uoorzending naar Duitfecbland kon echter eerst tien volgenden morgen ie 6 uur 3U plaats vinden, omdat de douane te Bentheim weigerde dezen extra-trein te laten doorkomen, wijl, naar men beweert, de douane aldaar geen gelegenheid zou hebben om na zonsondergang dezen trein te onder zoeken, otschoon de Kreizthierarlz aldaar genegen was de -paarden te keuren. De H. 1J.S. M., waarmede het ver voer plaats had, heeft al het mogelij ke gedaan om den directen doorgang tot Bentheim te bewerken, doch stuit te af op de weigering der douane al daar. Door deze weigering was de li. IJ 8. M. niet alleen verplicht om het station üldenzaal gedurende den gan- schen nacht open te houden teneinde de bog eleiders van den extra-trein ge legenheid te geven zich te kunnen versterken, doch waren die begelei ders gedwongen onnoodig te ülden zaal te overnachten. Een waarnemend stationschef en wissel wachters hadden het station te bewaken, wat uit den aard der zaak noodzakelijk was. Het teekent in deze wederom wat de douane In Duitschland vetmag door haar eigen landgenooten - de begeleiders waren allen Duitsche on derdanen onnoodig den toegang tot hun eigen land te verbieden of al thans te bemoeilijken. Wanneer men toch in aanmerking neemt dat trein 28 D te 12.48 's nachts te Bentheim binnenkomt en meerma len zoor veel bagage aanbrengt, dan is do vraag zeker gewettigd, waarom wil de douane nu dien extra-trein, welke te ongeveer 10 uur te Bent heim binnen kan zijn, niet behande len. Het is wel eens de moeite waard om zich hierbij eens in herinnering te brengen al de onaangenaamheden, welke de landverhuizers in Januari 1911 hebben moeten verduren, toen ook dezen de toegang naar hun eigen land werd geweigerd. Wellicht wil de Duitsche gezant hier te lande eens onderzodien, waar aan de eigenaardige handeling van de douane te Bentheim is te wijten. Moge dit bericht komen onder de oogen onzer Regeering, opdat deze aanleiding vinde maatregelen te tref fen, teneinde te voorkomen dat het vervoer van Nederland naar Duitsch land worde bemoeilijkt op een wijze, zooals boven aangegeven. politieke parapluie. feen der lezers van het Hbld. ver haalt over oen onzer bekende politie ke figuren, die kabinetsformateur had kunnen zijn, indien hij kortgeleden had gewild, het volgende: Hij zat in den trein en reisde in gezelschap vanzijn nieuwe para pluie. En die legde hij in het net, niet boven maar tegenover zijn zit plaats. Toen nu de reiziger, die te genover hem gezeten had, onder het net met de parapluie, de coupé ver liet, stormde onze politieke persoon lijkheid hem achterna, met den be leefden uitroep: „Maar u vergat uw parapluie." Waarop hij juist weer den tijd had, in zijn coupé te stap pen en de reis te vervolgen. Op het perron stond echter de vreemde meneer, die niet wist wat hij doen moest met een parapluie, die in zijn handen was gestopt, en in de coupé zat de parapluie-eigenaar, die zich plotseling bewust werd, dat hij zijn eigen, zijn nieuwe parapluie nu eens op een origineele wijze was kwijtgeraakt. Naschrift op deze politieke para pluie: Zou hij met een portefeuille ook zoo nonchalapt gehandeld heb ben De kazernebrand te Haarlem. De recherche zoekt, volgens de N. R. Ct., op het oogenblik in de rich ting van militairen, die verdacht zijn geweest van de sabotageplegingen in den Helder en die daarom naar ver schillende garnizoenen zijn overge plaatst. Eén van die manschappen is tijdens de branden te Haarlem, daar geweest. Men denkt aan een complot. Staking. De firma C. Kürz en Co. te Tiel, bij wie Redeit 2 Januari gestaakt wordt, heeft zich aangesloten bij de Patroons- vereeniging. De 140 stakers hebben met op één na algemeene stemmen besloten, niet met deze organasatie in onderhandeling te treden. Nicht Rauchen. Een lezer schrijft aan de Maasb. Als een niet onaardige variant op de aanhangige rechtszaak van den Utrechtschen student, die zich in Ne derland liet verbaliseeren wegens roo- ken in oen coupé met het opschrift „nicht rauchen", deel ik u een bijnai gelijk feit mede, dat eenige dagen ge leden op de lijn BudelAntwerpen plaats vond. Twee burgemeesters, een Holland- sche en een Belgische, de eerste van Buggenum, de andere van Lille St. Hubert, namen plaats in een coupé 2e klasse met het bordje„für nicht- raucher". De Hollander rookte een sigaar, de Belg de in België meer gebruikelijke houten pijp. Daar treedt de conducteur binnen: Messieurs, dans ce compartiment il est inderdit de fumer. De Hollander, met echt Hollandsch burgemeesterlijk plichtsbesef, legt zijn sigaar neer de Belg smookt voort uit zijn dampende pijp. De conducteur richt zich met nadruk tot den onwillige: Et vous, monsieur? Waarop deze, zonder om te kijken: Ik, ik doe 'tnie. De garde dreigend af. Aan het volgend station komt hij terug, vergezeld van een collega Meneiër, as ge niet daolik uit scheidt me smooke, dresseer ik ouw op las va m,n chef procesverbaal. En de ander onverstoorbaar fleg matisch, zonder omkijken: Maok de komplemente an ouwe chef, da 'k et schon vertik. Beide garden in nog grooter ver borgenheid af. Weer een statie verder treedt een breed gegalonneerde, begeleid door de twee garden, den volgedampten coupé binnen Meneer, niet alleen verbaliseer ik u, maar bij de eerste halte laat ik u door mijn mannen uit de coupé zetten. Waarop de rookende delinquent, hem nu vlak in de oogen kijkend: En die de courage heeftj ook maar een vinger naar me uit te ste ken, krijgt van mij 'n opstopper en 'n proces-verbaal. En zich oprichtend ging hij voort: In de Belgische wet op de spoor wegen staat uitdrukkelijk, dat in elk compartiment, waar niet mag ge rookt worden, een duidelijk opschrift, zij in de twee talen„Verboden te rooken" en „Défense de fumer". Waar is hier ergens dat nog wel tweetalig opschrift? In druipstaartende processie trok het drie-tal af. De Belg dampte door tot Antwerpen. Hg bleef ongemoeid en ongeverbali- seerd. j Te Harlingen is in den stand der staking in het exportslagersbedrijf voor de werklieden een ongunstige wending gekomen, doordat het den patroons g^ lukt is een 8-tal werkwilligen aan te stellen. Daardoor zijn de patroons er in geslaagd het aangekomen vee tijdig geslacht te krijgen, zoodat de verzen ding met de Engelsche booten als ge woonlijk kon plaats vinden. Brand. Blijkens een Woensdagavond ont vangen telegram van den vertegen woordiger der Amsterdam Besoeki Tabak Maatschappij op Java, zijn gisteren twee schuren, waarvan een fermenteerschuur, afgebrand, waarbij ongeveer 500.000 kilogrammen tabak verloren zijn gegaan, zijnde ODgeveer 1/7 van den 1913-oogst der Maat schappij. Het telegram maakt geen melding van de oorzaak van den brand. De tabak is door verzekering gedekt de gebouwen met inventaris' echter niet. (Hbl.) Jeugdige dievegge. De politie te Oldenzaal betrapte Dinsdagavond op heeterdaad een 9-jarig meisje te De Lutto bij het stelen van kleedingstukken uit de gang eener school. Bij onderzoek ten huize harer ouders werd daar een hoeveel heid kleedingstukken, alle gestolen in in verschillende scholen te Oldenzaal gevonden. De óuders zeiden van niets te weten. Hun dochtertje had beweerd, ze van de zusters, waar ze op school ging, ten geschenke te hebben gekre gen. (Hbl.) Overtreding tegen wil en dank. Het is algemeen bekend dat op het kleine station der Staatsspoor te Voor burg de huiselijke toestand bestaat dat men van den openbaren weg het perron bereikt zonder een controlee rend beambte te paaseeren. Daarom geldt dan ook als regel dat het plaats bewijs van den reiziger die te Voor burg in den trein stapt eerst geknipt wordt in den trein zelf. Vooral is dit het geval in de lokaaltreinen met de bekende tien-rittenkaarten. Op zekeren dag nu begaf zioh een heer, die reeds herhaaldelijk de onder vinding had opgedaan dat zijn trein- rittenkaart in den trein werd geknipt, wederom per locaaltrein (ditmaal de locaaltrein Gouda—Den Haag) naar Den Haag, zich rechtstreeks van den openbaren weg naar het perron be gevende en plaatsnemende in den trein. Ditmaal echter verscheen door welke omstandigheid ligt in het duister geen conducteur om bet plaatsbe wijs te knippen. Bij aankomst van het „locaaltje" in Den Haag verwittigde de reiziger om natuurlijk geen moeilijkheden te on dervinden aan de controle van het S. S.-station alhier, den conducteur dat het kaartje niet geknipt was en verzocht hij den beambte dit alsnog te doen. Maar dit werd nu door den con ducteur geweigerd, die zich grondde op een instructie, waarbij verboden is plaatsbiljetten op een der stations van aankomst te knippen. Ook een hoogere ambtenaar van het station weigerde op dienzelfden grond ta knippen. Maar het den reiziger bevreemden- dende gevolg van een en ander was, dat hij proces-verbaal kreeg wegens het reizen met een... ongeldig, plaats- biljet. Buitendien werd hem verzocht den vrachtprijs t& betalen vanaf Gou da tot den Haag, want zeide de hoogere ambtenaar niets bewijst dat mijnheer niet reeds van Gouda af medereist. Deze laatste betaling weigerde de heer beslist, omdat hij door getuigen kon bewijzen o.a. door een dame, die hem te Voorburg naar een trein had vergezeld dat hij werkelijk te Voorburg was ingestapt. Gisteren stond de bewuste heei voor den Kantonrechter alhier te recht. Nadat hij het omstandige verhaal had gedaan, dat hierboven is saam- gevat en nadat de dame, die hem naar den trein had gebracht, had verklaard dat hij inderdaad te Voorburg was ingestapt en nog eens had bevestig" dat men zich op het kleine station aldaar rechtstreeks van den openba ren weg naar den trein kon begeven vorderde de ambtenaar van het 0.M- mr. Lunsingh Wichers, gelet op de samenloopende omstandigheden in de- ze, v r ij s p r a a k. De Kantonrechter, mr. van Raalte kondigde uitspraak in dien zin aan. Woningnood. Men Bchrijft ons uit Katwijk: Gedurende de laatste 5 jaren heeft de gemeente zich ontzettend uitge breid. Een groot aantal straten, ja. jreheele wijken, zijn er aan de Noord en Oostzijde bijgekomen Die uitbrei ding, hoe groot ook voor een zoo kort aantal jaren, heeft echter geenszins gelijken tred gehouden met de ver meerdering van het aantal ingezete nen 0b dus ook niet met dè behoefte aan woningen. Er zijn geen woningen te krijgen, noch in de hooge, noch in de lagere huurprijzen. De laatste maand van 1913 zijn bijna 80 paren getrouwden maar enkelen hebben een woning kun nen bemachtigen. Aan geschikte woningen van een huurwaarde van f2 tot f4 per week bestaat een groot tekort. In den Gemeenteraad is reeds over den noodtoestand gesproken en is er op gewezen, dat geen medewerking werd ondervonden van het Domein- bestuur. Gelukkig zijn op particulier initia tief pogingen in 't werk gesteld om te komen tot een bouwvereeni- gesteld jj deze is thans geconstitueerd. Slaagt de Vereeniging er in terrein, dat geschikt is te verkrijgen, dan zal .Katwijk binnen afzienbaren tijd een rij nieuwe woningen bezitten, welke aan een lang gevoelde behoefte vol doen. medaille bij Verhoef Boelekade; ring bij Verschut Keizerstraat 37; stalen- boek bij Wed. Matse R. v. Catsweg 60; handtaschje bij M. de Jong R. v. Catsweg 202; bril bij de Jong Boekenbergstr. 8; gouden ringetje bij M. Schriek R. v. Catsweg 34; R. C. Kerkboekje bij C. B. Jaspers Zeuge straat 44; kwartje bij Bokhoven, Jaagpad; dameshandschoen bij A. Jaspers van Strijenstraat 4; rijwiel- pomp bij M. Sas Turfsingel 85; een barnsteen pijpje bij Endenburg Veer- stal 28; en een fluweelen rzak bij den Oudsten IJssellaan 93. Gouda, 4 Maart 1914. De Commissaris van Politie, BERTHEUX. GEVONDEN VOORWERPEN. Op eiken werkdag, des voormid dag, tusschen 10 en 12 uur zijn aan het bureau van politie alhier inlichtingen te bekomen omtrent de navolgende aldaar gedeponeerde gevonden voor werpen, 5 sleutels, 1 kinderbontje, 1 hondenhalsband, 1 bewijs van rente toekenning (ouderdomspensioen) 2 bou ten met een plaatje, 1 zilveren kinder armband en een ledige portemonnaie. Voorts zijn te bevragen Een fasant bij v. d. Broek, Derde kade 60; zilveren rozenkrans in etui bij v. d. Kemp Moordr. Verlaat 14; rozenkransen bij II. Laurier L. Dwars straat 14; E. Nieuwenhuis Oosthaven 2; J. Peer Kleiwegstraat 21; P. C. Boot Nieuwehaven 262; Schoonder- KOBrd Ridder v. Catsweg 200; Schoon- derwoerd Muilepoort 4; W. de Klij N. Haven 186; G. v. Willigen Geer tje de Bultsteeg 2; zilveren rozen krans bij M. v. d. Broek Lemdui- steeg 38; knipmessen bij v. d. Kraats Zeugestraat 30; C. P. de Waal, Kui perstraat 30; G. J. G. Klinkelaar v. Egimond Alphen; zwart zakmesje bij M. v. d. Wouden St. Anthoni estraat 23; bankbiljet van f 10 J. v. d. Pijl Kleiweg 70; heerenhandschoen bij C. Broer Baanstraat 21;, zeeuwscho bro che bij T. van Dam Zeugestraat 94; zilveren armband bij <J. Terlouw, 4e Kade 87; kinderzakdoek bij G. llei- nen P.C. Bothstraat 51; gouden oor knopje bij G. Bruiniks, Wilhelmina- straat 19; kruiszeel bij Snoek Peper straat 68; tienrittenboekje bij G. J. Geerlings Tuinstraat 51; mondharmo nica bij M. Overkamp N. Ilaven 197; duimstok bij Kaars Groenendaal; da- mesporlemonnaie met inhoud bij A. Abel Gouwe 182; idem bij 11. Knut tel Bleekerssingel 79; idem bij Lugt- hart Spieriugstraat 97; mes bij B. v. d. Sloot, Baanstraat 9; nikkelen kinderarmband bij de Weger N. Markt 12; portemonnaies met inhoud bijJ. Woudenberg Markt 39; A. v. d. Pa voord* Tiendeweg; J. Frie N. Haven 125; bril bij A. de Knaap Vest 57; zilveren armband bij C. van Eijk, Bogen 65; sabelkwasten bij mej. A. Klerk, Reeuwijksche brug; J. Gra vend R. v. Catsweg 38; zilveren horloge bij J. de Waal Karnemelk- sloot 143; knot sajet bij N. Oosterom Gr. Florisweg 30; zilveren broche bij mej. Boegheiin Geuzenstraat 60; lie derenboek bij J. J. Henrick Wilhel- minastraat 26; kinder bontje bij G. Klein Steinkade 3; geruite ijsmuts bij Thoen Hoogstraat 9; damesrok bij Mej. A. Fokkers Kuiperstraat 43; 'n springtouw bij A. v. d. Pavoordt, Tiendeweg; keeshond bij A. v. d. Laan Bosch weg 25; rokspeld bij Mej. de Raadt Gouwe 17; kinderechoentje bij Reparon Gouwe 209dameshanilschoen bij W. Kastelein IJssellaan 11; hoe pel bij A. Nonner Rozendaal 22; pa rapluie bij A. Sterk Heerenstraat 73; gouden dameemedaillon bij Arends, Gouwe 20 8; hondje bij v. d. Berg, Bleekerssingel; ceintuur bij L. Ever- ling 4e Kadé" 13; spaarbankboekje bij J. Edelman Reeuwijk; gouden dames- ring bij J. Verhoek R. v. Catsweg gouden medaillon met stukje ketting bij Wed. Hofstede 4e Kade 38; zakje met eieren bij C. M. Janeen Bogen 48; koperen slotje bij R .Overkamp N. Haven 197; hondje bij G. C. Koe dam Vorstmanstr. 3; ijzeren ketting bij P. Huisman IJssellaan 86; schop bij G. Plak Reeuwijk; drinkbusje bij G. Bunnik Vest 51; damesparapluie bij C. Goudriaan Nobelstraat 8; zil-< veren dameehorloge bij N. v. Elk, Boomgaardstr. 95paar manchetknoo- pen bij J. Spieringshoek Heerenstr 156; handschoen bij C. Wiezer Hee renstraat 11; foxterrier bij Montagne Peperstraat 126; zwarte hond bij A. v. Veen, Vorstmanstraat 31; zilveren GOUDA, 6 Maart 1914. Biljartwedstrijd. 7 en Zondag 8 Maart zal in de Sociëteit „Ons Genoegen" een biljartwedstrijd worden gehouden tus schen de Amsterdamsche club K. R. A. S. en de Goudsche club „Ter Gouw" om den zilveren wisselbeker.en kunst voorwerpen voor de hoogste serie en het hoogste gemiddelde. Zaterdag en Zondagavond zal tuB- schen twee bekende amateurs uit Am sterdam een match plaats hebben. Ned. Vereeniging van Kaashandelaren. Het blijkt ons dat niet zooals gis teren is gemeld, in de gehouden ver gadering van de Ned. Vereeniging van Kaashandelaren, de heer D. Uiten- boogaardt, Bodegraven, als lid is aan genomen, doch de heer JMolenkamp te Vreeland. Rateljongen overreden. Vanmorgen is door een wagen van den Reinigingsdienst op de Turfmarkt de bij dien wagen behoorende ratel jongen overreden. Volgens mededeeling van den be stuurder was dien jongen reeds meer malen gewaarschuwd niet op den wa gen te springen, wanneer deze reed. Niettegenstaande die waarschuwing deed hij het hedenmorgen toch weer met het ongelukkig gevolg dat hij er af viel en een der wielen over zijn been kreeg beneden de knie. Kermend van pijn werd de jongen binnenge dragen in het kantoor van de N. V. Drukkerij v/h. Koch en Knuttel, waar 'heiïi voorloopig hulp werd verleend totdat de te hulp geroepen geneesheer Dr. de Voogt was verschenen, die den jongen verder verzorgde. De dokter constateerde dat niets gebroken was, zoodat het ongeluk heel goed is af, loopen. De jongen werd daarop per rijtuig naar zijn thuis aan de Vierde Kade overgebracht. Oplichting. Bij een tweetal firma's hier ter stede hebben een drietal minderjari ge jongelieden uit Boskoop pogingen aangewend, tot oplichting van goode- t, waarmee zij aanvankelijk zijn geslaagd. Het edele drietal kwam bij de fir ma Koemans, schoenenmagazijn, Tien deweg en voorzag zich daar van twee paar schoenen, welke zij zonder be taling meenamen. Daarop begaven zij zich naar het kleedingmagazijn van de firma Gebr. Bisping, alwaar zij ér in slaagden Voor ieder hunner oen colbert-eostuum te krijgen, wei- ke eveneens zonder betaling werden Buiten verantwoordelijkheid der Red- Jaarverslag der afd. Gouda en Omstr. v. d. Ned. Vereen, tot Bescher ming van Dieren. Wij hebben weer een verslag te geven van de verrichtingen onzer afdeeling in 't afgeloopen dienstjaar. Hoe gaarne zouden wij melding maken van ingrijpende verbeteringen, van toenemendebelang8telling, van behaald saccós. Helaasniets van dat alles kunnen wij noemen. Wg mogen blij zijn dat het ledental niet afnam, ook nu werden opengevallen plaatsen door nieuwe leden aangevuld. De beide algémeene vergaderingen werden zeer slecht bezocht. In ons Bestunr ont stonden twee vacatureD door het be danken der heeren Bertheux en van der Meulen. Hunne plaatsen werden ingenomen door de heeren J. J. A. Montijn en P. Beijers, die door ons van harte welkom werden geheeten. Aan den heer Bertheux wijden wij ook hier gaarne een welgemeend woord van dank voor zijne zoo gewaardeerde medewerking. Onze werkzaamheden bepaalden zich dit jaar in hoofdzaak tot ,het ver- preiden van geschriften uitgegeven door het Hoofdbestuur, ook zooveel mogelijk onder de jeugd. Onze beambte volbracht ook in dit afgeloopen jaar trouw zijn taak. Gaven wij U hier eene opsomming der vele gevallen, waarin hij in zake Dierenbescherming op moest treden, wij gelooven zeker, dat gij waarde lezer of lezeres met ons voelen zoudt hoe hoog noodig ver betering op dit gebied is. Wij eindigen dan ook met het uitspreken der hoop, dat ook in onze afdeeling deze over tuiging zal aanvuren tot meer deel neming in 't lot der dieren, deelne ming niet enkel in woorden, maar zulk eene, die bereid is tot daden, zoo vaak die door de omstandigheden ge- eischt worden. Dr. S. S. HOOGSTRA, Voorzitter. N. J. SCHELLING, Secretaresse. Gouda, 6 Maart 1914. De laatstgenoemde firma vertrouw de het zaakje toch blijkbaar niet ei onderzocht een en ander, waaruit bleek dat zij bij den neus genomen was. Zij stelde de zaak daarop in handen van de politie, die spoedig ontdekte, dat de oplichters naar Rot terdam waren vertrokken. Door zich direct in verbinding te stellen met de politie to Rotterdam, mocht het gelukken het drietal te arresteereu op het moment dat zij van plan wa ren naar Emmerik te vertrekken. Onder politiegeleide werden zij te ruggebracht naar Gouda, waar pro ces-verbaal tegen hen werd opgc maakt, waarna zij als minderjarigen naar hun woonplaats werden getrans ^DeTdoor oplichting verkregen goe deren werden nog in hun bezit go- vonden. Boskoop. Mej. E. M. van Henven, onderwijzeres aan de Chr. School in de Nieuwstraat alhier is in gelijke betrekking benoemd te Iieidén. De heer J. W. de Rnijter heeft om gezondheidsredenen ontslag ge vraagd als lid van de plaatselijke com missie van toezicht op het lager onderwijs alhier. De Vrijzinnige Propagandaver- eeniging „Boskoop" zal op Zondag 8 Maart a.s. des avonds 8 uur in ho- tel Klaassen eene algemeene vergade ring houden, waarin als spreker zal optreden de beer T. A. Hooftman, alhier over het onderwerp: tubercu- als ziekte van het volk. Pak rne mee bevat 'O.m, een groot Moorsch huis in Algiers, de winter sport in Zwitserland, het eeuwfeest der Kweekschool van de Zeevaart, eenige portretten van bekende tooneelspoel- sters, feuilleton, kinderblad enz. De Prins heeft als voorplaat het portret van Mr. F. S. van Nierop, lid van de Eerste Kamer der Staten-Ge- neraal, eenige foto's van de verwoes tingen op Java, het 100-jarig herden kingsfeest van de Kweekschool voor Zeevaart te Amsterdam, de vossen jacht door de Koninklijke Veluwsche Jachtvereeniginggehouden, personalia, feuilleton enz. Een Rembrandt. Mon schrijft aan de N. R. Ct. Een goed berichtons land is weer een Rembrandt rijker geworden. De heer Kronig verwierf voor eenige da gen een schilderij, voorstellende Bac chus en Ariadne op Naxos, dat hem een Rembrandt toescheen. Hij bracht het bij den heer D. de Wild, die het regenereerde en kleine onbeteekenende retouches verwijderde, en werkelijk- het stuk was gemerkt en 1631 geda teerd Van compositie herinnerend aan de Andromeda van dr. Bredius, die waarschijnlijk omstreeks denzelfden tijd geschilderd werd, is dit stuk, dat. wat grooter is, kleuriger. Do halfnaakte Ariadne heeft een diep blauwgroen kleed met goudbestikten rand over haar knieën en een goudgeel gewaad, waar op een kroon, achter zich liggen. Het schilderij is delicaat van schildering het landschap en de zee zijn mooi van toon, in groene én grijze tinten. Treffend is het licht, dat uit de ivoor blanke vrouwefiguur straalt. Vliegen. Pégoud. De deskundige te Milaan in de be kende qnaestie tusschen Pégoud en zijn gewezen mecanicien Breizmuth, heeft zijn rapport gereed. Men denkt, dat het conflict teruggebracht zal wor den tot de vraag of Pégond het recht had veranderingen aan het toestel aan te brengen na het te hebben ver kocht. Konstantinopel, 6 Maart. Abdul Hamid, de ex-sultan is, naar te Kon- stantinopel verluidt, ziek. Konstantinopel, 6 Maast. Stepha- nowitz, de Servische onderhandelaar, heeft verklaard dat thans overeen stemming is verkregen over alle punten van verschil, terzake van het Vredes verdrag tusschen Turkije en Servie. Straatsburg, 6 Maart. Aan den Stadhouder graaf Dedel zal een mani festatie worden gebracht door 30000 zangers, behoorende tot de vereeniging uit den geheelen Elzas. De betooging draagt blijkbaar een afkeuring van de houding van generaal Deimling. El Paso, 6 Maart. De rebellen eischen een losprijs van 500.000 dollar voor den gevangengenomen zoon van generaal Terrazan. Wordt dit niet reden voldaan, dan zal de gijzelaar worden doodgeschoten. Gen. Terrazan heeft aan generaal Villa een dag uit stel verzocht. Ajacoio. Het echtpaar Fiesche kwam gisteren bij terugkeer in hun woning tot de onzettende ontdekking dat het vierjarig dochtertje door wilde zwijnen was verslonden. Frankfobt, 6 Maart. Prof. Spietz heeft in de Frapkforter artsenvereeni- ging verslag uitgebracht van een nieuw geneesmiddel tegen tuberculose. Hoe wel 't hem geen reden gaf over het nieuwe middel al te optimistisch ge stemd te zijn, meende hij te mogen concludeeren, dat voor aandoeningen van het strottenhoofd het middel af doend is. Te Oudenaarde (Belgie) keerde een „.ager 's nachts dronken in zijn woning terug. Hij wilde zijn vrouw slaan, die hem zijn gedrag onder het oog bracht. De vrouw greep 'een slagersmes om zich te verdedigen en stak den man in de borst op zoo rfbodlottige wijze, dat hij eenige oogenblikken later den geest gaf. Luitenant von Forstner. Luitenant von Forstner, bekend uit de Zabern-affaire, is door het Mili tair Gerechtshof te Bitsch veroordeeld tot 14 dagen kamerarrest, wegens sol- datenmishandeling. Lijk opgehaald. Te Zutphen is uit de Haven hot lijk opgehaald van de sedert Maan dag jl. vermist wordende Aaltjo G. Ontploffing. Te Jekatorinoslaw (Rusland) is oen pyrotechutsche fabriek in de lucht gevlogen, waardoor 10 werklieden en do directeur zijn gedood. Spiritusfabriek verbrand. Te Toula (Rusland) is brand ont staan in een spiritusfabriek, waarna deze na hevige ontploffingen werd vernield. De directeur on diens secretaris zijn onder de puinhopen bedolven. In het huis van oen opkooper van oude metalen te Hamburg had een geweldige ontploffing plaats. Een groote partij hulzen, die hem gezonden werden voor het oude metaal, bleek nog geladen patronen^ te bevatten. Deze ontploften in het magazijn. Tweo personen werden opslag gedood, drie zwaar gewond. Een ander wordt ver mist. Men vreest dat hij in de nabij gelegen vaart is geslagen en verdron ken. Ook de materieelo schade is groot. Gisteren hèeft in de nabijheid van Herstal (België) oen vreeselijk mijn ongeluk plaats gehad. Een groep mijn werkers in de mijn Abhooz werd plotseling door een' aardverschuiving overvallen. Het gehoele plafond stortte in. De mijnwerkers poogden te ontko men, doch een jong mijnwerker, ge huwd en vader van twee kinderen werd onder het neerstortend puin be dolven. Het gelukte niet hem te redden van het Koninklijk Meteriologisch Instituut te DE BILDT. Hoogste barometerstand 771.2 te Horta, laagste stand 729.5 te Lerwick. Verwachting tot den volgenden dag Matige tot krachtige tgdelijk wel licht stormachtige westelijke tot zuid westelijke wind, meest zwaarbewolkt, regenbuien, zelfde temperatuur. REEUWIJK. GEBOREN Annigje Krijna, oudere A. do Jong eu. Ai Schouten. Martha Gijsbertha Johanna, ouders N. J. van Dam en M. J. Brnmink. Jannetje, ouders J. Verbeek en A. van der Laan. OVERLEDENT. van Eok, wed. van G. de Zeeuw 74 j. M. Verbeek och tg. van H. Kasbargen 28 j. Vorige Koert. Koers vso heden 77»/, 77=/, 83=/, 82 61'/,, 100'/, 99'/, 80=/, 86=/, 89'/, 83»/, 77'/, 82=/, 29 100'/, 74'/, 99'/, 56'/, VAN PEN 6 MAART 1914. Staatsieenineen. Ned. Cert. Werkelijke Schuld 3 pet. Oostenr. Belastingvrije Kronenrente 4 pet. Port. Obl. 3de Serie Amort. Schuld 3 pet. Russische Obl. 1906 5 pet. Id. Obl. (Gr. Russische Spw.mij) 1898 4 pet. ld. Obl. (Nicolai Spoor weg) 1867-69 4 pet ld. Obligatie 6e Emis. sie 4 pet. Japan. Obl. 1899 4 pet. Mexico Afl. Binnenland Obl. 5 pet. Brazilië Funding Lee ning 5 pet. d. Obl. 1889 4 pet. Venezulea Dipl. Schuld 1905 3 pet. «ank- en Crediet-Iustel II life n. Fed. Bankaandeelen Industr. Ondernemingen American Car Foun dry Comp. C. v. A. Id.Smelting Refining Co. Cert. v. Aand. Anglo Amërican Tele graph Cy. Cert. v. A. U. S. Steel Corp. Cert. v. Gew. Aand. Kol. Credlet Instell. en Cultuur Ondernemingen Handelsvor. „Amster dam" Aand. Jav. Cultuur Mij. Aand. Ned. Handel-Mij.C.v.A. Wijnbouw HUen. Jtetahoen" Mynbouw Mij. Gew. Aand. Redjang Lebong, Mijn bouw Mij. Aand. Great Cobar Aand. Petroleuiu-Oiidern. Dordsche Petroleum In dustrie Mij. Gew. A. Kon. Ned. Mij. totExpl. v. Potr, Bronn. C.v. A. Shell" The Transp. Trad Cy. C. v. G. A_ Scheepvaart tl yen. Ned.Am. Stoomvaart" Mij. Aand. Stoomvaart-Mij. „Zee land" Preferente A. Int. Mercantile Marine Cy. afgest. Pref. A. Ta hak-Ondernemingen. Bind joy Tabak Mij. A. Diversen. Maxwol Land Gpant Cert. v, Aand. Peruvian Corporation Lim. Cert. v. Aand. Spoorwegen. Holl. IJzeren Spoor wegmij. Aand. Mij. t. Expl. v. Staats spoorwegen Aand. Zuid-Italiaan. Spwmij. Serie A-H Obl. 3 pet. Warschau-Weenen Spoorwegmij. Aand. dito dito Act. de Jouiss- Amerika. Atchison Alg. Hypb. Obl. 4 pet. Erie" Spoorweg-Mij. Gew. Aand. Union Pacific Railroad Cy. Cert. v. gew. A. Wabash Gew. Aand. Preinieleeningen. AmsterdamAand. 3 pet. Hongarije. Töeiss-Re- gulirungs-Ges. 4 pet. GELDKOERS. Prolongatie 441/* pCt. Nat. Staatsf. geen omzet, Culturen idem, Tabakken lusteloos, Petroleum zwak, Rubbers beter, In mijnen geen omzet. 50 50'/» 68 y* 23Va 66'/, 238 V» 227 165 14 Vj 183'/. li1/» 1837% 601 194 208'/. 124 112'/, 3 87, 96'/, 99'/ 60'A 94l/2 30'/» 943/i 293/g 1606/» 27» 99'/, 149 50 <)7\ 237 230 1S7, 11 000 208'/, 'J7/. 112'/, 99'/, 60'/, 97=/. 283/, 100'/, 2 'm 148

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 2