■ISEL I ij I or ig licht hebbes? otJAC.K°OIJKi 1 1 HTS, handel, idres: ili lï i I j i I IGAS. O. 12424. Woensdag 11 Maart 1914. Lil *1 en I aniwa 1 Hl Buitenlandse^ Nieuws. fSUlLLUTOA. Valentine. n dit Blad. T2D-A» >OIJ Kz.( erinoerwaard. IIA U’S M 2STE. ARNHEM. I. Gouda. en Heeren i£H_ IN OS, ntist. 20 ale Inrichting i en Gebitten tal IK, aal 144, Rotterdam, igel). Spreek- v. 7-9. 1 1 52e Jaargang. ezx ^-d.-v"er‘tezxtïe‘bla-d. tooi G-o-clc1su en. O3icxstxels:ezx_< Verschijnt dagelijks behalve Zon- en F’eeetilagen. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. ij ■Il I Ie Drinkwatervoorziening Ie Gouda, n. Telefoon Interc. 82. I ill d f 'Bteloos. te- ken, i*n Zn., Gouda. 11 unie 8 u., Vergad. bachtsschool. on Woningtoez., nderstandscomm. ik moet nog verhooren,... pen. toen hot grootste gebruik achtereen volgende TEIT IN llMMltUB '«■MUM slist pijnloos. Belg ik. Militaire voorzorgsmaatregelen Naar men ons mededeelt, schrijft hot Hbld. v. Antw., trekt het in do ..A koele buiging en, keken eï- D aar op ging _:i arm van gerechtsgebouw bln- Koenrnad bracht Agues naar Zeg mee bij hot Instap- - - even; kinderen waren, ge- GOTBSIIIE C01RAXT. ”1’RIJS" DER ADV E R T E NTlfi N: Van 1—5, gewone regels met bewijsnummer. Van 15 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bjj vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. e W1 V’ rij geregeld tijdig m ontvangen van eten, vermakelgk- xe dan in onxe L ja mot DA1LLE en RUIS •af ƒ1.— per ’ƒ25.— m. gar. met en zonder Hoelo gebitten Wieringerwaant 'last met hetinstj Indien wij nagaan wat in den loop der laatste jaren bekend is geworden omtrent den toestand van het bedrijf der Goudsche W aterleiding-Maatschap- pij, in verband met de hoedanigheid van het drinkwater, dan blijkt het volgende I Bij schrijven van 7 October 1911 - heeft de Directie van de Goudsche Waterleiding-Maatschappij zich ge wend tot B. on W.> dezer gemeente met verzoek om goedkeuring van een door haar vastgestold reglement, het welk beoogde waterverspilling te voor komen. Aan dit schrijven was toege voegd een uitvoerig en goed gedocu menteerd rapport waarin werd aange toond dat de Maatschappij komt te staan voor groote uitgaven ook voor verbetering van materiéel en tot uit breiding der filters tot verzekering van een af doend? reiniging van het water, tenzij het waterverbruik aanzienlijk verminderen zou. De Maatschappij heeft daarmede het standpunt inge nomen dat de reiniging bij den be- t itaanden toestand van 1911, waarin tot heden geen verandering is gekomen, niet afdoende waa en dus ook nog niet is, dat zij echter bereid is die verbe teringen aan te brengen aan het ma terieel, die groote uitgaven zullen vorderen. Dit schrijven heeft B. en W. aan leiding gegeven d.d. 27 Febr. 1912 een voorstel in te dienen bij den Raad, waarin wordt gezegd dat B. en W. tot de overtuiging zijn gekomen dat tot den maatregel, zooals die door de Directie van de Goudsche Waterlei ding-Maatschappij in bovengenoemd reglement wordt voorgesteld, behoort te worden overgegaan, niet alleen in het financieel belang dier Maatschappij, waarbij de Gemeente als aandeelhoud- ster en als deelgenoote in do jaarlijk- sche winst boven 6 van het aan- deelenkapitaal is betrokken, maar vooral tot verzekering van, door af doende reiniging, voortdurende betrouwbaarheid van het af te leveren drinkwater. In voering van dezen maatregel kan echter alleen geschieden door wijziging van de concessie-voorwaarden. Ten einde nu een toestand te scheppen, waarbij van de Goudsche Waterleiding- Maatschappij de meest zekere waar borgen omtrent de deugdelijkheid van het water zouden kunnen worden ver- Wij zijn in staat gesteld iredodoeling te doen dat ingevolge de door de Raadscommissie verleende opdracht aan het Bacteriologisch HygiUlisch en Scheikundig Laboratorium, /lir. Dr. H. J. van *t Hof en L. Woeda te Rotterdam tot hot onderzoeken van het Goudsche leidingwater d.d. 17 Sept. 12 rapport is uitgebracht, waarin het volgende wordt gezegd „Het was ons streven mot een zoo gering mogolijk aantal onderzoekin gen oen zoo juist mogelijken indruk dier samenstelling te verkrijgen on wol zóó, dat hot gomiddoldo ongovoor als norm voor de geheele Gemeente word aangenomen, alles voor eon be paalden dag. Wij kozen daartoe (zie plattegrond) do leiding zolvo als standaardmonstor en do andere monsters in het centrum on vior uit einden van do stad. Door vergelijking kon dan evontueele vervuiling dor buizen, wijziging door den afstand enz. worden nagegaan. Do monsters worden door Dr. van t’ Hof persoonlijk genomen en hot bacteriologisch on derzoek ter plaatse begonnen. Om te kunnen nagaan of ook op den dag van het drukste verbruik, n.l. Zater dag, de samenstelling verandering on derging, snellere filtratie, werden ook dien dag monsters genomen, terwijl van een uithoek gedurende de ge- hoele week uitsluitend bacteriologische monsters werden genomen om de sa menstelling over een iets grooter tijd vak te kunnen nagaan. Toch behoeft hot geen betoog dat een volkomen juist beeld eerst na zeer voel geregeld onderzoek kan worden verkregen zoodat wij do eersten zijn aan ons onderzoek slechts een betrek - kelijko waaVde toe te kennen, en dan ook onze conclusiën onder die zoor bepaalde reserve moeten geven, te meer waar de aard der prise d'eau dor drinkwaterleiding zoo afwisselend is. Wij wenschen dus niets anders to geven dan de resultaten van zoor enkele dagen onderzoek en niet een gemiddelde samenstelling over ‘een lang, geregeld tijdsverloop, waardoor ovontueole afwijkingen in aarjl on hoeveelheid dor bestanddeolon kunnen binken. Tor toelichting diene, dat de orga nische 'stof bepaald is (op verzoek) volgens de Codex Alimontarius, en dat, ter vergelijking, deze ook van de prise d’eau is bepaald on daarvoor .gevonden is: 46.5 m. gr. kaliumper- manganaat per liter. „Ik durf op haar onschuld te zweren, juffrouw Zier!" zei Koenraad met nadruk, en zeker zou tante Con stance uit dankbaarheid voor die woorden zijn handen gekust hebben, als hij ze niet snel had weggetrokken. Opk de heer, die haar geleidde, gaf door een beweging zijn misnoegen te kennen, waardoor de oude dame be merkte, dat zij vergeten had, haar ge leider voor te stellen en zeide: „Dit is mijnheer Adolf Bauerlich, onze neef en tegenwoordig onze oenlgc steun.” Terwijl mevrouw von Boeren zich vriendelijk aan de oude dame voor stelde en haareenige troostende woor den toesprak, maakten de heeren een stomme, koele buiging ei kaar bijna vijandig aan. mejuffrouw Zier aan den Bauerlich, het j nen en t het rijtuig. Bauerlich! Adolf Bauerlich! Koon, waar heb ik dien naam rgehoord?” vroeg ze „Koenraad, bedenk eens wij nog kleine moet er bij ons thuis over hem sproken zijn?” Koenraad haalde echter de schou ders op. Zijn hoofd was te veel ver vuld met de dingen van heden, om zichnog te bemoeien met onbeduidend heden van vroeger. Agnes echter dacht er langer over PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaalf I 25 Idem franco per post,1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad ,1.50 Idem franco per post,1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. verlof. Ik zal eerst naar w na een toestemmend knikje verliet be- g ia dit werk door met het grootste na, maar tön slotte moest zij het toch laten glippen. .Enfin ik kom daar later nóg wel eens op terug. Voor hot oogenblik heb ik nóg wel wat an ders te doen,” dacht ze en herhaalde bij zich zelf nog pens, wat Koen ram I haar Van het strufvervolgingsprorcs verteld had. Zij overdacht ook nog eensf wat zij over het proces van don laatstee moordzaak gelezen had, en bracht het nog eens voor den geest. „Naar de terechtzitting verwezen, en door do rechters on gezworenen ter dood veroordeeld!” Dat had eT .vo rige keer in gestaan. „Dat overleeft Koenraad o*>k niet! Zoover mag het evenwel niet komen”. Maar dan zat zo weer te peinzen: „Maar als het eens wol zoo ver kwam? Sedert* ik dien rechter gezien heb, ben ik op alles voorbereid. Zij moet een verdediger hebben nu herinner ik mij, ^op hom komt alles aan, on dan moet ik den besten hebben, die er te krijgen is. Of anders moer nog dan één, als dat ten minste mag. Daar moet ik dan dadelijk naar gaan omzien. Jn, Koenraad zal wel zoggen: dat heeft den tijd nog, als we weten hoe do zaak loopt’. Maar mon wacht toch in een ziektegeval niet 300 lang, tol de te hulp geroepen dokter constateert dat herstel ónmogelijk is. Dat zal wel met een verdediger ook zoo zijn. (Wordt vervol gj.) i* étr riKriltnf «stam voor eon nieuwe bepaling, waarin de zekerheid zou worden vereischt dat het drinkwater gedurende den duur der concessie moet voldoen aan de ejschen, die daaraan op grond van wetenschappelijk onderzoek door een deskundige zou kunnen worden ge steld. Dit voorstel der verlenging der con cessie, waarin meerdere bepalingen van zakelijken aard, waarop wij nog nader zullen terugkomen, zijn vermeld, ingediend d.d. 27 Febr. 1912 en inge komen in de Raadsvergadering van 15 Maart 1912 d.a.v., kwam, nadat het voor de leden van den Raad ter visie had gelegen, op 28 Juni d.a.v. in behandeling. In die vergadering is door den toenmaligen wethouder H. J. Nederhorst het voorstel gedaan om ter meerdere voorlichting in deze hoogst gewichtige zaak „een Raads commissie te benoemen van drie leden om de voorstellen te onderzoeken en hierover rapport aan den Raad uit te brengen en deze commissie het recht te verkenen zich de noodige deskun digen te assumeeren, waarvan de kos ten voor rekening der gemeente ko- men.’^|p diezelfde vergadering werden toen tjfroemd tot leden dier commissie de heeren H. J. Nederhorst, R. Jongenburger en A. J. IJsselstijn Azn. Do hierboven genoemde Raadscom missie heeft geen vruchtbaren arbeid kunnen leveren, althans een rapport is door haar niet ingediend. Slechts is bekend uit mededeelingon eenigen tijd geleden door een harer leden in den Raad gedaan dat conferenties hadden plaats gevonden, deskundigen ook waren aangewezen, dat het onder zoek echter nog niet was geëindigd. Intusschen is de heer Nederhorst door den dood aan de Commissie ontvallen, viel de hoor IJsselstijn door zijn niet verkiezing bij zijn periodieke aftreding als raadslid uit en bedankte do heer Jongenburger kort geleden om redenen van persoonlyken aard, zoodat thans geen der oude commissieleden het onderzoek in handen hebben on ten einde kunnen brengen. Dat een drietal nieuwe commissie leden het onderzoek heeft moeten voortzetten is niet bevorderlijk geweest aan de spoedige afwikkeling dezer zaak. Thans zijn de hh. IJ. Knuttel, C. van Veen Azn. en J. H. van der Tor ren aangewezen om het onderhoek over de ontworpen nieuwe concessie-voor waarden te beëindigen en daarover rapport uit te brengen. ken, mijnheer Rechling?” „Met uw verlof. Ik zal eerst even mevrouw naar haar rijtuig brengen, en na een toestemmend knikje verliet hij met Agnee het vertrek. Toen zij in den gang waren, gon Agnes direct uit te pakken: „Van alles, wat die leelijko vent mot zijn schelvischoogen mij gezegd heeft, snap ik eigenlijk nog niets dan dat hij Valentine gevangen houdt en haar zelfs geen zonnestraaltje wil schenken’ Wat meende hij toch Koenraad trachtte haar onder het loopen duidelijk te maken, hoe de loop van een strafvervolgingsproces is, hoewel hij zelf vreeeelijk leed on der de gedachte, dat zijn Valentine daarin de hoofdrol moest vervullen. Agnee luisterde aandachtig naar hem. Met haar vlug begrip, had zij spoedig begrepen, hoe de zaak in el kaar zat. Maar daardoor gevoelde zij toch haar hart niet verlicht. Juist wilden zij het gerechtsgebouw verlaten, toen zij een kleine oude dame in rouwgewaad aan den arm van een heer ontmoetten. Zoodra de dame Koenraad bemerkte, hleef zij staan en stotterde: „mijnheer Jlecfiling is u het?” „Mejuffrouw Zier!’ riep Koennod uit, en drukte haar de hand. vOh, dat wij elkaar zoo moeten weerzien. „(reloof het toch niet, geloof hot toch niet, mijnheer!snikte het ar me oudje. Bij hot bacteriologisch onderzoek werd, behalve hot aantal, ook don aard der kiemen bepaald, speciaal naar faecaalsoorten, gezocht volgens do daarvoor gebruikelijke methode. Conclusie Do scheikundige samenstelling van het leidingwater in do Gemeente Gouda mag goed genoemd worden de hoe veelheid organische stof (opgogovon als in.gr. kaliuinpermanganaat per liter) is wat hoog in verband mot hot zoor hooge gehalte daarvan in do priso d’ eau doch nog onder de grens van do in Art. 10 toegestane hoeveel heid. Do bacteriologische samenstelling mag zeer goed genoemd worden, ook op den dag van en gedurende oen week. Slechts werd óón afwijking gevon den waarbij hot aantal kiemen, door onbekende oorzaak iets hooger was. Ziektekiemen kwamen niet voor, even min als specifieke faoeaalbacteriën, mot name coli commune. Toename aan do einden der stad (buisvorontreinigingon) konden niet aangotoond worden. Uit hot bovenstaande blijkt, dat, in October 1911, dus 2’/2 jaar geleden, reeds was geconstateerd, dat in do inrichting van de Goudsche Water leiding-Maatschappij do reiniging van het water niet afdoende was, dat sinds dien tyd deze zaak eerst bij B. on W. en later bij den Raad aanhangig is geworden en dat op don huldigen dag waarop do Gezondheidscommissie oen onrustwekkond rapport van den Inspect, van de Volksgezondheid ovor het Goud sche leidingwater publiceert, waar tegenover staat hot hierboven af ge drukt rapport van het Laboratorium van Dr. van 't Hof en L. Woeda to Rotterdam, van geheel andere conclusie, nog goen besluit is genomen, dat oen waarborg geeft, dat Gouda binnen zoor korten tijd goed, deugdelijk drink water naar don eisch van don huidigon hygiënist hebben zal. Waarlijk, hot wordt nu toch tijd, dat daarin wordt voorzien. kregen in verband ook met het eindigen der concessie in 1921, welke de Maatschappij zou kunnen weerhou den, in hot openbaar belang, noodza kelijke uitgaven voor haar bedrijf te doen hebben B. en W. toon het voorstol gedaan om do concessie op nieuwe voorwaarden met 20 jaar te verlengen. B. en W. namen daarbij aan dat, gegeven het bestaande art. 21 der concessie-voorwaarden al. 1, 2 en 3, luidende nDe duur der concessie wordt op veertig jaar bepaald. nNa verloop van dien tijd kan de Gemeente de waterleiding met alle gebouwen, inrichtingen, machine rieën, buizen, pijpen on in ’t alge meen al wat er toe behoort, over- nemon tegen taxatie van drie des kundigen, van welke één door Burgemeester en Wethouders, éen door de concessionaris en één door de Arrondissements-Rechtbank zal benoemd worden. „Deze deskundigen zijn verplicht binnen drie maanden, nadat hun benoeming hun zal zijn medegedeeld, uitspraak t$ doen en als maatstaf der berekening van de waarde dor zaak, aan te nemen, behalve den toestand der gebouwen, machine- riën en zoo voorts de gemiddelde netto opbrengst, die de onderneming van het dertigste jaar af tot het negen en dertigste, jaarlijksch afge worpen heeft” do Gemeente thans wel niet tot naasting van het bedrijf zal overgaan. Bij dit voorstel stond voorop dat het thans 33 jaar oude on geheel verouderde artikel 10 der concessie, waarin o. a. wordt gezegd „De concessionaris moet zorgen, dat het gefiltreerde IJselwater steeds in voor de verbruikers voldoende hoeveelheid in goede hoedanigheid aanwezig zij. „Burgemeester en Wethouders heb bon het recht het water ten allen tijde te doen keuren. „Deze keuring van het water zal zien enkel bepalen tot de beoordee- ling van de helderheid, de kleur en het gehalte van opgeloste organi sche stoffen, welke laatste geen hoo ger cijfer mag aanwijzen, dan het welk overeenkomt met het verbruik van vijftien milligram kalium-per- manganaat per liter om te oxydeeren (methode Kubel)” zou verdwijnen en plaats zou maken schuld gelooven.... en die niet zoo... Bevreesd dat zij een onbezonnen woord zou zeggen, viel Koenraad nu vlug in de rede: „Ik heb het je im mers wel gezegd, dat het niet zou worden loegestaan." „En wanneer wordt dit dan wel toegestaan?” vroeg zij met blijkbaar ongeduld. „Misschien binnen weinig dagen, als er goen voldoende gronden zijn om eon aanklacht te doen, maar dat kan ik nog niet bepalen.” Agues haalde de schouders op; zij begreep de bedoeling van die woor den niet. Maar Koenraad trad op don rechter toe en vroeg zacht: „Zijn er dus tot heden nog geen gronden ge vonden?” i „Geen voldoende”, fluisterde de rechter terug. „En ik geloof het ambts geheim niet te schenden, als ik u nu reeds mededeel, dat er geen vergift gevonden is in de flesch met bessen- sap, waarvan uw moeder gedronken h<>Mevronw von Beeren had echter de zacht gesproken woorden met haar scherp gehoor wei opgevangon, en zei triomfantelijk: Zie;e het nu wel Zal u haar nu niet spoedig in vn|- heid stellen.” „Spoedig, naar ik hoop, mevrouw, antwoordde hij ontwijkend, „maar wilt u mij niet kwalijk nemen, mevrouw. - verscheidene menschen Dus mag ik u verzoe- 23) De rechter was niet Iweinig ver wonderd, toen Koenraad Rechling, dien hij verwachtte, werd aangediend met mevrouw von Beeren. Hij liet haar echter toch binnen komen, daar hij iedereen moest hooren, die om trent de duistere zaak ipts had mede te deelen. Met de voorkomendheid van een welopgevoed man luisterde hij •raar de verzekering der jonge schoo ns vrouw, dat mejuffrouw Zier nooit zulk een afschuwelijke misdaad had - kunnen plegen; doch hij hechtte aan die verzekeringen weinig waarde en bleef haar beleefd maar standvastig een onderhoud met Valentine weige ren, hoe zij ook aandrong. „Waarom dan toch niet? Wat kan het schaden?” vroeg zij dringend. „De wet verbiedt het, mevrouw!” >,Dan zal ik aan haar schrijven,” hernam ze. „Het spijt mij wel, maar dat mag ik ook niet toestaan, mevrouw!” „Maar .wat is dat nu? Moet zij dan geheel zonder troost achterblijven? En mag zij dan niet eens weten, dat zij nog vrienden heeft, die aan haar on-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1