No. 12432. Maandag 0 Maart 1914. 52e Jaargang. iTio'VL'WS- exx ^^-cS.TToxtezi.'tieloxo-ci voor Gr-o"ia.cLsu ©xx Oxxxs*tx©!3s:©xï._ Verschijnt dagelijks Telefoon Interc. 82. behalve Zon- en Feestdag-en. Uitgevers A, BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. FEUILLETON Valentine. pi Buitenlandse^ Nieuws. uOIIDSCHE COURANT. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post f 1.25 1.50 1.50 1.5)0 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan - ons Bureau: Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. PRIJS DER Al) VERTEN TI ËN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummer. f 0.55 Elke regel meer,0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels fö.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte.. VERSLAG van de Gezondheids-commissie over 1913. Aan het Verslag van de bevindingen en handelingen der Gezondheids- commisie voor de Gemeente Gouda gedurende het jaar 1913, hetwelk ons Zaterdagnamiddag werd toegezonden elders was dit blijkbaar reeds vroe ger geschied ontleenen wij het vol- Algemeene Gezondheidstoestand. Even als het vorige jaar valt er weder voor 1913 eene verbetering in den Alge- meenen Gezondheidstoestand te con- sfcateeren immers het aantal sterfge vallen op de 1000 inwoners vermin de van 1404 over 1912 tot 1224 over 1913. In 1913 stierven in deze ge- meonte op een bevolking 24.993 zielen 306 personen. Uit een opgenomen statistiek blijkt, dat de sterfte beneden 1 jaar 16,37% (in 191222,90°/0) en die der kinde ren van 15 jaar 5,88% (tegen in 1912 10,60%) bedraagt, terwijl het «antal overleden kinderen beneden 2 Jaar bijna 1/6 van het totaal der over ledenen uitwaakt. '■graaf'plaatsen. Met verwijzing naar het jaarverslag over 1912 wordt medegedeeld dat de aandacht der Commissie op de R.K. Begraafplaats blijft gevestigd en dat op ongezette tijden een onderzoek zal worden inge steld. Ziekten. Gevallen van Aziatische cholera, typhus escanthematicus, pest, gele koorts, dysenterie en pokken kwamen niet voor. Van den Hoofd inspecteur ontving de commissie op- faaf van 6 gevallen van febris typhoï- ea (tegen 3 in 1912) 9 gevallen van diphterie (tegen 15 iri 1912) en 1 geval van roodvonk. Van B. en W. van Gouda kreeg de Commissie kennis van 7 gevallen van febris typhoïdea. De oorzaak van vier dezer gevallen meende de commissie te moeten zoeken in het drinken Van ongekookte melk of water. Omtrent andere ziekten (tuberculose, mazelen, meningitis) valt niets bijzon ders mede te deelen. Drinkwatervoorziening. Gelijk in hot jaarverslag der Commissie over 1912 is vermeld werd in de vergadering van 16 April 1912 besloten het water, geleverd door de Goudsche Water leiding Maatschappij, door het Centraal laboratorium ten behoeve van het De groote, krachtige jongeman be- gon te weenen als eeu kind. Mevr. Von Beeren kon dut niet langer aan zien. Zij stond op, en trad op hem toe en legde haar hand op zijn schou der. ,,Kom, Koenraad, tracht je te bebeerschen. Kom eens bij me zitten en vertel eens, hoe alletf gebeurd is. üt i®. Koen?" Zij vatte hem bij de beide handen en trok hem op de stoel naast haar. Hij volgde haar, zooals hij vroeger Als knaap reeds gewoon geweest was zich te schikken naar den wil van de eigenzinnige Agnes Trolhart, die ongeveer een jaar jonger was dan hij. fe Zij waren buurtgenooten en speel kameraadjes geweest. I De vader der jonge vrouw, de I ambtsraad Trolhart, was vroeger van ®®u groot riddergoed eigenaar geweest ®n pachter van uitgestrekte konink lijke domeinen, die onmiddellijk aan de pannenfabriek greneden. Als een der aanzienlijkste heeren van het dis- trict had hij met de adellijke land- heeren en de officieren van het garni- I koen der naaste stad op gelijken voet Staatstoezicht op de Volksgezondheid te Utrecht, na bekomen machtiging van den hoofdinspecteur, zoownl che misch als bacteriologisch te doen on derzoeken. Den 28en Mei 1912 werd bedoelde machtiging verleendvanwege ge noemd Laboratorium werden in de maanden November en December 1912 en Mei en September 1913 verschil lende monsters waters, zoowol op hot terrein der Goudsche Waterleiding Mij. als uit het buizennet op verschillende plaatsen in de gemeente, genomen en chemisch en bacteriologisch onder zocht. De tabellen, inhoudende de resul taten van het onderzoek in November en December 1912, werden ons don 7en Mei 1913 door den directeur van het Centraal Laboratorium toegezon den, met een begeleidend schrijven dat luidde als volgt jlk heb de eer u hierbij mede te deelen, dat het de bedoeling is, het onderzoek van het water der water leiding ten uwent nog eenige malen in het warme jaargetijde te herhalen hiertoe zal binnenkort worden over gegaan. In afwachting daarvan zend ik u hierbij reeds een rapport over het tot nog toe verrichtte. Het plaatselijk onderzoek werd ver richt op 8 November 1912. De waterleiding is gelegen buiten Gouda aan den IJssel en ontleent aan deze haar water. In den regel wordt één uur vóór vloed water ingelaten. Bij den inlaat wordt het met chloorkalk (eenige m.gr. per Liter) vermengd en in 2 bozin- kingsbassins van 1500 M3. inhoud gebracht. Uit deze bassins wordt het door een centrifugaalpomp met een pompvermogen van 800 M per uur, in drie detanteerbassins overgebracht, nadat het vooraf met aluin is ver mengd. In deze decanteerbassins blijft het mengsel 12 uurhet colloïdaal alum, hydroxyde absorbeert oen deel der organische stoffen en bezinkt op den bodem. Nadat het water uit de decanteer bassins op de filters is afgelaten, wor den deze basins schoongemaakt. Het water uit elk decanteerbassin wordt gelijkelijk over de drie filters verdeeld, ten einde de filtratie-snelheid zoo ge ring mogelijk te maken. De filters zijn 80 c.M. diep en bestaan uit twee lagen rivierzand, waartusschen een laag duin zand en kiezel. Elk filter wordt in de verkeerd en was door een breede klo ve gescheiden van de eigenaars der in bloei steeds toenemende pannen fa-' brieken. Dos te meer had mevrouw Redding getracht die klove te over bruggen en toegang te verkrijgen in de kringen, waarin de familie 'lrol- hart verkeerde. Voor haar eigen per soon gelukte dit haar niet; maar ze was reeds gelukkig en trotsch, dat haar zoon bij den ambtsraad „kind m huis" was, zooals zij dat noemde. Tussehen den blonden knaap en de destijds zwartlokkige Agnes was een kinderlijke vriendschap ontstaan. Be bedaarde knaap en het. drukke, altijd beweeglijke meisje vulden elkaar aan. Mevrouw Rechling verheugde zich niet zelden hij de gedachten dat die twee oen paar zouden worden, doch de verloving van Agnes en haar hu welijk, toen Koenraad pas het gym nasium verlaten had, haalden een dikken streep door haar rekening. De jaren kwamen, dat Agnes zich uit de wereld terugtrok en de speel- genoofe elkaar geheel uil Moog verloren, doch te Berhjn hadden zi) elkaar weer aangetroffen Mevrouw von Beeren ontving meer malen bezoek van Koenraad Reohhng en zijn nabijheid was haar, alsof zij weer de frissehe lucht van haar lan delijke geboorteplaats inademde. Zij Se «m onbeperkt vertrouwen in hem en evenals vroeger was h« w<*r de gewillige dienaar van haar lui wintermaanden eens per week, in de zoomermaanden ééns |n de acht weken schoongemaakt. Na de filtratie komt het water in den reinwaterkelder en wordt van daaruit gepompt in eea hoogdrukresor- voir en ten sloste in het gemeentelijk net gedistribueerd. Er heeft dus slechte een eenmalige filtratie plaats, terwijl na het schoon maken van de filters het eerst gefil treerde water niet wordt weggeworpen doch onmiddellijk in de reinwaterkel der wordt gebracht. De tabelion van de onderzoekingen in de maanden Mei en September 1913 worden ons b(j schrijven dd. 30 Sep tember 1913 toegezonden, welk schrij ven vorder niets bijzonders bevatte Deze tabellen zijn aan het Verslag als bijlagen toegevoegd. Bij schrijven dezerzijds d.d. 15 October 1913 werden alle rapporten ter fine van advies in handen geRteld van den inspecteur van de Volksge zondheid, den heer M. L. Q. van Ledden Hulsebosch te 's-Gravenhago diens missieve gedateerd 18 October 1913, luidde als volgt De vergelijking van de rapporten Mei en September doet wat mot het oog op het verschil in jaargetijde zeer begrijpelijk is weliswaar groote schommelingen ontdekken in de sa menstelling van het .leidingwater meer nóg in chemisch dan in bacte riologisch opzicht maar, wijst in beide gevallen op onvoldoende zuiver heid van dit drinkwater, als onmidde- lijke oorzaak van deszelfs onbetrouw baarheid. Het hoogo cijfer voor geleidingsvor- mogen (vooral in Mei), het hooge go- halte aan chloor en oxydeerbare stof fen bij do gelijktijdige aanwezigheid van ammoniak, nitrioten en nitraten verklaren het voorkomen van coliba- cillen, rottingsorganismen en strepto- coccen in de verschillende jaargetijden en wijzen op de onvoldoende zuivering van het zeer onzuive IJsselwaterwaar op de Dirocteur van het Centraal Labo ratorium aan het slot van zijn fchrij ven doelt. Resumeoronde, is mijn oordeel over het Goudsche leidingwater zeer ongun stig en geef ik uwe Commissie in overweging, ter verbetering van den bostaanden onvoldoenden toestand den bijstand van de Centrale Commissie van drinkwatervoorziening (voorzitter: dr. D. Bos) in te roepen". Aan dit advies gevolg gevende, wor men. Oin zijnentwil nam zij zijn moe der op den koop toe, en noodigde haar bij zich indien zij ten min ste zeker was geen andere vrienden te zullen krijgen. Zoodoende begon mevrouw Rechling weer te hopen. Al was haar zoon vroeger de schoone, rijke en voorname Agnes Trollhart ontgaan, nu kon hem do niet minder rijke en schoone Agnes von Beeren zeker niet ontloopen. Misschien zou die droom ook wol werkelijkheid geworden zijn, als de komst van Valentine Zier in 't huis van mevrouw Rechling den toetand niet geheel veranderd had. Koenraad, die tot dusver voor het vrouwelijk ge slacht vrijwel ongevoelig gebleven Was, werd bij den eersten aanblik door Valentine geboeid. Agnes, die zeer good in het hart van haar vroe- geren jeugdvriend kon lezen, wist eerder dan hijzelf, hoe het met zijn hartszaken gesteld was en ontlokte hem weldra de bekentenis barer lief de, die zij volkomen op haar plaats achtte. Ook zij dweepte met Valenti ne en verkeerde daarom druk met mevrouw Rechling, wat deze dame echter overeenkomstig haar eigen wenschen uitlegde. Toon haar echter de oogen open gingen, was zij tegen Valentino het meest verbitterd wegens de vernieti ging van al haar schoone plannen, op wier vervulling zij zeker rekende. Van haar kant had Valentine de den den 28en October 1913 de be trekkelijke rapporten en missives aan genoemde Centrale Commissie gezon den met een begeleidend schrijven, waarin werd verzocht ons mede te deelen, tot welke conclusies deze Com missie kwam, opdat wij ons vervolgons tot burgemeester en wethouders van Gouda konden wenden. Den 9en Januari 1914 deelde het Rijksbureau voor drinkwatervoorzie ning ons mede, dat het van de Cen trale Commissie voor Drinkwater* voorziening onze aan haar gerichte brieven dd. 28 October en 5 Decem ber 1913 ontving; dat blijkens artikel 12 van het Koninklijk Besluit van 17 Mei 1913, no. 16, Ned. Staatscou rant van 16 Sept d.a.v. no. 216, het uitbrengen van advies omtrent de ia onze bovengenoemde brieven behan- deldo aangelegenheid niot tot hare taak behoorde, terwijl volgens het laatste lid van artikel 2 van dit be sluit aunueinende, dat onze Com missie was begrepen ouder de in dit artikel onder B genoemde autoritei ten en Colleges, wat z.i. nog te be twijfelen viel voor het geven van voorlichting door hot Uijksbureau v. drinkwatervoorziening gesteld dat dit door ons gewenecht zou worden do machtiging van den minister van Binuonlaiulsche Zaken noodig zou zijn. Waar dit laatste blijkens oen on derhoud mot den voorzitter onzer Commissie, niet In onze bedoeling lag, werden onze ter zake betrekke lijke stukken aan ons teruggezonden, ten einde ons in staat to stellen, mis tot B. W. van Gouda te wouden, terwijl door don Directeur van ge noemd Bureau werd opgemerkt, dat dit z.i. de beste weg was, om tot verbetering van den toestand te gera ken. Nog kan worden medegedeeld dat onze Commissie zich bij schrijven van 10 Febr. 1911 tot genoemd College hoeft gewond. Levens en genotsmiddelen gebruiks artikelen. Op een vraag van den Hoofd inspecteur d.d. 2 April 1913 deelde do Commissio mede dat in haar ambtsge bied geen bepalingen in de politiever ordening voorkomen, waarbij het ge bruik van ijs uit openbare wateren voor do verpakking van visch, verboden is. Door den heer Grendel, belast mot de keuring van melk en karnemelk worden in het Verslag beschouwingen gegeven, welke worden toegolicht met tabellen bevattende de resultaten van hot des betreffond verzoek. Deze be schouwingen vermeerderend lezen wij voorkomendheid van mevrouw von Beeren mot koelheid beantwoord. Haar trots gebood haar de grootste terug houding tegenover de rijke dame, wier gelijke zij zich toch gevoelde, en eon zeker wantrouwen, betreffen de haar gevoelens voor Koenraad was zeer natuurlijk bij den diepen hartstocht, dien zij onder een kalm uiterlijk verborg. „Zeg mij nu eerst (muis, wat er al lemaal waar is van dat gezwets in de courant?" zeide Agnes en wierp met oen heftige beweging do courant op tafel, die zij had meegebracht. Koenraad verroerde zich niet. „Ik heb vandaag nog geen courant ge lezen, en ik wil ook niet; maar het zal wel zoo zijn, zooals het erin ver teld wordt." „Oho!" zei Agnes, dat geloof ik zoo maar niet. Uw arme moeder is dood; dat valt niet meer te betwijfe len; maar moet zij daarom aan ver gif gestorven zijn? Het komt toch wel meer voor, dat schijnbaar gezon de menschen door oen plotsblingen dood overvallen worden!"' „Zij is aan vergift gestorven, de lijkschouwing laat daaromtrent geen twijfel," antwoordde Koenraad op doffen toon. „Maar hoe komt men dan op de onzinnige gedachte, dat Valentine uw moeder het vergif moet hebben toe gediend?" daarin dat ovor het algomeen do uit komsten van het onderzoek over 1913 betreffende do samenstelling van volle melk gunstig, de resultaten van hot ondorzoek op de deugdelijkheid van toestand minder gunstig zijn te noe men. De resultaten van het ondorzoek van de karnemelk zijn van af het be gin der keuring steeds bevredigender waar toch in het jaar 1909 79% van het aantal monstors onvoldoondo wa ren, is dit eijfor successievelijk gedaald tot 10% in 1913. Do karnomolkstaten nagaande, is er een groote achteruitgang te consta- toeron in het getal dat aangeeft het aantal monsters met een S. G, van hot serum onder 1.025; dit cijfer n.l. is van 29 in 1912 gestegen tot 52 in hot i'aar 1913dit nu vindt zijn oorzaak in iet geval dat verscheidene melkslijters de k'arnomolk moot botrokkon van do coöperatieve vorooniging „Ons Ideaal," die, hoewel niot altijd, toch dikwijls do karnemolk bereidt uit verwarmdo grondstof. Karnemelk boroid zonder toevoeging van water uit tot 70° C verwarmdo grondstof, kan oen sorum leveren mot oen lager 8. G. (tot 1.024) en een lagoren brekingsindex (tot 1.3420). Dit jaar viol ook bizonder in het oog do betrekkelijk vele lage cijfers gevonden voor den vetvrijen droogrest in vergelijking tot do hooge cijfers, gevonden voor den brekingsindex bij dozolfdo analyses dit geval deed zich alleen voor bij do afnemerB van „Ons ideaal", wel oen bewijs voor oon font in de fabriekmatige bereiding. In liet geheel werden opgemaakt 5 processen- verbaal en werd er één waarschuwing gegeven. Z WITS Bill. A NL). Do Zwitsorscho Bondsraad hooft do niouwe postzegels van 3, 5 on 1U fr., die door den Zwitsorschon koper- graveur Grasset ontworpen worden, goodgokourd. De nieuwo postzogels stollen landschappen en bergen voor: de Jungfrau on hot Viorwoudstedon- moor. Amerika, Do revolutie in Mexico. Uit Vera Cruz, meldt eon Reutor- telegrarn aan do Maand. C'rfc. hot vol gende Duizend goworon en oon grooto In haar stervensuur heeft inijti moeder zelf haar beschuldigd". „Maar dat is verschrikkelijkriep Agnes uit. „Zij zou zoo'n vreettolij- ko vergissing begaan hebben." „Neen, niet hij vergissing, maar niet voorbedachten rade!" sprak de jongo man als in een droom. Agues schudde hem hij den arm. „Koenraad, wat zeg je? Zou Va lentino uw moeder opzettelijk vorgif- tigd hebben? En hier?" „Niet hier, maar bij haar thuis in VVilrnersdorf! Dat is waar, je weet 't nog niet, dat zo niet meer hier was." „Neon, volstrekt niet! Ik was. im mers druk iu de weer voor mijn reis naar Italië, waarheen ik Valentine zoo gaarne medegenomen had." „Ja, ik wensehlo wel, dat zij met u rnotlegogaan was, en dat go u bei den aan de andere zijde van do Al pen reeds bovorrd." Koenraad zuchtte diep, en vertelde haar toen, wat er tussehen hem en zijn moeder voorge vallen was. Agnes sprong misnoegd op. „Maar, Koen, wat is dat nu? Moet ik dat nu eerst vernemen? En waar om hen je. niet hij mij gekomen? En waarom heeft Valentino mij niets van dit alios verteld? Komaan, Koen waarom niet?" (Wordt vervolgd.)

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1