s min o Im grijs t Amerikaanscbe Felton. Het geeft ia onschadelijk, con f 1.50. ijgbaar bij; lf I IJ. Alter O. 12425 Donderdag 12 Maart 1914. in dit Blad. behalve Zon- Feèstdag-en. en Telefoon Interc. 82. Telefoon Interc. 82. PEN HE >0000.-. Buitenlandsch. Nieuws. Gracht 269' FEUILLETON Valentine. HAAG. het Leven, IAAG. IAAG, STE WAAR- agen imeskleeding. Ie of gedeelten 7ed. BALTER Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. 52e Jaargang. exx voor eua. Oxxxs'txelceocx- Verschijnt dagelijks KENNISGEVING. De Drinkwalervoorziening Ie Gouda. tl ASTi ver- irzekering tegen 24) haar lx>- de Marktgravenstraat 48.” Achtste Hoofdstuk. (Wordt vervolgd) van taian Zn., Goud». Mftoven, on tuaa. zich een vergoed. IA1H en ADHB8’. .racht 269* v- en Woningtoez.» OnderstandscoEMD. m de stad aan huis Eigenaar gezocht. De autoriteiten van Soeirand Yard in Londen doen moeiten om den eige naar te ontdekken*van een kostbaar paarlen collier met diamanten slot. In den ketting bevinden zich 174 parels in dubbele rij. Onlangs werd het collier bij een lombardhouder gebracht om de waarde te laten schatten. De vrouw, die het bracht, verzekerde, dat zij het boven op een omnibus had gevonden, ongeveer tien jaar geleden. Onderscheidingen. Koning George heeft aan de offi cieren en manschappen der schepen, die in October van het vorige jaar bij >de schipbreuk der Volturno hulp vefloenden en een gedeelte dor pas sagiers redden, 232 zilveren medailles /verleend. Onder degenen, die eon on to vermijden, de zaak,’s morgens af te doen. Drie van de dames ^brden binnen gelaten en een half uur later stonden zij weer op straat, en een van haar merkte op, dat de verklaringen van Sir Eduard volkomen onbevredigend waren. Terwijl haar lersche zusters aldus den generaalu van Ulster eenigo da gen in zijn huis belegerd hebben, zijn de Engelsche suffragettes thans van plan om den Koning na Paschen een bezoek in het Buckingham-palois te brengen. Mrs. Pankhurst had n.l. aan den Koning het verzoek gedaan, om een deputatie van de Sociale en poli tieke vrouwenunie in gehoor te ont vangen. Daarop werd geantwoord, dat de Minister van Binnenlandsche Zaken den Koning niet heeft kunnen aan bevelen, dit verzoek in te willigen. De suffragettes hebben den Koning toen een brief gezonden, waarin zij ver klaren, dat de Unie het recht van Ministers, aan wier verkiezing de vrou wen geen deel hebben, om tusschen den Vorst en de vrouwen te staan niet erkent en zij dus den Koning zelf wenschten te spreken. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van I—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer„0.10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1—5 regels r0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. Heldonfonds. De commissie van het door Carnegie ingestelde Ileldonfonds heeft in haar jongste vergadering o.a. besloten om geldelijke hulp te verloonen aan de nabestaanden der negen slachtoffers van de mijnramp te Thieu en oen on derzoek in te stellen over de daden van moed on opoffering ter gelegen heid dezer ramp gepleegd. ■>K JO.WG Oosthaven 31. officieren en 25 man van de Grosser Kurfürst en 4 officieren en 26 man van de Seidlitz, (beide Lloydschepen), die met den grootsten moed aan de redding deelnamen. Het Ministerie van Handel heeft aan de kapiteins en offi cieren, die zilveren medailles ontvin gen, een zilveren servies geschonken on aan iederen matoos, die een medaille ontvingen, drie sterling in baar geld uitbetaald. Ofschoon mijnheer Zier reeds lang zoodat zijn iwij geregeld tijdig gen ontvangen v»n jerten, vermakeljjk’ leze dan in on*® en. 'Pres.), Dr. A. E. BDEN, Dr. P.H. hU net laat Ovorstrooming. Door de aanhoudende en overvloe dige regens zijn velden on wogen onder water gezet, vooral aan de West zijde der spoorlijn Brussel—Leuven, waar do vlakto lager is. Er is voel schade aan de veldgewassen toogo- bracht on do landbouwers, die bij go brok aan voodor hun veo reeds op do weide gebracht hadden, moesten het weder binnenhalen. Duitschland. Artsen on ziekenkassen. In Elbing en Breslau is het tusschen de genoosheeren en ziekenkassen niet tot oen schikking gokomen on do fiOÏDSCHE (MRAVrT De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bij deze ter kennis van de belang hebbenden, dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz. te Utrecht op den gen Maart 1914 executoir is klaard Kohier no. 8 der Bedrijfsbelasting, be lastingjaar 1913/14 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvan ger, dat ieder, die daarop voorkomt, ver plicht is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden in- gaat de termijn van zes weken binnen welke de reclames behooren te worden ingediend. Gouda, don 12 -Maart 1914. De, .Burgemeester voornoemd, R. L. MARTENS. Beloie. Kanaal Antwerpen—Luik. De Raad van de gemeente Antwer pen heeft met algemeene stemmen een zeer belangwekkende on belangrijke „orde van den dag“ aangenomen. Daarin wordt overwogen de verklaring van den minister van openbare wer ken, dat de werken betreffende het kanaal AntwerpenLuik niet dadelijk kunnen worden aangevangen. Opgomorkt wordt, dat intusschen het scheepsloon op het traject Antwer pen—Luik hooger is dan dat van Luik naar buitenlandsche havens, en dat deze ongunstige toestand aanmerkelijk zou verbeteren, als do regeering de binnenlandsche scheepsrechten wilde herzien on de rechten voor het geheele traject Antwerpen—Luik terugbracht op 2]/a millioen francs, dat is te zeg gen, de rechten op hot oogonblik van kracht voor het traject Bocholt—Maas tricht. Do Orde van den dag besluit met een verzoek aan regeering on wet gevend lichaam om de raming voor de scheepsrechten op het traject Antwer pen—Luik te willen terugbrengen op 2’/ï millioen. artsen zijn er zeer over ontstemd, dat de Regeering daarbij niet mot moer beslistheid voor do doorvoering dor overeenkomst opgetreden is. Gistermiddag zouden nu in het Rijks- dopartemont van Binnenlandsche Za ken te Berlijn nieuwe ondorhandelin- gen tusschen do doktors on de verte genwoordigers dor ziekenkassen plaats vinden, en hierbij zou over do oprich ting van een centraal betaalkantoor voor de schadeloos te stellen artsen gesproken worden. Deze schadeloos stellingen moeten, volgons do Berlijn* scho overeenkomst, door do beide partijen, de doktors on de ziekenkassen, voor do helft gedragen worden. De artsen hebben zich ook bereid ver klaard, dit gedeelte op zich te nemen. Daarentegen verzotten do kassen, zich nu die kosten te dragen. In de artsonkringon heersoht groote verbittering en het zal van den uitslag dor ondorhandelingon afhangen, of het thans nog niet tot oen strijd dor artsen togen do ziekenkassen over de ganache Unie komt. Verduistering. Op het hoofdtolkantoor in Dussol- dorp zijn aanzienlijke verduisteringen gepleegd. Hot betreft hier hot binnen smokkelen van cognac en brandewijn van hoog gehalte. De Staat is voor een bedrag van ongeveer 100.000 mark benadeeld. Een koopman uit Keulen, verschillende Dussoldorportolbeambten en firmanten zijn gearresteerd. Mexico. Do toestand. De reeds lang verwachte strijd bij Torreon moot thans naar uil El Paso aan de Now-Yorkor World wordt ge meld, geleverd zijn. Do opstandelingen die do stad hadden aangevallen, zou den geheel verslagen zijn. Het aantal dooden is aanzienlijk. Do troepen van generaal Huerta trekkeg in vier afzon derlijke afdeelingen op, terwijl daar naast nog oen colonne van 5000 man beslaat. In Beien hebben 900 mannen, Jie in de gevangenis geworpen wa ren, zich vrijwillig in het legoi laten opnemen. Het verhoor der arme tante Con stance leverde ook al niets op dun betuigingen van onschuld van huur nicht. Daarbij kwam zij er telkens op terug, dat haar broer reeds langen lijd al bessensap dronk en er nooit last van gehad had; want eiken dag oer hij ging slapen, dronk hij het. Wel moest zij toegeven, dat de iicsch den vorigen avond leeg was gemaakt en Valentine voor mevrouw Rechiing een nieuwe flesch had ontkurkt, do-’h dit M>as van weinig belang, daar zij in deze flesch geen vergif gevonden hadden. Ook was de rechter van do besliste meening dat zij het vergif in het glas gedaan moest hebben; hij nam zich dus voor Valentine bij een volgend verhoor scherp te ondervra gen. Eerst moest hij nog den heer Bauerlich verhooren, daar dezo in de woning van den heer Zier was aangetroffen, toen Valentine naar het gerechtsgebouw vervoerd was. Ook Bauerlich, die door zijn optreden een gunstige» indruk op den rechter ge maakt had bij zijn eerste binnenko men reeds, sprak levendig ten gunste van Valentine’s onschuld en hield in optima forma een verdedigingsrede voor den rechter. Hij klaagde daarbij mevrouw Rechiing aan en schilderde met schelle kleuren af, hoe zij het goede, fijngevoelige meisje in haar teederste gevoelens gekwetst had. Hij begreep natuurlijk in zijn ijver niet, dat hii daarmee Valentine een slech- schuldigde? Wel was Valentines gedrag ge schikt geweest om de verdenking te versterken; maar kwam dit niet op rekening van haar vreeselijke aandoe ning, na al het gebeurde? Met deze vragen kwelde de rech ter zich den geheelen dag, toen hij de schouwing bijwoonde van mevr. Rechlings lijk en bericht had ontvan gen van do huiszoeking en van het scheikundig onderzoek van de bes sensap. Zijn positie werd nog moei- lijker, toen hij de dienstboden nog maals verhoord had, en zoowel Mi na als Louise zoo mogelijk met nog meer lof dan te voren van Valentino gad hoorem spreken. De huisknecht toonde meer terughouding doch zeide toch niets in haar nadeel. En nu kwamen mevrouw Agnes von Beeren en Koenraad Rechiing 1 Was het mogelijk dat een dame uit de hoogste kringen zich zoodanig in- teresseerde, en zelfs voor haar in do bres sprong, dat zij zich tot onbe zonnenheden zou laten verleiden Kon oen bedaard mensch als die Koenraad Rechiing zich zoo door ge negenheid laten meeslopen en laten verblinden dat hij de moordenares van zijn hartelijk beminde moeder, zijn geliefde bruid noemde, en elko verdenking tegen dit reine, edele en onbaatzuchtige meisje terugwierp en afwees als een beleediging hem per- „Ik zal mijn ouden vriend Ring om raad gaan vragen; die zal mij wel ®en goeden verdediger aan de hand kunnen doen,” dacht mevrouw yon Beeren en schelde aan den koetsier, dat hij stil moest houden en velen moest komen vernemen. „Naar den raadsheer Ring, in III. Hoewel uit de thans gepubliceerde deskundige rapporten tegenstrijdigheid in conclusie zou zijn op te maken, moeten deze beiden toch niet naar denzelfdon maatstaf worden beoor deeld. De conclusie van do doktoren Van 't Hof en Weeda wordt ondei leer bepaalde reserve gegeven, te meer waar de aard der prise d’eau der drinkwaterleiding zoo afwisselend is. Dat de Goudsche Waterleiding1 Maatschappij zelve te kennen heeft gegeven, dat verbeteringen inzake de reiniging van het water wenschelijk Zouden zijn, is het praclische bewijs, dat de toestand, hoewel in de laatste jaren reeds veel tot verbetering is geschied, wil zij zich aanpassen aan de eischen der hygiëne, verbetering noodzakelijk maakt Thans is het de vraag, welke zul len die verbeteringen zijn? Zal een waarborg voor afdoende reiniging van het water voldoende zijn om voortdurend in elk opzicht betrouw baar en goed drinkwater te hebben 1 Hoewel bij de beantwoording hier van de financiën een zeer grooteu factor zullen zijn, moet toch voor op staan, de vraag: Wat eischt de hygiëne? Daarmede mag niet worden gesold. Dat is het allergrootste be lang in deze zaak, waarbij alle in gezetenen zonder onderscheid betrok ken zijn. Het komt er in deze op aan om te constateeren de zekerheid, dat bij verbetering van de reiniging van het water hier ter plaatse, het drink water in elk opzicht goed zal zijn. Kan deze zekerheid niet worden ver kregen en een deskundige, die wij hieromtrent raadpleegden, is van Frankrijk. Bij Troyes is de Seine sterk aan hot stijgen. Er is thans nog slechts con verschil van 30 c.M. mot den stand wolke do Seine in hot jaar 1910 be reikte. Do regen dio korten tijd opgo- houden had, is weer begonnen, zoodat Engeland. Kiesrecht vrouwen. derscheiding ontvingen, bevinden zich De suffragettes uit Ulster, die het huis van Sir Edward belegerden, neb ben toch in zooverre haar zin gekre gen, dat hij haar Maandagochtend te woord heeft gestaan. Des middags moest hij zijn huis toch verlaten, om naar het Parlement te gaan. Hij vond het dus maar beter, ten einde do be sprekingen met de dames op straat ter het oordeel van den huisdokter: lijdende aan een hartkwaal, was de heer Zier gestorven, ten gevolge van een heftige gemoedsaandoening. Van vergift was geen spoor te ontdekken en daardoor werd tegen Valentine de verdenking nog versterkt, dat zij me vrouw Rechiing vergift had ingege ven. Nergens viel iets te ontdekken, dat als een bewijs voor die verden king kon gelden. Volgens de bestaan de voorschriften had .men Valentines kloeren nauwkeurig onderzocht, voor zij in haar cel werd opgesloten. Men vond evenwel niets bij haar en zeker geen fleechje dat atropine zou kunnen bevatten. Een huiszoeking in de wo ning te Wilmersdorf leverde eveneens niets op, een flesch bessensap, die de commissaris had laten onderzoe ken, was ook vrij van vergif be vonden. Er bleef dus slechts over het feit dat mevrouw Rechiing aan vergif ge storven was, en dat zij op haar bed bij het sterven Valentine beschuldigd had. Maar was dit wel voldoende ge gevens om daarvoor een aanklacht te gen Valentine in te dienen? Welwas zij den laatsten tijd ongunstig beoor deeld? Aangenomen dat zij goed bij haar verstand waw geweest, dan kon de haat en de doodsangst haar best die woorden in den mond hebben ge legd. Of verkeerde zij tevoren nog in dien zelfden toestand van dwaling, toen zij Valentine die meening dan is daarmede ver oordeeld de bron, waaruit de Goud sche Waterleiding Maatschappij, het water put, dan moet de prise d’eau aan den IJsel verdwijnen. Bij de totstandkoming van de water leiding hier ter stede, voor meer dan dertig jaren, is er rëeds op gewezen dat het IJssel water niet geschikt is om tot in elk opzicht goed drinkwa ter te worden verwerkt. Toen reeds is het oog geslagen - op de Lek, om dat het water van die rivier niet die kwade eigenschap van hardheid be zit, die het IJssel water heeft en niet tegenstaande alle zuivering ten allen tijde behouden zal. Toen heeft het IJsselwater de overwinning behaald en de Maatschappij, die de waterlei ding ging exploiteeren, heeft voor e.v. klachten gedekt door contractioneele bepaling -in do conces sievoorwaarden, die voor wat don hygiënischen eisch van het drinkwa ter aangaat*- absoluut piets beteekent. De daarin voorgeschreven keuring van het water volgens de methode Kubel, is bacteriologisch volkomen waardeloos. Indien thans een afdoende verbete ring van den bestaanden toestand zal worden verkregen, die voldoen zal, ook in de komende tijden, dan dient hoewel de kosten aanzienlijk zullen zijn, thans oen andere beslissing te worden genomen dan voor dertig ja ren. Dan zal de prise d’eau voor do waterleiding dienen te worden geves tigd aam de Lek, en moot een pomp- statio’h daar worden opgericht, van waar hot water door leidingen naar Gouda kan worden gedirigeerd. Bij behoud van den prise d’eau aan den IJssel zullen alle aan to brengen verbeteringen in de toekomst blijken slechts lapmiddelen. Of, in verband niet deze door de hygiëne gevorderde oplossing, ver lenging der concessie aan de Goudsche Waterleiding Maatschappij, in de ge geven oihstandigheden gewenscht is, zullen wij nader bespreken. ten dienst bewees, want alle punten die hij aanvoerde, zouden een rech ter niet beter hebben kunnen inlich ten, en zouden kunnen dienen om te dienen als bewijs van de mogelijk heid van de schuld der aangeklaag de. De rechter bleet dan ook niet in gebreke 0111 hot noodige gewicht aan die woorden toe te kennen aan de woorden van dezen man, die nog wel als getuige a décharge was op gekomen. Terloops vroeg hij naar de ge bruiken van mijnheer Zier om eiken avond, vóór hij naar bed ging, oen glas bessensap te gebruiken; en Ban» erlich bevestigde lachende, dat daarvan wel gehoord had, maar nooit had gezien, daar hij zoo niet meer aanwezig was. „Maar dat heeft hier natuurlijk ab soluut niets mee uit te staan,” zei hij luchtigjes, „want gesteld dat Va lentine het vergif aan mevroftw Rech iing heeft toegediend, dan is het toch niet te gelooven, dat zij dat in een volle flesch zou gedaan hebben.” Dat was juist wat de rechter ook meende, en hij waagde het dus dit terrein verder te gaan. lijdende was geweest, zoodat zijn plotselinge dood geen verwondering kon baren, vond de overheid in het samenvallen van zijn dood met die van mevrouw Rechiing aanleiding om ook zijn’ lijk te laten onderzoe ken. Deze maatregel achtte men nog i* eerder noodig, daar Constance jam merde, dat haar broer reeds zoo lang bessensap had gedronken, zonder dat het hem eenig nadeel had gedaan. Het zou dus mogelijk kunnen zijn, dat er ®cn ongelukkig toeval in het spel was dat de dood van beiden had veroor zaakt. Het onderzoek bevestigde echr PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaalf 1.25 Idem franco per post,1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad„1.50 Idem franco per post„1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. van

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1