n >s I r i ns b top ’tMERK telettea Rqna CACAO 1 j I I EN Van Houten’s d ill 11 12430. Mini behalve Zon- 1 1 Valentine. WAAYZONEN >11 stein's InkT dehjk de BESTE ON SCHADELIJK N-HOLLAND. f i 4'fl en Feestdagen. Woensdag 18 Maart 1914. 52e Jaargang. XTïe"^-"w-s- voor O-oulcLs. ezx Oixxstxelcen- Verschijnt dagelijks Telefoon Interc. 82. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. Buitenlandse]! Nieuws. -r+-3---- 1 Eviiten lan A. FEUILLETON. Kb.- Jfc jzwi/nu Ama/m Xn huil^ hwwrdjyrv. o era t wumw I -I u (Wordt vervolgd.) ikman Zn., Gouda Mtff/ D -V zone man,’ i AGAZIJN VAN chaakbord”, 81/* u.. Bitter voor de Vrijz. opagandaclub. Schouwburg 8 our jhenruyter. LW- en Woningtoez., Onderstandscomm. PRIJS D E RAD V,E R T E N T I N iget bewysnummer. (dlllNIIE COURANT. Voor de eerste maal gedurende elf jaren is er sneeuw gevallen te Nieuw- Orleans, in den Staat Louisiana. De geheele Zuidelijke streek is met sneeuw bedekt, ook die langs de Atlantische kust tot het Zuiden van Georgië. Groote hoeveelheden sneeuw vielen in Louisiana, Alabama en Missippi, De treinen ondervinden vertraging aam heer Lageman, j heer Rechling.” 1 „Ja wel, u de advocaat op haar dat reeds komen opzoeken, om uwe beschermelinge „Mijn T'""n Ring, hoeft mij bekwaamste v Berlijn.” Mijnheer dit compliment en „Ik kon niet weten, de verdediging niet zoo ik wist niet, dat wekei verloopen kunnen. "“^vo-tïn: overbodig oen, De Réunie” 8 uur ^aise. )ns Genoegen” 8 u. Gymnastiekvereeni- r laakbord”, 81/* u., Bitter voor de Vrijz. I opagandaclub. jnwij geregeld tijdig I ogen ontvangen van 1 icerten, vermakelijk' I deze dan in onM I len. J I' I I tra-revolutie tegen Villa en Carranza zijn uitgebroken. Huerta heeft nog steeds met finan cieels moeilijkheden te kampen. Een bericht, dat hij aan de banken te ken- nen had gegeven, dat zij hem over de eerstvolgende drie maanden 40 tot 58 millioen moesten voorschieten, is ech ter nog niet bevestigd. Een dergelijke maatregel zou trouwens in strijd zijn met de schranderheid, welke hij tot nu toe aan den dag legde. Want hij kan er niet over in onzekerheid ver- keeren, dat hij daardoor de betrokken Mogendheden tegen zich in zou nemen. Door Oscar Strauss, oud-secretaris van Handel, was het denkbeeld ge opperd, om een commissie van aan zienlijke Amerikanen te benoemen, die een onderzoek over den toestand in Mexico zou instellen. Generaal Huerta Jieeft nu, door bemiddeling van zijn Minister van Buitenlandsche Zaken aan den correspondent van de New-York Herald te kennen gegeven, dat hij bereid is om deze commissie te ontvangen, zonder daarbij overigens eenige verplichting op zich te nemen. Generaal Carranza heeft zich eveneens gunstig over het plan uitgelaten. 1 zileh tegenwoordig het streven gelden om het verbod van alle hazardspelen te bewerken. Van West-Zwitserland breidt de beweging zich van lieverlede ook over Duitsch-Zwitserland uit. On langs zijn in Zurich en Bern com missies ingesteld, ten einde voor de verzameling van onderteekeningen te zorgen en thans is de wensch van het volk geformuleerd. Verlangd wordt, dat de oprichting en het bedrijf van speelbanken uitdrukkelijk door een bepaling in de grondwet verboden worden, waarbij onder speelbank elke opderneming te verstaan is, die hazard spelen organiseert. De thans bestaande speelbankondernemingen moeten vijf jaren na het in werking treden dezer bepaling worden gesloten. Gelukt het, de 50.000 handteeke- ningen van stemgerechtigde burgers, die voor de geldigheid van het initiatief noodig zijn, bijeen te krijgen, dan moet een volksstemming i over de aangele genheid beslissen. Binnenkort zal het parlement, naar aanleiding van een tot de regeering gerichte interpellatie, zich met de zaak moeien bezig houden. Amerika. De toestand in Mexico. De berichten uit Mexico zijn in de laatste dagen vrij schaarsch. De op- marsch der regeeringstroepen on van de strijdmacht der rebellen naar Tor reon is kortgeleden begonnen. Een beslissend gevecht heeft tot dusver niet plaats gevonden. In het'Noorden der Republiek moet een ernstige con- VCITEM. ie THEEËN worden werd in verzegelde I 8 van vijf, twee en alf en een Ned. ons armelding van Nom- n Prijs, voorzien van I istaand Merk, vol- I le Wet gedeponeerd. I h tot de uitvoering I geeerde orders aan- I end, 7. C. BIJL, REEBAART Lz. *1 niet waar, dat mag n riep Koenraad uit. i ik ook niet, ik zeg alleen w„. de aanklager zal zeggen.” Nu, dan zal ik eens zeggen, wat P R IJ S VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal i I ,i Idem franco per poet. Met Geïllustreerd Zondagsblad!;)1.50 Idem franco per post. 1.90 Abonnenientiy worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Mabkt 31, by onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. Van gewone regels met bewijsnummerf 0.55 k-AKI Elke regel meer 0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Py/y jw Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit- betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. 't Belgi®. i Hoog water. 'üfit verschalende plaatsen komen onrustbarehde berichten over het stij gen; der rivieren, ten gevolge van den aanhoudend^ regenval der laatste weken, ^n Avelgem, Eename, Gavere, Schelderoueiikn op enkele andere plaat sen nog, isWe Schelde buiten haar oevers gétrepén, overal de meerschen en de steenbakkerijen onder water zettend. Honderden steenbakkers en landbouwers zijn voor geruimen tijd tot werkloosheid gedoemd. De bijrivieren der Schelde, als de Maercke, de Zwalm, de Meulebeek, de Pouckebeek, hebben op verschillende plaatsen uitgestrekte terreinen ov^s^rpomd. Ook de Leie, de Mandei ofi de Dende wassen sterk en, zoo de ijregen aanhoudt, zal de toestand in Vlaanderen zeer bedenke lijk worden. J Al de sluizen tusschen de Franschél grens en Gent moesten opengesteld worden, zoodat de scheep vaart’ thans “niet zonder gevaren kan geschieden. Door het stormweder is de vaart op de Beneden-Schelde zeer bemoeilijkt. De dagelijksche booten uit Londen, Hull en Newcastle zijn piet tamelijk groote vertraging te Lon den aangekomen. Volgens berichten uit Diest is ook het waterpeil van den Demer zeer ge stegen en is de rivier op verscheidene plaatsen buiten haar oevers getreden. Te Diest staan al de weiden tot aan de oude vesten onder water, terwijl tusschen Sichem, Tesselt en Averbode de rivier met haar overstroomde boor den een uitgestrekt meer gelijkt. Te Namen en te Luik wijst de Maas een sterker was aan. In laatstgenoemde plaats stond de rivier 1.70 M. boven haar normaal peil. Te Visó was de stijging van het water nog grooter, daar bedroeg dit cijfer 2.90 M. Stroom opwaarts van Namen heeft de Maas talrijke plaatsen onder water gezet, o. a. te Dinant, waar bijna geheel het lager gedeelte der stad overstroomd is. In de streek van Charleroi is de Samber zeer gezwollen. Te Dampremy, Marchienne en Bosquetville is zij bui ten haar oevers getreden, zoodat het tramverkeer daar op sommige plaatsen onderbroken is. Zwitserland. Onder het Zwitsersche volk doet Het politiek drama in Érankrijk. De laatste gisteren ingekpmeïi be richten hebben melding gemaakt van den aanslag die door de echtgenoote van Minister Caillaux is gepleegd op de hoofdredacteur van d& Figdro, de heer Calmette, die na enkele uren is bezweken. I De oorzaak van dit bloedig drama is gelegen in het feit dat Minister Cail laux van de zijde v^n dén heer Cal mette aan vbpftdujtènde 'laaghartige aanvallen blootstond in de Figaro, die het particulier^ leven van (den minis- i ter ftantasttènj en JwaarvMi het doel was Caillaux zot aftreden tie dwingen. Cailllix wilde een belasting op het in- komen invóeren. pit) is nip naar den zip van een groot aiiJgtal belanghebbenden, die ddarvian geldelijk J nadeel vreezen. Zij verzetten zich dus I tot,vhet uiterste tegen? de Dit ia hun recht, al geeft gdefl blijk van groote vadejj andsliefde. jifear bij dit verzet hebben zi| gebruik gémaakt van de diensten y in iemand, Iroor wiens politieke^ haak zelfs het particuliere leven van zijn tegenstander niet veilig was. Die man was Gaston Galmette. In artikelen met hptyhende opschrif ten niet ontziende yhet particuliere leven van Caillaix, gegevens verkre gen langs min of meel duisteren weg, alles was den hoofdredat^eur yan de Figaro goed genoeg** om tegen den verdediger der inkpmstenbelasting uit te spelen. Eiken dag opnieuw werd minister Caillaux met de schimptaal van Calmette in de Figaro begroet en niettegenstaande dat stond hij de krachtige man in kamer en senaat zonder zich schijnbaar daarvoor ver stoord te gevoelen. Maar in zijn huis heeft hij mevrouw Caillaux heeft daarvan getuigd geleden onder de besmeuring en lasterlijken veldtocht, waartegen de Fransche wetten geen waarborg bieden. Het was het laatste briefje dat Cail laux stempelde tot een verrader van zijn eigen beginsel, dat de maat deed o verloopen. Dat briefje was bovendien gezonden aan een vrouw, (Caillaux’s eerste vrouw, van wie hij gescheiden is) en getee- kend vertrouwelijk „ton Jo”. Gaston Calmette had in de Figaro het geheele briefje af gedrukt, doch de Doch hij scheen tevredengesteld, toen zij levendig antwoordde: „O, zeg dat niet! Hot ie zeer vrien delijk van u, dat gij u reeds van te voren wilt op de hoogte stellen van de zaak en ar uw kostbare tijd aan opotfer.” Pardon, ik heb u gezegd, dat ik dit uur vrijhad, ,,Neen, uw uur van koffiedrinken, viel mevrouw von Beeren in, ,,en ik sta maar hier te praten en vergeet, dat de koffie koud staat te worden. Laten wij weer plaats nemen, Jioon- raad, jij ook; je ziet er uit of je een kleine opfriesching noodig hebt. Ik veroorloof de heeren een sigaret te rooken.” Zij schonk nu koffie voor de hee ren, nam zelf ook plaats, en zeide En nu, mijnheer Lageman, zeg mij nu eens, wat gij eerlijk van de zaak denjk denk dat de zaak voor me juffrouw Zier bedenkelijk staat. Agnee zuchtte. Mevrouw Rechling had mejuffrouw Zier zwaar beleedigd en zij was de eS“ persoon, die hij haar ety ven kon winnen. Mevrouw Bedil lig had zich beslist tegen het huwelijk verklaard.” „Maar dat is niet zeggen,” „Dat doe maar wat 29) A Agnes uitte een kreet van ontzet ting en ook het gelaat van den ad vocaat veranderde merkbaar. „O, dat verandert de zaak geheel en al,” zeide hij en legde peinzend de hand onder de kin. Gedurende Koenraads verhaal, had' Agnes in spanning gekeken naar het gelaat van den advocaat, hoe deze rechtsgeleerde die woorden zou op vatten. Ofschoon ze hem nog niet lang kende, scheen zij reeds goed in zijn gedachten te kunnen lezen, en daarom vroeg zij: „Oh, mijnheer, gij vat toch geen verdenking op tegen onze Valentine?” Hij glimlachte even en antwoordde toen: „Hoe kunt gij u zoo spoedig in iemands gedachten dringen? Ik be ken het inderdaad, dat ik een beetje aan het twijfelen was.” „U moogt aan de beweging der aarde twijfelen en aan alles, wat gij verkiest, maar twijfel niet aan de on schuld van mijn Valentine,” riep de jonge man uit. En ondanks haar in nige deelneming moest Agnee lachen om zijn spontane uiting van zijn ge- naam van de.vrouw verzwegen. Hij schreef „Ik supprimeer slechts het slot van den bi^pf, omdat dit gewijd is aan een onderwerp, dat Al te vreemd is, aan de aangifte voor de inkomsten belasting. Ik] supprimeer evenzeer den naam van de persoon, aa$ wie die brief is geadresseerd. Hetzou een beleediging zijln om bij die persoon de gevoelend doep hdrleven, welke zij heeft veriiietigdi zoodls zij die pa pieren zelf jtoernietigde, toen zij de rouw om haai; illusies, om haar droo- men, om haar levën en om haar ver trouwen wilde begraven in vergetel heid.” f Die paar regeltjes 1 waarin op zoo „óiquante fwijze” .niets getoegd, en Joch alles aange^uid wordt, hebben jtidn ook qun suoces niet 'gemist. .4 Er is in de KWner en in de cou- ijoil'S geknipoogt, geglimlacht en ge- Wuisterifl. i Mevfl Caillaux heefji zich door die ikatste publicatie vooral gegriefd ge loeid? ZO heeft haar huwelijksgeluk ty goed Ji gevonden om zoo te worden besmeurd onder het vuil van een po litieke öorruptie. In fiaar ergernis ióVer de beleediging, daar d10-11 aan' gedaan,» heeft zij, waar de wetten haar niet ter zijde stónden, gegrepen naar tyt» pistool en dbn belager van haar ndln en haar huiselijk geluk ne- diergelégd. Deze daad, eeiWmisdaad, welke geen goedkeuring verdient, kan toch ook ge&n afgrijzen verwekken, hoezeer het te betreuren is, dat op deze wijze een menschenleven is geëindigd. Maar in-» dien een jury zou aannemen, dat de daad was geschied uit verweer, en vrijspraak zou worden gevorderd, dan zou ons dit niet verbazen. Mevrouw Caillaux is overgebracht naar de vrouwengevangenis Saint- Lazare. Na het bekend worden, hadden ve le demonstraties plaats, zoowel vij andelijke als ten gunste van Cail laux. Caillaux is afgetreden als minister De liefdedaad van zijn vrouw heeft het vonnis over zijn politieke loop baan geveld. Onherroepelijk was zijn besluit, onmiddellijk genomen nadab hij met het noodlottig gebeuren in kennis was gesteld. Zijn politieke le ven zal, naar vermoed wordt, door dit politieke drama een einde hebben genomen. De Ministerraad heeft vergaderd gisterenavond en in den nacht. Het resultaat is geweest dat Renoult be noemd is tot minister van Financiën, Maloy van Binnenlandsche zaken en Peret van Handel. voelens. Doch de advocaat antwoord de kalm: „Neem me niet kwalijk, mijn beste heer Rechling, als ik u zeg, dat iemand die verliefd is zelden on bevangen kan oprdeelen. Ik weet dat bij ondervinding aan mijn eigen per- 800 Vergeet niet, dat het hier mijn moedor geldt, mijnheer de advocaat. Daartegen zou zelfs de meest ver- blinde liefde het niet kunnen uithou- d°n'Uw liefde is niet blind, Koen, ze is’helderziende,” en mevrouw von Beeren legde de band op zijn arm „voor mij zelf durf ik op die eigen schap geen aanspraak maken, mijn heer Lageman, rtaar ik ben toch de zelfde meening tbegedaan als mijn- "Tj^f’iJet ook." antwoorddo tuit mei een steelschen blik schooWs trekken. „Ik heb bemerkt, toen gij mij z'Jt mijn hulp voor in te roepen.” oude vriend, de raadsheer ij u aanbevolen als de verdediger van geheel Lageman boog bij Agnes vervolgde: dat het met spoedig gaat m en maanden al dien tijd de verdediger zeggen moettï’ viel Ag nes in. „Hoe moet Valentine geko men zijn aan vergif? Waarom heeft ze dan niet enkele droppels in het glas gedaan, in plaats van de'gehee le flescw' te vergiftigen.” „Dan zal ik met nog een andere tegenwerping komen,” zeide Lageman daarop. „Hoe kon het meisje zoo om verstandig zijn, hoe kon zij zulk een dwaasheid begaan. Zij wist toch dat de verdenking in de eerste plaats op haar zou vallen. Maar daar staan de feiten weer tegenover, dat mevrouw Rechling vergiftigd is, en Valentine aangewezen heeft als de persoon, die haar het vergift toediende,... en de flesch bessensap is op een verborgen plaats gevonden.” „Daarachter steekt juist de duivel achtige toeleg!” riep Agnes uit. De heer Lageman keek haar ver wonderd aan. Koenraad, die voor over gebogen zat, met de handen voor het gelaat, richtte zich opmerk zaam op en zei: „Wat bedoel je daarmee, Agnes?” „De flesch is daar naderhand ver borgen, opdat de commissaris ze zou kunnen vinden.” „Pardon, dan vergist ge u; ik ken de commissaris als een beslist eerlijk mensch. Hij is niet in staat zulk een ongehoord lage daad te steunen.” „Dan heeft hij er toe medegewerkt ider het te weten, mijnheer Lage- verzekerde Agnes. „Dat zou dan de eerste maal zijn, en Kühnel is zeer gevat, hij laat zich niet gemakkelijk beetnemen,” zei de advocaat, en Koenraad vroeg: „Wien verdenkt ge dan wel van dien schurke natreek, Agnes?” Mevrouw von Beeren keek in hot rond, bang dat iemand haar beluiste ren zou en antwoordde toen: „Don Amerikaanschen neef, dien Adolf Bauerlichl” „Wie is dal?” zei Lageman. „Bauerlich?” herhaalde Koenraad „de eerste maal, dat ik dien kerel ontmoette, maakte hij een ongunsti- gen indruk op mij. Ik zou veel, zeer veel slechts van hem verwachten maar nu begrijp ik niet, waarom hij zulk een laagheid begaan zou moeten hebben.” Agnes glimlachte in stilte; het was niet de eerste maal, dat de goede, eer lijke Koenraad iets niet begreep, wat zij als bij instinct doorzag. Kageman vroeg echter: „Heeft die heer zich dan vijandig betoo'nd tegen de familie Zier?” „Neen, integendeel, hij was een soort van huisvriend, ofschoon mijn heer en Valentine Zier weinig mot hem op hadden,” vulde Kernraad dit onderwerp aan, hoewel hij weinig gewicht aan dit gesprek hechtte. tie dwingei it naar den n vloedrijke geldeïijk ,i lus invoering, iet dah ook fl.25 1.50 n Bui ireau

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1